3 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

3 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e- K & , x ı u |— vaemaraamaaamaz GKDAY NMLN * P ERŞEMBE 8 TEMMUZ 1930 5 im el senc, No 1577 KUSHASI 5 KURUŞTUR Barışnhı Venizelos Cenapları Türk — Yunan itilâfının her iki meclis tarafından büyük bir ekseriyet- le kabul odilmiş olmasını iki milletin kat'i ve nihat barışma- sına bir delil teşkil ettiğini gaze tecilere söylemiştir. İtilâfname- yi muhaliflerine karşı büyük bir şiddet ve azimle müdafaa etmiş olan Yunan Başvekilinin bu sö- zünün samimiyetine kaniiz. Ve- nizelos siyaset sahasında haki- katle hayalim hisselerini pek iyi olduğu için sözünü demagojik ve muvakkat bir tesir yapmak- tan ziyade Yutan milletinc ye- ni bir siyasi direktif verecek formül mahiyetinde kabul ede- riz. Yüz binlerce kişinin bususi menfaatini alâkadar cden mese Teler tasfiye edildikten sonra on ların daima tahrik etmekte bu- Tanduğu ihtiraslar da nihayet sükünet bulacak ve hissiyat ye- rini aklı selime ve duürendişliğe bırakacaktır. Devletler arasında bir uyuşma daima karşılıklı mü saadekârlıklara itimat eder. Fa- kat bunlar lüzumsuz yere yapıl- maz, Devletlerin yüksek menla atlerini hal ve istikbal içinde takdir ederek ona göre tedbir- ler âlmak belki bazı fikirlerin anlıyamıyacağı bir şeydir. Tari-| hin garip cilveleri vardır. Bir aralık Yunan mubhacirlerinin ta pındığı Veniselos son günlerde «en çok onların hücumuna ve mu halefetimg martiz kalmıştır. Bu- nunla Betaber hakikat yürümü ve en güç Mmerhale “aşılmı: y sında en-gamiimi bir komşuluk ve dostluk Münasebetlerinin te- sisji için zemin hazırlanmış de- mektir. Beynelmilel hayat sahasmda Yirik dostluk yoktur. Milletler, fertler arasında görülebilen i- vazsız ve k; iksız dostluklara pek ehemmiyet vermezler. On- ların dostluğunu tarih, coğraf- ya, iktısat beynelmilel hayatın realiteleri gibi muhtelif âmiller hazırlar. Eğer efkârı umumiye bu âmilleri takdir edecek sükün ve kemali bulmuşsa devlet & damlarının vazifeleri şüphesiz daha kolaylaşmış olur. Efkârı u mümiye tenevvür etmemişse yolun dikenlerini ayı! onu haki ha zordur. Fakat hakiki devlet adamları için bu zorlukları da yenmek büyük bir zevik ve M vaffakıyettir. e "Bir ığr:ı[lan İsmet Pş. Hz. di ğer taraftan Venizelos Cenng» ları ta Lozan'da tasmim etmiş oldukları Türk — Yunan doılîu ğunu adım adım tahakkuk ettir mek için metodik tarzda mesai sarfından geri kalmamışlardır. Bu mesai birinci merhalesinde, Yunan Başvekilinin ifadesi veç hile kat'i barışma ile neticelen- miştir. Ankara mülâkatı da şüp hesiz hakiki dostluk safhasının inkişaf başlangıcı olacaktır. Te rakkinin mazide değil, ancak istikbale teveccüh etmekle ka- bil olacağını ve komşu kavgala- rının dajma başkaları tarafın- dan istismar edilebileceğini an- Tamış bulundn iki memleket e- kârı umundiyesinin de hükümet reislerinin;bu mesaisini kolay- laştıracağı tabildir. ZEKİ MES'UT Mektepliler manabukfısı —— ü mcı hakta bitti | 80 1nci — hatta birmiştir. Ç (Gözetemizde çıkan habderler İden ea müklmlni seçip cu- Hmartesi akşmına kadar mü - İÇusbaka mumurluğuna gönde- celer puzar — günü f l bi ayırt edebilen bir devlet adamı | Bundan sonra iki memleket ara| iklamak ve | ikate götürmek tabil da| tamıyacak şekilde tedip haydutlar tamamile sa Bu şakilerin kendi toprakları içinde silâhlanıp memleketimize girmelerine mâni olacak kuvveti Tahran hükümeti kendisinde bulamıyor mu? Son vaziyet etrafında aldığımız haberler çoh müsalitir. Türk milleti 1slilâ düşmanlarını yenmesini bildi; salta #anavalan topraklarına geçmek fırsatını güden çapulcu ralamıyacak bir şekilde tedibe geldi, bu da hîzlrı:ı(ıhşîşı;:gâ:riı teslih ve teç|raftan sarılan bu çapulcuların y ea Bi —î(arl: hududunşuı.xenkili muvaffakiyet ve süratle ö Ki , öylere tecavüze devam ediyor. Mütevali dar- mklkıııaıı“i Bunı aplaya çetelerinin | beler yiyen bu çapulcu güruhu- enkiline başlandığını, büküme- nun sureti katiyede tenkili bir ı'm Şırrk!î ikide bir tekerrür e- gün meselesi addedilebilir. L:îl e:iıc ğelvl_ niı(LSE!VU'r sureti Hükümet Şarkta bu eşkıya aLivede set çekmek için gayet /.ocağını sureti katiyede söndür. 'ağmı ymn: ltîm tedbirler aldı- mek için gayet esaslr bir prog İilîhhn':-: TALIR IN |zam çizmiştir. Bu — programın atımıza göre her ta- harfiyen tatbikı muvaffakryetle Türk-Rus-lIran konferansı Moskovada toplanıyor. Bu kon_ğcransta sıhhi,zirat ve baytari mese- leler müzakere ve bir karara raptedilecek.. Boğazlur_dan sıhhi rüsumun kaldırılması hak- kındaki teklifin kabulüne imkân yoktur. Mardin meb'usu Ali Rıza, Hudut ve sevahili sıhhiye müdür — muavini Dr. Salâhaddin ve Pendik bakteriyo- loği mücesesesi müdürü baytar Şefik beylerden mürekkep olan heyeti mu- |rahhasamız dün öğleden sonra Maz- har Beyle temas ederek konlerana için ihzari mesaide bulunmuşlardır. Murahhaslar yarın gidiyorlar Heyeti murabhasa yarın saat ön altıda Loyt Triyestino kümpanyatı- nan Vesta vapurule Odesaya hareket edecek ve oradan doğruca Moskava: ya gidecektir. Bu konferansa transit, baytarlık ve hudut sıhhiye işlerinde- ki alâkası dolayısile İran — bükümeti de davet edilmiştir. Yalnız öç komşu memleket mü: Tessillerinin hazır bulunacağı Mow kova konferansında görüşülecek hu- susata dair rapor Rus Sowyet hükü- meti tarafından hükümetimize tevdi olunmuştür. Heyeti — murahhasamızın — ieisi Mazhar B. bir mubürririmize âtideki Lizahatı vermintir: — Bizi konferansa davet eden Rus yanın gönderdiği projede iki memle- Hey'et Resi Aydın Mebusu Mazhar Bey Temmuzun anuncu cumartesi Moskova'da kara - ve deni KPas myaa ea Pa saR*erArü: Süğart NÜ e Usun, Şarkta çapulcuları yor.. Haydutlar ma Şakiler bir defa daha bellerini doğrul-| ltilâfname İran hududu içinde silâhlanıp hudutları- mıza tecavüz eden medrese gibi yılanların başını ezdi.. Şimdi sıra hariçten kuovet ve silâh bularak edilecekler. rılmıştır.. | P ARP mal, irtlca, mecelle, hilâfet, ları bir defa daha bel doğ- gün meselesidir !devam ediyor. Komşu toprakta tahassun eden ve fırsat bullk: ça toprağımıza akın yapan bu haydutları bir defa daha bel kal dıramıyacak sürette - tedip et- |mek, — zaruridir. Cümhuriyet hükümeti bu vazifesini yapacak ve ikide bir Şarktaki vatandaş larımızım huzür. ve sükünunu (Mâadı ikinci sahifede) —a NEAHENE UN n tenkili devam edi- hsur bir haldedirler! Musaddak nushalar pazara teati edilecek Yunan emlâkinin müterakim kiraları meselesi ATİNA, 2 (Hron.) — Yunan |Reisicumhuru yarın Türk-Yu- nan itilâfmı tasdik edecek, il lâfname sureti cumartesi günü resmi gazetede neşredilecek ve pazar günü musaddak nüshala- tı Türkiye sefirile Yunan hari- ciye nazırı arasında teati edile- cektir. ATİINA, 2 (Apo.) — Yunan mübadele başmurahhası M. Fo- kas itilâfname mucibince sahip- lerine iadesi lâzımgelen İstan- buldaki Yıman emlâkinin müte- rakim kiralarının tahsiline teş- ebbüs edilmesi meselesini muh telit mübadele komisyonu nez- (dinde mevzuubahsettirecektir. Diğer bazı haberlere göre bu mesele Tevfik Kâmil B, ile M. Fokas arasında doğtane bir su- rette halledilmek üzre bulundu- Yunan Başmurahhası M, Fokas ğu cihetle bitaraf azay» müra- caat edilmiyecektir. Sanayi müessese lerine prim Dün d;ı_!c_wadan avdet etmediler Bir kaç gündür Yalovada bulunmakta — olan Gazi Hz. dün de geç vakte kadar Ya- lovadan avdet etmemişler- dir. M. Emin Bey Maarif Müsteşarı Ankaradan geldi. Müsteşar B. burada hiç bir işle uğraşmıyacak Maarif vekâleti müsteşarı — Meh- met Emin R. dün Ankaradan mezu- nen şehrimize gel miştir Mumaileyh kendisile görüşer muharririmi- in muhtelif saal-| lerine cevaben şu beyanatta bulun muştar: — Ankaradan mezüniyetle geli: yorüm. Bu müd- - * ANKARA, 2 (Telefonla) — Sanayi müesseselerine vetiles cek prim miktarı tesbiti ile meş gul olunmaktadır. Bazı müesseselerin — evrakı noksan görülerek iade edilmiş- tir. Bunların temamı — gelinçe Maliyeye bildirilecektir. Belediye tekaütleri ANKARA, 2 (Telefonla) — Belediye tekaütleri nizamname- si ahkâmı umumiyeye tevfikan yapılacaktır. nn aa j Şe * Pojitika , bugünden içi- baren Bürhan Cahit Beyin #sekl tekkeler Aleminde zikrü | sehliller arasında geçen gizli ( eğlencelere dair çok meraklı bir telkik romi n tefrikası başlıyor. i Bu romanda eski ayinicı ' m dalrelerindeki gizli | devranlar, billâssa saraylı det “ zarfında hiç| bir — şeyle meş- gül olmıyacağım. Tıp fakültesi reis mıntakalarına ait sıhhi mesclelerle zirgat, ba asat işlerini mü| keti alâkadar eden ziraf, baytari ve srhhi meselelerin müzakere edilmesi | ması u- ürkiye 'na- | teklif edilmişt | heyast mürahba-| , Bunlar. anda çekirge tehlik: bil mü a ehem| ahifade) | karçı müşterek ve mütci atı 9 Meb'usu ve sa- | Mazbar B. dün ©8 Ec gelmiştir. 1 Süreyya Ali B. istifasını geri masına meçlisi M. Emin Bey d iyorum. — Maarif 1n ön beşinde top! Ü mra ne oldu b eminleri kongresi Tanacr'etır. c karart verilmişti. Ordan # Ü hamımlarla Şeyh efendilerin münasebetleri — kuvvetli - bir iHade ve iyi bir görüşle tah- ülde tasvir edilmekte- —Si eee eee n Ç — Bunetis romanı bugünden Ş iübaren * Politika , da takip L etmeniz! tavsiye ederiz, wm—w—amı—î 2inci sahiie V— Tariki Tef ikamı 2— Harici ve Son eli sahi Şehir haberi 4 nücü sahilede : Telex - Hikâye Roman Eyipten Hallce bir nazar.. Eyip ahalisi 70-80 bin kişi- lik bir miting mi hazırlıyor Halk Eyip tram- vayının inşasında israr ediyor. Ema net ve Fırka nez- dinde yapılan teşebbüsler Muhiddin B. ve Hakkı Şinasi Pş. Eyip halkı mümessillerine ne cevap verdiler Bundan dört, beş sene evvel, Şeh- İremizi Emin Beyin zamanında Eyip tramvayımın reami küşadı filen değil fakat lâfzan Unkapanında yapılmış yioıkın metalibi üzerinde teşebbüse t ü ç ta bulunan Fırka Müfellişi Aradan sencler geçtiği halde bu biltin — İapamna ge HBakkı Şinasi Paşa başlanmadı. Muhiddin Bey heyete Eyip tram- Bunu gören E- yip, Balat, Fener ve Unkapanı nahi yeleri dahilindek Otuz aftı mahalle- nit 70,000 nülusu bir mazbata ilk Şehremanetine mü racaat etmişlerdir. Mazbatayı bu nahi İyelerin mutemet ve cemiyeti — belediye azalarından mürek kep bir heyet Mu. hiddin Beye tevd etmiştir. vayının yapılması için Gazi Mustala Kemal caddesinin Unkapanı kasmın- da bazı istimlâkat yapmak lâzımgeldi iğini bunun da bir bütçe meselesi öl- duğunu söylemiştir. Heyet bundan sonra C.H.F. mü- fettişi Hakkı Şinasi paşayı viyaret et miş ve paşa Eyip trazavayanın İtaşasr M temin için çalışacağımı vadetmiştir. |Eyip, Balat, Fener ve Ur t bak kı şimdi bundan çıkacak neticeyi bek İlemektedirler, Aldığımız malümata nazaran halk hattın bir an evvel inşasının temini i- çin icap ederse bir büyük toplanma yapacaktır. Muhiddin Bay en lüks vapuru İzmir vapuru İ Mısıra ilk seter — |İzmir vapuru 11temmuz cuma gü- nü İskenderiye postasım yapacak Yolcu ücretleri son seklini aldı. İstanbul - İskenderiye hattı sefer-| ver E ttt sefer-| veya dah: ü & gaA İteRderE A teler | yora daba l yüfase Üüi başlanıyor. Seyrisefain idaresi bu hat| nüfuslu ailelerin yalnız azimet bilet- tın navlun Ücretlerini de tesbit etmiş| lerinden yüzde oa tenzilât yapilecak | v x tir. Bu tarife şudur: Tek yâtaklı lüks kamaralar, çilel| —— önü Vç ea z e —— — — ,Tek yataklı lüks kamaralır, çift| mir'e varacak, ayni günün aşamı Lza yolcu için beheri 195 Rra. Tçk ya-|mir'den kalkarak pazartesi günü ll t ci kamaralar 130 i-| kenderiye'ye varacaktır. Vapur, iğer birinci kamaralar 120, kenderiye'den çarşamba günil kalkâ- cak, cuma günlü İzmiz? k ve maralar 80, üçüncü güverte yemeksiz 20 Wirader o gün öğledensönrü MM,,,.. Bir yokunun azimet ve avdet bi İKetederek çumartesi “Üğle detinin avdet kısmında yürde 26 üç)ümanbel'a avdet adccsktör, T

Bu sayıdan diğer sayfalar: