1 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| em Ankara muhabirimizin gönderdiği resimlerden Polonyadan gelen talebe Tensikat yok Darütfünunda bu Sene Barem tatbik edilmiyecek Darülfünün bütçesi bu sene de Bareme © dahil olmuıyacak, | a t namı verilen müdetrisle- — tensiki de yapılmıyacak, kad- Şi, eden Sonenin aynı olacaktır. meselâ hakkında görüşmek Ank €şet Ömer B. bugünlerde araya gidecektir. Kadın ne imiş? Kadınlar Mazhar Os- Man Beyin makalesini Açık ve ilmi buluyorlar 4, Pr: Mazhar Osman bey bir yazısın. anlar için, ; kadın infialine zebun, de, için yaratılmış, pasif bir mahlök- il ! e Be makale hakkında kadın birliği ida- | VAKLI Haftalık İlâvemizi Mutlaka İsteyiniz Ocaklar korultayı azası başve- kil paşaile birlikte TEE ki” mamina Lâmis Refik H, demiş. MG, Mazhar Osman Beyin yazısı pek | Baza saçıktı. Doğrusu Çok ayıp... Maa- ilm! bir makale olduğu için cevap hi, SMeoeğiz. Çünkü kadın birliği ilmi i Meşekkri) değildir. bu sab, M. ye Zörüşmüştür. Sesler ayet parlak ve açık olarak işitilmiştir. M gayet p b, Makd rü Londralılar Avusturyalılarla kolaylıkla konuştular bulup “ta, 30 (A.A) — Birbirine on iki bin mil an İngiltere ile Avusturalya arasındaki telsiz telefon servisi Pari, ah açılmıştır. M. Makdonalt başvekâlet dairesinde Çamberra | dakıy pantosundâ bulunan Avusturalya başvekili M. Scullin ile 15 | rın iki hükümet arasında itilâf Yalova Bugün açılıyor Sayrisefain idaresince sekiz aydanberi tamir ve tanzim edil- mekte olan yeşil Yalovanın küşat resmi bugün yapılacak ve teşrinevvele Okadar kaplıcalar, oteller ve pilâj umuma açık kalacaktır. Emanet fen müdürü Ziya B. Yalovadan dönmüştür. Yalovada Emanetin 5 mühendisi yolların açılmasila meşgul bulunmaktadır. Gazi Hz. için inşa edilen köşk ikmal edilmek üzredir. —a Çocuk haftası bitti Çocuk haftasının son günü münasebetile dün Tepebaşı kış- hk tiyatrosunda parlak bir mü- samere verilmiş bilhassa  ya- şından aşağı miniminilerin “as- ker, tablosile Feyziatiden küçük Samiyenin monalağu takdirlerle alkışlanmıştır. şehrimizde # gün kalacaklardır e, Dün sabah Avrupa trenile şehrimize 45 Polonyalı talebe gel- miştir. Polonyanm Leva şehri politeknik talebesi olan gençler şeh- rimizde dört gün kadar kalacaklar ve vapurla Beruta, oradan Mı- sıra gideceklerdir. Talebeler bir taganni konseri vermek arzusunu izhar etmişlerse de bina bulunamadığı için bu teşebbüsleri hetice- siz kalmıştır. M. Anderson Mübadil emlâki meselesinde bi- taraf azanın vaziyetini anlattı Atina, 30 (Anek) — Atinada bulanan bitaraf mübadele reisi M. Anderson, Yunan Hariciye nazırile. vukubulan mülâkat eş- nasında bitraf mübadele azasının mübadil emlâk meselesinde ta- vassut etmeği kabul etmiyecek- lerini, meseleyi halle salâhiyettar olanların ancak iki hükümet olduğunu, maamafih bitatarafla- | <a mesafede kâin husulü için elleriden gelen gay- onalt şu mutaleada bulunmuştur: Siz yakın bir salonda | reti esirgemiyeceklerini beyan Yorsunuz.,, Bundan sonra mumaileyh sene nihayetinden evvel | etmiştir. in Londra tarikile başlıca Avrupa memleketlerine ve Ame- | —— EZE « Xadar temdit edileceği ümidini izhar etmiştir. Müteakiben Maaş bu gün Tüzer, Yagrorge sabık başvekil M. Hughes ile görüşmüştür. Birçok Mayıs maaşımın. verilmesine bu gür müdürleri muhabirlerile konuşmuşlardır. başlanacaktır. | Haftalık VAKTT meraklı ve cazip.mündericatı havidir. Okununuz fı uhuşla mücadele Talimatname vilâyete geldi Vali muavini ve polis müdürü bunu tatbik için faaliyete geçtiler varsa diğerleri gibi hudut hari cine çıkarılmak üzere (isimi, Fubuşla mücadele talimatna- mesi dün öğle vakti Vilâyete tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine | hüviyeti ve £ikametgâhlarının Vali Oo muavini Vekâlete iş'arı. Fazlı B. Polis biçüklerin iaeyildse vü Bazi Ber artistler) i n ü y 5 mame pil al lara götürülmesi yasaktır. b Ba es, — Darülares Gazino ve barlarda fuhuşla re dip — lieeimz vi melüf artistlerin oynamasına bele vi > y e telkik “eylemiş- müsaade edilmez. i derdi Bah Be Gizli mumhaneler kapana- am i map lie cak, * gizli olmyanlara da Fuhuşla > 0 GİR ilmi. me derhal tebliğini yeni sermaye kabul edilmi: ölünlür e yecek, Kadınlara söz atmak fuhşa davet sayılır. Her vatandaşın ve her ec- nebinin hürriyet ve haysiye- tine riayete dikkat olunacak. Polis müdürüne emretmiştir. Fu- buşla mücadele talimatnamesinin maddeleri şun- ecnebi tabiiye- tindekilerin hu- dut o haricine çıkarılmak üzre isim, hüviyet ve lardır: çalıştıkları yer- te al veri, | lerin vekalee 1—Türk ce- vekâlete bildi- za kanununun rilmesi ve Türk fuhşa mütedair (maddelerinin | tabiiyetinde olanların da bu gibi tatbikini temin edecek surette i yerlerde çalışmaktan menedilme- fuhuşla meluf olanlar hakkında takibat icrasile mürtekiplerinin daima ve mütemadiyen Cümhu- riyet omüddei (o umumiliklerine tevdileri Ecnebi bir hudut haricine 2 — Fuhuşla ve fuhşa vesa- tetile ve umumhanecilikle me- huf ; ecnebiler hudut O haricine çıkarılmıştı. Bunlardan kalanlar ve yahut sonradan gelmişler Yeni anketimiz NE OKUYACAĞIZ ? Okuma sevgisi lâzım! i i eserlerimizden hiç birinin kıymeti ni Seni iddia etmek küstahlıktır E pisipisi keyfin, leri, 4—bBar ve Kafeşantan ve alelâde gazino, kahvelerde ah- lâksız ve uygunsuz hareketlerle müşterileri fuhşa teşvik eden gençlerin garson ve hizmetçi olarak istihdamı men edilmeli ve ceza kanununun 419 uncu maddesi hükmü nazarı dikkatte tutulmalıdır. | Alt tarah $ inci sayfamızda | gösteren Hİ. bu vaziyet karşı- sında bir çare bulmak muvaffa- kiyetinide gösterdi. — Nasılsın, yerinde mi?! Koltuğun üzerinde azametle kurulmuş sarı — Sualleri ve çok koca” Ankaraya gön man < kedinin derelim, niha- başını okşarken yet iki gün son- Mebrure hanı” N ra cevabı gelir, mın annesi o dedi. Öyle yap- daya ye im tık ve hakika- kedisi, dedi ve ten 48 saat son- muhabbet dolu ra Mebrure HF. i bini le kediye nin o ceval im yazı işleri mü- San'at âlemi- dürümüzün ma- ne iki üç şaya- sası (Üzerinde nı dikkat eser buldum. vermiş olan İşte gelen ve- Mebrure Hurşit vap: Hİ. den ankete PN N — Okuma vazi- cevap (almak Mebrnre Hurşit Hf. yetimiz fena ve için gitmiştim. Fakat Mebrure | gittikçe de fenalaşmakta, Bugün Hİ. muvakkat bir zaman için | okuma zevkini tadacak çağa ge- Ankarada bulunuyorlarmış... lenler, eminim, anneleri, büyük Büyük bir misafirperverlik ' babaları kadar olsun “ kitab »ı fi i ME

Bu sayıdan diğer sayfalar: