1 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

1 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gresi olmuştur. Kongrenin deri Türki ye sanayii için yegâne menbü olacak- ür, 1 RAHMİBEY — | amaaa e 5 PERŞEMBE 1 MAYIS 1930 No.-3162 On birinci sene, Gündelik, ; Tedbirle Ankarada Mektebi. İstihsalatı MEMLEKET İSTİHSALATINI ÇOĞALTMAK İÇİN. Reisicümhur Hazretlerile arasında Şu tatbiki Hümayuni Pehlevi. Ankara'da 1931 senesinde verilen Yüksek Ziraat devam se açılma Bu enstitüler e bir de Zati dönümünü; bu sene resmi üç meyva fidanlığı, üç ve eskilerine ilaveten amerikan asma fidanlığı tesis ve şahsi gelecek sene derse rica ederim.,, air MUSTAFA KEMAL. rada Türkiye gi ii Kemal Hz. e staj tavuklarının ıslahı ze lira cinsi tavuk ve Yetiştirilecek harcirahları tesviy: için bütçey: O caklılar edilmek ve köylüye tevzien bin lira tahsisat Talebenin RUS - İNGİLİZ MÜZAKERESİ NE SAFHADA Avam cevap vi a müs Gi göri olduğunu, kat'i bir — akel ——— o. —— MANŞ TÜNELİ MESELESİ AVAM KAMARASINDA. hususu ei Fıkra. lap ei ii İKİ ESER. Dahiliye Vekâletinin iki büyük bu gibi mevat kadar e tarife iran > bir andı bu kayidin Si İstanbul'a ımledir. ii olduğu hakkinda karar ittihaz olunamıyacağını büyüklükte iki eser —2 rm İNGİLTERE'DE PARAŞÜT Hap Kelin kalkması ile e kendilerine ev) i almak imkânına li KUVVETLERİ Londra, 30 (A. sistem iki pari Hali him çantaları ve her arşa ii sefi idi; —— ou — SIHHİ EVLER, Londra, 30 muayyen bundan iğre, İntizara 2 yan için bir. temiz uf, oktur. şeraiti haiz bidayette Belki onlar bu ——-2e.. SIYASI BİTARAFLIĞA RİA 'MİYI 5 ECNEBİLER. ri LA nm TURAN CEMİYETİ REİSİ ŞEREFİNE ZİYAFET iz muha! ie a e biaralığa riaj hudut irin ilini acı yaşıyor. kün içinde geçeceğini Kaya Bey, bu iki ———> em. İTALYA'DA KOMÜNİSTLERİN MAH HARCİRAR KANUNU, IKÜMİYETİ. EN 30 (A.A.) — İlga edilen teşkile TALEBE ALINACAK, z e ibatesini an paradan Talebenin ine mezunu olması takalara gidip görmeleri — emip edilmiştir. Halk: t: tayin ie ir. Bu e ii Şeker İle Petroldan Okturva Alınması. EDİLECEK, alınan inhisar Maliye Vekili Tiç ———— o... MAVERAYİŞERİAM'DA İNGİLİZ ilavesi ile takviye Ecnebilerin limanı köprü —— .—— yüksek âleme mensup ARİS'TE 1 MAYIS. bu fena isim de — di alez A.A. Gazi 1 1 Yal rabe) son ar (A.A.) — Gazeteler Her yerde $ kuruş. ri İspanya İle Uzlaşma ve Hakem Muahedesi. GELECEK — m MUAHEDEYİ AYNEN NESRE MEKTEBE Ni TLA » YORUZ. BAŞLI Türkiye ile İspanya arasında uzlaş- tesviye ve hakem muahedesini BUGÜN B.M. ruznamesinde tabi mevat seyis neferleri 203 numaralı kanunun bi- Üni ma: sadelik bazı fık- ayyedilmesi hakkındaki ka- şehir ve ka- 4 — Riyaseticümhur muğika eyer kısmı met Mid elbise akkındaki 5 — Revirlerde imi ee hasta- derece tanzim iç mülki ya “iz ri “işa YET dan iti- baren birinci ek- meğe12 ve ikinci ekmeğe 10 kuruş“ azami flat vaza- siri

Bu sayıdan diğer sayfalar: