18 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

18 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eme HERKES wa İGELİPGÖREBİLİR Bundan daha nefis rakı yapılamıyacağına kanl olmak için pazartesi günleri saat 14- 16 arasında bizzat fabrikamızı gelip EMA görünüz. Dr. A. KUTIEL Awayenehane ve tedavili elekt- tikiye (labratuvarı, Topçul esi 34 Piyango müdüriye- tinden: Numuneleri veçhile 221,000 adet adliye icra evrakı tabetd- rileceğinden taba talip olacak ların pey akçaları ile birlikte 18-38-9030 pazartesi saat 15 te tayyare mübayaat komisyonuna müracas! Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No 35 Belsoğukluğu ve ibtil karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No 189 İngiliz mamulâu “ASTON, MOTÜRÜ Mazot ve mangal kömürü ile müteharrik gayet sade, iküsadi ve fau ber türlü rekabetten aridir. Tediyetta teshilât Her zaman teslime amadedir. Tafsilât için Galatada Perşembe pazarında Arslan Hanınde 1-5 numaralarda IZAKINO ARDITTI müessesesine müracaat olunması, Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mahkemesindeni Tetekesine mahkemece vaziyet olunan Madam Narlının mutasamt bulunduğu elyevm Taksimde Senih Bey garığında mevcut Plat markalı ve 1015 namarah börün aksamı t- mam bir adet otomobil birinci arttır. mada haddi İkyıkında müşteri zuher etmediğinden 20 ağustos 1930 çar- şamba günü saat 15 de ikinci art orma suretiyle rusumu dellaliyesi müşterisinde alt olmak üzere satıla- cağından talip olanların mezkür gün ve santta Taksim meydanında hazır Istanbul İkinci İcra dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya, çevrilmesi mukarrer Fıransız mamulâtı bir adetPiyanonun 20-8- 900 tarihine müsadil çarşamba günü mat 12 ilc 18 aresında Taksimde Kahya oğlu apartımanı önünde açık artırma suretile satılacığından talip olanların merkâr gün ve san 930/ 1707 dosya numarısıle mahallinde hazır bulunacak memuruna müraca- atları ilân olunu Istanbul İkinel İcra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya çevrilmesi mukarer Kas, Yazıhane ve dolap gibi eşyalar, ağustosun 2l inci günü saat İ4rad- delerinde Istanbulda Sandal Bedes- teninde açık srurma suretile bilmü- Hayede sanılacağından talip olanların yevm ve sas mezkürda mahalli müzayedede hazır bulünacak memu- Tuna müracaat etmeleri ilân olunur. bul Sinci icrasından; 930-3806 D. fitanbulda Saraçhane başı Mimar ayas mahallesi Bursalı Tahir Efendi ğı 12 numarada mukim iken ikametgâhı meçhul İsmail Kemsl Ef, Fiyat şirketine borcunuzu temi- nen girketi mezküre nezdinde mev cut otomobilinize 21-8.030 tarihine mflsadif perşembe günü saat 12-18 de wulen haciz tatbik olunacağından hazır bülunmanız Mir olunur, Kiloluk 1500 1000 500 Adet 15 datı balda murakkam (25) adet itibaren virmi çün müddeti tarihine müsadif sal gün üst katın Tu ağından talip olanlann akçelerini teslimi ilin olunur. aleni y vezne ileşeri şa kılımmakta olan hükümet ko- bakm üst kısmı ve teferrüatı! #aya vazedilmiştir. 1 — Tuğla duvar: Resme gö-| İre yağlı kireç harçla yapılacak ve bir metre mikâp tuğlaya yüz de 45 metre mikap sonmüş ki- reç ile 900 metre mikâp kum is- timal edilecektir. 288-28 2 — Doğmalar 4 santim ka- lmlığında ve 7 santim genişlik milimetre cam vazedilecektir. 3— Harici methal kapısı: ve- lacaktır. 11-40 metre murabbai: 4 da- hil kapılar verilecek resme göre ikinci maddedeki evsafta olacak tır. 129-64 metre murabbar, 5 — Betonarme döşeme: mer diven Betonarmesi mütcahhit tarafmdan yapılarak: işbu proje ği tarafmdan tasdik edilecek ve çimento yüzde 400 kum yüzde 800 çakıl ile yapılacaktır. 77,44 6 — Çatı, verilecek (o resme )göre detay resimleri müteahhit tarafmdan yapılarak Nafia Baş- mühendisliğine tasdik ettirile- tozlaları için mübayaasına lüzum görülen mücedd münuk Bandırmada müceddeden in raptedilecektir. 678-92 İdemir parmaklık! Balikesir Nafia Başmühendisli- | MİLLİYET tabu Tuz inhisar Baş durağından Düşen paskül 17-8-€ ya vaz ol rkalı mmüfire- tarihinden mnuştur. 2.0030 zevali “saat on dörtte Eminönünde Relikba hisarı İstenbul buş müdüriyetinde de yedi buçuk teminat muvakkare akçe ihaleyi anlama üzere müracaat eyemeİri ihalesi icra metro Imurabbar. 7 — Lâğım tertibatı, içerde linşaiyesi Proje ve keşifname ve ki derenoz demir 150 gülimetrö| İ şartnamesi mucibince münaka-| sahanda ve borular ve şehrin | ve muhasebe |kanalizasyonuna bağlanması 20 santim sahanmdâ boru ile bağ- İlanacak, Maktuan. B— Gadet abdestlik alatur.! ka hemayeden hâlâ yapılacak. 9 — İki adet ayrı abdeshane. | 10 — 4 adet sidiklik porselen | den, 11 — İki adet lâvabo porse- kuru çıralı çam tahtadan ve 3ilenden, | rilecek resme göre çift tahtadan | ve ikinci maddedeki tahtadan o-|- 12 — Mozayik merdivenler. 48 tulinde olacak. Taş dıvar 6 metro murabbar. Tuğla dıvar 7 83 metro mikab olacaktır. Bodrum katı da 1,60 eb'adın İda olacak ve demir parmaklıkta İs metro tulinde yapılacaktır. 13 — 22 tulinde merdivenin ları mahallerine vazedilecek ve tir. 14 — Dahilde sıva ve badana 1303-23 metro murabbar olacak her betanarmeye 350 kilogram 'tır. Bermucibi şartname ikinci|” İkısmın inşası minakasa müdde- iti 21 temmuz 930 tarihinden iti- İbaren eyyamı tatile müstesna ol mak üzre 20 ağustos 930 çar- İşamba günü saat 15 te kayma- kamlık dairesinde müteşekkil yapılarak | üç | İkat yağlı boya ile talâ edilecek- cektir, Çatıda Marsilya kiremi.. |komisyonda kapalı zarf usulile di veya yerli Marsilya taklidi |ihalei kaviyesi icra kılmacağın kiremit kullanılacaktır. Derelet dan taliplerin Bandırma kayma 8 metro borular, 12 metro çinko |kamlığına müracaat etmeleri i- em iyipderik: dertir Beçme” iefiğn çil Yağmur beklerseniz dağ olur, arlanızı sularsanız bağ olur! i— Her kuvene ak üzerinde SANTRIFİJ Tulunbaları ile maruf yekdiğterin but her ta: mer » fa nak, ledilebileri Rekabet fiatları - Te 4 azami teshilât » Katalog meçcanen “HANS FRANK ve ŞE RIKİ Deutz-Humbolt Makine $ Istanbul Galata, Karaköy Palas'ın yarında, Posta kü EE Umumi deposu: TAN VİLAYETİ DEFTERDARLIK ILÂNATI Satılık dükkân hissesi, No 8, Valdehanı altı, Çakmakçılar, 9- da 6 hissesi, mezkür his- senin kıymeti, peşin para 550 lira satış pazar- lıkla 3 Ağustos 9v Cumartesi 14-30 Defter- darlıkta. — (R—239) , Satılık ev; No. 217-229, Fener caddesi; Sif- rikoz mahallesi, Cibali, ( Vapur iskelesine dört dakika mesafede) 4 kat 5 oda bir mutfak 2 helâ 3 sofa bir daracayı müştemildir. Bedeli 4 sene ve 4 taksitte verilmek şartile kıymeti 6810 lira, satış pazarlıkla 6 Eylül 580 Cumar- tesi 15 Defterdarlıkta (R— 284) ... Satılık arsa; No. 14, Cami sokağı, Hüseyin- ağa mahallesi, Kocamustafa paşa (Samatya Şimendüfer ve tramvay istasyonlarına yakın- dır.) 4 dönüm mıktarırida, 4 sene ve 4 taksitte verilmek şartile 6500 lira, satış pazarlıkla 2 Eylül 930 Salı 15 Defterdarlıkta (R— 292 Beyoğlu Orman İdaresinden: Adet Kilo Çeki Cinsi 2500 Fasulya çabuğu 35 Kestane mertek Meşe kömür Meşe odun .. 5 Bulunduğu mahe? Zekeriya köyde Çiftalanda Ağıçlıda Demirci köyde Beşikunştn 200 Mabiut » 195. 14 © Mep Findiklda Cins ve miktarı balâda h müsadereli emval hazine namına müzaye- deten satılıktır. Tsliplerin Beşiktaş orman idaresine veihale günü 7-0-30de Bayoğlu © kaymıkamlığında “mütesekkil orman müzayede komisyonunu müracaatları PAZARTES! 18 AGUSTOS, 1530 Devlet Demiryolları : idaresi ilânatı | ri, Sivas veya Ulukış- |vakkat teminatlarmı aynı g lâ şehirlerinden birinde buluna |de saat 15e kadar mürakas cak olan poz bölüğünün altı ay İkomisyonu kâtipliğine vermele k et ve ekmeğinin kapalı zarf- İri lâzımdır la münakasasıl Eylül 1930 pa-| o Talipler münakasa şartname zar günü saat 15,30 da Ankarallerini üçer lira mukabilinde An da Devlet Demiryolları idaresin |karada İdare veznesinden, Kay de yapılacaktır. İseri, Sivas ve Ulukışlada istas- Münakasaya iştirak edecek-!yonlardan tedarik edebilirler. Bandırma kaymakamlığından isin « teklif mektuplarını ve mu . » 75” iğastos 990 tarihinde icrası mükerrer Filyos nakasas kıyasi fiat - cetvellerinin perşembe gününe talik edilmiştir. oldukları yahidi kıyasi fist cetvellerini Ankarada Maliye ri Tiyasetine müracantla tebdil etmeleri ilân olunur. beşinci tebdilinden dolayı kısmının mü 4 eyli 980 Taliplesin Ticaretibahriye mekte- 'bi âlisi müdürlüğünden | 1 — Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 2 — Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba- sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra- İdan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 3 — Lise mezunları hansız âli birinci sınıfa kabul edilir, Bunlar için müddeti tahsil iki senedir, 4 — İki seneden ibaret olan tâli sınıflara da liselerin Onun- cu ve on birinci ıflarından naklen ve yahut o derece tahsil gördüğü alelüsul tasdik edilmiş talebe alınır. 5 — Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal- nız mektep tâhsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah- sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lâzım ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec- rmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz : ektep tasdikname veya şahadet- xmelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi- rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kâin müdürlüğüne müracaatları. — Pendik Labiratovarı müdürlü- günden: ha - danan - Dİ ve Dana münakasası” 180,000 170,000 280 Saman Arpa ş Dana Serom darülisthzan 60,000 60,009 Arpa 20,000 Or Pendik Serom darüilistihzari ve Bakteriyolojihanei kapalı zarf usulile Saman Bakteriyolojihanci Baytart Baytarisine münakasaya balâda irrer arpa, seman, ot ve'danayı itaya talip olan- ların şeraitini mak için her . gün defterdarlık binası dahilinde mülessesatı 'İktısadiye muhasebesine ve itaya.talip olanların 20 A- #ustos 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te mezkör bina dabilinde müteşekkil müestesan iknsadiye mübayaat komi- syonuna müracaat eylemeleri, 5 — * * Feyziye Lisesi Kız Istanbul - NİŞANTAŞI Leyir Erkek | (Telefon: Beyoğlu: 4039 ) Nehar Tam devreli İisedir - hi 1 ve cocuk yuvası vardır. Valebe kaydına başlanmıştır Hergün saat 10 dün 17 ye kadar. Nişantaşı'nda, Karakol karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabol olunur. POSTA İLE RACAAT edenlere tabriren izahat veriir $8080©6 vazolunan mikdarları m TAYTARE PİYANGOSU 9 uncu tertip ZİNCİ'KEŞİDE 11 Eylül 1930 da Keşideler: Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdarlık, Iş, Zi- raat ve Osmanlı Bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır Büyük ikramiye 35.000 Liradır Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz nal kara Şelrenane ini. Ankara'da inşa edilecek me bahanın 102843 lira bedeli k şifli zebih salonu, kanalizaf yon, dahili su tesisatı, aptesâ neler, gübre deposu, mandır kuyu, su deposu, memurini kametgâhı aksamı yirmi gül müddetle ve kapalı zarfla mi nakasaya kanulmuştur. Talij lerin yüzde 7,5 teminatı mu vakkate akçası ve teklif mek tubu ile birlikte 26 ağustos9j salı günü saat on beşte encü meni emanete veogüne kadâ şeraiti fenniyeyi öğrenmeli isteyenlerin emanet fen işleri Müdüriyetine müraca müracaatları. Salılık | Mükemmel teşhir camakânı Emniyet sandığı müdürlüğünnde Sandığın mahı © olan bir adet büyük mükermel teşhir camakânı 1& 20 Ağustos 930 tarihine müsadif Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri şe manat Sundalbedestanı Mezat idareslein eşya şubesinde eşhir çile tebri mezburun 21 inel perşesibe günü öğleden sonra bilmüzayede takarrüir eylediğinden gösmek ve aytın almak âteyenlerin zikrolunan günlü! menkür satış şebetine müracast eylemeleri Hân olunur YO aş Kütahyada 6. lı LEPAR, meka Mn: ğ Erzakın cisi | | Azami mikdarı 135000 14000 500 3000 1000 500 1000 500 5000 5000 3000 8000 5000 195 1000 1000 1000 s0 160000 1000 1000 Kütahya © Numarak Jandarma mektebinin bir senelik Erzak Yem mahrokaundan Et ile Ekmek kapalı za münakasası 090 senesi Ağüstosun 21 inci perşembe günü Beledire dairesinde müteşekkil komisyonda icra edileceği yevmi mezkürde */,7,5 teminatı muvakkar: mikbüzlariyle memeyi ulmak ve öğrenmek üzere Mektep müdürlüğün lanbul tuz inhisarı baş nldrhiğnek, Tuz inhisarı umumi müdürlüğünden tuz nakliyatı için mü bei asına lüzum görülen (50,000) adet elli bin adet yerli malt dirden yapılmış 170 yüz on santim böyunda 68 altmış sekiğ tim eninde kenarları dışarıdan krvtilmiş saç örgüsü şeklinde ve bir santimetre mürabba dahilinde 6 altı arğaç ve 6 alu “ bir. kilo “ağırlığında “ve yüz kilo tuz alabilecek çuval” İzmir gümrüğünde teslimi şartile | k, zarfla münaksi 28 Ağustos 930 tarihine omüsadif on beşte umum müdürlük mübayâa komisyonunda Ubdesinde kalacak talibe ihale bedelinin sülüsü p verilecektir. Taliplerin teklif edecekleri edi buy! mıktarında teminatlarile müracaatları ilân olunur. dür mek ve fazla tafsilât almak iştejenler Ankara'da lük muamelât müdürlüğüne ve İzmir, İstanbul Mefsin tv4 nb baş müdürlüklerine kastamoni, Urla ve Sinop. Defterdarlık müracaat edebilirler. DEUTSCMHELUFT HANSİ, Tayyare postası vasıtasile seri bir surette cmtla ri İstanbul ile | Avrup: bütün KARA (MEMLİ arasında ( Pazar müstesna olmak üzre ) yevmi münsl kN Şant 14 de kadar tevdi olunan koliler ertesi günü sevki. yp VİYANA - YEŞİLKÖY veya aksi istikamette seyahat milddeti !0 ALMANYA İÇİN HAVA. POSTASE Mektuplar btn pos mektuplar için munzam ücret 20 kuruştur. VASİTASİLE - LUFHANSA işaretinin vazi . isukts malâmat istihsali için zirdeki acantaya müracant eimek ikti Memleketler arasında Ve eri aki Nakliyat ve Muvasalat Türk Şirketi alg Erzakın cinsi Ekmek Siğr wi Mikdari 1500 1000 500 1500 3000 4000 1000 .. 3000 2000 Sale otu Taze bamy# “Barlıcan Kabak Taze fasulys Domatis Pirinç Bulgur Sade Zeytin yağı Kuru fasulya Nahot Mercimek Soğan Patatis s #l Lahna Ispanak Purasa Kırmızı bibi Salça Zeytin dene Sanmsak Sabun Kuru bamya 'Yoz şeker Kuru üzüm Kesme şeker Çay Arpa Saman günü y ame etinde ve perşembe umum Anonim Galata, Çinili Rahim hanı, Telefon Mes'ul Müdür: B/”

Bu sayıdan diğer sayfalar: