8 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

8 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: MÜDÜRRÜK Ak 204 NUSHASI.. HERA YERDEN SİK 8 Teşrinievvel-4930 “ÇARSAMIAY/NG74 İDARE: İSTANBUL NEROSMANİKE SEREF" SOKAĞI STA Halkın gözüdür: TA-Halkın kulağıd TA Halkın dili ——— MÜRACAAT e. Hİ bigi REYİNİZİ VERİRKEN HAKSIZLIGA UĞRADIĞINIZ TAKDİRDE Kadıköy Sandığının Başında Müessef Bir Vak'a| “Üveys , Atlı Bir Serseri, Merdiven Köy Serbest Fırka Reisini Yaraladı S.F. Yolsuzluklardan D olayı Vilâyete Protesto Verdi| inim a si intihaba iştirak etmek istiyen halk polis kordonu önünde i 2 li m Oğlu kanmakamı şikâyet dinliyor anbul belediye inti- ikinci günü idi ve »i halkı, reylerini kullan- İçin Yetini ün. İsg Hin ilk günün bütün muhafaza ediyordu. bat © Yazık ki dünkü inti- ny, Kadıköyde bir vatandaş akması gibi müessif olda; doğurdu. Müyyş denberi, Kadıköyde Ar- Va, , Yaban isminde bir ada- Sini sss. Mi açi işitir. Ayni zamanda i : pak ylenir. Ne iş yapar- Bre kalabalık © yerlerde ati “r. Bazan zabıta vu- lur. Bu Şaban, dün 2 gintihabınm yapıldığı Reçirmiş, Serbest fırka ağanda Vak'a Kaş in bazı arkadaşları da ilinmez. iş Tasında da bu İsmin esine gelmiş, etrafı yapan Vefik B. namındaki zata yaklaşmış ve | fısıldamış : | “ — Ben adami öttürmem. ' Daha fazla öter isen barsak- larını meydana koyarım. ,, Vefik B, bu herifi derhal yanından kovmuş, fakat ayni zamanda polis merkezine de giderek meseleyi anlatınış, ter- tibat alınmasını rica etmiştir. Polis merkezi bu tertibatı ala- cağını vaat ede dursun, ayni Şaban Kızıltoprağa gitmiş, Serbest firka ocak nahiye re- isi İbrahim, aza Rifat beylere yaklaşmış, demiş ki: “— Biz adamın köl zınz.,, Onlar da derhal hadise- | ği den polisi ve kaymakamlığı Dün yaralanan Hasan Vefe IDevamı 2 inci Sayfada | (O| Bey, pansımandan sonra amam Kulisin Arkasında Oynanan Komedi Nedir? S. Fırka, Zeynel Besim B.inKaydını TerkinEtti Dün İzmirden kısa bir tel- graf aldık. Bu telgrafta: “Serbest fırkanın İzmir vi- lâyet ocağı Hizmet gazelesi başmuharriri Zeynel Besim Be- yin kaydını terkin etti.,, de- nilmektedir. Halbuki Zeynel Besim B. dün şehrimize geldi ve gaze- tesinde (çıkan (mektuplarla makaleler münasebetile fikrini soranlara, vaziyetinde hayreti acip bir olda olmesr Möe | iye komedi oynanmaktadır, | — Ben Halk fırkasının mute. | (Bu O noktayı kaydettikten metler saltanatı ve mali siyase- | sonra ilâve edelim: dılar, bana kapıyı gösterdiler, ben.de istifa ettim. Fakat bu arada Serbest fırkaya resmen girmedim ki şimdi yaz- dığım mektuplarla makaleler ile çekilmekliğim mevzubahs olsun ve bir seciyesizlik iddia edilsin.,, Şu halde Serbest fırkanın Zeynel Besim beyin kaydını terkin ettiği haberine ne der- | siniz? Bize öyle geliyor ki si- yaset sahnesinin arkasında gü- EDİLECEK YEGÂNE YER MAHKEMEDİR.. SERBEST FIRKA KENDİSİNİ SEVENLERE EHEMMİYETLE HATIRLATIYOR Halkın En Büyük Kuvveti Kanun Ve Mahkeme Olmalıdır Serbest fırka, dün bizzat lider Fethi Beyin imzasile; bir beyan- name meşrekti: Serbest fırkanın listeleri yar- tıldı, Serbest fırkaya rey vermek istiyenleri ç isimleri defterlerden silindi ve kanuna mugayir hare- ketler hakkında yapılan şikâyet- lerin dinlenmesinden imtina edil di, dedi, Serbest fırka lideri bu noktaları saymakla beraber ehemmiyetle ilâve etmektedir: “Bu sayılan haller intihap kanununun talep ettiği hukuki şartları ihlâl etmektedir. Bina- enaleyh bu şeraitin husulünü | temin için müntehiplerin Sulh hâkimlerine ve müddei umumi- likâre derhal müracaat etme- lerii lâzımdır. Her halde kânuni yollardan başka hiçbir teşebbüste bulun- | ala Fırkası mün- | tehiplerinden ehemmiyetle rica ederim.,, Biz bu münasebetle her iki tarafa da hitap ederek: — En büyük kuvvetimiz kaşın ve mahkeme olmalıdır, TUZ. Adana'da Serbest Fırka İntihabı Kazandı Adana, 7 (Hususi) — Be- lediye intihap encümeni aza- lari neşrettikleri bir ilâvede Serbest fırkanın bir rey farkla | Halk fırkasına ilân etmiştir. Se raftarları sevinç içindedir. Bu Nasıl Şey? Belediye sıhhat işleri mödür- yeğ yeni'hifnduhla kanasüneri alip geldiğini laniıştır. Masrafı mucip olan doğum ve bakım evleri bütçe- de > tahsisat olmadığından bu sene yapılmıyacaktır. söylemekte ve bu itibarla, olan Yeni Asır İsmail Hakkı vaziyette o bulunduğunu etmektedir. İZeynel Besim beyin yazısı 6 ıncı sayıfamızdadır | başmubarriri Beyin de ayni Dikkat Reylerinizi vereceğiniz yer- lerin cetvel ve saatleri 3 üncü sayfadadır. —KUPON:27 İkinci Piyanko tini * beğenmiyördum. Tenkit | (Zeynel Besim Bey kendisi- ediyordum. Arkadaşlarım kız- ! nin Halk fırkasına avdet etme- on Posta'ya Mahsustu est fırka ta- | Bugünün Meselelerinden Ağaoğlu Ahmet Beyin (1926) Da Başvekile Verdiği Rapor :3 Serbest Cümhuriyet fırkasrın meydana gelmesi ile hasıl olan vaziyet Halk fırkakmı da teyakkuza davet etti. Bugün; bu fırkada bazı ıslahat yapılmaktadır. Bu münasebetle < Ağaoğlu Ahmet Beyin bundan dört sene evvel, yani (1926) sene: (23) Temmuzunda Başvekil Paşaya verdiği bir raporu elde ettik. Bu raporun dün ve evvelki gün bazı kısımlarını neşrettik. Bugün de son kısmını dercediyoruz: Mütekabil Murakabe Meselesi Mütekabil murakabe meselesine gelince; bu meseleye giriş- mezden evel arzetmek isterim ki ( Demagok ) değilim ve alelümun demagojiye “karşı büyük bir nefret perverde ederim. Bendeniz binbir başlı: kütlelerin herhangi bir işi başa çıkaracak kabiliyette olduğuna hiçbir zaman kail o'amadım ve bugün dahi i değilim. Bilâkis, ben daima kuvvetli hükünet taraf tarı oldum ve elyevm de bu kanaatimde ziyade sabitim. Bilhassa bizim memleketimiz gibi ve içtimai tecrübeleri sepkat etmemiş ve iptidai bir halde bulu- nan muhitlerde kuvvetli hükümetlerin ve mütebariz şahsiyctl ehemmiyeti derkârdır. Demektir? Kuvvetli Hükümet Ne Maamafih kuvvetli hükümet demek mürakabeden azade, is- tediğini yapar bir hükümet demek midir? Eğer bu böyle ol- sağdaki hükümet usulünü, en mükemmel ve en kuvvet- W hükümet olmak üzere kabul etmek lâzım gelirdi. Halbuki muhakkaktır ki kaziye tamamen aksinedir. n Milletlerin ve bilhassa İngilterenin. tecrübesi ispat etmiştir ki hayırbuhene ve itidal ileicra olunan -murakabe kuvvetli hükümet için esas şarttır, Şahsi hükümetlerin zaf: işte bu gibi murakabeyi dihi bertaraf etmiş olmalarındadır. Bu vadiye girmiş olan herhangi bir hökümet iç'n suistimal- lere kapılmak mukadderdir. Lâbüt ve naçardır. Başta bulunan zevat nekadar muktedir, nekadar fazilet erbabı hayatın binbir çlarına sığınmış olan memurların hareket ve füllerini takip ve murakabe edemezler, Bunlar ise - kendilerini haricin murakabesinden azade g öikieriden > kolayhkia apniabi vize yah ele Gi iltizam ederler ve sülistimal yoluna saparlır. Bu suretle gide hükümet, milletin kalbinde itinat ve itibarını başlar ki bir hükümet için de en mühim zaaf işte budur! süsmak, daima kabul etmek ve razi olmak manasını ifade et Eliseriyetle ve: bilhassa şark mühitleri gibi sinsi, içinden yaşıy fiskoslarla hareket eden cemaatler de tamamen aksini ifade eder! Po | Devamı 6 ıncı söyfada | | Sandık Başında e | m | it tatbikine ai: hazırlıklara baş- | ve müstakil olduğunu | şimdi kendisine hücum etmekte | ilâve | — Serbesçilere mekte serbesisin! rey vermezsen rey vevr

Bu sayıdan diğer sayfalar: