31 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

31 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EK 5 m görmek için Sultan Mahmut denize düşen İ adamın yılana sarılması kabi- en Rusların kolları arasına| | âtılırken Çar Nikola Rus işgali alındaki Silistirenin tahliye edi leceğini ve Babıâlinin harp taz-| minatı olarak Rusyaya vereceği borçların yarı yarıya indirilece Sefir aa bödanii metnini ısrar etmiş.. .—. 47 ; ii ; ğini vadediyordu. Muahedenin | k maddesine göre Babiâli ile £ Rusya arasında tedalüi bir itti- fak aktedilmişti. Fakat buna merbut hafi mad denin esası şu idi: İki taraf yek diğerine maddi ve son derece müessir bir yardımda buluna- caklardı. Fakat haşmetlü Rusya Çarı Babiâliye bu maddi yardımdan mütevellit külfet ve eziyetlere| mahal kalmaması için bu yar- dımları talep etmiyecektir, Fa- kat buna mukabil Babrâli Rus-| ya Çarı lehine olarak Çanakka- le boğazından herhangi bir ec- nebi harp gemisinin her han- gi bir behane ile girmesini me- © nedecektir. © bu emri vakit yaptıktan Hülâsa bu himayenin kendi lehindeki cihetlerinden Babrâli istifade edecekti. Fakat aleyh-! teki cihetleri zaten bertaraf ede cekti, Babrâlinin asıl maksadı sonra İngiltereyi de kendi tarafına celbetmek, Mehmet Aliye kar- © şı ondan istifade etmekti. İstanbuldaki İngiliz sefiri hü kümetine yolladığı malümat ta reis efendinin “mahrem kay- “ dile,, muahedeyi kendisine gös! terdiğinden bahsediyordu. İngi liz sefiri reis efendinin vaziye- tinden bahsederken şöyle di-| Wi yor: İ ie ii © — Reis efendi açık kalple ba İna bundari bahsetti. Bu muahe-| * denin devlet için pek elim bir| * takım netayici olacağını söyliye | "tek şikâyette bulundu. Muahe- denin Osmanlı devletini Mos- “kof himaye ve daha doğrusu tâ| © diiyeti altında bulunduracağını söyledi. Sefir muahedenin metnini| görmek için israr etmiş, Reis efendi de aradaki tercümana “şöyle demişi — Eğer Lord Pnosonby her “kim olursa olsun hiç kimseye) bu muahedeyi kendisine göster) iğimi söylemiyeceğini vade- “derse ve kendisinin bunu gör- mesinden bu devlet için faide olacağını temin eylerse ben de bunu kendisine gösteririm. Reis efendi bundan sonra In- "giliz sefirinin tercümanına şi- kâyette bulunurken aşağı yuka rr şöyle diyor: © —Orlof, Padişaha bu muah: © Geyi kabul ettirmek için Si | min tahliye edileceğini, harp minatının da yarı yarıya in- leceğini vadetmiş. . . Saray- “daki boş kafalılar da buna inan mışlar!. . Moskof Çarı Ortof ile dişaha yolladığı mektupta le diyordu: “Osmanlı imparatorluğunun | başma gelenbütün felâketler lâfmızım Rusyanın dostluğu- “nu celbetmemiş olmasıdır. Rusyanın ne kadar faideli ve la zamanda sadık bir mütte- "sek bir zekâya mazhar olan zati| ik olduğunu görmek talii yük- GE müyesser ol| Li. Reis efendi Çarm mektubun Jdetli bir protesto da İngiliz ve Fransızların telâşı Hünkâr iskelesi muahedesi- nin akti İngiltere ile Fransa; telâşa düşürmekte gecikmed İstanbuldaki İngiliz ve Fransız sefirleri Babrâliye gelerek şid- bulundu- lar. Fakat İngiltere bu emri va- ki karşısmda ne yapacaktı? Rusyaya karşı Fransa ile itti- fak mı?.. Yoksa Mehmet Aliye müza- heret m Fransaya kalsay- dı Çanâkkale boğazmı zorla- yıp içeri girmekten başka yapı-, lacak bir şey yoktu. Fakat İn- giltere böyle hareketlere giriş- medi. Büsbütün başka türlü dü ü-) şündü: Hiç bir taahhüde girişmiye-| rek serbest kalmağı tercih etti Aradan bir iki ay geçti... F. kat vaziyet git gide gerginl İyordu Eylüldi gerek Avrupada gergin bir hale gelmişti ngiltere ilç: Fransa Şi Rusyanın lehine bozulan müva zeneyi tesis için anlaşmış görü nüyorlardı. stanbulda ve vaziy. (Bitmedi) a, ek Kıbrıstan talebe siir bula on üç talebe gön talebe Kıbris hükümeti hesabına leketimizde dö: okuyacaklar dir. Bundan başka Kıbrıs zenginlerin! İ den bazıları kendi hesaplarına İstan- bula bir kaç talebe göndereceklerdir. Kıbrıs maarif idaresi Kıbrı sesi için Türkiyeden temiştir. Kuru seromlar hazırlanacak Şimdiye kadar iktısat vekâleti ba ytar müdiriyeti umumiyesi İâboratu- varları mayi halinde serom hazırla makta idi. Şimdiden sonra toz balinde kuru Kuru serom, müşavirlerin. Süreyya B. tarafından yapılan proje veçhile Avrupaya sipariş edil miş olan makine tarafından yapılacak tır. Makinenin yapılabilmesi için lâ- bir müdire zım gelen para için heyeti vekileden ' döviz kararnamesi Alınacaktır. Ada çamları kimi Evkat olman ve arazi müdürlüğü Ada çamları yüzünden Maliye Vekâ-| İleti aleyhine bir dava açmıştır. Bu davaya sebep Adaların kadastrosu- mun tanzimi esnasında Ada çamları- Bin Maliyeye ait olduğuna karar ve- rilmesi ve Maliye Vekâleti de bu ka- inaden çamların tapusunu al- önü meydanının tevsi Eminönü meydanının devsii ile Yenicamiin meydana çıkarılması hak kındaki tasavvur Evkafça tasvip edil- miştir. " "gelenbir Alman Af; Evkaf kaldırılması icap eden ada- : k Mi fin bu parçayı zikretmeğe - kal-| saki binalar ve dükkünle için bedeli imadı. “Yüz elli senedenberi bü| istimlâk almamıya karar vermiştir, devletin mahvi için uğraşan bir| Yalnız Evkaf kendine alt binala| düşmanın kurduğu tuzağa düş-'rın diğer binalar istimlâk ve hedme- | “mek hususunda Padişah n bu)dildikten sonra bedmine müsaade e "kelimelere aldandığını söyledi. | decektir. Reis efendinin İngiliz sefiri Kalamışta yapılacak Galeyan Günden güne artıyor!.. Afganistanda yeni bir isyan! çıktığına dair üç gün evel alman haberlerin arkası kesildi, Maa- mafih gelen haberlerin az çok bere göre memleketin her tara- fında asayiş mükemmeldir. Fa- kat diğer bir habere göre de ge- çen seferki isyanr çıkaran ve ni- hayet Afgan tahtını da ele ge- İçirdikten sonra malüm surette idam edilen HaBibullahım adam- ları şimdiki kıral Nadir Hana müşkülât çıkarmaktan geri kal- İmayorlar, Afganistana dair gelen aşa ğiki telgraflar oradaki vaziyeti gildir. Peşaver, 29. (A. A.) — Af-| İgan kıtaatı Habibullahm ordu- İsunun bakayasından oldi dirmişlerdir. askerleri Murat Bey Kalesi İ iyaribili vu- İkubulan bir mücadelede birçok esirler almışlardır. Paris, 29. (A. A.) — Afgan sefareti Afganisti da bir isyan zuhür olduğuna dair olan /haheri tekzip etmektedir. Mez- | İkür sefarethane birtakım ş rin bu ayın 22 inci günü Kâbil. in şimalindeki kasabalara akın yapmak teşebbüsünde oldukları- nı tasrih etmektedir. Bu şakile- İrin hemen hepsi yakalanmıştır. etin her tarafında sü- kün hüküm sürmektedir. an Kırah Amanallahın| oğluna 4 sene muallimlik etmiş olan ve geçenlerde Karachi'ye 'ganistan'ın. gön hakikatte Başvekil Ha- sim Har tarafından idare edil- mekte olduğunu ( söyledikten sonra demiştir ki: Asi kabilelere isulh tekli çok vakit geçirilmektedir. Ordu | kuvetsiz ve tecrübesizdir. Mem- lekette para yoktur, günden gü ne artan galeyan yakında bir fırtına kopacağını göstermek- tedir. Ve aleme Hint işi Konferansa ha- zırlanıyorlar LONDRA, 29 A.A. — Lort- lar kamarası evve'ce Avam ka- marası tarafm- se 3 dan kabul edil miş olan mali k İmunu 3 üncü k |raatini müteaki, kabul etmiştir. Muhafazakâr lar namına lor Salisbury ve lib. raller lort İHint meselesile liştigal etmek üz i İre önümüzde! Teşrinievvel ây Jında toplanacak İclan umumi İ konferansa işti- İrak için hükümet tarafından va- kubulan daveti kabul etmiş ol- duklarını söylemişlerdir. Veliahtin siyahati Reading Subık Hindistan Valisi Lord Resding HARİCİ biribirine zıt olduğunu kabul et- | İ İmek lâzımgeliyor. Çünkü bir ha- finde bulunmak için) Almanyada Başvekilin tehdidi BER! LİN, DAA — Başve: kil M, Brüning, merkez fırkası- nın idare heyeti tarafından ya pılan içtimada sövfediği bir nu- tukta, sosyalist- ler kabineye mu halefette deva ettikleri takdir | de merkez fırka " sının Prusya it tihadınm mef İ suhiyetini ilân edeceğini ibs eylemiştir. BERLİN 30 A A. — Varvaerts gazetesi, Sosya- listlerin Brüning o M. Brünlng | kabinesine karşı aldıkları vazi- madıklarını yazmaktadır. Amerikada Rus rekabeti New - York, 29. (A.A) — Kereste yüklü 7 diğer rus gemi- si Amerikaya müteveccihen Rusya'dan müfarakat etmiştir. | Bunların hamulelerinin de ihra- cma mümanaat edileceği zan- İnedilmektedir. Hazine kâtibi u- İmumisi muavini Sovyet Hükü. metinin kürek mahkümları tara- İfından imal edilmiş ve binaena- | İleyh gayet ucuza malolmuş olan İmetaları ile Amcrika piyasasmı İistilâ ederek Amerika sanayini İtahrip etmek istediğini söyle- miştr, Zannedildiğine göre, bu hamalelerin ihracma mezuniyet verilmeden evyel Rusyanm A- # İmerikan metalarınıa rekabet e- den maddelerin, istihsal fiatları hakkında sahih malümat elde etmek maksadile resmi bir A- merikan tahkik komisyonunun gönderilmesine mezuniyet ver- İmesi icap edecektir. özek idaresinin Gelecek Misırlılara iMısırlılar şerefine 'tenezzühü tertip edilecek Bu tenezzüh on beş gün kadar sürecek ve Mısırlılar izaz edilecektir HÂBERLER.. Afganistanda vaziyet karışı Habibullahın adamları Nadir Hana müşkülâat i çıkarıyorlar. Bu gidişle vaziyet ne olâ acak ği | EE /Ecnebiler Can ve mal emniyeti yok.. Waschington, 30, (A. A.) — Hariciye nezareti Chantoung e- İyaletinde kâin Taian'daki ame- rikalıların can ve malların 2- yaa uğraması ihtimaline Nan- kin Hükümetinin dikkati celbe- dilmiş olduğunu bildirmiştir. Tsinanfou'daki Amerikan ko- nsolosu Tajan'dan yalnız 4 ame- rikalının çıkıp gitmiş olduğunu, Jancak gerek bunlara ve gerek İ Amerikan misyonerlere ait bu- İlunan ve tahminen 250.000 do- lar kıymetinde bulunan mal ve mülklerin daimi surette yapılan âkmlardan ve atılan bombalar- dan dolayı tehlikeye maruz bu- lunduğunu haber vermiştir. Yi- ne hariciye nezaretine gelen bir habere göre Changsha' derilen Palos isminde! kan gambotu komünistlerin ka- hir ekseriyeti karşısında Ameri- kan tebaasının mal ve mülkleri- ni himaye etmek imkânsız oldu- ğunu görerek geri dönmüştür. Palos gambotu, tüfek kurşunile karşılanmış ve himayesine sığı- nan kadınlarla çocukları bir İn- giliz gambotuna nakletmiştir. Yakıyorlar! Pekin, 30. (A. A.) — Chang- sha'dan alman son haberlere gö- re, bu şehirdeki hükümet daire- leri ve ccnebilere âit emlâk kâ- milen yakılmış yahut tahrip e- dilmiştir. Yalnız hastane ile İ posta ve telgraf dairesine doku- nulmamıştır. Şehir hâlâ alevler İiçindedir. Yağma devam etmek- İtedir. İstandart Ovil ve Teksas Ovil Kumpanyaları idarehane. İeri kül haline getirilmiştir. Va- linin kardeşi ile memurun başları kesilmiştir. Ko n istler, hükümet kuvvetleri- ni garba doğru takip etmekte- dir. Ahaliden 10.000 kişi kaç- mıştır. | satın aldığı Eğe vapuru vapur Istanbul, Yalova ve diğer bir kaç! #llerin Yunanistan'da terkettikle | Bursa gezdirilecektir Sey#sefain idaresinin yeni aç-| mektedir — İstanbula getire- Jtığı İskenderiye * İstanbul hat-| cektir. Burada şehrin en büyük tının büyük muvaffakıyet ka. Jotelerinde misafir edilecekler, zandığı ımaltindur. Vapurları-)en iyi lokantalarda yedirilecek- mız Misir limanlarında büyük lerdir. Seyayhlar muayyen gün- bir şevk ile karşılanmaktadır. | lerde otomobillerle İstanbu'un ii. > ” (© #nin tercümanma anlattıkları iş-| 5 ; te bunlardır. Hülâ; Sultan| Mahmudun hariciye nazırı bu mwahedenin aktinden hiç mem nun görünmüyor!.. Fakat Padişah Mosköf Çarı Birinci Nikolaya yolladığı ce- vapta söylendiğine göre Orlof| tarafından müsveddesi > yapıl mış bir mektup imiş... Bu mektubünda Su mut cereyan edecek şeyi,| benebi devletler tarafından vu- tubu'acak talep ve teşebbüsleri) erhal Çara bildireceğini temin Mah Londra, 29. (A. A.) —Prens İdö Gal, bugün öğleden sonra İbir tayyare ile Belçika'ya mü. teveccihen hareket < etmi: Prens, Belçika kıral ve kırahça- sına misafir olacak ve Anvers — Yüzücület saat 13 te Ka- | ve Liej sergilerini ziyaret ede- lamış iskelesi üzerinde müsaba. | cektir. ya hazir bulunmalıdır. İs 3 — Yarışlar ( beynelmilele tevfikan 100 metro serbest, 100| metro sırt üstü, 400 ve 800 met- Yüzme müsabekaları İstanbul Denizcilik Heyetin- den: I — 1 Ağustosta yapılacağı ilân edilen yüzme müsabakaları | Kalamış'ta yapılacaktır. İngiliz balonu işaretli kabilisevk İngiliz balo- nundan hava işleri nezaretine Jro serbest olarak icra edilecek-! saat 7,40 ta gelen son haberle- tir. 4— Deniz mayoları renkte nimals'er. re nazaran uçuş tabi! surette koyu | devam etmektedir. Rü'yet şera- hiti ividir. Londra, 30. (A. A.) — R-100| Seyrisefain idaresi Mısırlılar- dan gördüğü büyük teveccühe r:İbir şükran mukabelesi olmak ü- zere çok iyi bir teşebbüste bu- lunmuştur: Misırhılarhususi bir vapurla memleketimize getir- mek, onları İstanbul'da, Bursa'- da, Yalova'da gezdirmek. Bü hususta mufassal bir program hazırlanmıştır. Bu programm ana hatları şunlardır: İdarenin en güzel bir vapuru Mısırlı dostlarımızdan istiyenle- ri — ki memleketimize gelmek arzusunu hemen hepsi izhar e* görülmeğe şayan yerlerini, abi- delerini, müzeleri gezdirilecek- lerdir, Ayni günlerde motörler- le Bogaziçi, Adalar, Moda, Ka- lamış gibi İstanbul'un en mute- na gezinti yerlerini de gezecek- Terdir. Seyahat gidiş geliş günleri dahil olmak üzere iki hafta süre cektir. Mışırlılardan bu seyahat için çok az para almacaktır. İdarenin Felemenk'ten alaca- ğı vapur yakında limanımıza ge tirilecektir. Bu vapur “İzmir,, biçiminde ise de ondan büvük: tüç - r . " . ç | Ibrahim Tali Bey Dahiliye ve Hariciye Vekillerili ziyaret ederek izahat verdi Ank 30. (Telefonla) — json şark vakayii hakkmdâl İbrahim Tali Bey bugün akşam | hat verdiği tahmin edil on altıdan geç vakite kadar Da-!dir hiliye Vekili ile kalmıştı Tali Beyin İrana verilediğ Tali Bey burada bir hafta ka-| ci notanın cevabı alnı dar kalacak ve bu müddet zar-|ra şarka avdet etm fında ağlebi ihtimal Yalova'ya | meldir. giderek Gazi Hazretlerine tazi-| Dahiliye Müsteşar Hifi matta bulunacaktır. bana dedi ki: a Dahiliyeden çıkan Tali Bey) — Tali Bey emir ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü| telâkki etmek üzere gelmiğ Beyi ziyaretle 2 saat kadar gö-| Şarktaki tenkil harekâtı Hİ Bu mülâkatta Tali B. in bitmemiştir. Sıhhiye vekili vekâlet edecek | Ankara, 30. (Telefonla) — Maliye Vekâletine vekâlet e- den Sıhhiye Vekili RRefik B. in karamamesi çıkmış ve Mali- İyeye eelerek mesgul olmuştur. Traktör tecrübeleri | Ankara, 30. (Telefonla) — | Traktörlerin tecrübe Kazırlıkla rr bitti. Jüri heyeti bugün Gazi | Çiftliğinde tecrübe yapılacak ye ri seçti. Cumartesi 10,5 ta ya- pılacak tecrübelere ziraatçi meb f uslar davetlidir. atle alâkadar olanlar da gelebilecektir. Tecrübeye $ fir. İma iştirak etmektedir. l Muhasebat umumi! kanunu Ankara, 30. (Telefon! Muhasebat Umumiye Kaf nun vilâyetlere verdiği yetin mütekaitlerce de kararlaştırıldı. Mülkok ve fi si bütçelerden ücret alan # Kaitlerin tahsisatlarının kararlaştırıldı. Tahir Bey Ankara, 30. (Telefonlâ)i Hukuku Ceza Müderrisi Beyin mezkür fakülte riy&fğ ne tayini iradei milliyey€ ran etti, Zavallı Beykoz pi Boğazm kıymetli ağağ süslenmiş güzel bir kö: - hiç şüphesiz - Beykoz P dır. Bu park bir aralık içi zengin müessesesile bir yuvası halinde idi. Biz o dm dan vazgeçtik fakat hiçolm ağaçların kadri bilinse. İya, palmiye, çam gibi uz09 nelerin büyütebileceği va metli ağaçlar bugün bak bir halde, hatta hayvanları olmaktadır. Etrafr duvgf çevrilmiş olmasına rağım€ o zarif ağaçların ha yem olmasma nelendar. Etiği edilse azdır.. Eğer burası Bankasına ait ise ağaç ta" İeket için kıymetli bir mü Bu itibarla bankanm ağafl fazlaca alâkadar olmsını to” ni edeiz. Halkalı Ziraat mekte Halkalı Ziraat Mektebi sene eylülde açılacaktır. ameli ziaat mektebi olac Sigara kâğıdı fabriki Tütün inhisar idaresi sigafi, gıdı fabrikası yapmak için tetki başlamıştır. Bu hususta Berlin ticaret odası vasıtasile idareye Alman sermayedarı müracaat sir. İnhisar idaresi Alman gruf teklifini ağır görmüştür. Grup cak olduğu fabrika için hük imtiyaz istemektedir. Yarm ki at yarışları Yarın Veliefendi çayırında at koşuları yapılacaktır. Koşu ma- halline tren ve kamyon temin €- dilmiştir. 7-şuya en mükemmel atlar iştir. ; edeceğinden bahsi müşterekler çok heyecanlı ola- caktır. Yarış mevsimin ilk yarı. çok rağbet göre- ceği şüphesizdir. Kerim Bey İ is Müdiriyeti üçüncü şube mü- dürlüğüne Kerim Beyintayin olun- I duğu düm Vilâyete bildirilmiştir. Ke rim Bey bugün iye başlıyacaktır. Mu- yh evvelce birinci şube müdür- ünde bulunmuştur. Anadoludaki Yunan emlâki Gayrimübadiller Anadolu'da bırakılan Yunan emlâkinin mec muu kıymetinin gayrimübadil- ri emlâkin kıymetine tekabül etmediğini ileri sürerek emlâki milliyeden de bir kısmı istemek tedirler, “aliye Vekili Saracoğlu Şük- rü Jey Avrupa seyahatinden avdet edince bir heyet mumai- leyhi ziyaret edecek ve bu husu sun teminini rica edecektir. Yaman bir kadın İzmir'de Ödemiş kazasının Bıçakçı köyünde 20 yaşlarında Samiye ismindeki bir kadın 16 yaşmdaki Mehmet isminde bir İçocuğun çeşme başmda göz et- İtiği halde gelmediğinden kızıp *bir tuzağa düşürmüş ve erkek. lik aletini kesmiştir. Mehmet müddeitumumiliğe müracaat et- miştir. Payas istasyonu biz# iade edildi Framuzlarla yapılan tashihi ta Payas istasyonu tarafımızâ ginden dört yolda bulunan gümrüğü Payas istasyonuna dilmiştir. Sultan Hamit Çocukluğu, gen€ liği, padişahlığı bütün hayatı... Sultan Hamit Mabeyin Başkâtibi Tahsi Paşanın hatıralarıdır. “Milliye Bu çok kıymetli hatıralâ yakında nesre başlıyacakt! 4 YP e Ğİ İN

Bu sayıdan diğer sayfalar: