27 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

27 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ yordu. Şekerler Alpullu tağustosta işlemeğe başlıyacak ——— ...— Bu sene fazla şeker istihsal edilecektir. Alpullu şeker h_ıbdkzıı ağus tosun birinden itibaren şeık’er istihsalâtına başlıyıcıkşıı.ı 'an tarlar kâmilen depo edilmiştir. Bu sene pancar çok olduğun dan fabrika geçen seneye naza ran bir ay daha fazla çalışacak B . i “Duııkiı akşam gızeleltr_mden biri Alpullu şeker fabrikası- an bu sene Bulgaristandan pa- incar mübayaa edeceğini yazı- - mi Bunun hakkında Alpullu şe- ker fabrikası müdürü Hayri .Bey bir muharririmize demiştir : — Bize Bulgarlar tarafın- - dan böyle bir teklif vaki oldu. ki t Kâtibi Umumi Hâmit encümenimiz çalışmasına mu- vaffakıyetle devam etmiş ve €en mühim eser Üz devam etmiştir. Ncşn_mğ_ımız (Son asır Türk şairleri) dir,Bu de yakında ikmal edilecektir. Encümen mecmuası gelecek Maarif Encümeni ne işler gördü ? Beyin izahatı Türk tarih encümeni Darül. fünundaki mesaisine devam et- mektedir. mat Bu hususta malü- — Yeni — harflerden sonra ecmuamız inkıtasız intişara tap iki hafta sonra satılığa çıkarılacaktır. Bundan — başka (12 nci asırda İstanbul haya- ) ünvanli çok kıymetli eser almak üzere mütacaat et tiğimiz encümen umumi kâtibi Hâmit Bey bir muharririmize demiştir ki: olmak üzere Fakat tabii kabul etmedik. Bu Maarifte Avrupaya talebe üsabakaya gî'ecek- ler hazır açılacak müsabakaya lise mü lükleri tesbit edilen talebenin i- imleri Vekâlete bildirilmiştir. ekâletten mtihanlar (Vekâletten imtihanlar için e-- r beklenmektedir. Ziraat tahsil edecekler 'ret ve maadin tahsili için İktı- ecek talebenin imtihanı ağus- çaktır. bakaya girecekler 5 kişidir. Eminler kongresi Ankarada bulunan İstanbul Maarif emini Muzaffer Beyden fada toplanan Maarif Eminleri öngresi temdit edilmiştir. Mu- dönebilecektir. İ Edebiyat hocaları kongresi ğustosun birinde toplanacak- Muallim olıcıldır Te İlk mektep muallimleri için nuallim mektebinde ıçılgn A_ kursuna kaydü kabul müddeti bittiği halde hâlâ müracaat va- t olmaktadır. Bunu nazarı 'hkî tate alan Maarif Emaneti yeni bir şube daha açarak — kursu 3 beye iblâğ etmiştir. Kayıt müddeti ayın sonuna dar temdit edilmiştir. — Halen mevcut talebe mikta- şkil etmektedirler. İ Orta mektep hocalığı mezunlarından orta imi istiyen y ev- 1 açılan imtihanların neticesi hlaşılmış, 27 efendiden ancak 0 u muvaffak olmuştur. — — Muvaffak olanların 7 si Türk tden ve üçü Türkiye coğrafya k k ktep mual- Halbuki orta mektej - im ihtiyacı pek çok olduğun- lan imtihan eylülün 6 sında tek edilecektir. Bin'ncı'krdzfı_ı lı: amıyanlar dahi tekrar imti- girebileceklerdir. Sımdl- Eııı"iııııihını girmek için mü- icaat edenlerin adedi otuza ba- ğ olmaktadır. | Haliç zam ııüyor___ | Haliç şirketi ziyan ettiğin- eh bahisle tarife komisyonun- An bilet ücretlerine bir miktar im yapılmasını istemektedir. Şirket müdürü Emin B. Ana- dluda bir seyahate çıkmıştır. rket müdürü avdetinde Anka iya uğrıyacak ve bazı teşebbü- İtta bulunacaktır. Emin Beyin Eyip tramvayı- h inşasından şimdilik vaz ge- 'Mesi için de teşebbüslerde bu hması mühteme'dir. gene bizim pancarımız çok faz- Maarif vekâleti hesabına Av-| 'rupaya gönderilecek talebe için dürlükleri tarafından namzet-- Çekoslovakyaya ziraat, tica- şat vekâleti hesabına gönderi- osun birinde Darülfünunda ya- Üç kişi gönderilecektir. Mü-. elen malüimata nazaran Anka- ffer Bey pazartesiye şehrimi' aydan itibaren daha hacimli o- larak intişar ececektir. a Encümenin yeni — harflerin kabulünden sonra neşrettiği en mühim eser (Düsturnamei En- veri) dir. Bu esere şimdiye ka- dar tek bir nüsha olarak 'P:r_'ıı kütüphanelerinde tesadüf edil- miştir. Eserin eski imlâsı ta- mamen muhafaza edilmiş olup yazılması, imkânsız bazı tabir- ler arapça olarak ipka edilmiş. tir, Eser iyi anlaşılabilmek içi Paris kütüphanesindeki yegâ- ne asıldan istinsah ile iktifa e- ilmemiş, encümen hafızı kü- tübü Mükrimin Halil Bey tara fından metne bir mukaddime i- |lâve edilmiştir. Eser gerek ede biyat, gerekse tarih noktai na. zarından çök mühim olup (Ay dm oğulları) devrine aittir | Bulgaristana gidecek matbuat erkânı Bulgaristan gazeteciler fede-. rasiyonu tarafından, Bulgaris- tanı ziyaret etmek üzre, bir he- yet gönderilmesi için İstanbul matbuat cemiyetine bir daveti- ye gönderildiğini — yazmıştık. Matbuat cemiyeti dün bu heye- ti intihap etmiştir. Heyet şu ze- vattan mürekkeptiri Falih Rıfkı, Hakkı Tarik, Necmeddin Sadık, Alhmet Şül rü ve Kemal Salih Beyler, He- | yet cuma günü öğleden sonra Lloyd Triestino vapurile Vz na ya hareket edecektir. Apartıman inşaatı Şehirde apartıman — inşaatı| gündengüne fazlalaşmaktadır. Son zamanda Beyoğlu daire- sinde 50, Bayazıt dairesinde 25| İapartıman inşası için müsaade (alınmıştır. Bu inşaatın en mü- him merkezini Topane, Feyru- zağa ve Ayazpaşa cihetleri teş- kil ediyor. —— MİLİYET Bu sene daha fazla seker istihsal edec Tarhieserler Mahsul Bu sene her tarafta mükemmeldir. Hariçten bu sene buğ- day getirtmiyeceğiz. Şehrimizde bulunan ziraat umum müdürü Naki B. bu se- neki mahsul hakkında şu beya- natta bulunmuştur. — Bir iki gün sonra Bürsa tarikile Ankaraya avdet edece- ğim, Muavinim Tevfik Bey bir müddet daha burada meşgul o- lacaktır. Memlektin her yerinde mah- sul çok mükemmeldir. Yalnız Bursa gibi bir iki mmtakada kâ fi miktarda yağmur düşmedi- ğinden kuraklık hüküm sürmek tedir. Bolluk bu kuraklığı hisş- settirme yecektir. Hububat istihsalindeki gaye- miz ifarice muhtac olmadan ken di kendimizi doyurmaktır. Bu |seneki istihsalât memleketin ih tiyacma kâfi gelecekir. Ziraat müdüriyeti umumi ye- si memlekette fenni ziraat usul lerinin tamimine çalışmaktadır Bursada bir enstitü açtık.. Ayrı |ca bir kışane yücude getire |ceğiz. Ankarada yapılmakta ©- |lan ziraat enstitüleri memleke- te yüksek ziraatçi yetiştirecek tir. Bu enstitüler ancak gelecek sene ikmal edilecektir, Bu sene yeniden tâli ve ameli ziraat mektepleri açacağız. Hal |kalı, Bursa, Edirnedeki mektep |ler bu sene açılacaktır. Bu mek teplere ahiren Avrupada ikmali tahsil ederek avdet eden ark: daşları muallim tayin edeceğiz. Kabil olursa bu mektepler i- |çin Avrupadan bir müdür de ge tirmeyi düşi Avrupada 23 talebemiz zira atçilik tahsil ediyor, Bu sene de 13 talebe daha göndereceğiz. Devlet Bankası aksiyonları Devlet Bankası aksiyonların dan bir kısmının memurlara sa tılmasına karar verilmiştir. Ak- siyon alacak —olan memurlar bunların bedellerini taksitle ve- receklerdir. Ü Plâjlarda sihhi teşkilat Plâjlarda sıhhi teşkilât — ve civarda eczahane olmadığı için kaza vukuunda bir şey - yapıla- miyor. Şehremaneti bu gibi yer- lerde sıhhi !edgi.rlu alacaktır, » Tevhit nizamnamesi İstanbul şehremaneti ve ida- rei hususiyenin tevhidi hakkın- daki nizamname Şürayi Devlet heyetiumumisince Müzakere e- dilmektedir. Müzakere cumar- tesi günü bitecektir. Tenzilâtli tarifenin tatbikine başlandı PAZAR Kundak 12 bin arşın fundalık kasten yakıldı Fundalığı yakan Ibrahim yakalandı Evvelki akşam saat 17 bu- |cukta Bebekte. - Robert kollej mektebi altındaki fundalıklar- dan yangın çıkmış — ve ancak 12,000 arşın kadar sahadaki a- ğaçlıklar yandıktan sonra ateş söndürülebilmiştir. Yangınm, fundalıkların ye- rini - çilek tarlası haline getir- mek istiyen çilekçi İbrahim ta- rafından kasten — ika edildiği jandarma tahkikatı neticesinde anlaşılmış ve merkum yakala- narak hakkında takibata baş- - lanmıştır. Ayni günde Rumeli hisarın- da da fundalıklar tutuşturul- - muşsa da çabucak bastırılmış- tır, SeSıIi»rEî;ndi sar'a | /tutuşmuşlar ve biribirlerine si- Poliste Bir cinayet- Bekiriöldüren İsmail yakalandı — Cinayet kin yüzünden yapılmıştır Büyük Çekmecenin Dereköy çiftliği civarında bir ceset bu- lunmuştür. Yapılan — tahkikat neticesinde maktulün Bekir, ka- tilin de mühtedi İsmail olduğu | meydana çıkarılmıştır. İsmail yakalanmmıştır. Cinayetin eski bir kin yüzünden ika — edildiği anlasılmıştır. Sarhoşların marifeti Çapada Mecidiye — karakol caddesinde evvelki gece yarısın dan sonra 7-8 sarhoş kavgaya lâh atmışlardır. Kimse yaralanmadan firar etmişlerdir. Tabanca ile oynarken Beyoğlunda Emperiyal ote- linde oturan Samsun tütün tüc- Güzel San'atler Birliği musiki Birlik lonca kısmını Jâğvetmeğe sureti kat'iyede karar verecek Badema birliğe ancak tanınmış ve güzide kabul edilecek san'atkârlar Musiki Jederasyonu hey'eli Idaresi intihar ettiğini yazdığımız yaşlarında Mer- hum binbaşı Ab- dülkadir Bün oğ- lu Seyfi Ef.sebe |bi intiharı hak- kında hemşiresi | Fethiye H. a br- | raktığı mektup- | ta diyor ki: “Ben, — üç dört hastalıkla malül bir ada- Müntebir Seyi , |mum. Benim dünyada yaşamam | murlarından Zi B bestir başlamış, ve intiharına sebep bu hastalık olmuştur. Seyfi Ei. eyvelâ açlık sure- tile intihara karar vermiş, fakat bu kararmdan eniştesinin ısrarı yüzünden intihar etti Perşembe günü Ada vapu- - rundan kendisini denize atarak Seyfi Ef, iki sene evel has- talanmış, o zamandanberi ken- disine sar'a nöbetleri gelmeğe carlarından Kefeli zade Murat B. dün tabancasile oynarken birden bire ateş almış ve Murat B. göbeğinden yaralanmşıtır, Sandalcı kavgası Arnavutköy sandalcılarından Yanko dün Vaniköy iskelesin- den bir müşteri almak istemiş ve bu yüzden Vaniköy sandalcı larından Mehmet'le aralarında kavga çıkmıştır. Neticede Meh- met sopa ile Yankoyu başından " yaralamıştır. | Yangın başlangıcı : Üsküdarda Atpazarmda otu- * İran sabık Osmanlı Bankası me- hni Ef, nin evin den dün yangın çıkmış ise de çabuk söndürülmüştür. Bostanda hırsızlık Haydarpaşada — İbrahimağa çayırında Tevfik ağanın bosta- nıma hırsız girmiş ve odasında- ki sandık içinde buluman — 100 lira evrakı nakdiye ile 30 lira- lık bir küpe ve daha bazı eşya 20 te Güzel San'atlar birliği Tiyat TO şubesinden tulâatçıların çı karıldıkları malüımdur. Öğren. diğimize göre musiki sınıfmın da lonca kısmı lâğvedilecektir, Bu hususta Birlik —müdürü Lütfü B, şu izahatı veriyor; “— San'at müntesiplerini bir araya toplamak, biribirleri. ne tanıştırmak maksadile, bir üzel San'atlar birliği teşkili düşünülmüş — ve birlik tesis 0- lunmuştu. Sonradan tiyatro şu besi, memleketteki tulüatçıla- rı himaye - için bunları birliğe almayi, ve — tulâat san'atini is- dâh etmeyi düşündü. Belli başlı tulâatçılar birliğe alımdı. Ken. Ekonomi T. Borsası 25 zahire tacirinin tecziyesini istedi. eğiz şubesi.. dilerine, piyes oynamaları, ka pılarda çıngırak, davul çalarak husule gelen çirkin manzarala. ra artık nihayet verilmeleri tavsiye olundu. Bu uğurda bit müddet çalışıldı. Fakat bir tür ü - tulüatçıları, istenilen şekle sokmak kabil olmadı. , Musiki şubesinde — de ayni hal vaki oldu. Bu şubeye hima- ye maksadile alınan loncalılar | da artık birlikten çıkarılacak. tır. | , Birliğe ancak san'atinde oto rite sahibi olan, bir mevki a- - lan - kimseler almmaktadır.Bir | lik nizamnamesinde yakında tadilât yapılacaktır. $ Emanetti Ağustos bütçesi Bugün C. Belediyece | tasdik edilecek i ile dönmüş, perı_cvıh: Bü’:'l an- İçalarak k: he nesini, hemşiresini - kucaklayıp 8 yaşında bir. çocuk €evden çıkmış, ve © akşam inti- y boğuldu har etmiştir. Müntehir Seyfi Ef. namuslu Üsküdarda oturan hapisane ve arkadaşlarının çok sevdiği sporcu bir gençti. Cesedi hâlâ hıılıını_m.ıîı;m. Mücssif bir irtihal * Gaztemiz yazı işleri müdürü Etem İzzet Bi arkadaşımızın <. 43 Grada velat etmiştir. Pederi bahriye mütekaitlerinden | — Pakat asıl işin en feci cihoti kanun babası namile — maruf | , Giç. Mehmet İzzet B. dün sabah â- ni bir rahatsızlığı müteakip ir- | tihal etmiştir. Merhumun cenazesi dün i- gardiyanlarından Mevlüt Efen dinin oğlu 8 yaşında Avni yıkan mak üzre Haydarpaşada deni- ze girmişse de yüzmek bilmedi- ginden boğulmak üzre olduğu görülmüş ve denizden çıkarıla- rak Tıp fakültesine kaldırılmış Tıp fakyültesi seririyatında «i hasta bakıcılar çocuğu ka- bul etmiyerek nöbetçi doktora müracaat edilmesi lâzımgeldi- T. Odası ceza yerine ihtarla iktifa etti Ticaret borsası Ticaret oda- sına yeniden 25 zahire tüccarı ve fırıncının tecziye edilmesi i- çin müracaat etmiştir. Oda şimdilik bu — tüccar ve fırıncıların cezalarının affına ve ilk defa olarak kendilerine ih- tar yapılmasına karar verilmiş. tir. Zeytin torbaları için bir teşebbüş Zeytin yağı istihsalinde kul- lanrları torbaların eski tarifede olduğu veçhile gümrük resmine kindiden sonra Kasimpaşada hastane yokuşunda kâin evin- den bir çok akraba ve merhiumu seven, tanıyan yüzlerce dostla- rının iştirakile kaldırlarak Bü. yük camide namazı kılındıktan ğini deta dan söylemişlerdir. Böylece 20 dakika kadar a- can çekişir vaziyette çırpı na çırpına müdavat yapılma- - | ölmüştür. Müddeiumumilik bu husus. 116 dır, Üçte birini Hanımlar | İzmirde lik maçları Hükümetçe yaptırılan veya sonra — Ol lanındaki aile | ta zabıta taralından verilen ra- tâbi tutulması için dün Ticaret odası İktısat vekâletine müra- caat etmiştir. Yağcılar bu müracaatın kabu :üllu kuvvetle ümit etmektedir. ler. Cemiyeti belediye bu,; lanarak — muaddel nktruı:lın 3 fesinin müzakeresine başlıya- - — cak ve Emanetin ağustos bir aylık muvakkat bütçesi tan- dik olunacaktır —- iş Veremlilere 100 yatak tahsis edildi x | Cerrahapaşa hastanesinde in şa edilen ve 100. yataktan iba Pet bulunan paviyonun elli ya- taklık kısmının verem hastane- sine tahsis edil. tı. Halbuki paviyonun yeni bir. hastane inşa edilinciye kadar tamamile verem — hastanesine tahsisi itır. ,, Tesisatı tamamile ikmal e- dilen paviyonun tefrişatı da bugünlerde bitmek Ay başına resmi küşadının ya, e pılmasma çalışılmaktadır. Çeşmelere ne zaman üzeredir. —| su verilecek? İZMİR, 25 A. A. — Bugün Karşıyaka spor klübü ile Gözte pe, Altay ile Altinordu takımla a arasında yapılan _mıçı..,_d. Göztepe sıfıra karşı bir sayı ile galip gelmiştir. Altay sıfıra kar şı dört sayı yapmış ise de hava , nın kararması yüzünden — maç tatil edilmiştir. —— Köprü kulübeleri müzayedede Köprü kulübelerinin müzaye de müddeti henüz bitmemiştir. Bunlardan Karaköydeki kulübe lerden birine posta ve - telgraf müdiriyeti talip olmuştur. Bura da bir posta şubesi açılacaktır. Kulübelere gk talip vardır. Dünkü sis sis vardı. Sis yüzünden liman faaliyeti bir müddet için tama- mile durmuş gibi idi. Vıpıır!ır saat sekize kadar işliyemedi. Kabile yurdu mezunları | Bu sene leyli Kabile yurd)ın dan mezun olanların, Sıhhı_ye Vekâletinden gelen bir emir ile Sonradan satın alınan hatlarda betinde eksiktir. Tekaüt kanunu izahnamesi bulunduğu yazılmıştı. Bu hu- - susta İstanbul maadin müfetti. se bir| $i Halit Beydi izahatı al- Dün sabah limanda kesif bir| Ş, — — eyden şu izahatı al bir maden bulunsa bile şayani is « tifade olacağını zannetmiyorum | bt sinayiden ve Pariş - Vilâyet maden mühendisi B.|51Z Ticaret Odası Reİsi Müsyö Pol: i Düran perşembe günü Lotüs va. — Böyle bi ni puru ile Fransa'ya avdet etmişlerdir. Böyle bir inadından tahe Mumaileyhimin - Ankara'da bu. diyor ki: zahire, ve un nakliyatı tenzi- lâtlı ücret tarifesinin tatbikıma dünden itibaren Iştır, Yeni tarifede ücretler eski tarifeye nazaran yüzde 36 niş. Tekaüt — kanunu hakkında Göztepede bir demir madeni — Böyle bir şeyden henüz haberimiz yoktur. Fakat böyle rim yoktur, Yalnız Gözte; kadın hastanelerinde birer sene staj gördükten sonra münhalâ- | müracaat etti. Biz de evrakını ta tayin edilecekleri haberi a- - | Ankaray: İlnmıştır. —— bundan 'a gönderdik, — Mesele |makberesinde Atlahım rahmeti- ne tevdi kılınmıştır. Cenazede bahriye ve nizamiye efradı ile poru nazarı dikkate alarak Av- Lninin ölümüne sebep olan has- 'tane hekim ve hastabakıcıları i ttai i buğday 8 k. a düşmemesi için imd. bir kısım polis Ve zabitai bele- hakkında tahkikatâ başlamış- :ı': öfmş_v_s üuruştan mua- ğu =um içi ınınnıuııd ğ diye memurları dâ bülunmuşlar bar. B u=a “belıürp cıhın a NBT DK MHıu; ı:iımma_g dır. asası. | Ki, armara cihetin- —| Arkadaşımızın ve kardeşleri. Fransız ceneralının mm düşmekte olmasıdır. deki çeşmelere sü — verecektir. 'dün muhakemesine devam edil miş ve istinabeleri alınacak ba- z ııhiılerg tebliğat için başka güne kalmi; -—-%—— Azimet Fransa'nın sabık Nahla Na Mösyö Viktor. Peyi arı ! ile asha- Türk-Fran- bir zat maden imtiyazı için bize | lundukları esnada ' İktısat vekili Şakir Bey tarafından kabul cdi- Terek iki santtan azla müzake. vetta berlanı n derin kederlerine bütün kalbimizle iştirak eder ve mer- hum için de Allahın mağfire- paraları Fransız cenerallarından Bav dun Marsilyaya gitmek üzte rıh Süleyman 4 kadımla — önleri: çıkmışlar sopalarla dövüp lamışlardır. sesHer — Babadan kalan aylıklar 25-45 yaşlarındaki - kızların. babadan tahsis edilmiş olan ma- aşlarının itasına devam — edil- mektedir. Bu suretle zat işleri muhasebeciliğine müracaat e- denler pek çoktur. Bu iki sene- panayırı büyük bir alâka w rak edecektir. Buğday 8 kuruşa Buğday fiatleri gene düşme- ğe başlamıştır. Dün borsada bir| Kambiyo fiatleri Dün börsada İngiliz — lirası 1033 kuruşta açılmış ve bir ara- açılacaktır. Bu Panayır b yandırmıştır. | Bazı Türk milesseseleri de işti.| Kımblyo borg.u liklerin itası gelecek hafta cu- ma ertesi günü hitam bulacağı ümit edilmektedir. — Bunların yoklamaları esnasında evlendik | İi leri anlaşılanlara — 2,5 senelik maasları verilmektedi. idaresi dün içtima ederek bazı hususat hakkırda y M Hilâli Ahmerde | Hilâliahmer cemiyeti heyeti Bentlerdeki suyun hüsnü su — Tapu ile su sahibi olan haman yni suretle su alacaklardır. Bu — Maliye vekâleti tarafından mu, | tini dileriz. Ka aei aa aDurana binek İlic 1094 kamp'olur paraya Ka ::Ş,.'n'd':"i"*_fmh':' K stehbal çe Ğ fassal bir izahname — hazırlan. 00 İirayı B daeaa P Y MkSskiye *0 gaz yüküeldiklen bodrâ” 1063,5. Bentlerinde ea kurk * çeşmelii maktadır. İzahname bir iki g| — 2:900 İirayı aşıranlar — İbin fıranklık bir Banka çekini kuruşta e b de tatbik — edilmekte- — e kadaz iknab sülezik ü e" mahkemede YE İRÖN Hünsatu çaldrüştü. ' T reç 80 AtEnDİN ir. Taksim ve Valide bentlerin — ” MK tiR. Gramofon tüccarı Papazyan dayak — İlan müamele Börmüştür. d-', Miyenüz tahdide lüzum gö Göztepede demir madeni | Efendiyi mağazasında lâfa tu- | — Üsküdarda kahvedi Arif aile ğ Tülmiyecek kadar mebzuldür. bulunmuş mu? tarak 2,500 lira parasını aşıran |sile Karaca Ahmet mezarlığın- Bari panayırı Numerotaj bitiyor — — Vahan ve İsakın — Ağırcezada |dan geçerken komşusu kahveci| — Bari de gelecek ay bir. şark » Şehrin numarataji bitmek üz ğ redir. Yakında Boğaziçi ve Ye- — | şilköyde dahil olduğu halde her tarâfta numara takilması işi Mal edilmiş olacaktır. — Solc lâvhalarının da talikine başlan. mıştır. Bunların hepsi bittikten son - ra bir heyet bütün şehri harita ile dolaşacak ve nümerotaj işle- rini tetkik edecek, eksik varsa tamamlanacaktır. Vasıtasız vergiler Vasıtasız vergiler hakkıı bir tahakkuk talima; Z retle idaresi ve şehrin susuzlu- — | lar ve bostanlarla binalar da a — |

Bu sayıdan diğer sayfalar: