8 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

8 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NKUSHA Harici borçlarımız | « Harici borçlar meselesi yeni safhaya girdi — sayılabilir: ; beri beklenen Müsyü Kistin raporu, artık alâkadar rca meçhul değildir. . Pariste- iyunu umumiye meclisi i- in son zamanlarda inti- ir eden bir Adeta bir Şârabet nilmunesidir. Bu teb-- de Türkiyenin 1928 de im- mukavelenin tatbikine Mecbur olduğu * ve Müsyü Ris Taporuna nazaran buna imi- bulunduğu ifade olunmak” » Anlaşılıyor ki, Düyunu meclisi idaresi rapo- ih kendi işine ve menfeatine “Ygun olan hükümlerini alıyor * Türkiyenin £ vaziyeti le- Mindeki © hüküm ve mad- İleri bile bile ihmal e yor. Halbuki ameli bir şekli hal bulmanın yolu bu, değildir. Hâmiller vekillerinin kanaatleri Mi ifade eden tebliğe bakanlar, ba Zevatm Müsyü Ristin rapo- Minu okumadıklarma hükmet- Mekte haklıdırlar. o Filhakika Mütehassısın mevzuubahs rapo- Tonda, iktisadi vaziyetimizin miller lehine bir vaziyet ih- Üs ettiğine, statikoyu tebdil Wiecek ortada birsebep bulun- delâlet edecek bir kayıt #oktur, o Hattâ denilebilir ki, “Mmumi vaziyetimizde ( aksi ve Menfi istikamette olmak Üzere azı tebeddüller vardır. Borçlar Meselesinin mütaleasında tediye *abiliyetinin fevkinde âmil ve Mücssir başka bir kuvvet tasav- Yer olunabilir Omi?, Serbest Tümhuriyet Fırkası lideri muh- İstem Fethi Beyin çok yerinde “lârak geçen gün Mecliste dedi- &ibi 1928 senesindenberi va- İyetimizde hâsıl olan tebeddül VE maruz kaldığımız mecbüri- Yet ve ihtiyaçlar karşısında mev Mit mukavele dairesinde tediye- Yi düşünmek, hakikaten bir cin- | olur. Bugün efkârı umumiyeyi İş- Bal eden Osmanlı borçları mese-| ini, hâmiller vekillerinin yap- ikları gibi sadece transpert cep- “esinden mütalea etmek doğru Üeğildir. Bütçe meselesini, te- İye kabiliyetini de buna ilâve #tmek ve bunları birinci sıraya koymak lâzımdır. Umumi bir buhran bütün meleketleri mü - tetssir ediyor. Dünyanın hiç bir BSrafından bu buhran, i Arttırmış değildir. Bi Memleket mükelleflerin yükünü fif etmek mecburiyetinde ka- İyor. Hattâ biz de ayni mecbu-| Myeti hissetmiş bulunuyoruz. Ru, mecburiyetten dolayı, vergi- İsimizi hafifletmek yüzünden Miridat bütçesinde hâsıl olacak İığı nasıl kapayacağız?. Tür- yenin iktısadi vaziyetini mi ea edenler, bu noktayı düşün- i mecburiyetinde değil midir ?, Hâmiller vekillerinin yeni- en Ankaraya geleceklerini, hü- #ümetle temas edeceklerini işi- İyoruz. Vâkıâ bugün üzerin “e bulundukları esaslar dahilin- © isin içinden çıkılacağına ihti- al verilmez. Ancak meselenin r de hesap, rakkam, imkân ve Wlemi imkân cepheleri de vardır *i, bunların hakikati ifade eden Manaları önünde de daha ziya- mukavemet etmek hem müş- küldür, hem de böyle bir muka ##met hününiyet ve samimiyete Münafidir. Sirt meb'usu MAHMUT mene Beş hasta var?! ETEM İZZET'in yeni romanı ÇARŞAMBA 8 TEŞRİNİEVVEL 1930 $ inci seme, No 1678 İ © Fartmanm şehir içindeki ha- SI 5 KURUŞTUR Tevfik Rüştü Bey dün Moskovadan geldi Hariciye Vekilinin Rusyadâki müza- kerat hakkında gazetemize beyanatı M. Litvinof ve Karahan ile akdedilen içtimalar| saatlerce ve samimiyetle devam etmiştir. | ) susi ziyaretleri kabul etmiştir. Bugün Ankaradan avdet ede-- cek olan İngilter: Irak fevka lâde komseri (o Sir “Hampresi” yi kabul edecektir. Ayni zamanda İngiliz sefiri- le“ diğer sefirleri de kabul ede- | 5 cektir, Tevfik Rüştü B. bugün |”, Ankaraya hareket edecektir. Hariciye Vekilimiz (Tevfik Rüştü Bey, dün bir muharriri- mizi kabul ederek aşağıdaki be yanatta bulunmuştur. : ) “— Sovyet Rusyaya seya- * hatimden pek memnun olarak avdet ediyorum. Buradan ilk defa olarak Odesaya ve oradan | da Moskovaya gittim. ) Hükümetin istifası zama-- rında Leningrada geçtim. Son- € Ki ki ol İrin rim Karadeniz sahilindeki Soçi Beldesine geldim. Oradan doğ- rü İstanbula geldim. ! Bütün bu, on beş günden faz la süren seyahat ve ziyaretlerim ' ji €snasmda Cümhuriyet Tü yesine karşı ve büyük Reisimi- ze karşı şahsımda © gösterilen|müt: çok büyük ve cidden kayde şa- fee müveddet ve hamiyet eser- lerinden pek mütehassisim,iğil, Her yerde tabi: yâştd hükümet |tına ricali olmak üzere halk tarafm- (dir; dan fevkalâde iyi bir kabul gös“ terilmistir. Ve her yerde Gazi| ve Gazi Türkiyesi alkışlandı. İSovyetlerin büyük idare adam- larile temas etmek fırsatını bul- İdum ve kendilerile uzun uzadı. | (Devamı beşinci sahifede ) | | ve oradan da Şimali Kafkasya- | | l Devir Rüştü Bey Rusyaya ziyaret için gitmiş olan Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey, dün sabah Rus sov-| yet hükümetinin tahsis etmiş ol | duğu en yeni ve lüks vapurla- rından Acaristan vapurile şehri mize gelmiştir. Bu vapur, inşa edildikten sonra ilk defa Harici- ye Vekilimize tahsis olunmuş- r, Tevfik Rüştü Bey, dün hur- | 3 LR İleri iri i reti : : vk e - ci Dehşetli bir lodos fırtınası dün İstanbulu kasıp kavurdu ! Vapurlar işleyemedi, liman altüst oldu, dalgalar 10 metreye kadar yükseldi! Evvelki akşam üzeri yavaş, | o Şehrin içinde, Babiâli cadde- İyavaş başlıyan lodos rüzgârı sinde ve Eyüp sırtlarında ağaç- gittikçe şiddetlenerek © evvelki!lar devrilmiş, dallar kırılmış- gece ve dün akşama kadar bü: ır. Firtina en ziyade tesirini yük bir fırtma halinde hüküm |denizde göstermiştir. Evvelki| Dünkü ve bir gece jaksam rüzgâr fazlalaşmağa baş- rtma ile İstanbul ve ci- |ladığından Seyrisefainin Kadı- - büyük bir tehlike (geçir. |köy ve Adalar son postası olan zn beri kaç yeti oldu tiye: varı miş, olmaktadır. |) postası yapılamamıştır. Fırtmanm en şiddetli anları | | Yalovaya köprüden 18 de ha-| OATİNA, (Neo Faleron) 7, evvelki gece olmuş ve bu es- İreket eden posta Adalara kadar | (Hususi Oo muhabirimizden) — nada fırtınanın sür'ati saniyede 28 metreyi geçmiştir. yerek Ada iskelesine yanaşmak itemiştir. Fırtınanm © şidde- tinden iskeleyi tutamıyan vapur Ada açığında demirlemek mec- buriyetinde kalmıştır. Vapur dün sabah limana avdet etmiştir İsarı pek büyük olmamıştır. Ek- seri evlerin damlarmdaki kire - İmitler uçmuş, lodosa riazir cam İlar kırılmıştır. Yeşilköyde bir ekmekçi bey- Milliyet'te çıkacaktır Fırtına bütün gece şiddetle devam etmiştir, Rüzgâr lodos- tan estiği için en çok (şiddeti İgirinin kafasma düşen — büyük İbir kiremit hayvanın kafasında çin Vali bey, Fethi, beyin Intihap işleri yolunda Yarin gâzetesinde dün S. C. İF. lideri Methi Beyin gir beyan- | namesi çıktı. Bu beyannamede | intihap işlerine müdahaleler vâ | Dün bu bapta Vali Muhiddin B. | le görüştük. Vali Beyin beyana- | aynen dercediyoruz: “— 1: Fethi B£. nin beyanna meleri ve mündericatı hakkında name dediği rında gördüm. Beyanname de- hitap etmiştir. 2: Bu tamimin ihtiva ettiği filhakika Fethi Bf. nin yazmış oldkları diğer mündericatı gibi uydur. - ma bir şey mi olduğunu takdir ve tahmin etmek için elde bir delil yoktur. ye bu şekilde kanaat getirecek jihbarat vâki olmuşsa bu haber- /cüman olmadıklarını ve kendile! Bilhassa hareketlerinin müraka ! besile mükellef olduğum memu- | İrin kendilerine isnat olunan hu- | susatlan tamamen münezzeh ve vazifei kanuniyelerinin ifasn- - dan başka hiç bir şeyle alâkadar değildirler. Bu hususta şimdilik başka bir şey ilâvesine görmüyorum... Abdülhak Hamit B. bir! müddettenberi hastadır! Tecrniirle haber aldığımıza göre, Şairiâzam Abdülhak Hâmit Bey, bir müddettenberi hasta bulunmaktadır. Hâmit B. bir müddet evvel ansı- bedilen doktorun tedavisinden sonra Hâmit B. ayılmış, fakat o günden gitmiş fakat daha ileri gidemi- | Suat, bugün Yunanlı rakibi ile yaptığı tenis maçında Yünanlı. ya 6-3, 6-4, 6-4 mağlüp oldu. Tâli mübadele komisyonu WEnswaanharriri: Siirt Molusu MA HENE1'E Rusya ile aramızdaki bir çok meseleler halledild Fethi Beye cevap. beyannamesine cevap veriyor ve yerindeair. Iduğu, . yahut ta şikâyetle inlenmediği bildiriliyordu. | Muhiddin Beğ aleamı soruyorsunuz. Beyan iz bu neşriyatı Ya- $. F. liderinin kendi şuaba- yapmış olduğu birtamim - Kendi rüfekayi mesaisine ve yahut o gazetenin — Eğer filhakika Fethi Bİ. verenlerin hakikate asla ter iğfal etmiş olduklarmı su- kat'iyyede temin edebilirim, lüzum Şairi Azam hastalanı 35 ve bayılmıştır, Cek yatağından çıkamamığtır. Bir) gündenberi Hâmit Beyin vazi- sıhhiyesi tedricen uğu müstahberdir. Şi 1 temenni ederiz. Suat mağlüp Bürhaneddin Dün sandık İntihap Serbestçilerin büt Serbestçiler vergil İstanbul intihabatı dün de şehri- mizin bütün kazalarında kemali ha- raretle devam etmiş, halk — intihap mahallerine fevç fevç gelerek reyle- rini istimal etmişlerdir. o İntihabat her tarafta büyük bir sükünet ve hür riyet bavâsı içinde cereyan etmiştir. Halk hiç bir tarafta tesir altnda kalmamaktadır. Bütün reyler bizsat rey sahipleri tarafından tam bir ser- içinde sandığa atılmaktadır. 8. asının bazı müfrit propagan- ag ; Hanımlar C. H. Fırkasına rey vermeğe giderlerken dacıları gene kendi fırkaları erkin tarafından teskin edilmiştir. Fakat buna tağmen günde 2 liraya tutulan kimseler nutuklar vermeğe © devam) ediyorlar. Bazıları da halkın yolunu | kesmekte ve zorla &. C. fırkasının rey varakalarnı vermek istemekte. dirler, Bazı ihtiyarlarla kadınlara bu pusliları cebren verdikten sonra: — Cebine koy... kimseye göster- me... diye sıleı sıkı tembih etmekte- dirler. Bütün hüsnü niyete rağmen serbestçiler gen i kabul iltüye etmis erkânından Karşı fırka kaymakam Beylere dar dolayı teşekkür etmekte, bir kıs mı da şikâyet etmektedirler. | bazıları bitaraflıkların. Nezihe Muhiddin Hanım Dün Beyoğlu kazasında garip bir ise oldu, Nezihe Muhiddin hanım kaymakam Sedat beye, bir gazeteci arkadaşın yanında dedi ki — Sizden çok memnunuz. İnti- hâp tam bir serbesti ve hürriyet için de oluyor. Gazteci arkadaşa dönerek — Bu memnuniyetimi siz de ya- ta siniz.. dedi. Fakat biraz sonra Nezihe H. inti- hap sandığının başında durmak iste- di. Halbuki buna imkân: kanuni yoktu. Bu sefer Nezihe Hanım fena halde kızmıştı. Telâşla gazetecileri ariyarak — Nerdesiniz, dedi, o o demincek söylediğim sözlerimi geri alıyorum. ihabatta tarafgirlik var. H. fırka 8: iltizam ediliyor. Nezihe hanımın bu iki yüzlü be- yanatı herkesi hayrete düşürdü. Tâli mübadele komisyonu i- yeni bir bina (o bulununcıya kadar vilâyet binası dahilinde- büyük bir yara açmış ve zavallı Marmara ve , Adalardenizinde (Ki daireleri işgalde devami etme ibavvan derhal ölmüstür. DE ta laz İkale midir İİ e ei O esnada Nezihe H. ortadan kay- bolmuştu, Her çareye baş vuruyorlar! Cümhuriyet Halk fırkası reylerile doluyor işçi gündelikleri artacak.. diye halkı kandırmak istiyor boğ-| ! IGÜN ) Bir imam lotihar etti 4 4— Belediyede yani teşkil için reyler Kanunlarda tadilât nasıl olacak ? 3üncü sahifede #. şimdiden Kış için yor başlarındaki sahneler ve propagandacılar bütün hızını aldı! ün gayreti boşa gidiyor ve sandıklar er kalkacak, şeker 8 kuruşa satılacak, çok vasıtalara baş vuruyorlardı. İn- tihabın daima H. fırkası lehine inki- ge er karş rl erkânı müt-| Frlmıştır. Bazı taşkın güyretkeşler: iş meyus etmiş ve telâşa düşürmüş-| — 5. C. fırkasma rey veriniz. Ka tür. 5, fırka bir çok beyannameler) zanç vergisi bu fırkada yoktur. bastırarak evlere dağıtmaktadıflar. | diye bağırıyorlardı Vilâyet konağında Masum âmele bu yanlış telkinlere Hattâ bu beyannamelerde © biş | derhal aldanmıştır. Bunun — üzerine kaç tanesini de cür'etkâr ve meçhul | vaziyetten memnun olan karşı taraf bir el vilâyet konağınm içine bırak-| tarlar: mıştır. Caddelerde, tramyaylarda ge) — Yayasın 8. fırka... yaşasın bi ne $. C. fırkası rey varakalarının da-| fırka. diye bağırmışlar, fakat kendi- ğıtıldığı görülmektedir. Yalnız münevver ve şuurlu halk kütlesi bütün bu mütrit alâyişe tebes sümle mukabele etmekte ve reyini C. H. #rkasına vermektedir. Beyoğlunda! Dün Beyoğlu kazası intihap san- dığı akşama kadar Teşvikiye camii- nin iç avlusunda bulundurulmuş ve halk reyini birer birer atmiştir. İnti hap sabahın 8 inden akşam 6 ya kos dar devam etmiş dün kaydettiği» bütün mahalleler reylerini istima, —iierdi Serbestçiler Teşvikiye caminin * dış kapısından itibaren büyük rek;| lâmlar yapmışlardır. Fakat buna | rağmen teylerin yüzde 9016. H.| fırkasına verilmiştir. Dün bu kazada atılan! reyler takriben 500 © kadardı. atmağa gelen Bomonti amelesi zorla kandırılmış ve reyleri $. fırkaya attı cak derecede çoktu hemen ekserisi $. C, fırkaya rey ver mekte olmasına rağmen netice üze“ rinde bu, küçük bir şey hükmünde. dir, Hanımlar Beyazılta rey | veriyorlar Vatanperver gençlik H. fırkasma! lerine cevap bile (verilmediği için seve seve reylerini vermişlerdi İmahçup bir halde susmuşlardır. Bu Beyoğlu sandığı bugün Sütlüce, | esnada halk mütemadiyen: * ş Hasköy ve Halıcı oğlunda bulundu. | — ye bağı ee Yaşasm halk fırkası diye bağı Dün Beyoğlu sandığına reylerini (Devamı beşinci sahifede ) : Vatandaş ! C. H. Fırkası Gazinin, öz ve hâlis Türklerin fırkasıdır. Büyük ve ileri Türkiye mef- küresine inananlar reylerini bu fırkaya veriyorlar | Vatandaş! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.. dendiğini unutma ! Istanbulda intihan.. | | | Nazarı dikkata çarpan şu oluyor. du ki $, C. fırkası fevkalâde gayret RİNİN Mal Bp za

Bu sayıdan diğer sayfalar: