30 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

30 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 5 in NUSHA; Hakikatin you | Yeni bir ihtilâf: Fabrikalar kapanacaklar mi Meiküre..! “— Milli iktısadın her şube-| de tesis, tevsi ve inkişafına lâ:- Zim olan sermayenin en küdret| si, en bereketlisi “milli tasar-| Tuf,, tur. Mili tasarruf fikri; bel| di, hususi, umumi bütçelerin en | Verimli bir sürette tatbikini, ler bütçenin behemehal - müs-| Mir bir kışmı ihtiva >etmesini temin eder. Bu suretle her ge $en zamanda behemehal yeni| Ve iyi bir şey yapılmış olması-| ha imkân hâsıl olur.,, | ktısat programımda yer bu- lan mühim şeylerden biri de mil! İi tasarrufa ait yukardaki esas- 'dır: Bu esaslara riayet et- Mek, hem ferdin, hem cemiye-| tin vazifesidir. Her vatandaşin | NİŞAN 1930 ci sene, No 1516 SI 65 KURUŞTUR AAA AAAT MNN A L aa A Başımahbarrciri: Siğmt Nebacau NEAİNTEL'E Emanet fabrika sahip)| Cevap! lerini sıkıştırıyor! Ki " zancı, dolayısile umumi refa- | ha hâdim olmalıdır. | Kendi - vesaitimizle, - kendi Menabiimizle geniş geniş yaşa- Mağa başlıyacağımız -güne ka- dar milli tasarruf işlerinde - çok âassas olmak mecburiyetinde-| Yiz, Zengin milletler, ellerinde ki serveti yalnız tasarruf saye-| #inde kazanınışlardır. İstikraz| iye başka memleketlere - börç Vermekte olan milletler; bu ik- Tazı tasarruflarının, kazançları- Bin fazlasından vermektedirler. Türkiye mazide ne tasarruf u| Süllerine riayet etti, ne de ikra- Zin mevzuuna ehemmiyet. ver- di. Şimdiye kadar hususi ve u- Mumi hayatımızda tasarruf ye- Tine israf yaptık, Yaptığımız is- tikrazlar ise, verimli teşebbüs. T için değil, hiç bir semere ver Miyen işlere ve masraflara tah- Bİs edilmiştir. Halbuki iktısadi Programa, ruhlarda bir an'ane Mahiyetini alan bu telâkkilere mihayet verecek ahkâm konul- a $tur. Kimse için meçhul de- il, ki, Türkiye, müsait şerait içinde herhangi bir istikraz tek- fini hüsnü telâkki etmektedir. Ancak hükümet, istikraz hak- kındaki noktai nazarını da da- ha evvel tesbit etmiş bulunu- Yor, “Hariçten istikraz, memleke- $i yeni külfet ve borç altına so- tar, Bu sebeple bir istikraz, ha- Tice ödenecek senelik- borçlar- | dan daha fazla bir gelir temin Ettiği mevzular için ve memle- tin siyasi, iktısadi nizamını ve âtide — ızlal etmemek fartile; derpiş edilebilir.,, Bu şerait altında yapılan bir| Teun yüküne, hem millet ge- Ve seve katlanır, hem de parayı | Yerecek olanların emniyet ve| itimadı kuvvetli . olacağı için Şartları da o nisbette hafif olur. üphe yok ki, — bu prensiplere üdret ve salâhiyetini münha- Htran halktan alan demokratik İdareler riayet eder. Yeni Tür- İye, böyle bir idaredir. Cüm- üriyet hükümeti devletin va Zifesini şöyle telâkki eder: 'Devletin başlıca vazifesi, balkın maişetini kolaylaştırıp Tefahını temin etmeğe çalışmak tır.Bugünkü manada devlet ;mil t iktısadiyatımı tanzim esası- Na istinat ve bu gayeye tevec- Süh eder. Hakikf demokrasinin İtabı ve hakikatin yolu budür. Silrt Meb'usu MAHMUT Macar hariciye nazırı Atinaya gidiyoör | Peşte, 29 (A.A.) — Yuna- #istanla hakem — muahedesini İza için M. Valko Atinaya gi- decektir. KA E Mektepliler müsabakası 5tinci hafta başladı Si inci hafta başlamıştır.. Zetemizde çıkan — haber- lerden en mühimmini seçip Sumartesi akşamına r a aka memurluğuna gön- niz. 4.ı Oktruvanın tahsilin- de ısrar edilirse fabri- kalar kapanmak teh- likesine maruz görünüyorlar! Sanayi birliği reisi satisi Kâzım Ziya Bey Emanet şehir hudutları da- hilinde bulunan bütün fabrika ve imalâthanelere müracaat e - derek müterakâim ve 1929 senei maliyesine ait oktruva resimle- rinin üç gün zarfında verilme- sini istemiştir. Halbuki İstan- bul fabrikaları bu parayı defa- ten verebilecek vaziyette değil- dir. Dün bu tebliğ üzerine İstan- bir ve tekâsülünden Dün çocuk haftasırın son günü i- di. Yarının büyükleri, bu bir hafta lerini büyüklerine terkettiler. Bu mü nasebetle çocuk erkânından Türkoca a reisi Necdet Beyle görüştük. Kü- reis bakınız neler anlatıyor: '— Evvelâ şu cihete işaret etmek isterim: Bazı gazeteler, bir çocuk sal tanatından bahsediyorlar. Cümhuriyet devrinde “Çocük sal tanatı” ne demektir? Demokrasi dev Fabrika törlere üç gün mühlet! o ızl | Cmlâkin mahsubu reddediliyor. |Cevap Atina sefirimize | tebliğ edilmiştir.. ATİNA, 29 (Rümca gaze |telerden) — Yunan Hariciye |nazıri M. Mihalâkopulos dün vukubulan mükâlemeleri esnâa- sında Türkiye sefiri Enis Beye | Yunan hükümetinin — cevabını | tebliğ “etmiştir. Yunan hükü | ; meti bu cevabında mübadil em- Bir trikotaj fabrikasında Türk kızları bulda bulunan - fabrika ve i- malâthane sahipleri Sanayi Bir liğinde bir içtima yapmışlardır Hararetli bir celse Bu içtima çok hararetli ol- muş, bir fabrikatör 20 bin lira tesis sermayesi olan fabrika- sına 32 bin lira oktruva resmi kesildiğini söylemişti Dört saat kadar devam eden içtimadan sonra Cemiyeti bele- diyeye bir ariza ile müracaata karar verilmiş ve bu müracaat ta derhal yapılmıştır. Fabrikatörler Emanet ve - cemi- yeti belediyece talepleri kabul - edil- mediği ve Üç günlük mühletİin hita- mındâ resmih tahsilinç — kalkışıldığı takdirde fabrikalarını kapatmağa ve liyetini tatile karar vermişlerdir. Sanayi birliği bu teşebbüsü seme- Te vermease İktısat vekâletine ve sair makâmatı Sityeye müracaat edecek ve Emanetin oktrua resmile Türk Nayilni tehdit ettiğini arzeyleyec tir, Daha kaç lira? Aldığımia malümeta nazaran 1920 enesinde fabrikalardan alınacak ok- trua vergisi miktarı 90 bin lira tal min edilmekte idi. Bunun 82 bin rası tahsil edilmiştir. Halbuki —dal Emanet fabrikalardan 90 bin lira ka- dar bir para istemektedir. süren hâkimiyetinden ayrılarak yer-| Diğer taraftan Şehremini muavini Hâmit Bey bir muharririmize “— Böyle bir muameleden ha- 'berdar değilim!” demiştir, 1 Bir günün Dbeyliği be;> liktir.. derler ya, Necdet Bey de ıftanın beyliğinin son gününü Türkocağı riya- set makamında arkadaşlarile birlihte geçiriyor. Çocuk hâkimiyeti bitti! Küçük Reis, hanım arkadaşlarının ihmal şikâyet ediyor! miyorlar mı? Protesto etmeği - düşündük. Fa- kat zâten bir haftalık hâkimiyetimiz Yar, Göz yumup açıncaya kadar ge- çecek. Bir haftahık hâkimiyetimizden ben ve arkadaşlarım — doğrusu pek memnunuz, Bize kalsa mevkilerimizi bırakmayı aklımıza bile getirmezdikr. — Bir hafta içinde ne gibi işlerle meşgül olundu? — Ben ve arkadaşları , canlabaşla Çalıştık. Maksadımız. çocukla rinde sultanlık olamıyacağını düşüne | rını biribirine tanıtmak ve onların bir lâke bitaraf mübadele Azası ta- rafından toptan — kıvmet biçil- mesi hususunda Ankarada mü- tehassislâr tarafından harırla - nân projenin beşinci maddesin den feragat edemiyeceğini be - İna tebaiyete amade bulunduğu |nu ilâve eylemektedir. Enis B. Ankaradan talimat aldıktan so nra çevap vereceğini söylemiş- tir. Yunan cevabı mutedil a 1- nıs B M Mihalakopulos dedilmekte olup diplomasi ta- rikile yapılacak müzakere ne- Veicesinde bir'iztltii zemini bulu- "|nacağı ümit edilmektedir. Bu- |raya elen bitarn£ — mübadele Azasından M. Anderson bugün | Başvekille Hariciye nazırı tara fından kabul edilecek, mübadil emlâk meselesi hakkındaki Yu nan noktai nazarı kendisine i - zah edilecektir. Allah muvaffak etsin .. Tstanbul avukatlarından olup Ad- Nye vekâletince Asl/ye — mahkem fza mülâzimliğine (tayin edilen Bey han H, dün yer vazifesine — haşkı maştır. Beyhan H birinci ticaret ma kemesi emrine ve rilmiştir. İlk ka din hâkimimiz dür hâkim — clbisesil: işe baslamış ve bi tedbiri ihtiyati ka- Karını tetkik et Ticaret makkumanı miştir. Beyhan H. —â ül ? ayni zamanda- bir k kaç iflâs kararına & imzasnı atmış- tır. | :Iıınalılı Bayramlarımı neş'e içinde öirmlkleri S Hat lki Tanküdümında (da muvaffak olduk, Bunlardan başka bizlerin—yani küçüklerin—sıhhat ve terbiyelerine nasıl bakmak lâzımgel- diğini, mütehassıt döktorlar - ağzın- dan annelerimize dinlettik ve öğret- tik.... Musabakalar tertip ettik. - Bü- | yük bir balo verdik. — Ocağın bir haftalık heyeti idare Bine mentup arkadaşlarınızdan mem- nun musunüz? — İki hanım müstesna olmak şar- tile evet. Ve izah çtti — Bana öyle geliyor ki, bu hanı lar “vazife'” nedir bilmiyorlar ve bil- miyeceklerdir. Düşününüz: — şimdi vazifesini ihmal eden bu küçük ha- nam arkadaşlarım, yarın bir meb'us, bir belediye veya her hangi bir daire reiki olursa halimiz nice olur?1” Ocakta verilen dünkü Konferans Dün Türkocağında, doktor İhsan) Hilmi B. tarafından “sinirli çocuk- lar” mevzulü bir konferana verilmiş tir. Mütahassıs doktorun konferans: kalabalık bir anne kütlesi tarafından alâka ile takip edilmiştir. Bugün Tepebaşında, küçükler, bü yüklerine son bir veda müsameresi vereceklerdir. yan etmekte ve proje ahkâmı- | y iya- | de alâkadarım. İttihaz - ettiği- İdevreye Türkocakları ve milli mefküre Paşaların beyanatı ANKARA, 29 (A.A.) — Türk Ocakları kurultay âzala- İrL Büyük Millet Meclisi Reisi tazimatta bulunmuşlardır. İsmet Paşa Hazretleri mur- | ahhasları le kabül :buyurmuşlar ve “Bu taya şevk, neş'e ve kuyvet ge- tirdiniz, Ankaradan da ümit ve kuvvet alarak gdieceksiniz. Mil li mefküreyi takviye yolunda sarfettiğiniz mesaiye pek zi: İniz feyizli ve imanlı kararları- nızdan büyük neticeler bekli- İ yoruz.,,. demişlerdir. Başvekil Paşa — Hazretleri gelecek kurultaya daha fazla mesai ile dönmeleri ve kalple - rinde milliyet imanınım müte- madi genişlemesi temennisin - de bulunmuşlardır. Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleri demiş- lerdir ki: “Türkiye Büyük Mil- let Meclisi teşekkülündenberi milliyet prensipine istinat et - (Mabadi 3 üncü sahifede) Münakaşa Gayri mübadiller dün tuplandı Gayri mübadiller Cemiyeti heyeti idaresi — dün içtima et- miştir İçtimada bilhassa musak- K kafat ashabının İ' vaziyeti etrafın- da — müzakerat cereyan etmiş- © tir. Yunanistan da emlâki bulu nanların hakla- rının zıyama mc ydan verilme - mesi için hükü- met nezdinde bazı temenniyat- Cemiyer ve. ta bulunulmasına Hüseyin Bey karar verilmiştir. Maamafih yapılacak teşebbüsatm — kat'i şekli gelecek içtimaa talik edil miştir. Bundan maada arazi sahibi gayri mübadillerin vaziyeti de görüşülmüş., Anadoludaki Yu- nan emlâkinin varidatı mesele- sine temas edilmiştir. A ” Darülfünun ve yüksek mek- tepler mezunlarına mahsus Fa- külte talim taburundaki altıncı devayı eden — gençle- | Kâzım, İsmet, Fevzi | Kâzım, Başvekil İsmet, Büyük Erkânı harbiye Reisi Fevzi Pa şalar hazeratını ziyaret ederek büyük memnüniyet- Fuhuşla harpl Rekçler İşi bir. ye konacak.. Işte Hikmet Şevkinin başını kendisile beraber ateşe yakan Saime.. Katilin, cinayet yerinin ve cenazenin resi ü leri ve tafsilât üçüncü sahifede. Istanbulda yeni — teşkilât yapılacak ! Nufus müdür- lerine yeni iş! |Burada yalnız 4-5 me- |murdan mürekkep bir ; teşkilât kalacak | 1930 senei maliye bütçesin- de İskân umum müdürlüğü lâğ vedilmektedir. Bu hususta aldığımız malü: mata göre müstakbel işkân ida resi şu şekilde olacaktır. Hükümet nezdinde umumi Jiskân müdürlüğü ilga olunduk Mi |tan sonra iskân işleri muame- | iâtı Umumf nüfus müdürlüğü- | küçük bir memur kadrosu İne devrolunacaktır. İskân umu | birlikte nüfus müdürlükleri İmt müdürlüğünden açıkta ka- / devrolunacaktır. İlacak memurların da mağdur | olmamaları temin edilmiştir. - | İskân umum müdürlüğünün =ŞI=L:?g:r bt:;îîgâin;: |gul olacaktır. Esasen — Maş pılmaktadır. nihayetine kadar teffiz ve te | Vilâyetlerde de iskân işleri |lik işleri ikmal — edilmiş Fakat yeni teşkilât, bund | sonra, gelecek — muhacirler sevkleri ve tesçil işleri ile mı | rin imtihanları dün — bitmiştir. | askerlik ruhunu veren Tali Bu suretle yüksek askeri ehli- | saburu kumandı e h yetname — alarak Cümhuriyet | Se ,mm £ &_ .y )' ordularına iltihak edecek olan | talimiyenin grup halindeki !r İgençlerle bunları yetiştiren ve | simlerini dercediyoruz. — | Ki F !

Bu sayıdan diğer sayfalar: