14 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

14 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B a Fransanın Nis şehrindeki 1930 senesi sanayi sergisinde teşhir ettiği |£ İ BUÜUTÜN MAMULÂTINI | T DRE AU Gerek sergiyi ziyaret edenler ve gerek jüri hey'eti tarafından İf fevkalâde takdir edilip '1 (OR FKORNEKUUSZ) addedilmis : ÜÖün K SOĞTLEAAAREN NADELEZ AM ve ; Üç kıt'a nişan verilmiştir — | HASAN KUÜVVET ŞURUBU Avrupada - birinciliği dıplonı(ılarl.ı musaddaktır. — Zaalı ümümi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüs, ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılafi Pta | hastalıklı çocukler, İht .rıdıv büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu kuri İ İstanbul Asliye Mahkemesi #j © Devlet Demiryolları| ..: idaresi ilânatı İSTANBUL VİLAYETİ DEFTERDARLIK IİLÂNATI Ö K% Haliç iskelerinde mahfuz olup 8-5-930 - tarihinde ihale edil- tinin müddea ııe,—mmı Men. Edİ ülv Şik sineması sahibi Aptülkadir. B Hacı Recep B. aleyhlerinc - İ Fyn eylediği Mm. — Etil'in Aptülkedif Şötla Recep Beylere satmış olduğu gela'da Harbiye caddesinde 88 Şf maralı apartımanın bedeli bakiğlih y geksen altı* bin Tira - olduğu Wöllori bedeli- Yerağ - harcından - kazaflilmez DİŞ FIRÇALARI Fennen temizdir. Her fırça imal «k üzre müzayedeye çıkarılan 3 adet meşe egrisi 172 adet çam 121 adet köknar tahtası- 190 adet Tindik 160 adet kizilcik sap- hğı 1408 adet kayın varti tahtası 36 çeki meşe odunun olunduğu anden itibarçn parşömenli bir zarf derununa — vaz'edilerek © Kutu içine konur. >Tüylerin gı şekli vaz'ı ve gerek evsalı saye 65 bin tonmaden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuş tür. Münakasa 26/5/930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev let Demiryolları İdaresinde yapılacakır . Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- | emelle bedeli” derağı brk. bi l tekkep sekiz kalem orman emvali müzayedesi 15-5.97 gününe kadar bir hafta daha temdit edilmiştir, taliplerin * mezkörda saat üçde — Defterdarlık binasındaki ihale komisyonuna de dişleri mükemmu lamak kabil olur. Fırçaların flati 50 kuruşlur. OCO Biratkadlerı. Şorcur Tuças kat teminatlarını ayni günde saat 15,80 a kadar münakasa ko-| göçtermek söretle muamele vafİkii, misyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. larından dolayı Hazinenin mut Ük ... ü Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mükabilinde Ankara-| bulunduğu 2530 lirânın ikl Adana defterdarlığından: Adananın Karataş nahiyesinde ve karataş dalyanı namile maruf dalya ı!ır.l M_ühıseb.ış dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden | olarak cem'an ŞIS2 İiranın rr - ti garp ve cenubi garbisinde kâin olup beynelhalk kapu arazisi teEKEİk: edebilirleri İ t eneakerane Öniyeni — Hb eti vekiletle tabsili dav dgı":ekıı. v;':'uı:.;: ”hm*"'_" “':,",—W:".**“"H'mlıtn lh;u mı ; 2452 ton meşe, güregen, çam odununu kapalı zarfla müna-| dolayı müddesaleyhimden Met Öğilten || AAT e e R L AŞ SŞ GSN MÇE Ul hazimden- ve inkibazdan müztaripmisiniz ? kasası 9 Haziraân pazârtesi günü saat 15 te Ankara Devlet De-| "tmına gönderilen istidi mezbü 930 tarihinden itibaren yirmi beş gün müddetle müzayedeye vaz Her gün bir su kadehi derünunda bir *kahve miryolları İdaresinde yapılacaktır. mukaddema Reyoğlunda Ylesi edilmiştir. Talip olanlar yevmi Ihale olan 18 Mayıs 930 — twrihine kasiğı Eno's * Fruit Sah” meyve tozu alımız. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat| “Hda doktor.Kapamacıy l Müsadif pazaz günü saat on beşte kanunen- kabüli mecaz ve üç | | larmı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver | hinesinde ikamet cdip bi __,.ı ni şenelik bedeli muhammen olan 25000 liranın yüzde yedi buçuğu | | — Altmış senelik cihanşumul şöhret ve muvaflekiyeti meleri İâzımdır. PS BANL YA VU n 5 ü ü | nş ; mechul bulunduğu / tebliğname tında muharrer mahalli — muhi nisbetindeki teminâtı muvakkatelerini havi teklif zarflarımı saatin | V — teseri kat hülülinden evvel defterdarlıkta mütcşekkil komisyon — riyasetine ve mübaşir tarafından verilen 24 tevdi etmelidirler. Saatin hudulinden sönra teklif kabul edilmez. 920 tarihli. derkenardan anlasğl * u Kail Teklifi muhtevi evrak bir zârf derünuna vaz olunurak üzeri tem- 6 * g nn olup talebe. binsen Min. Kü e ? AA KDA y 4 a &/ Haa e > kında hükak usulü — mühaketiğ 'isine delildir. — Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ma- ü liye ve Muhasebe İşleri Reisliğinden İstanbulda Haydarpasa mağazasından tedarik edebilirler. hir ;;h.nı!ıı' sonra temloat ile Birlikte, ikinçi bir zıvllı yas e Aslan ve Eskihisar kenununun 141 inci müddesile ğ lecek ve üztrine hangi işe dair olduğu yazılacaktır. - Daha fazla & c ç S YAC'UZ takıp eden mevadı. saire ahklflğtan B DS AAA MA aa Va Müttehit Çimento ve Su kireci fabrikaları (3 52 ea mexü vv ui Kmlâk dalresine müracaat etmeleri Anonim şirketinden: zebliği tahtı, karara alınmış VE ğ :u de, Mühkeme ” “divanhalğ asılmış olmağla işbu tstihten İt Nı.” bur bir ay zarlında cevap Vet diği takdirde mezburenin 1 ee eylemiş nazanıyla — bakılacaği ÖÜti plufur. Nİ . * * Bakırköy Malmüdürlüğünden: Kalitarya kariyesinde ciheti askeriyeden müdevver ahır ankazi olan 'taş ve tahtaların müzayedesi 10'Mayıs 930 tarihine müsadif Pazartesi günü seâr on dörtte Bakırköy Mal müdürlüğünde yapı- Hazitan 1930 gayesinde inaliycte başliyacak olan — Zeytinbumnu fabrikasının Istihsalâtına İntizaren şimdilik çimento İlatının —İabrikada veslim şartile ve çın Hat dahil olmak — üzre ton — bi 32 Eraya yanl elli kiloluk gayri safi bir çuval flatının TG0 kuruşa tenzil edilmiş oldoğunu Aslan ve Eskihisar mülttehit çimento — ve sa kireci — fabrikas B lan anonim şirketi muhterem Mmüşterilerine ilân eyler. ——— - ı lacaktır. G Dr. üunkşı'xSl J k':; 'lA . g Tni Ono o Vilâyet makamından: Yiiyel dalmi enelmeninde Günrükler deniz- enspeklirlüğünden; Mçrlağı ve SN Dahiliye heyeti teltişi süzdanı, (200) cek defte: 15 Mazıs 930 tarihine ve ihale yapılacağından i için pazarlık sutetile (100) hüviydt Beşiktaşda Kılınçali mahallesinde tramvay caddesinde tütün 1 — 5 Açıkdeniz motörü için birinci ve ikinci kaptanla, Bi-| dzna Ve sureti ahirle iştimale elverişli Barbaros mek- |Tifici ve ikinci makinist almacaktır. t | | ht perşembe günü sant TSde pazarkk | tebi-namile matuf bina üç sene milddetle icare verilmek 'üare | .£ — Kaptanların mütekait Bahriye zabitanından Ve makinist-| ? Hiplerin mektapçulukta müteşekkil komt- İ 28.5-930 bi saat ön bire kadı Bilra oRoıl gTn de dönia OFG TGĞTĞKÜÜEE Belad SYT ö SELCİNLİŞ Göğüü Bn Ku SRRK’ MT y ç 28-5-930 çarşamba günü saat on bire kadar müzavedeye konul. | KAT Ü Ch Dolmi e L Syona müracaatla tümüneleri gürerek şeraiti Öğrenmeleri ilân olunur. İ| mustur tahiolerin encümene müracaatları Ha Tetio alanlarıı Doi Eazpektödüğüne gimmcmne Divanyi Sültarn Vahti X' 1şü e 100) tahsisat cüzdanı tabettirilecektir. | deposu |

Bu sayıdan diğer sayfalar: