8 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

8 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ali derin derin düşündü..| Herşeyden evve bir ordu lâzım.. Bu havali yukarda da söylen-! ef iği üzere Memlüklerin elinde| ilunuyordu. âr| Mehmet Ali artık Memlükl ©| oradan çıkarıp Mısır kıtası ü- iH örindeki nüfuzunu tamamile 7e SiS etmeği düşünüyordu. Bir ni* Mehmet Ali maiyetind €ş Fnavutlar tam bir zaptu r: âlik bir kuvvet değildi. K Daimi ordu lâzım. Hettin. h Fakat muntazam bir ordu te- İaşSine imkân hâsıl oluncıya ka Har bunların mevcudiyetine ta Llammül etmek icap cdiyordi (P iğer taraftan İ |P nsa'nın M W stte bulunmala ada mevcut oldluğu j gibi Babıa w" de Mehmet Aliyi zaifd üşür Va. ek için hiç bir vesileyi elder NF rakmıyordu. ŞI Mehmet Ali harici - vazi: (h n istifade etmekten de geri J;,t ilmamıştır. Büyük devletler PX smanlı imparatorluğu da da-| W 1olduğu halde harp ile meş- A) 21 bulunuyorlardı. Diğer taraf 1 m Hicazda Vehabilere karşı| çoğalıyor.. Birdenbire bir r.. Ro manyanın sabık veliahti prens elerce memleketinden hariçte kaldıktan sonra Bükreşe |gelmiş.. Prens Karol denince hatıra bir çok macı İbabası sağ iken taht ve taca va- ris olmak hakkından mahrum e- İailen Karol senelerdenberi Av- İrupanın gâh şurasında, gâh bu: İyasında dolaşıyor. Karol Yunan İprensesi almıştı. Ondan olan ço İcuğu bugün Romanya tahtında- dır. Fakat genç ve maceraperest prens hanedan haricinde bir ka dın sevdi. Onunla Avrupaya git- ti. Bunun üzerine babası Ferdi- nand da kendisini taht üzerinde I daimi ve yeni w"u hukukundan mahrum bıraktı. | | — Prensilk se kadından da bıktı. Şimdi Avrupada başi bir kadınla yaşıyordu. Ufak kıralın namına Roman İ fından daima hücuma uğramak htimalinden bahsederek ker sinden çok şey talep ec mesini - bildiriyordu. Meh |Ali kendi işlerine Babrali'nin |müdahalesini bertaraf ederek | bir donanma vücude tir. Memlükler ©1 bralinin müdahalı lmiş, fakat İngiliz v rın Misir ü İrasları o: Mehmet Ali kendini de kuvvetlendirmek dan k Ie |sız' eri dahı istiyor- YrETUER nrük varidatın çin çareler tatbik ed ihlâl ettiğini söylüyorlardı. | —Mehmet Ali ecnebi imtiyazla rına, iddialarma karşı azim |davrandı. Bu kabil müdahalele ri asgari dereceye inditdi. Mısır hidivinin ihtirasatı art- | . lar geliyor. Daha| K7 Eıi YAT UA TAMED F M TA AYA AM ErEDaa5 | Ga 'Muhake ı;ıe'k zetecilerin davası| ararın tebliği için kaldı Emanet vekili davalarından vaz | gçti çah | , İrlan Emin B. mükemmel bir müdafaa yaptı BURSA, 7 (Milliyet) — Ga- zetecilerin muhakemesine bu gün saat 10 da başlandı. B. Emanetin gazeteciler al hine ikame eylediği davada in- İtikam hissile hareket etmedi -| ğini, meselenin vicdanı âmme |huzurunda münakaşa edildiğ İni, bu maksadın da hâsıl old ğunu, Türk — matbuatını mi vatani mesailde çalışmağa im- ikân verecek tarzda teçhiz için İkiymetli kalemlerile vatan ve İinsaniyete müfit olacak nin bu suretle dayadan fera, (ettiğini evvelce itfaiye al ne neşriyat yapan Politika me sul müdi e- İyan müvekkil Kâlk müessesesi- g: havadisi hariçten alırsak kaba hat, Vekilden alırsak havadis oluyor. Adalet — mevzuunda bu va: |kadar yanar döner tecellilerin| | olmasına imkân yoktur..,. ded ten sonra Son - Saatin hukuk u-| eleri tatbikatı neş nasebetile müddeilumu mahiyetindi sulümul mini ö ki neşri- sonra Ssözü- ren yatı müdafaadı nü şöyle bitirdi Muhterem hâkimler, ketin adli tarihine k şısında ra dava nhuriyet te; ve sarsılmaz kararını Ne vicdanlarının ciha! atıı ilân edecektir. fiy a kanunun mınt aldığını bilâhare Milliyet- e lehine yazdığı i alledildiğinibu © davac bunün için feragat ettiğ yandan sonra hâ tecileri hür samiin arasına çekildi. Cumburiyet vekili kat hissiyatile davadan fera at ettiğini ima eden Emanet dâ Nasıl muhal vekiline gazetesinin kanaatini Tüsünmekle yazdığını, bu kanaat üzerinde İher zaman yürüyeceğini, mü- İrüvvete muhtaç olmadığını, İr- tan Emin B., neşriyatta kast ot-! madığını söyledikten sonra &s- Adaletin ei gün bütün mukaddes: yoktur den herkes k ceğiniz kararıntarih huzurun- eme edileceğini kellefsiniz bu kararla hâkimlerimi kulu adamlar değildir,, teğiz. Çünkü artık bu emir diyebile mesele Türkiye Adliyesinin bir haysi- yet meselesi olmuştur. dedi. İ- Ziraat Bankası kanuna ilâve edilecek maddeler ———0 aa Lâyiha bugün Mecliste müzakere edilecek ANKARA,7 (Milliyet) —|cun vadesi gelerek ödenmezsü Ziraat Bankası kanununa ba|borçluya veya kanuni ikametgâ zı maddeler tezyiline dair lâyi-|hıma merhunun — kıymetindeki |ha, yarın Mecliste e|noksanın ikmali veya borcun Ö* ludılcç:knr Maddeleri aynen | denmesi için bir haftadan on be$ şöyledir güne kadar olan bir müddetli Mâdde 1 — Ziraat Bankası-| ihbarname tebliğ olunur. Bu teb sli üz milyonliğat hükmü ya kadar istifasına d | | | nafi inin a edilir. İhtiyat sermaye as|caate mahal kalmaksızın rehifi sermayenin yüzde — ellisini| edilmiş ola a ci tecavüz Mi e <. |cine göre s: edelindei | —Madde, 2 — Zirai kredi koo-| masrafile eç - istill peratifleri kanununun — 20 nci | olunur. addesi ahkâmı Ziraat Banka Madde 6 - Zira a da teşmil edilmişti: rafından veya Bankanın ket Madde, 3 — İkraz muamele-| &; c tile satın alınıp çifçilere borçlafi İsinde Bankasına temi- n öhnaa e >öötürileri gel alleri nat gösterilen gayrimenküllerin borçluya ipotek muameleleri banka me- a ur tahriri talebi üz. Z k "“f!'“'“:'.“ lıî“_’ “n';îcx;.“ı'“" mı nmesine kadarBankayâ kaedlened T eplin geei ee ıı:ı:ı( rehin edilmiş hükmündedir. Bi j » Pül, ve salreye VaDi | Cili hallar bedelleri ödenincey? Lolmaksızın ibraz olunacak de B | x ğ adar borçlu olan sahipleri tarâ yin ve tapu senetlerine müsteni | ; - 1|fından başkalarma 8 nryaca den takrir alımmıyacak, derhal| ”” K ğ " Ki ' R edilemez. Bu hüle |ifa ve tescil olunu v ası- | Me muhalif olarak ücüncü sahi$ eai |ların ellerine gecen alât ve hay” vanı ından mahal- lin en büyük iye memuru- acak işar üzerine hü* ümetçe idareten — istirdat V€ Bankava teslim olunur. lüzum g0 crübe mahi” h mallar adde Ziraat botekli — alacağı, ünde ödenmezse borçluya line veyahut — bunların metgâhlarına Ban- hbarname tebliğ edi- ödenmesine davet namenin tebli den itibaren bir ödenmediği menkül — ayrıca ve vaziyet aksızın banka tarafın- y müddetle açık arttır ma suretile satılığa — çıkarılır. | Müddet bitince bankaca talibi a vaki tel tak Nurullah Esat B. ANKARA, 7 (Telefonla )— Nurullah Esat B. Ankaraya ha İy tefevvüz edilir Af abrali Mehmet AH'nin kuvvet| tıkça artıyordu. Dahilde istedi ndaki müda kinci celsede Asaf B, seciye me|” *İöndermesini, ısyanı bastırma-| Tİ ni istedi. Her iki vaziyetten| istifade etmiş odu. Mehmet Ali, Yukarı Mısır'ı Arinde bulunduran Memi Ü- olan meseleyi büsbütün hal- ($ Üşmeğe karar verdi. VV Düşmanlarını yendi YEL1810 Ağustosunda Mehmet A- İldüşmanlarına karşı büyük bir Şler kazanmış oldu. Bu suretle Ullısır'ın birliği temin edilmiş ’;.*' füyor, o zamana kadar fena bir ğij de olan ticari ve iktısadi ha p latını düzeltmek imkânı hâsıl (Eipüyordu. Memlüklerin geriye | ialan kısmı ile de işi halletmek | Ve dtiyen Mehmet Ali Hicaz Ve- 4 İRbi harekâtını behane ederek Yuğlu Tosun'un — kumandasında | | Ççrabistana yolladığı ordu hare gt ederken şu hileyi yaptı. hanun gitmesi münasebetile erasim hazırlandı, Memlükle- başı olan Şahin Bey ile di- 2r arkadaşları davet edildi. Vi ğ;ırınn dışına çıkılmıştı. Veri-| Vi bir işaretle Şahin Bey ile| A (yer arkadaşları tutularak öl- b ildü. | İi ö », ,Memleket dahilinde bulunan 'q lemlüklerin de ortadan kaldı- a Vi it 'a |ması için zaten emir verilmiş i Bu da oldu. İmtiyazlar kalkıyor Mehmet Ali'nin bundan son- O | Çaptığı ilk iş memlekette bir (t İçim yerleşmiş imtiyazları kal 'X Aymak oldu. Hazineden mal ka 3121 k için devam edegelen u-| € nihayet verdi. n ftan Mehmet Âli, Babrali"| âf n Diğer ta: D” * > — ihireye ihtiyacı olan M lcn menetmesine rağmen Mi- iş'dan yüksek bedel mukabilin buğday ihraç ettirerek para tti. Hazine doldu " VEBOS den 812 ye kadar devam ni Dilen bu ihracattan Mehmet Ali| ; Ş | in ha İ%" bir yekür İN gel ki bu parays olduktan sonra Mehmet Al götle bir çok asker iyesmanlı imparatorluğun! |Cmnan zengin Paşal | İni Mehmet Ali olmuşt A vi Babıliye n sık sık müracaatlerinde Mr Ha Hıristiyan devletlerta ra- ren pi gibi hareket ediyordu. Fakat medy na bir ihbarname tebliğ M. Rist Maliye Vekili |de oraya giden kervanlar art | muştu. 1691 tarihlerine doğru| <| maksadı müslümanlığı ğ . Jiade etm -WLH -| Mehmet bin Se Mehmet Ali Mısırm harici iz- tiklâlini de temin etmek isti- yordu. Lâkin bunun için Avru- pa devletlerinden birinin yardı- mına lüzum görülü u. Akdenizde İngilizler faik bir mevkide bulunuyorlardı. Daha evvel Fransızların Mısır - sefe- rinin akim kalması bunu göster mişti. Mehmet Ali de ken menfaatlerini korumak üzer Londra ile bir muahede aktini'yunu Romanya tahtından mah- düşünmüş, 808 denberi buna ca çum etti. Fakat bunün için o za lışmıştı. İngilizlerle cereyan e- / man neşredilen — beyannamede gen müzakerelerde Mehmet A- | Karol'un niyabet meclisine gir- Hı;;;*g:’;»“;;;;;S:;“YTC"- memesi için bir kayit yoktur. İngiltere her hangı bi (*em_wkıml oğlunun yerine kıral ol- ü ülelun öl Meh A. " *;, |asın, fakat ©| namına hü- e olursa ol lehmet Ali ile/ yi darlığı temi bir muahede aktederek hidivin | Umdarlığı tem SDi |meclisine niçin tiklâlini zımnen olsun tanı- 'ün kücü maktan imtina etmişlerdi. Karof "“> İ t el D REYL bu meçlistedir. Niçin Karol'da Hindistan yolu el ğ n dahil olmasın..? izler için mühim olan Hindistan yolunu emniyet al- tına almak için iki çare vardı. 1 — Mehmet Ali ile bir muahe de aktederek Mısırın inkişafını ve kendilerine merbutiyetini te Mmin etmek, 2 — Mehmet Alinin t e e kuvvetini ortadan kaldırmak ve| ©*" telgraf haberi şudur: Mısırı bu süretle elde etmek.. BÜKREŞ, “resmi” 7 A.A. - 807 deki işgal hareketinin a-| Prens Carol, Bükreşe — gelmiş, kim kalmasından sonra İngiliz-| prens Nicolas ve M. Maniu ile ler birinci cihete temayül et-|temasta bulunmuştur. Nazırlar miş görünü meclisi müstacelen içtimaa da- Lâkin esas itibarile asıl mak-! vet edilmiştir. satları ikinci noktada toplanı- Ti yordu. Vehabi'lik nedir?. i 1803 senesindenberi — icaz| | ünel yapılmıyor | Vehabi kuvvetlerinin işgali al- $ yi ada bulunuyordu.Hicazda hut be artık Padişah namına okun- muyor, her gene hac mevsimin Prens harol İyada bir niyabet meclisi vardır. | Karol ve taraftarları ötedenberi ortaya şöyle bir iddia atıyorlar: — Ölen kıral Ferdinand oğ- Karol artık memleketine dön dü. Bu kendi taraftarlarının kuv vetini gösterir. Ramanyada bun |kil merak edilmeğe değer. Dün TMmailterede LONDRA, 7 A.A. — Manş denizi n bir tünel inşası hakkındaki teklifin mali ve tek- k'nik müşkilât ile askeri sebepler gi yordu. Vehabi zbebi den dolayı reddedildiğini izah bir Arap âlimi olan Abdül / ve-/etmek üzre bir beyaz kitap neş- p tarafından tesis edilmiştir.' redilmiştir. b l vehap Necid de doğ- Hindistanda ç k — İdam mahkümları ti. Necid'in mühim| lerinden birinin reisi olan| — BOMBAY, 6 A. A, — Son 1 bu mezhebi haftalar zarfında vukua - gelen kabul etmiş ve elindeki kuvvet| kargaşalıklar esnasında Shola- le bunu müdafaa ve Arabistan- pur'da polis memurlarını öldür- da neşretmek kararamı vermiş müş olan 4 şahıs idama mah- " (Bitmedi) |küm olmuştur eski sa-| haline irca ederek basitliğini a devam etti. Dahiliye nin polis müdürü Şerif B. hakkındaki beyanatını okuya rak işte bizim yazdığımız za da geçen sene — müddetin zamandı. Yalan değilmi; şail hakkında yapmış, bera- on da te- mi için muhakemeyi 14 haziran Cumartesiye talik etti. Meclise verilen lâyihalar Bazı hububat ihracat dolayısile muamele vergisinden - istisna ediliyor.. ANKARA, 7 (Telefonla el Danimarka Hükümeti ile akte| te islahi hayvanat kanunu hay- Bundan başka yarım Meclis-| olunarak önbeş gün içinde bor- ödemezse kat'i ihale ya- lmak üzre keyfiyetin icraya i edileceği bilidirilir. Bu müddet te geçtikten sonra ka W. alenin icrasına karar vermek İüzre evrak mahalli icra reisine î"'”" İcra reisi üç gün içinde karar vermeğe mecburdur. Kat sudurundan sonra borçluya bir güna ihbar ve tebliğe lüzum olmaksızın i- potekli gayrimenkulün — talibi namına kayit ve tesçili için icra |tarafından tapu idaresine mü- |zekkere yazılır. Madde 5 - Banka rehin edilen hasılatı ziraiye, esham ve tahvi lât ve sair menkullerin rehin e- nezdinde ANKARA, 7 (Telefonla )— Mütehassıs M. Rist bugüü Maliye Vekili ile bir görüştü. Bir haftaya kadar Av- rupaya gidecektir. sraaneaeein eee Derar eeet cunu Yunanistanda Fransaya ATİNA, 7 A. A. — Yunafl sanayi erbabı birliği M. Venize losa verdiği bir muhtırada şarap ithalâtı meselesi iden Yür zararlarıl fisine imkân hâsıl olmadığ! müddetçe Yunan - Fransız ticâ dilen ticaret muahedesi ve (Iı-lvnıı zabtıası kanun ret muahedesini feshe hüküme* ti davet etmiştir. a zeyledi-|dildikleri zamandaki kıymetleri ya bor- dan sonra hâdisatın alacağı şe- | ğer mukavelelerin tasdikı hak|lecek maddeler hakkında iki lâ|yüzde ona fazla düşer kındaki lâyiha, Türk tütütün | yiha görüşülecektir. şirketleri tarafından buharlı se| — Bu lâyihalardan biri İktisat fainin gümrük resminden istis-| Vekâletince intihap — edilecek nasına dair olan kanunun mali| sekiz âzadan — mürekkep ıslahı sene nihayetine kadar temdidi-| hayvanat komisyonu - teşkiline İne dair olan lâyiha ile Yüksek| Ve on âzadan mürekkep. hay- ktebine kabul oluna- | VAN sağlık müşavere heyeti teş cak talebenin bir sene çiftlikler| kiline dairdir. —— de staj görmeleri hakkmdaki| — Muamele vergisi kanununun lâyihalar, yarın Mecliste görü- |© Üncü maddesine — zeylolacak şülecektir. Bu söni lâyihaya gö bir kanun lâyihası da ruzname- re yüksek ziraat Mmektebine "e;“'!'j“.'ş,"" si ; almacak talebeler bir ene müd n nn e mamleketi- detle tensip edilecek çiftlikler| SĞ ihtiyaçtan fazlasının diğer me- -| X e | de çalıştırılacaklardır. Bu müd- n ieketlere ihracınr teshil için ında talebeye ilbas ve i- hububatın ihraç — dolayısile ve karşılığı olarak şehri 50| münhasıran el ile imal olunan yi geçmemek şartile bir me-/ kilib ve halıların neşçinde kul- blâğ verilecek harcırahları t“*ılanılmağı mahsus ipliklerin i- viye edilecektir. Devlet hesabı-| mali dolayısile muamele vergi- na tahsil ettirilmiş olanlar ev- | sinden istinalarına dairdir. velâ tahsil ettiren Vekâlet ta-| — 1ktisat Encümeni bu lâyiha |rafmdan — gösterilen vazifeyi! hakkında yazdığı esbabı muci- |kabule mecbur oltaklardır. Bu| besinde hükümetin but eklifini vazifeyi kabul etmiyenler, di-| kabule şayan görmekte ve yal- ğer Vekâlet veya dairelerce üc|nız bu istisnanın âtiyen bütün ret veya maaşla bir vazifeye ta- mahsulâtı ziraiyeye — ve hattâ yin edilemiyecekler ve tahsil |bütün ihracat maddelerine teş- |masrafları kendilerinden alınma- |mili temennisinde bulunmuş- çaktrı. tur, Meclis Pazartesi tatil yapıyor ANKARA, 7 (Telefonla )—| mukavglenin tasdikine dair yihayi müzakere edecek ve mec | clis P: si günü Devlet Meşlir, F art gel SÜD PC Ha .velsinitâi kana Bür zirkkmelıdı Bankası lâyihasile — diğer bazı| sonra meclis tatil kararı vere- lâyihalar ve İsveç — grupu ilelcektir. Millet Meclisi içtimatn ANKARA, 7 (A.A.) — Büyük Millet Meclisi bugün reis ve- kili Refet Beyin riyasetinde toplanmıştır. Meclis Türkiye il€ Almanya, Macatistan, Bulgaristâni ve Estonya — hükürüeterili aktedilen ticaret ve seyrisefain muahedelerini tasdik etmiştir. Yarın tekrar toplanılacaktır. Istanbulda üç bakım evi açılacak ANKARA, 7 (A.A.) — Sihhat ve içtimai muavenet Vekâ” |letince geçen sene açılmasına teşebbüs edilmiş olan Bursa Ve |Ankara verem dispanserlerinin tesisatı ikmal edilmiştir. Dis- panserler yakında açılacaktır. Ziraat mevsiminde vaki olan a* mele tehacürmü dolayısile ameleler arasında başgösteren sıtmâ ile mücadele için, Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekâletnct bu sene Aydın, Adana, Samsun ve Manisa” , mıntakalarında İseyyar mücadele teşkilâtı yapılmıştır. Sıhhat ve İçtimat mua” | venet Vekâletinin müracaati üzerine İstanbul vilâyetinin bu se” İneki bütçesine konulan 40 bin lira kadar tahsisat ile İstanbul | Beşiktaş ve Üsküdarda üç tane süt ve mektep çocuğu bakım €© |vi açılacaktır. Bu bakım evlerine ait tertibat Vekâletçe ihzar € |dilmektedir. Eylülde açılacak olan bu bakım evlerinde doğur! zamanı yaklaşmış kadınlar, yeni doğmuş çocuklar, — süt ve ilk mektep çocukları muayene edilecek ve ayrıca mektep çocuklari” İnm göz, kulak ve diş müayeneleri yapılacaklır. Ingiliz-Rus münasebatı LONDRA, 7 (A.A.) — M. Chamberlain Avam kamarasınd? hariciye nazırından Sovyetlerle münakit muahe ğmen irt! İperatorluk, dahilinde yaprlan propagandaya nihay ip ve rilmi 'cccâinî sormuştur. M. Henderson Rus — hükümetinin bi propagandada tahriki olup — olmadığına kanaat getirmedef İevvel münasebtı kesmenin mütedenni bir halde bulunan İngilif |ticaretine ağır bir darbe olacağı ve Avrupa sulhünü de gözet” mek — lâzımgeleceği şeklinde cevap verm arant bir ihtiyata sevkeden iste bu mütaleattır,, demişti

Bu sayıdan diğer sayfalar: