1 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Bir küşat resmi “Türkocakları umumi merkezi İiâmın açılma: merasiminde Hamdullah Suphi Beyin söyle- #&i büyük, güzel ve dokunaklı ğ tesirile sarhoş olanlar- an biri de benim. İyilik ve doğ 'ak rahmetinin çok seyrek dığı bu çorak materialisma Wası içinde velev bir damla- hakikat, velev bir saatlik Suhları günlerce vecd içinde #yor. Onun içindir ki, o gi “wdullah Suphi Beyi dini rin çoğu mütemadiyen al- lâmaktan, hatibi mütemadi: İn key Türkocakları mer- svip ve tekit etmekten ini alamıyordu. $Z hey'eti reisinin nutku bü- belâgatinden tecrit ile din- İnecek olursa bir takım sade * açık hakikatlerin ifadesin- e başka bir şey olmadığı an- ği. Nutkun başlangıcın” Sİ &den Türkocağınm tarihçe- ze bir kere daha Türkçülük *alinin ne kadar yaratıcı bir adre olduğunu hatırlatıyor. İlan yirini yıl evvot Kürsesi iykmet mezarlığının: kuytüluk- ndaki bir küçük ve “gizli iç- inada geçen günkü muazzam file kadar geçilen” yolün Menkıbesini Hamdullah Suphi Bey bize kısa, fakat, ateşten Szgilerle hikâye etti. Bu küçük İeukıbe başlı başma bir destan 1 Ve.bundan yalnız Türkler SİN fütur getirmiş bütün in- Mnlar bir şevk ve gayret * dersi A8bilir, Şuursuz ve karanlık bir m içinde kendini * Kendi va- pinda garip; w hisseden Türk gençliği ocak amı altında Vücude getirdiği Mi teşkilât ile yurt içinde bir Yurt yaratmıştı, n Türk milliyetçileri ken- ğü yordu. Türkün rufü burada & türlü yabancı tesirlerden ili içinde inkişaf “i#kânma darda. Onun içindif ki; Ham y Jah Suphi Bey bugünkü siya VE içtimai varlığımızın ilk İerini burada söylediğini, ilk İimlarımı burada attığınıhatır Ürken hiç te mubalâğa etme- iş oluyordu. z İlkin mütemadiyen mazide yaplan işlerle övünmek neye ? Acaba şimdi, Türkocağı ig bütün vazifesini ifa etmiş Nİ. uğunu, artık yapacağı'bir ilmayıp gayesine tattami #emiş bulunduğunu 1 we Siir mi? Hamdullah. Suphi buna “Hayır!,, cevabını ve- iğ Ve bu husustaki noktai 5 örunın isabetini ispat için bi- #trafımizdaki memleketlerde 49a mümasil teşkilâtların vâ- Olduğu hayretverici tekâ kltatle bakmağa davet edi- 4 Hakikaten, gene, Hamdu! | ğa Beyin bize verdiği İİ — ilâttan anlıyoruz ki Türko- İİ iSsları kendisine eş bu teşkilft arasında henüz emekliyen gocuk gibidir. Onun içindir ez hey'eti reisi bütün bi San'atkârlarını, Türk mü- xi kirlerini, Türkün bütün fa- VE Yaratıcı kudretlerini yeni Silan mabedin çatısı altına ça- Yor, Bu Sal, sese herkesten evvel koşa ta, “lan Türk gençliğidir. O açik ki, her türlü sıyanet ve ii, Yeden mahrum, kendi ha- Ten, bırakılmış perişan bir Dali olduğuna zahiptir. Bun > on ay evvel —gene Tür 5 mda — gençlerin bir kıs- Na e buluştuğumuz bir gün bu ağızlarından g ;“zzat kendi İemiştik. Avare kuzular, avare kuzu- Mi, oğilmıza gelin, etrafınızda 8t kokusu almış türlü türlü tar dolaşıyor. YAKUP KADRİ Sv'at ve ideslisma heyecanı aç || Büradâ” #rine, devrin ve muhitin cev-| nden masun, bir sığmacak yerl mişur. “Alâkadarlar; İiyor ve tarihine, enlânele-| Mukadderatına uyigün bir) celbi için tefrik edilen 500 bin MAYIS 1930 9 nci sene, No 1517 Si 5 KURUŞTUR ği ill o Darülfü Heyeti Vekile islâhat projesini reddetti | l Hiç bir müderris değişmiyecek, hariç- ten de ecnebi müderris gelirilmiyecek Etrafmda uzun dedikodular İve münakaşalar yapılan Darül fünun ıslahatı artık halledilmiş #demektir. Darülfünun muhitin- İde kuvvetle teyit edildiğine göre ıslahat projesini tetkik €- den Heyeti vekile bu lâyihayi reddetmiştir. Binaenaleyh Da - İrülfünun eski kadro ve eski İ usul ilesidare edilecek (ve hiç İbir müderris Darülfünundan | uzaklaştırılmıyacaktır. Binaen aleyh artık ne hariçten ecnebi müderrisler celbedilecek ve ne de bazı kürsüler lâğvedilecek- tri, Heyeti Vekilenin şu şekilde ki Kararı Darülfünün muhiün- de ve alâkadarlar arasında bü- yük bir memnuniyet uyandır- yapılan ıslahat projesinin istihdaf edi- len gayeyf'teminden çok uzak olduğunu v8 - ecnebi müderris l liranmi heri sene muayyen bir bir toplanısa Reis dünkü içtima: Ticaret Odası Meclisi dün iç | (ma etti ve içtima hayli gü tülü oldu. Zahire Borsasi- nın bir madde hakkında müta “ası sorulduktan sonra ehli hib- reye müracaat zdilip, edilemiye ceği mevzuuba- histi. Azadan Hamdi B. (Li- an şirketi mü dürü) buna şid il edes detle itiraz e- Bee o derek borsaka- rarının hiç bir şahıs veya heyet tarafından nakzedilmesinin do- ğru olmadığını söyledi ve ne- ticede meselenin heyeti umumi yeye havalesine karar verildi. | Ehli vukufun alacağı ücret| te heyeti idareye havale edildi. Bu esnada âzadan sabik reis vekili Hamdi Bey söz söyle - mek istedi. Hamdi Bey itrazla: — Usulü müzakereye muha İlifir. Olamaz, dedi. İ Reis Necip Bey (o meselenin İ henüz kabul edilmediğini söy- ledi, Hamdi Bey tayini esami ile reye konulmasını istedi. — Hacet yoktur! sesleri yü- kseldi. A .Münakaşa.. gürültü... tatil! i Ticaret Odası ticaret odası olalı ilk defa gürültülü mecbur kalmıştır.. . gili Hörmann rini: Siirt We V İ gün saat Heyeti Vekile dün akşam toplandı. Devlet Bankası için ecnebi / gruplar yeni teklifatta bulunmuşlardır.. Ankara, 30 (Telefonla) Ere Valle b altıda bir içtima yaptı. İçtima geç vakte kadar devam etmiştir. Bu içtimada Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü Beyin Düyunu umumiye murahhaslarile dünkü mülâkatı hakkında izahat verdiği zannolunmaktadır. Devlet Bankasının teşkili etrafında Gin BUGUN 2 inci sahifgd: - 7 İz Şehir haberleri İ— “Nero, tarini tetrikeme—z i- Ekonomi 2-- Marlcl haberler 3— Seyahat notları # üncü sahifede: nun islâhatı | Karar! Maaif Vekili Cemoi Hüsrü Bey talebe zümresinin Avrupa tah-| siline tahsis (o edilmesini daha muvafık olacağı fikrindedir. Öğrendiğimize göre. Darül nun Emini Neşet Ömer B. bu-| gün veya yarın Ankaraya gide- rek Maarif Vekâletile temas e- decektir. sahne oldu ! da da çelseyi tatile — Celseyi tatil - ediyorum, diyerek kürsüden inmeğe baş- Jadı. Hamdi Bey: — Reis Bey bu meseleyi hal letmeden gitmeyiniz! Diye bağırdı. Fakat bu esna da aza da dağıldığından tekrar içtima edilmedi. Yunan sefiri temas-! larına devam da ANKARA 30 (Telefonla) — Yunan sefiri Hariciye vekili ile yarım saat devam eden bir mü- lâkatta bulundu. Bu temaslarm devam edeceği temin edilmekte | (rem Feyzi Bey intihap olundu. i bazı ecnebi gruplar Hükümete yeni teklifatta bulunmuşlardır. Bayramda gazeteler üç gün çıkmıyacak Yeni heyeti idareye kimler intihap edildi! gresi dün son çelsesini aktetti. Dünkü içtimada evvelâ, bayremda | gazetelerin intişar etmemesi iğin ga- zete tabibi initiyazları nezdinde yapı- lan teşebbüsün neticesi kongre reisi Muharrem Feyzi Bey tarafından he yeti umumiyeye bildirildi. Türkçe ga- | sahipleri bu bayramda yaze- in intişar etmiömelerini kabul" € sabiplerinin matbuat arka- m bu tömermiğini kabul et meleri teşekkürle kârşılaridı. Heyeti umumiyenin bu teşekküre- tin, tahriren mgre riyeşeti W rafından İla edilmesine karar verildi Bayramin ikinci Yalova bir matbuat tenezzüih araştırıldı 5 | Yeni taavvün-şandığı nizamname-| si müzakere ve bazrtadilâtla kabal olundu. - Müdevven ölmuyan Türk matbuat tarihinin vesikalara istinaden vücüde getirilmesi için heyesi idarenin teşeb büsatta bulunması muvafık görüldü. Bu hususta Maarif Vekâleti | ilede temas edilecektir. Bundan sonra yeni heyeti idare intibabatı yapıldı. İntihap neticesi şudur: Birinci reis Hakkı Tarık. “İkinci reis Ali Naci, Umumi kâtip Ahmet Şükrü Beyler, Aza: Etem İzzet, Ali Şaip, Kemal! Salih, Ali Fuat, Ahmet Kadri, Refik Ahmet ler. | Kemal Salih Beyden iahilât öden haysiyet divani âzalığına da Muhar- | | Kongrenin akti - münasebeti ie) Reisicümhur Hazretleri ile. Meclis | reisi ve Başvekil paşalara heyeti Yaumiyenin tazımatının 'arzr için tel graflar çekilmesine karar verildi... | Feci bir cinayete kurban © giden! Hikmet Şevki Bey merhumun yadı| l için bir dakika süküt edilmek sureti ile matbuat arkadaşları teessüirlerini| izhar ettiler. İ —e 2 Peşte sefirimizin ziyafeti PEŞTE, 30 (A.A.) — Tür kiye sefiri ile refikası, o'Turan cemiyeti reisi Arşidok Franso- va şerefine bir çay ziyafeti ver mişler ve ziyafete bir çok ze- dir, Bir müddettenberi binicilik talim.) vi polis bölüğü iştirak'ötmiştir. Önü. | lerine, birer imdadı"sıhhi memuru tas leri yaptırılmakta olan polislere tat- bikat maksadile dün Yıldız'la Edirne - Hamdi Bey ısrar etti. (Ve Nesip Bey: kapı arasında bir yürüyüş yaptırılmış ve bu yürüyüşe tam kadrolu bir suva- vat iştirak eylemişlerdir. müzdeki sene pelilere yüzücülük te Bumin. baska bütün polis merkez yapılması ka- |” Bitaraflar Emlâk meselesinde tayassut etmiyecek M. Andersonun Yunan Hariciye Nazırına tebligatı FE mM. Anderson | ATİNA 30 (Anek.) — Ati- adâ bulunan bitaraf mübadele | i M. Anderson, Yıman hari-* ciye nazırile vukubülan mülâ- | katı esnasında bitaraf mübadele azasının mübadil emlâk mesele sinde tavassut etmeği kabul e- demiyeceklerini, bu meseleyi halle salâhiyettar olanların an- cak iki hükümet olduğunu, ma- amafih bitaraflarn iki hükü- met arasında itilâf husulü için ellerinden gelen gayreti esirge- miyeceklerini beyan etmiştir. > e — Eski bir tabibimizin yıl dönümü Dr. Haci Kemal B. in hayatı tababetinde kırkmcı senesini idraki münasebetile (dün Gü- reba hastanesi nde bir müsam re ve Ziyafet v rilmiştir. Bu müsamc re ve ziyafeti Darülfünun E mini Neşet Ö mer B., Tevfil Salim Pş., D Süreyya Ali,  f kil Muhtar, Or. Taöabetinin 4 m © yıldönümünü id Tak eden Haci man Beylerle da- i emsleddin Bey bâ bir çok doktorla' hazir bu- Tanmuştur. Ziyafette hastanı sertabibi Dr. Ömer Lütfi Bey tarafından Sıhhiye Vekili © Beyden gelen telgraf okunmuş, bundan sonra bir çok nütukalr söylenmiştir. yin edilmiş ve icabeden edviye de tevzi olunmuştur. Bunlar her hangi bir vak'ada ilk tedaviyi yapacaklar - dir, ” ; | sicillerile sabittir. Bir tezat ! Hâkimin istiklâlinden müddei umumi nasıl endişe edebilir? Adliye vekilinin beyanati- le adliye memurlarının icraatı arasında tenakuz!. Matbuat davaları Bursaya nasıl nakledildi Böyle bir nakil talebi adliye teşkilâtının bizzat âdaletin en yüksek mümessillerin den şüpheye düşmesi demek olmuştur Adliye Vekili Mahmut E- PA sat Bey, Haydar Rifat B. aley- hine gçtığı . davanın rüyeti es- nâsmda mahkeme salonunu dol duran binlerce Sâmlin karşi sında Türk hâkimlerini tenzih ederken şunları söylemişti: “— Bütün Türk milleti bil sin, ki, Türk hâkimleri içinde her hangi bir makamı salâhi- yet harici vereceği emirleri ta- niyacak tek . bir adam yoktur. O Türk hâkimleri ki barbı u- müminin en felâketli günlerin- de aylıklarını - alamıyarek †kaldıkları zamanlar, çoluk ço- cuklarile kırlarda ot toplıyarak yaşamağa çalışmışlar ve saa- tinde hüküm kürsüsünde Türk milleti namına kanunları tat- bik etmişlerdir. Bunlar hayal- leri geçen o o hakikatlerdir ki resmi müfettiş raporlarile ve akat Türk hâkiminin feragatini, o vazife aşkımı, muhbir avukat Bey ve onun gibiler anlamazlarsa bü- tün bir Türk Adliyesinin tesir altmda, müdahale altında kala bileceğini düşünürlerse ve bu düşüncelerini avaz avaz hay rırlarsa onları mazur görürü; (Mabadı düncü sahifedi Bir sualin cevabı.. Adliye vekilinin avukâtları Barodan izin almalı mı idiler Baro Meclisi inzi- bati muameleye lüzum olmadığı- na karar verdi! İnzıbat Meclisinin içtimaı.. Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin Haydar Rifat B. aleyhi- ne ikame ettiği davada vekâlet deruhte eden avukatların vazi- yeti İstanbul Barosu âzaları a- rasında rar mucip ol- Baro Reisi Halil Hilmi muştur. Avukatların Oo hemenj;ş diği : : hepsi bu 3 Hâzımgeldiği kanaatindedi! meclisinden müsaade almalar" avukatın inzibat İro inzibat meclisi bu mesele (Mabadı düncü sahifed > eğ |

Bu sayıdan diğer sayfalar: