26 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

26 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ksik ne ? uarız vaziyette ka- lan 3 müderris... aşrolunan tebliğde ne varmış ? Yerüliftinun Tıp fakültçsinde Dr. —im Esat Beyin Dişçi mektebi ilimliğine sureti tayini yüzün- gçıkan mesele resmen zraber hâlâ dedikoduların arkası 4Ş değildir. ——— Darülfünun tebliğinde lisine izafe edilen Kâzım — Esat * ait methü senaların meclisle - w olmadığı ve sadece Vekâlet ta adan söylendiği halde — tebliğte Hse atfedildiği müderrisler atasın nazarı dikkati celbetmiş ve Da- İnun emininin muarızaları meya- İa yeni bir hücum ve münakaşa zuu açmıştır. ğ Bunlar, tebliği hazırlayan komiz- un meclis kararlarına tevafuk et- en husuta hakkında meclise mü- Jat etmeden neşri cihetine gidil- ini Küzumsuz bir istical — addet- stedir. Diğer taraftan bazı müderrisler gayri memaunların üç müderris- ibaret olduğunu, diğer (25) mü- Hisin meseleyi kapatan meclis ka- | a iştirak ettiklerini söylemekte | Brazı ayniye müderrisi Ziya | meclis kararından sonra ortada İmesele kalmadığını ileri sürerek ir ki Esasen bir mesele yoktu. Bazı İyatla iş izaın edilerek bu — hale tir. Vekil Beyin fakülteyi edeceğine ve müderrislerle bu u üzerinde temaa edeceğine dair neşriyatın doğru olup olmadığı bilmiyoruz. Her halde ortada haf ik bir mesele mevcut olmadığı| itim, y Neşat Ömer Bey dün darülfünu- dit mübayaat işlerile meşgul oldu-| bu mesele hılrihn;ıâ gazeteci- Körüşemiyeceğini bildirmiştir. Vekil Iıylıı' bugün şehrimize gele| iine dair haberler tceyyüt etme-| " Maarif emini Muzafler — B. Süreyya Ali Beyin tek- deruhte etmesi bekleni- Dayak Tahkikat bitmek üzredir d 11 aygır daha geldi lah ve yarış encümeni Alisi ü wilâyet için mübayaa ygırlardan 11 tanesi da ve Dolmabahçedeki ir. rif Eminliğinde dünkü içtima İstanbul lise ve orta mek müdürleri Maarif emini Hfer Beyin nezdinde top - olan Maarif eminle ünde bütün mıntakala if vaziyetleri izah olu- Yeni ihtilâf Ecnebi vapurların getirdiği eşya Şirket, tefrik ücretini azaltmak istiyor Liman şirketile limanımza cc nebi memleketlerinden eşya ge tiren vapur kumpanyaları ara - sında mühim bir ihtilâf çıkmaş tır. Şirket, işlerin azaldığından bahisle, evvelce ton başında ver mekte olduğu (70) kuruş triyej ücretinin azaltılmasını istemiş- tir. Kumpanyalara bu ücret, ge- len eşyanm sahiplerine göre yek diâu'inden tefriki için verilmek Kumpanyaların mümessilleri toplanrak Liman şirketinin mü racaatini tetkik etmişler ve red- detmeği kararlaştırmışlardır. Kumpanyalar esasen bu üc- Tetin asgari olduğunu ileri süre rek tenziline imkân olmadığını ve şirket bu ücreti veremediği takdirde eşyayı kendisi tefrik et tirmesi lâzım geldiğini söyle - mektedir. Bu ihtilaf halledile - mezse eşya tefrik edilmeden li- ı-mnı_çıkırıl:ulım'. Mesele kapanmadı ! Bir çı;k işleri kanun hilâfına bir arada gören bir doktor.. Kimyager M. Vahyi Bey taratım- dan ortaya yeni bir mesele —atıldığı malâmdur. Vabyi B. diyordu ki: — Bir kısım doktorlar var ki mu- ayene evlerinde Rontgen tesisatı bu- lunduruyorlar ve lâboratuvarlarda i- fası zaruri olan bir çok tahlilâtı biz-i zat yapıyorlar. Bu kanuna mugayir- dir. Tevfik Salim paşa etibba odası rei- «i olmak sıfatile dün bu mevzu üze- rinde izahat verdi, Sılıhat işleri mü- dürü Ali Rıza Bey de kanuni kontrol| cihetlerini ve bunların henüz niçin yapılamadığını izah etti. Her iki za- tın İzahatı da kâfi derecede mukni ol- madığından Vahyi Bey Tevfik Salim paşanın izahatına mukabele — olmak, lizte yeni bir mektup gönderdi. Bu mektubu dercediyoruz : “Muhterem paşa hazretleri Mevzuu baha ettiğim — meselede kanuna münafi bir nokta göremediği- nize dair kıymetli beyanatınızı - oku- (düm kanunda sarfh olan bu noktaları müsadenizle arz ediyorum. 30 Mart 929 tarih ve 992 numata- k lâboratuarlar kanununun — birinci maddesinde diyor ki:(Muayyen ücret mukabilinde veya meccanen gıdat ve| seriri taharriyat ve tahlilât yapılan veya misli taammüller aranılan bak- tiriyoloji, ve kimya — lâboratuarları, yapılacak tahlilât ve taharriyatın cin) sine göre ihtisas — vesikasma malik| 'Türkiyede icrayı san'ata mezun Ta- bip, Baytar Eczacı veya kimyagerler tarafından sıhhiye ve muaveneti içti- maiye vekâletinin müaaadesi istihsal edilmek suretile açılır.) Binaenaleyh (müracaat — edecek hastagânın her nevi Tahlillerinin ve Rontgen muayenelerinin yapıldığını gazetelerle ilân eden bir muayencha-) 'nenin Bakteriyoloji veya Kimya lâbo ratuarını ayni Rontgen te- sisatını ihtiva eden bir mülcssese oldu| gu anlaşılmaz mı? Ve bu mücssese- 'nin maruz kanunla alâkadar olması i- cap etmez mi? Bendeniz hiç bir zaman gerek tah H meselelerinin ve gerekse - rontgen, ve bakteriyotoji işlerinin bir Tansyon alatinin istimali veyahut bir hastayı dinlemek gibi her dahiliye mutahas- sısının yapmışolduğu işlerden ayribir| olduğunda israr etmekle bera- muayenehanesinde bir Mikroskop| veyahut mümasili bir cihazın bulun- masınında doğru olamiyacağını iddia edecek kadar da safdillikte bulunmi- Poliste Bir facia Eczacı Ali Bey intihar etti Anası da teessüründen kalbine kurşun sıktı Sultanahmette' Dizdariye ma hallesinde oturan 30 yaşlarında | muştur. eczacı Ali B. evvelki göce saba ha karşı yatak odasında beyni- ne bir kurşun sıkmak suretile in tihar etmiştir. Alt katta yatmak ta olan validesi Reşide H. silâh sesini işidince oğlunun odası- na koşmuş ve Ali B. in kanlar i- çinde, ölü bir halde yerde yat- makta olduğunu görünce, çıldı racak gibi olmuş ve yerde duran Müntehir Ali Bey tabancayı alarak göğsüne sık - mış ve kendini öldürmek istemiş tir. Fakat elinin titremesile kur şun seyrini değiştirmiş, kalbe i- sabet etmemiştir. Reşide H. hastaneye kaldırıl mıştır. Ali B. ötedenberi asabi hastalığa müptelâ olduğundan altı ay evvel eczacılığı terket - mişti. Hâdise etrafında tahki- kata devam edilmekte olup Ali B. in morfine müptelâ olduğu da söylenmektedir. Biribirini yaralamışlar Unkapanında bekçi İshakla hamal Ahmet arasında evvelki g::e kavga çıkmış ve neticede ikisi de bıçakla tehlikeli bir surette biribirlerini yaralamış - lardır. Sahte memur Kadıköyünde Moda caddesinde 79 numaral: kasap dükkânma meç- hul bir şahıs gitmiş, kendine icra me- Mmuru süsü vererek 4 lira dolandırep savuşmuştur. Fincanla kafasını yardı İranlı Haşim isminde biri; Lâleli- de kahveci Aliye, alacağını istemeğe Bitmiş, Alinin çırağı Artinle kavga- ya tutuşmuştur. 17 yaşında olan Ar- tin; eline geçirdiği fincanı Haşimin kafasına fırlatmış, İranlıyt başından | yaralamıştır. Mecruh Cerrahpaşa has, T Doakü Bersi ü hırsızlıklar 1 — Eminonünde tüccar Akif Be- yin yazıhanesinden bir gramofon ça- lınmıştır. 2 — Eminönünde Celâl Bey hanın- da Leon Efendinin yazıhanesinden 1 palto çalınmıştır. 3 — Aksaraydaki Valide camiinin musluk kubbeleri üzerinden — kurşun) çalınmıştır. 4 — Kireçburnunda Ahmet Efen- dinin evinden eşya çalmmış. bir müd- det sonra bulunmuştur. A yda soygun Lâr Ali ve arkadaşları; Ayvansa- rey caddesinden geçerlerken — İranlı Ali Efendiyi dövmüşler, ellerini —tu-) tarak, ağzını kapayarak 2 — lirasını, tabancasını, tütün tabakasını almışlar, ve savuşup gitmişlerdir. Darülfünun mübay aat komisyonu Dün Darülfününda mübaya- at komisyonu Neşet Ömer Be- Et fiatleri Son günlerde on kuruş fırladı Bu tereffü hayvan ihra catından ileri geliyor. Et fiatleri son lerde fırlamağa başlamıştır. Son bir hafta zarfında et Hatlerinde on kutuş bir yükseliş ob Hayvan borsasında bu — hususta| yapılan tetkikata nazaran bu tereffü| ünlerde hayvan ihracatının faz- | lalaşmasından olmaktadır. Bilhassa | Yuneanistan çok kasaplık hayvan çek mektedir. Kopenhağ konferansı Kopenhağda ağustosun gördüncü günü beynelmilel ticari bir konferana) iktır. Bizim de dgvet edildi- z bu könlerans 17 T devam edecek ve ansta be- ynelmilel tanımmış şabşiyetler konte- fank da verecektir. Kambiyo ne halde? Dün borsada İngiliz Hrası 1034 kuruşta acılmış ve bir aralık — 10385 kuruşa kadar — yükseldikten sonra 1034,5 kapanmıştır. Liret 8,96,5 Altm 912 — kuruştan muamele görü ir. Değirmenderede bir cinayet Bir adamı pusuya düşürüp öldürdüler! İzmitten yazılıyor: Geçen — pazar| |günü iki sularında Değirmendere'de bir cinayet olmuştur. Değirmendere' de kahveci Hacı Hasgan'ın oğlu Niya- zi, iskeleden köye çıkarken, — orada| kendisini pusu kurup bekliyen bir a- dam mavzer dum dum kurşunile ba- cağından vurarak baldırını patlatmış tır. Köyde karakol ve jandarma bu- lunmadığı için telefonla — İzmit'e ve Bahçeciğe malümat verilmiş. Mecruh| babası tarafından İzmit'e götürülmüş| tür. Nahiye müdürü jandarma kuman danı ve sair zabıta heyeti vak'a yerin- de mavzer fişeklerinin Böşlütint bul- muşlar, lüzmmgelen tahkikati yapmış lardır. Cinayetin bir gece evveli kah- vede sabaha kadar sarhoş ölüp kavga çıkarmak yüzünden busumet eseri ol- duğu anlaşılmış ve fail bu muntakanım maliye tahsildarınn evinde — bulun- müştür. Bu havalide bir senedenberi bu gi-| bi cerh ve hatta katil vak'aları teker| rür etmektedir. 6 ay evvelisi saraylı köyde bir adam öldürüldüğü — gibi, yıkan Değirmendere'de dahi iki ağır cerh vak'ası olmuştur. Bu vak'alar Kocaeli vilüyetinin nazarı — dikkatini celbetmesi lâzıragelir. Tetihbaratımız nazaran, Değirmen- dere heyeti ihtiyariyeninden bazı a- zalar, il € â artan bu yerde karakol konmasını istirham et- tikleri halde, arzuları yapılmadığı i- çin istifa etmişlerdir. —ei ü Gayri mübadillerin yeni bir teşebbüsü Gayri mübadiller cemiyeti he yeti idaresi dün de içtima etmiş tir. Dünkü içtimada gayri müba dillerin vaziyetinin biran evvel tespiti için hükümet nezdinde yeniden teşebbüsat yapılması ta karrür etmiştir. Gayri mübadille rin teehhür edön 6 aylık kongre lerinde bu teşebbüs neticesine talik edilmesi :? mühtemeldir. M. Hansens Elektrik şirketi müdürü M. Hansens dün akşam Bulgariş- tana gitmiştir. Mutmaileyh bir müddet Bulgaristanda kalacak ve sonra Parise kadar seyaha- tını temdit edecektir. M. Han- sensin seyahazti bir ay devam edecektir. F Ne olacak ? Gümrükte yeni bir sirkat daha.. A, P. markalı derile- rin macerası Gümrükte yeni bir sirkat ve kaçakçılık vak'ası olmuş ve bu |vakanm failleri zabıta tarafın - dan yakalanmıştır. Gümrüğün Sarayburnu antre posuna bir müddet evvel(A. P.) markalı mühim miktarda deri getirilmiş. Bir müddet sonra bu derilerin sahibi kendi markasını taşıyan derilerin hariçte satıl - makta olduğunu görmüş. İşi evvelâ gidip polige haber verme ğe karar vermişse de sonra böy le kendiliğinden ve gümrüğü ve rilmeden çıkıveren eşyayı haber vermenin doğru — olmıyacağını düştinerek derileri satan Sabri namında ki usla uyuşmağa başlamışve 20 lira mukabilinde derilerini kendisine teslimine Sabriyi razı etmiş. İşler böyle tıkırında gidip- dururken zabıta İşi haber alarak gerek satıcıyı gerek alıcıyı ya- kalamış ve tahkikata başlamış- Nümerotaj Levhaların evlere talikine başlandı. Bir aya-lı;âar ikmal edilecektir.. Yeni sokak lâvhaları ve ev numaraları yerlerine takılması- na başlanmıştır. İşe Üsküdar, Yedikule ve Ba lat gibi uzak semtlerden başlanr mış olup merkeze doğru - gel - mektedir. Bir: aya kadar her ta raf ikmal edilmiş olacaktır Eyip ahalisi tramvay istiyor Eyip ahalisi 1000 imzal bir maz- bata hazırlıyarak Emanete müracaa- 'ta karar vetmiştir. Eyipliler bu mazbata ile Emanet- ten şirketin mukaveleye riayet ettiril| mesini ve hattın inşasına başlattırı!- masını istiyeceklerdir. Mazbataya Eyipteki nüfüs mikta- rile Halicin Eyip sahilinde oturan ve her gün vapur veya Edirnekapı tram vayı ile şehre gidip gelen sekenesi- nin miktarını gösteren bir — istatistik te raptedilecektir. Fransız kız mektebi Tahsil senesinin hitamı mü- nasebetile Notre Dame de Sion (Notr dam dö siyon) kız mekte binde evvelki gün mutat mera - sim yapılmış ve Fransız sefiri ta rafından bir nutuk irat edilmiş tir. Merasime evvelâ istiklâl mar şt çalınarak başlamıştır. Fran- sız sefiri muvaffak olarak mek- tebi bitiren talibatı tebrik ede- ve mevkiinden biyatta ve hayatın her sahasın- dnki. tanliyeti ş Mektebi büyük bir muvaffaki - yetle bitirenler arasında Leylâ Erkek Lise ve muallim 1 rinde görülen K kamp kur-nuşlardır. Bu cümleden o- Tarak İstanbul erkek Hsesi A. Kava- ğında, Galatasaray lisesi ” Kilyosta, kamp kurmuşlardır. Talebe buralar. —Adllzede Başkesen Ömer işkence- ile mi öldürüldü ?.. Bakırköy cinayetini yapan bu adamın kızıl demirlerle dağlandığı iddia ediliyor. Bir kaç gün evvel Bakırkö- yünde bir insan başı bulunmuş-| tu. Tahkikatı tamik eden Bı.hr—ı köy jandarması hâdisenin faili olarak Ömer isminde bir renç- | şır ile üç refikmiı tevkif etmişti. || ddia edildiğine göre jandarma|| maznunlara cürümlerini itiraf |. ettirmek için çok şiddetli işken- celer yapmıştır. 1Y Gene bu iddialar cümlesin- |- den olarak Adliyeye — verilen malümata göre Haydar || sopa izlerinin gaybolması içim gilte altına yatırılarak daya. atılmış ve ateşte kızdırılmış tü fek harbisile ayak parmakları- nın arası dağlanmıştır. Örner bu işkencelere taham) mül edemiyerek — hastalanmış ve kangranden vefat etmiştir. Müddei umumilik bu — ihbarın tahkıkına ehemmiyetle vazıyet etmiştir. Salâhiyettar bir — zat bu hususta şu izahatı vermiştir; — Cinayet tahkıkatına vazı- yet eden müstantiklik tarafın- dan hâdise nazarı dikkati cel- betmişti. Ayni zamanda Ömer Haydar'da bir istida vererek şi- kâyette bulunmuştu. Bunun ü- zerine derhal tahkikata başlan- mıştır. Hâdise — ehemmiyetle |rildi, takıp edilmektedir. Evrakı tah-| — Ölen maznun Ömeri doktor kıkiye 7 inci müstantikliğe ve- | muayene etmiştir. kalp hastalı- | rilmiştir.” ğından öldüğü anlaşılmıştır. Ö- * Bu mesele hakkında Vali mu|lünün üstünde bazı bereler gö- * vanlar beni öldüresiye döğdüler. Hüseyin isticvap edildi. Ke- sik baş tetkikatı yapılrken kara * kolda olduğu ve bu işi takip et mediği anlaşıldı. Tevkifine lü- avini Fazlı Bey bir muharririmi | rülmüş ise de bir gazetenin yaz- " ze demiştir ki: dığı gibi işkence yapıldığının us * “— Hâdise tahkik ediliyor. İş|lı yoktur. Böyle bir şey kat'iy- kence yoktur ve henüz tebeyyün | yen olamaz.., * Celili vuran Lütfullah ta dün muhekeme edildi. Kasımı Celili yaralı- yan Acem Lütfullahın muhake-| mesi dün ağırcezada görüldü. nişanladığı Aliyeyi — bilâhare kandırarak Azim hana verme- Muhlis, Melek Rüştü, / Beyan| * Küddelumumt Cemil B. id- yınnyıııdılımdıfımlum yorum. Eğer her dahiliye mutahasar- İerinin iştiraklerile toplanarak #ının faraımahal Bakteriyoloğ, Kim- | beş bin liradan yukarı mübayaa yager, Rontgen mutahassısı olduğu| tı istilzam eden büyük münaka- anlaşılmış olsaydi kanunda (Dabiliye mütahasar tabiblerin....) Diye de bir kayıda tesadüf edilirdi bu kayıdın bu lunmaması Zati âlinizde teslim eder- siniz ki bunların her birini ayrı. ayrr) birer sube olduğunda şüphe brrakma- maktadır. Marur şübelerde ihtisası olan bir. mütehassrs dahi - muayenehanesinde bakteriyoloji veva kimya lâboratuarı açabilmesi ve açtığını İlân edebilme- Si için lâboratuarının merkâr kanu- îup Suphi Bey Seyrise | yan diğer maddelerinde ,-E' Tilen şe) saları yapmştır. Bu Darülfü - nunun bir senelik ihtiyaçlarının Mübayaat yekünunun 300,000 lirayı mütecaviz olacağı söylen- mektedir. Münakasası yapılan eşya me- yanında mahrukat ve erzak ihti n iatiklâ! caddesi No 347'- h İstanbulda Bedi bozuldu Ankara telefon hatları dün sabah bir arızaya uğramış — ve bu arıza dün akşam geç vakte kadar tamir edilememiştir. Bu arıza yolda bir direğin devrilmesinden husule gelmiş- tir. Boğazlar komisyonu üç ay müddetle tatik faaliyet etmiş ve içtimalarına nihayet — ver- iştir. Bu üç aylık yaz tatili 15 eylülde hitam İü) “Muzaffer, Cavide - Salâhaddin, İgianamesini dermeyan ederek | Jale Hüsnü, Bedia Halit, Nevin (1 Getutlahın katle — teşebbüsü İni istedi. Dava müdafaa ve ka- * Hanumlarda vardıt. 'tam filinin faili olarak tecziyesi . * Deği iR Lütfullah mahkemede Tar için kaldı. g İ ynundan uzaklaşıyordu. Derhal * * a tabancaya sarılarak bu 1ırz 4 7,5 seneye mahküm — |manınr cy:miıledim.' ' Bundan bir müddet — evvel Çatalcanın Ahi köyünde gece yarısı bir cinayet olmuş ve de- ı ol- muştur. Mmîm disi mahkemede tevkif edilmiş “ yetini şöyle anlatıyor: ti. Dün ağırceza heyeti bu cina- * — Bir geceydi. karımın fer- | yet hakkında kararını — vermiş yadı üÜzerine gözlerimi açtım.! ve katil Ramazanı 7 buçuk sene Bevaz bir havalet karımın ko-laöır hanse mahletim atmicel.

Bu sayıdan diğer sayfalar: