20 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

20 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aaliç tarifesi lugün komisyonda tetkik edilecek irket henüz zam ta- | lebinde bulunmadı Liman tarife komisyonu bu h içtimamı yapacaktır. arnı yapacaktır. batı tetkik olunacaktır. Şır! | Şikkıdn bir şayia varsada Tica H bahriye müdiriyetine bu hu | a hiç bir müracaat vaki ol- ı imuştır. | f Haliç şirketinin zam talebi iyiası, Haliç yolcuları nda hayretle karşılanmakta- Hali hazırdaki tarife bile yü ik bulunmaktadı. Eğer şirket eti bahriyeye böyle bir ta- bulunursa — hesabatı gö- ek ve icap eden muamele pılacaktır. ——— .— | Bedelleri tesviye edilmiş I kuponlar | Bedelleri tesviye edilmiş ku-: larla iptat edilmiş tabvilât| B sairenin tesellümü hakkında addema teşkil olunan Ro-| Üliniyon vezifesini ikmal ederek | Mi ltüsul devrü teslim mazbata-| kını teati için şehrimize gelen Olanve vekâleti müntazam bor-| müdürü Hilmi Bey düyunu| vedeki vazifesi nihayet| ve bugün Ankaraya ha-| mıştır. | i : humi nüş nkara et edeceği haberi alımı ” Sadullah B. Yılfw.dı ğ Seyrisefain umumi müdürü dullah B. dün Yalova'ya git- _ıMübeccel Tesbit edildi Bar, lokantaların sınıf ve dereceleri Komisyon tarafından tesbit edildi Bar, lokanta, pastane ve sa- ire gibi yerlerin smıflarmı tes- bit için vilâyet, emanet, defter Bu içtimada, Haliç şirketinin | darlık ve polise mensup memür | ) hine a lardan mürekkep bir komisyon in zam talebinde bulunacağı | çeskil edilmiştir. Komisyon bu | husustaki cetveli alâkadar de- vaire göndermiştir. Bu cetvele göre 112 müesse- senin smıfı tesbit olunmuştur. Bunlar Beyoğlu İstanbul, Kadı- Köy ve Üsküdar mıntakaların dadır. 33 tanesi birinci 36 tane si de ikinci 43 tanesi de üçüncü sınıf itibar edilmiştir. Cetvel ha- ricinde kalan yerler dördüncü sınıf olarak bırakılmıştır. ki bunların yekünü fazladır. a e ge Poliste tebeddül Vilâyet nüfus müdürü Hilmi Bey nüfus müdüriyeti umumi- yesi üçüncü şpbe müdlüriyetine tayin edilmişti. Münhal bulu - nan Vilâyet nüfus müdiriyetine de Polis 3 üncti — şube müdtülrü Hilmi B.tayin edilmiş ve emri dün Dahi Vektletinden vi- ete bilidirilmiş, Hilma Beye de tebliğ olunmuştur. Polis müdiriyeti birinci şube sabık lürü Kerim Beyin de ücüncü şube müdüriyetine ta- yin edildiği haber — alınmıştır. Halbuki Kerim Bey, vilâyet ta- rafından ikinci şube müdiriyeti ne inha edilmişti. Hanım dün Parise hareket etti.. Dünya güzellik müsabakasında muvaffak olaca- ğını söylüyor Pederi Namık Bey: 'Feriha Tevfik Hın Parise nesifatla gitti- gini anlayamıyo- rum,, dedi üzellik kıraliçesi Mü- aai Namik H. dün ekspresla hareket etmiştir. Ekspresin hareketinden çok vel Sirkeci gari — Mübeccel lanımı teşyie gelen bir çok me- larise Mübeccel H. istasiyonda — Memleketimin bana tah- i vazifeyi hüsnü suretle Jarla dolmağa başlamıştı. IŞ'.[ ?içı doğru Mübeccel Na ık H. ailesi ile birlikte 'gan lelmiştir. Güzellik — kıraliçesi kok şen ve mültefit görünüyor . Selim Sırrı B. in kızları ta- fından yaptırılan mn_ı_ıııık fübeccel Hanımm vücudünde hüsnü tesir yaptığı, kıralıçayı tayıflattığı görülüyordu. v Mübeccel H. m başında mavi bekli bir şapka- vardı. Güllü lesenli, emprime, uzun etekli bir tuvalet giymiş, ayaklarında İle iskarpin vardı. |ifaya çalışacağım, dedi. Mübeccel Hanım gazete foto |muhabirinin objekitifinden kaç- | | mak istiyordu. — Pederi Namık Bey: — Mübeccel, bir dakika., di. ye gazetecilerin ricasını kabul u ettirdi: Namık Bey muharririmize de miştir ki: | — Kızımla yalmız gidiyorum. Çok memnun, annesinden kar- | deşlerinden, ayrıldığından dola yı çok müteessirdir. Şimdiye Beraet etti H. Fahri- E. Muhsin / Beyler davası |E. Muhsin Beyin bera-| etile neticelendi Şair Halit Fahri Beyin sa- natkâr Ertuğrul Muhsin B. a- çtığı hakaret ve darp davasına Sultanahmet sulh ceza mahkemesinde dün devam e- - |dildi. Halit —Fahri B., bizzat mahkemeye gelmişti. Ertuğrul |Muhsin B. namıma vekili hazır bulunuyordu. Dinlenen şahit- - İlerden Güzel — san'atlar birliği İmüdürü Lütf Bey, hâdise es- nasında orada bulunduğunu an İcak safahatma dikkat edeme - diğini, kimseye dayak atıldığın |dan malümatı olmadığını söyle |di. Diğer şahit heykeltraş Ne- |jat B. de sadece Lütfi Beyden İbir şeyler işittiğini, fakat bunla İrr - iyice hatırlıyamadığını söy- İledi. Aktör Galip Bey ise ken- disile Ertuğrul Muhsin B. ara- * 2 İ | — E Mühsin H. Fahri Beyler sında geçen bir seciyesiz sözü- nü Halit Fahri Beyin üzerine alarak E. Muhsin Beye doğru |yüdüğünü söyledi. İgörmiyerek B. Muhsin Beyin beraetine karar verdi. Müddeiumuminin nusip iki kararı İstanbul Müddeiumumisi Ke nan Beyin çok isabetli bir em. rile, dünden itibaren Adliye ko ridorlarında şunun bunun işini takip etmek bahanesile dolaşan kimselerin faaliyetlerine niha - yet verilmiştir. Bu kararm ittihazma, sebep bazı safdillerin isşlerini takip et- tirirken tavcılığa maruz kaldık- latımın anlaşılmasıdır. Müddeiumumilik, — bundan maada Adliye dairesinin kapısı önünde sergi kuran seyvar esna fın da kaldırılması için Şehrema netine ve zabrta: müracaatte bulunmuştur. Dün bu müracaat — üzerine zabıtai belediye ve polis memur ları, yolu kapayarak geleni ge. çeni rahatsız eden bu satıcıla- ra kat'i tebliğat yaparak yol üs ünde durmaları memnu olduğu jnu bildirmişlerdir. Bu meyanda vol üstünde ve bina müsteme- lâtında arzuhalcilik edenler de oralardan kaldırılmışlardır. Adliye dairesinin emniyeti namma alınan bu tedbirler, iş Bgüç sahiplerinin memnuniyetini mucip olmuştur. Mahkemelerde yaz tatili bugün başladı Bugünden itibaren mahkeme ler vaz tatiline başlamışlardır. Nöbetci kalacak olan Ücün. cit ceza, Ağırceza. Birinci Ti - | Hâkim, neticede şahitlerin | ifadelerine nazaran cürmü sabit | PAZAR 20 | Yeni telefo | | n E Ankara-İzmir, Bursa- İstanbul telefonları Mzrebedsii Posta idaresince tesis edilecek.. Bundan bir müddet — evvel Türkiye'nin büyük şehirleri a- rasında telefon hatları temdit etmek için bir Fransız grupu ile İpoşsta ve telgraf müdiriyeti W- mumiyesi arasında müzakerata başlanmıştı. Bu müzakerat gru- pun teklifleri muvafık olmama- sından akim kalmıştır. Aldığımız malümata naza- ran Posta müdiriyeti umumiye sinin bu işi kendi bütçesile yap- ması takarrür etmiştir. Şimdilik İzmir-Ankara-Bur- sa - İstanbul arasında bir şebe- ke yapılacaktır. Bu hatlara bu senenin bütçesinden — yakında başlanacakır, Radyo Bu geceden itibaren neşrigata başlıyor. 'lik könser alaturka olacak | İstanbul Radyosu uzun bir tatili faaliyetten sonra bu ak- şam tekrar konserlerine başla- yacaktır. Bu akşam saat yirmide Mes' ut Cemil Beyin idaresindeki a- |laturka heyeti ilk konserini ve- recektir. kadar konser verecek ve bir haf- ta sonra kabil olursa bu müd-| det temdit edilecek ve program genişletilecektir. Tütün bayiliği.. Amerika, İngiltere ve Mısırda kimlere verildi ?. eearaşe Tütün inhisarı Amerika, İn- zade Şakir Beye verilmi 'ber aldığımıza göre, Şakir B. |taahhüt edilen tarihte işe baş- İlyamadığı için Im idaresi |bayiliği istirdat etmiştir. Hatta depozito olarak verilen 60 bin li raya da vazıyet eylemiştir. Şa- İkir Bin,tütün inhisarı aleyhine İmahkemeye müracaat edeceği haber alınmıştır. Diğer taraftan inhisar idare- si, Amerika bayiliğini Babanza- |de Fuat Beye, Mısır ve Avrupa ni de uCemil Beye ver- Suiistimal Du_vün_uîımumi_ve- den çalınan paralar.. Müfettiş Nedim Bey tahkikatla meşgul.. Fersude evrakı nakdiyenin yenilerile tebdili esnasında Dü- yunu umumiyede yapılan suiis- timale ait tahkikatın ikinci saf- hası da ikmal edilmiştir. Sulis timal miktarı 10 milyondan faz Hi ladır. Radyo şimdilik saat 22 ye | / İsırda atölye açmak lizere talip | Muharririmiz Mübeccel H. konuşmuştur . | Muharririmizin ıuall_crinc ce İap vererek demiştir ki: — Görüyorsununz kikepc İay m. Fakat bu zokta ijı;ıîîlıfî;"l: durarak eski dediko İulara avdet etmek istemem. imü söyliye anunum - Riyo dö Janeyrodaki mü- abaka Yakkmda fikriniz?.. — Muvafak olacağımdan e- yin olarak gidiyorum. Bu esfada Mübâcel Hanı- n peferi ve validesi: —. — Tabil, tabit. . diye kızla. gar* tasdik ediyorlardı. Mübeccel Hanım: kadar evinden, annesinden ayrı on günlük bir seyahate katlana- |mazdı. Bütün seyahatin üç ay kadar devam edeceğini tahmin ediyo- rum, Bir Ağustosta Paristen hareket ederek cenubi Amerika Riyo dö Janeyro kalmacağını zanne - | diyorum, | fik Hanımın Pari de duyduk. Ora- İ|da garip edeceğini İyorum. Esasen bu dar etmez, biz hak sahibi olarak idiyoru: Kuraliça tren uzaklaşıncıya kadar mendil sallıyarak veda e- diyoardı caret ve Dördüncü Hukuk mah kemeleridir. Bunlar — müstacel davaları rüyet decekleri Adliye tayinleri Müddeiumumi muavinlerin - den Fikret Bey, mahkeme aza- lığına nakledilmis ve birinci hu kuk azasından Rıdvan Bey, mü ddeiumumi muavinliğine nakle dilmiştir. İkinci Ceza mahkeme si azasından Hayrettin B., niza mi müddetini ikmal ettiğinden tekaüde sevkedilmiştir. yeemer Derviş paşa Bir kaç gündetiberi şehrimiz de bulunmakta olan birinci or- du kumandanı Derviş Paşa dün kü trenle Afyona hareket etmiş tir Malive müfettişi Nedim Bey para mübadele — komisyonun. da memur olup ta - İstanbulda bulunanların ifadelerine müra- caât etmiştir. En son Düyunu umurniyenin veznedarı olan bir Fransızın ifadesi alınmıştır. Bu zat suiistimalin kabil ol- duğunu söylemiş, fakat kendi sinin bundan haberdar olmadı- İğını , komisyonda mülga Mali- İ ve nezaretinin de bir memuru |bulunduğunu ilâve etmiştir. Suiistimal harbi umumtde ve mütareke senesinde olmak ü İzere iki defa yapılmıştır. Evrakı nakdiye komisyonun |daki Türk Aza ölmüştür. Avru- İpada bulunan Rum ve Ermeni- ler ise mükellef sayfiyelerde ya samaktadırlar TEMMUZ 1930 stanbul-Bursa ve İzmir-Ankara arasınd Amerikada sigara fabrikaları açıyoruz Behçet Beyin mühim beyanatı Bursa ve Yalovada tütü - iş lerini tetkik eden Tütün inhi- sarı umumi müdürü Behçet B. dün şehrimize avdet etti. Beh- çet B. bir muharririmize demiş tir ki: — Bursa ve Yalovada ma- Wmnliıtımııın satışlarını tetkik lettim. Yalovanınkiler çok İyi- » |dir.Yahnız Bursada satışı biraz düşük bulduğum için telâfi etm ek üzre lâzım gelen tedabiri it- tihaz ettik. Karton fazrikası işi nin intaci kuvvei karibeye gel- | miştir. Şimali ve cenubi Ameri ka ile Mısır ve Suriyede sigara | atölyeleri açmak istiyoruz. Çi nkü bu yerlerde, gümrük resmi nin fazlalığından dolayı mamu lâtımızı satmak icap ediyor, bu ise işlerin inkişafına mâni olu- yor. Bir kilo sigara da (10) lira resim aldıkları halde yaprak tü Behçet Bey tünler resmi bir iki liradan iba- | rettir. Binaenaleyh ecnebi mem leketler meyanında reji olan ye rlere mamulâtımızı göndermek inhisar — olmıyan — yerlerde i- şe — fabrika açmak zaruridir ve bu hususta — küvvetli — ta- lipler de — vardır.. Cenu-- |bi ve Şimali — Amerika ile Mı- İlerle hazırlanan mukaveleler İimza edilmek üzeredir. Suriye- de fabrika vücude getirmek ü- zere de bir çok talipler mevcut olmakla beraber orada bir fab- rika açmak için bütçemizde tah | sisat vardır. Japonya ile müza- kere halindeyiz, İngiltere - için mevcut talip te mahallen tet kikat yapmakla meşguldür. Ni | bayet bir ay sonra bu işe başlı- yabiliriz. | Almanyadaki fabrikamızım | faaliyete getirilmesi için Alman Maliye nezareti nezdindeki mü racaatimize cevap bekliyoruz. Tütün işleri " ”at telefo bi izmir vapuru den 50 yolcu ile n hattı.. | İ Iskenderiye- döndü.. Zengin Mısırlı yolcular, vapurumuzun intizam ve konforundan bahsetmektedirler ———*>.114 6 — Izmir vapuru Iskenderiyede pek parlak — ;; * tezahüratla karşılanmıştır. Bir hafta evvel İskenderiye- lk seferini yapan Seyrisefa- inin İzmir vaptru dün sabah sa at on bir buçukta, tam vaktin. de limanımıza geldi. Mısirdaki Türkler ve İsken- deriye konsolosumuz Kemal B. tarafından çok parlak tezahü ratla karşılanmış olan ve çok yi bir tesir bırakan Türk san- cağını hâmil bu güzel gemi, ge çen Çarşamba günü, Hidiviye kumpanyası vapurundan bir sa- at sonra hareket — ettiği halde yolda Hidiviye vapurunu geçe- rek geride bırakmıştır. İstanbuldan — giderken altı yolcu almış olan İzmir vapuru avdette, henüz kâfi reklâm ve propaganda yapılmamasına ve ilk seferi olmasıma rağmen elli yolcu ile dönmüştür. — Halbuki Seyrisefain vapurunun gördüğü bu rağbete mukabil Hidiviye va puru İstanbul için — yalnız bir yolcu — temin ederek adeta bos bir halde kalkmağa mecbur ol muştur. Dün “İzmir,, le limanımıza gelen yolcular, Türk vapurun- daki intizam ve konfordan mem nuniyetle bahsetmekte ve deni; seyahatinin gayet iyi geçtiğini ve daima Seyrisefain vapurlari- j le seyahat etmekle memnun o- lacaklarını söylemektedir. Hatta bunlar arasında,, şim- diye kadar seyahatlerini ecnebi vapurlarile yapan Mısırlı Pren- ges Şirin Hanmmefendi ile Ro- matıyanın İskenderiye fahrf ko- nsolosu Abdullah Arslan Bey ve Misırin yüksek bazı aileleri de bulunmaktadır İzmir vapuru limanımıza g rince Seyrisefain umumi r dürü Sadullah B. gemiyi ziyaret etmiş ve İskenderiye seyahati İnhisar idaresinin bilâmüd- det temdidini ihtiva eden yeni |tütün kanunu çıkalı henüz bir (ay olduğu halde Fransada ma | mulâtımızı emin bir surette tev İzi için bir mukavele akt ve im- jza edilmiştir. | — Fransaya bu mukavele müci bince senede (8) milyon kadar sigara gönderilecektir. | Suriyede eski reji zamanında senevi bir buçuk milyon kilo tü tün sarfedilirmiş, Bugün orada müteaddit fabrikalar açılacağı - nr nazarı itibara alarak bu sar- m Üüçte biri - tarafımızdan temin edileceğini ümit ediyoruz | Almanyada ün — işlerile! meşgul büyük bir grupun mü- messili olan M. Şinor tütün ve sigara imalâtı hakkında ve çok i izi mucip olacak teda| rüşmek üzere bizi eylül- | de Berline davet etti. Vekâlet muvafık görürse Almanyaya gi derek M. Şinorla görüşeceğim. | Türkiyede 4 fabrika ve 5 a- tölyemiz vardır ki ihtiyaca ki.* fidir. | Büuseneki tütün mahsulâtı- miz geçen seneye nisbetle y | ğ üm r. Daha şim diden bunların emareleri görül meğe başlamıştır. Avrupa fab- Tikalarında harmanci olarak ça- hısmak üzere eksner mektebimi ne iştirak eden Denizli mebusu Mazhar Müfit ve — Seyrisefain işletme müdürü Bürhaneddin , Seyrisefainin bundân sonra- ki İskenderiye seferleri |ha ziyade rağbet bul. demiştir ki; şılmıştır. | | —— Seyahatimiz İmuştur. İzmir vapuru konfor i- tibarile mükemmeldir. Şimdiye kadar mütcaddit defalar İstan - bula gelmiştim. Fakat en iyi se yahatimi İzmir vapurile yapmış oldum, Evvelce İskenderiyeden hindiğimiz vapurlar Pireden ge cerdi. Halbuki İzmir - vapuru" İzmir şehrine de uğradığı içi: |bu çok güzel yeri — gördüm ve çok beğendim. | . İstanbulda iki buçuk ay |dıktan sonra gene Seyrisefa'nin vapurile Mısıra döneceğim icin |biletimi gidip gelme aldım. Ve bundan çok memnunum. . Geminin süva: İskenderiye sefı kın limanlardan birine gidildi- ği gibi çok kolay ve sakin oldu mu, maamafih bütün — Türk kaptanlarının — böyle seferleri muvaffakıyetle yapabileci kanaatinde olduğunu söylemiş- sin da - lacağı anla- Yolculardan Prenses Hanımefendi bir muharri mize çok iyi al- nci seferini yar mir vapuru iç bir çok yolcula lerdir. Sadullah B. kısaca: — Yaptığımız ilk teşel |müzün muvaffakıyetle ne İenmiş olmasından çok memnu- nuz, Bundan sonra da yolcula- Tımızı daima memnun etmek i- çin mümkün olanı yapmakta te |reddüt etmiyeceğiz.,,. demiştir. Üç gün kadar devam eden İs kenderiye yolculuğunun daha neşeli geçmesi için gemiy bant ta ilâve olunacaktır. İzmir vapurundan evvel Wk('mlt!rivedtn kalkan “Hidi üracaat etmiğ Beylerden seyahat etrafımnda ma | Vaptırunun ancak bugür limant lâmat almış, vaziyeti memnuni mıza muvasalat edebileceği an yeti mucip görmüştür. laşılmıştır. —e — İzmir vapurile limanmıza in mezunlarından beş efendi- - Relen bir yolcuya İskenderiye- nin gönderilmesi için hükümet den tayyare ile gönderilen bir tarafından emir verilmiştir.Bun mektup, İzmir vapuru İstanbu- lar Almanya, Lehistan, Avust- | la gelir gelmez vapurdaki yol. urya, Amerika ve Belçika fab- | cuya tevdi edilehilmiştir. rikalarında sitaj göreceklerdir. Avrupa ve Amerikada tütün Bağlarda hastalık lerimizi işletmek üzere açılacak Şehrimize gelen malümata fabrika ve atölyelere de Türk |nazaran Trakya, bilhassa Ada- harmancıları — gönderilecektir. İna bağlarında “Mildiyü” deni- Eksper mektebi bu sene ey- |len bir asma kütüğü hastalığı lülde son defa olmak üzere açı- |lacak ve 20 kadar talebe alma. | caktır. Tütün zeriyatinin tahdidi için Yunanistanın teşebbüsü Yunan hükümeti Balkan hü- kümetleri arasında tütün zira- aı.iı_ıin ul_ıdırli için teşebbüsata girişmiştir. Bu mesele hakkında Ticaret odası ticaret raportörü Hakkı iz- Nezihi Bey bir raporla riyaset| dır ve tü. divanmın nazarı dikkatini cel- |bazı işler için gitn ün satılaca- |betmiş ve divan hafi bir içtima-| şirketinin teşkili hakkındaki ka â Beyi yapmı dan sonra Hakkı Ne bu hususta tetkikat memur etmiştir. 'Tütüncüler böyle bir anlaş; mağa hiç taraftar değildirler, | gıkmıştır. Bu hastalık bağlarda tahribat yapmaktadır. Sanayi ve maadin bankası müdürü , t Bir hafta evvel Ankaraya ;;i-ı İder Sanayi ve Maadin Bankası | (am 1 müdürü Sadeddin — Bey, |avdet etmiştirş ç Sadeddin Bey bu — seyahati hakkında dün bi ı*ıuharrırîmi—ı ze demiştir ki: — Ankaraya Bankaya —ait im. Şeker | çok rarname yeni tebliğ edildi. He- | |nüz bu hususta teşebbüsata gi şilmedi. Sanayie tahsis edilen üç mil- yon lirayı henüz almadık.

Bu sayıdan diğer sayfalar: