1 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 1 EYLÜL 1930 8 inci vene, Ne 1697 NUSHASİ 6 KURUŞTUR Sıvas nutku 5 Halk Fırkasının Paftalı Bolitikası İsmet Pş. hükümetinin ö€-| Faatı etrafında acı acı tenkitler YAPI, yordu. j Başvekil paşaya: “Niçin cevap ver miyorsunuz, niçin politikanız! müda- faa etmiyorsunuz”, diye soranlara “Yeni Fırkanım ke eng <elim. Arkadaşlarımız fi! mi d ha iyi, daha açık izah etmek imkânı »ı bulsunlar. Demiryollarının itiraz- larını ortaya . Cevaplarını. Za da sıra gelir, Kendi politikamıza yüksek bir inanımız var. Sırası gek diği zaman onu inüdelan etmeği de| bileceğiz.” cevabını veriyordu. Sıvas nutku şüphesiz endişe ve İn- tzar içinde bulunan herkesi tatmin etmiştir. Muhterem İsmet Pş. Ma #ustos nutku ile yalnız şimendifer po- kasını izah etmedi, Halk Fırkası- nin canlı bir programını da umumi hatları Ve ortaya koymuş oldu. Baş- vekil Pş. programının esaslarını mü cenvet nazsriyelar den, nazari BsaMAr- dan değil memleketin hakiki ihtiyaç- larından, halkın samimi temayüllerin den, sa asıl hayattan almıştır. Sıvas nutlkunun büyük manası ga- zete sütunlarından ziyade realist bir devlet adamın orada dinliyen 40 bin vatandaşın yüzünde daha iyi 0- kunuyor, daha derin anlaşılıyordu. Ankars - Sıvas seyaheti yalnız bu memlekette şimendifer politikasının | milli bir siyaset olarak, milletin yüre-| #inde yer bulduğu değil, İsmet Pş. i- çin beklenen sevginin kudretini de göstermiştir. vir (Milliyet) Erabli vesikaları İl kei il Rumlara vesika veril- meye devam ediliyor Muhtelit mübadele komisyonu €- tabli Rumlara zararlarma mukabil ve- inat in tahsis Ol adarlara tevzi a başlamıştır rilecek taz 400,000 İ ar yon üç aya kadar bütün is- ı bitirerek herkesin istihka- ni tesbit edecek ve sonra tevzinta| “Damarlarımızda dolaşan kan senin kalbindeki Diğer taraftan etebii | vesikaları tevziatı devam ediyor1200 Rum son on beş günde etabli vesikası almışlar dir. Tevzlatta bazı Rumların burada) bulunmıyanı aileleri efradna vesika) yiz etmek için yolsuzluklar yaptık! ları olmuştu. Teziate yapan © komisyondaki Türk delegesi Server Cemal B. bu hususta malümatı olmadığını söyleye rek ir ki: j a e değildir. Manmafih bu hususta bir ihbar vakı olursa bittabı lâyfk olduğu ehemmiyetle nazarı itibara almarak yolsuzluk iddiaları tahkik ve takip €- dilecektir Fethi B. Ismet Pş. Hz.nin nut- kunu nasıl karşıladı? Muhalifet Liderinin gazetemize beyanatı ve Ismet Pş. Hz. ne cevapları Fethi Bey uzun bir cevap hazırlıyor, nutkunu İzmirde okuyacak iği Cümhuri- KAPLICA, 31 (Milliyet) — | diği zaman e ve bin” rr srladl e İİ elmiyeda. Fethi Bey e ii m bir gece evvel yeni fırkaya Ne Pş. Hz. nin nat tihak ettiği rivayet Gm s- . tanbul meb'usu Süreyya Faşa ANKARA, 31 (Milliyet) — |reis vekili Hasan Beyi ve Mili İsmet Paşanın şerefine Sivaslıla| müdafaa Vekilini sağma almış- rn verdiği şükran ziyafeti pek |lardır. Recep Bf, yerini hattın güzel oldu. Sıvaslılar tam dörtlü senelerini veren mühen yüz davetliyi bihakkin izaz et- diz İzret B. e verdi. Ve kendi- tiler. Şehrin münevverleri, a- İsi onun soluna geçmek suretile vukatlar, hepsi hizmet ettiler. mühendis arkadaşirmı takdis i- İsmet Pş. Hz. ve B. M. Meclisi için yeni bir vesile buldu. Demir ya İNİN RE RAE mak üzere iz ile birlikte Yalovaya geliniş bir mutuk hazır doğruca Gazi Hz. nin köşk km gitmişti. çim İ Paşanın nutku pek kuv ii çk sek eye ve yeni fır- # Ji pek hi e Yanın bütün tenkitlerine cevap verecek derecede şümullü ola- denberi söylenip duru Nutku fir. fıkra İsmet P; Hz. nin beyana i cağı evvel Ni ee iğ yordu. Yeni fırkanm aka rl lerini ak jgekkülünden itibaren imi a Vi n tadır, Yeni fırkaği göyenlerden | ADİM: dolduraı Jsmet Pş. Hz. ne cevap tenkidatı Yalovadaki köşkün- FethiB. çar. Süreyya P$. İğen büyük bir sabrü tahammül hnba günü İstanbuldan İzmire |ije dinliyen dinliyen İsmet P$- areket edecektir, nın da elbette bir diyeceği vardı. Acaba ne diyecekti?. ALOVA, 31 (Eu. Mü) İk ider arasındaki bu birin- i$vekil İsmet Pş. nm Sıvas ci müsademe nasıl olacak?. aj : İsta ettikleri murku neşteden Herkes bunu merakla bekli- hazırlıyan Fethi Bey yordu. Fiihakika İstarbul posta sı gelince gazeteler kapışıldı, hastalar banyoları, keyif sa- hipleri sabah tenezzühlerini, tiryakiler çınaraltı sohbetlerini feda ettiler. Herkes elinde bir (Devamı dördüncü sahifede) aaameeananesea Fethi B. Izmirde Ismet Pş. Hz.ne cevap verecek Ismet Paşa Hz. nin nur ve iman dolu sözleri Sıvastan doğan bir güneş gibi bütün memleketi ve bir an olsun zulmet içinde kalan dımağları hep birden aydınlattı. Ismet Ps. Hz. dün akşam Ankaraya avdet ettiler Bütün gençlik göğsünü dolduran ateşli bir heyecanla her yerde ayni sözü söylüyor: ateşin kırmızı alevidir. Bir gün vatan işlerinde bunalırsan. hiç düşünmeden bizi çağır: Parma- gının gösterdiği yere gözlerimizi kırpmadan başlarımızı uzatırız., Bütün türklüğün kalp ve gönlünü bir defa daha teshir eden Başvekilimiz demir ağların üzerinde hızlanıp yürüyen bir aydınlık oldu ve nuruna peyk olan insan kümelerinin hudutsuz tezahürleri arasında Ankaraya girdi yolu meydanı böyle şenlendir- dikten sonra İsmet P$. vilâyet konağında Malatyadan (gelen hemşerilerini kabul etti. Malat- yalıların Sıvasın büyük bayra - mını ayrıca Malatyada da şenlen dirmek, biraz sonra Malatyaya (Devamı 4 üncü sahifede) Yunan hey'eti Hükümelimizle tica- ret muahedeleri ak- tedecek hey'et geldi Hey'et reisi izahal veriyor Hükümetimizle ticaret, konsolos. İuk ve ikamet mukaveleleri yapmak özre Ankaraya gidecek olan Yunan heyeti murahhasası dün akşam Stella dalya vapurule Atinadan şehrimize gelmiş ve Yunan sefareti müsteşarı M. Jean Yannes tarafından karşılan muştır. Heyet Yunan Maliye nezareti erkânından M, Petros Zalokosta ve Hariciye nezareti ri am M. Diyamandopulos ile ret ve sanayi odası rüesasından M. Hristi- disten mürekkeptir. Heyetin reisi M. Petros Zalokosta (Türk-Yunan) münasebatından bü- yük bir memnuniyetle ( bahsederek Ankarada yapılacak müzakerat hak- kında atiğeki beyanatta. bulunmuş- tur? — Ticaret, konsolosluk ve ikamet mukaveleleri müzakeratnı yapmak üzre hükümetimizin talimatını hami- len geldik, Burada üç gün kalacağız ve perşembe günü Ankaraya giderek müzakerata başlayacağız. Bu Üç işten Jevvelâ ticaret muahedesini, sonra di- ğer mukaveleleri yapacağız. Yuna- nistann Türkiyeye ihracatı mamul mevaddan ibarettir ki bunun kiyme- ti bir senede 19 milyon drahemiyi bu- İuyor. Buna mukabil Türkiyenin Yuna- nistana İhracatı senede (300) milyon drahmi kıymetinde hububat ve me- vaddı iptidaiyedir. Biz Türkiyenin ih racatı İhracatımızdan çok fazla olma #ına, arada on beş misil derecesinde N BUG Zinei sahilede : o—oO4 © pılan teftiş ne meiiceler il teirikamir: Abdi. veriyor? Harici ve san haberler# 4 Spor âlemi hadise hifede 4 9 Sehir ve iktisat haberleri apılmasını V yapılmasını A 4 üncü sahilede N 1 Felek 2 Mektepllter müsabakası Belediye intihabı Halk Fırkası namzet lerini tesbit etti Fırka namzetlerinin kazanması tabii ve muhakkak görülüyor İntihap cedvelleri hazırlanmış olup! bugün belediye daireleri kapılarma! ve icap eden yerlere asılacaktır. Ced- veller bir hafta müddetle asılı kala- cak ve bu müddet zarfında her mu taka ahalisi cedvelleri tetkik ed: kendi isminin bulunup bulunmadı, na bakacaktır. Şayet noksan isim gö- rülürse eshabı tarafından itiraz edile cek ve bu itirazlar üzerine icap eden yerlerde askı müddeti üç gün daha; temdit edilecektir. Binaenaleyh niha-| yet eylülün onunda cedveller indiril miş olacak ve sandıklar çıkarılarak reyler toplanmağa başlanacaktır. Halk Fırkası namzet, listesini kat'i şekilde tesbit etmiş olup intihaptan | bir gün evvel ilân edecektir. Bir taraf tan da intihaba nezaret edecek olan heyetlerin tesbitine başlanmıştır. Ka dın namzet adedi hakkında fırka mü- fettişi Haki Şinasi paşa bir muharri rimize: — “Kadınlardan da lüzumu kadar namzet gösterilecektir.” Demiş adet tasrih etmemiştir. Sabık kıral Istanbulda lah Hz. geldi| Amanul Sabık kıral, Gazi Hz.ne arzı tazimata gidecek.. Sabık Afgan kıralı o Amanullah Han Hz, dün akşam saat on yedide Stella d'İtalya vapurile şehrimize gel İ miştir. Afgan sefiri Gülüm Nebi Han ile şehrimizde bulunan Afganlılar tara- #mdan karşılanan Amanullah Han) Hz. bir muharririmize demiştir ki; | — İki ay kalmak üzre geldim. Bu iki aylık müddeti Tarabyada geşirdik| ten sonra İtalyaya avdet edeceğim. Geçenlerde âni olarak Türkiyeden ayrılıp Avrupaya gitmekliğim husu- si bazı işlerimden ve çocuklarımı gör) | kiyeye daha evvel gelmek istiyor. dum. Fakat İsviçreye uğramak mec- buriyetinde kaldığım için seyahatim uzadı. Algana avdetim mevzuu bahs değildir. Afgan ahvali hakkında, son zamanlardı seyahatta bulunmaklı. Zum dolayısile, hiç malimat alamadı. ğım için vaziyetin ne olduğunu bilmi- yorum. Bittabi bilmediğim bir vazi- yet hakkında mutalea © beyan ede- mem,” Amanullah Han Hiz, birkaç gün ev vel şehrimize gelmiş olan sabık kıra. hça Shreyya Hanım ile birlikte Tara- byadaki köşklerinde teşrinicvvel niha yetine kadar ikamet edeceklerdir. Amanullah Han Hz. birkaç güne kadar Yalovaya giderek Gazi Hz. ni siyaret etmek arrusundadır. Mektepliler | müsabakası “ouncu hafta başladı. 65 inci hafta başlamıştır . Gazetemizde çıkan haberler. den en müklmmini seçip cu- martesi akşmına kadar mü- sabaka memurluğuna gönde- mek arbusundan ileri gelmiştir. Tür-|9 fark bulunmasına itiraz edecek deği-) lis. Çünkü bu ticari münasebâtın ve) (Devamı dördüncü sahifede) | tiniz. Neticeler pazar günü neşredilecektir Her şey değişti.. Bu günden itibaren -Is- tanbul yeni teşkilât ile idare edilecek Bugün Istanbulda idare siste- mi temamen değişecektir Vali ve belediye reisi Muhiddir. Bey yeni teşkilâtı izah ediyor. değişiklik nedir?.. Bugünden itibaren Vilâyetle Şeh- remanetinin tevhidi hakkındaki ka- nun tatbik edilmeye — başlanıyor ve Şebremaneti ilga edilerek iti teşkilât ehemmiyetli surette tebed dül etmektedir. Bu yeni teşkilâtı, vezifesini, hal- kimuzın işlerini ne suretle takıp mesi lâzmgeldiğini açık bir lisanla m işlerir) nin ber hususta kolay görülmesidir. Bu sebeple belediye hadudu dahilin- de, aşağıdan yukarı, nabiye ve kayma kamlık teşkilâtı vücuda getirilmiştir. Kaymakamlıklar ve Çatalca; Kartal; Be», ri; Üsküdar; Beyoğ- lu; Yalova; Bakırköy; Çekmece kay» makamlıkla, du dahilinde yeniden teşkil olunan beş kaymakamlık ile on beşe iblâğ © dilmiştir Nahiyele tür le 35 şe ibldiğ olunmuş Vali Muhiddin Bey Yeni teşkilâtta * kaza ve nahiyeler Beşiktaş kazasına merbut nahiyül şunlardır | Arnavutköy. Adalar kazasına merbut Fatih karasına merbut nahiyeler;. nahiyeler: Heybeli; Burgaz. Eminö- Şehremini ; Eyip; Fener; Samatya nü kazasına merbut nahiyeler; Kü- Çatalca kazasına metbut nahiyeler' çükpazar; Sirkeci; Kumkapı; Beya- Büyük Çekmece; Karacaköy; Boya- | 31t. Kadıköy kazasına merbut nahiye hık. Beyoğlu kazasına merbut nahiye-!ler: Kızıltoprak; Erenköy. Bakırköy ler: Hasköy, Dolapdere; Galata, Ür! karasına merbut nahiyeler; Yeşilköy? küdar kazasına merbut nahiyeler: Be! Mahmutbey. Şile kazasına merbut na. ylerbeyi; Kısıklı. Sarıyer kazasına | biyeler: Ağva; Alaçak; Teke. Valo- merbut nahiyeler: Kemerburgaz; Bü-! va kazasına merbut nahiyeler: Çınar» yükdere. Beykoz kazasına merbut na cık; Kılıç hiyeler: Hisar; Mahmut Şevket Paşa' o (Devamı beşinci sahifede) Harekât bugün başlıyor Ağrı harekâtına kıtaatımız bugünden itibaren başladı ERZURUM, 31 (Hususi mubhabirimizden) — Yarından itibaren Ağrı dağında tenkil harekütma başlanacaktır. Bütün hazırlıklar ikmal edilmiş olduğu cihetle asiler çok yakın bir zaman içinde imba olunacaktır, misyon tenkili müteakip hudut tashihini yapacaktır. Söz ve iş farklarından.. İsmet Pş. — Hiç Diyaribekirden, Vandan bir insan «wi» lesinin veya bir öküz arabasının Akşehire kaç günde geldiğin hesap ettini mi? Ağaoğlu - Hap o.adaise arşın burada Paşam!

Bu sayıdan diğer sayfalar: