9 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: MÜDÜRLÜK — NUSHASI 9 Teşrinievvel 1930 İDARE; İSTANBUL NURUOSMANİYEŞEREF SOKAĞI Kür v'p HER YERDE 5 Kr.. |ı.208 Y .,,// PERŞEMBE n_ıyrs ye uîq 3 K ÜN om Pos:l:a. A Halkın gözüdür —Tiaik bununl A Halkın kulağıdır.. Halk bununla Gite, A Halkın dilidir. " Halk bununla söyler. YANILAN KİMDİR ? T Dün Gece De Taksim'de Müessif Bir Tecavüz Oldu... ini Söyledi. ACab —7 Serbest Fırka Lıden Fethi B. İntıhabat Esnnsındn Yolsuzluklar Ya klığ'mı İddia Etti. Vali B. Bu İddianın Hiçbir Esasa İstinat Yanılan . Vardır. Fakat Demek Ortada Bir imdir? Bütün İstanbul Bunu Bilmektedir. Bugünün Meselelermden Serbest Fırka Merkez Katıplerınden İbrahım “Hizmet,, Gazetesi Sa- Beye Tecavüz Ettiler, Yaraladılar ... Yedi Mütecavizden İkisi Tutulmuştur, Serbest Fırkanın — İstanbul Wnumi merkez ocağı UÜ?İPI tinden İbrahim B. dün gece bir tecavüze uğrıyarak mecruh Olmuştur. Bu zat dün akşam #vine Taksim yeni açılan yollarında karşı istikametten gelen — otomobillerden — çıkan yedi kişinin hücumunu Maruz kalmış, hemen oradaki polis kulübesine köş- Muştur. Fakat o sırada kulü- bede nöbetçi polisi bulunmu- Yördu, İbrahim bey imdat ararken Mütecavizler de yetişmiş, biri bl’yuıılııgıı.udııı tutarak boğa- Zini sıkmıya — başlamış, diğer biri de bastonla başına vura- Tak burnunun üst tarafından yaralamıştır. Bir iki daha a- tan baskıncılar İbrabim Beyin feryadı üzerine Pangaltı isti- kametine firar etmişlerdir. Fakat İbrahim B. arkala- tından yetişmiş, Belvü civarın- da buaları göstererek içlerinden| ikisini bekçi ve bahçıvanlar birini de kendi tutup polise teslim eylemişlerdir. Bunlardan biri Etfal hastanesi başkâtibi , diğeri onun kâtibi Mem- duh, üçüncüsü de Şişlide (393) Bumaralı dükkânda — berber Emindir. Bunlar iki otomobil İt bu tecavüzü tertip etmiş- lerdir. Dört arkadaşları kaç- Buştır. Halk Soğuyor İntihabatta görülen garip Cilyeler, tesirli ve manalı söz- * dün öğleden sonra bir k- Sün halkı bizar etmiye başla- '“lür Bunun en kuvvetli te- &i Aksaray semtinde görül- Müş ve öğleden sonra sandığa yüz kadar rey atılmıştır. Tahmine göre bu reylerin Ö040) kadarı Halk fırkasına, Mütebakisi Serbest fırkaya ve- ir, Halk fırkasına rey '“*—nler. daha ziyade Cerrah- Mhulınecı hasta bakıcıları, 'nekn gibi ücretle çalışan Mnnetice tesir altında kalan "—:eıe.a. alkın sandık başindan u- ::î'lm-um intaç eden bir .."dP te, bu semtte, propa- ta acı olarak çalıştırılan bir B ipsiz, sapsız kimselerdir. ç arı tanıyanlar — içlerinde tü “ekiz sabıkaya kadar cü- L' d“'“dı tarmcmemeli . ıl:rlelmış olanların bulunduğunu söylü- yorlardı. Halk, serbesti iade edilme- dikçe reylerini kullanamıya- caklarını beyan etmekte mütte- fiktirler. Arap Kâzım isminde biri Halk fırkasına dört rey atar- | ken yakalanmıştır. Gece Metreyi İki gündenberi devam eden lodos - fırtınası, sabaha karşı şiddetle yağmıya başlıyan yağ- murun tesirile kesilmiş, ruzgâr hafif poyraza dönmüştür. Eğer yağmur — yağmasaydı, — fırtına azami şiddetini bulacak ve belki de birçok vahim kazalar olacaktı. — Maamafih dün geceki lodo- sun şiddeti İimanı alt Üüst etmekten — hali — kalmamıştır. Gece vapur seferleri - yapıla- mamış, birçok yelkenliler liman dahiline ilticaya mecbur olmuş- lardır. Rasatanedem aldığımız malümata göre hava bugün ve bu gece de kapalı geçecek, l seyin isminde biri Serbest Fır- Fırtınayı Yagmur Dindirdi. Rüzgâr Saniyede (28) .w———_w—; ehi — ŞS e$ aa di Biri Etfal Hastanesi Kâtibidir Bir Kadın Namzedim İllyı rey vermek - istiyenlere İsmi Silindi şkopuklar dediği için bir hadi- D *Be çıkmasına ramak kalmış, fa- Halk Fırkası, bu semt nam- . * | kat Halk fırkası memurları zet İistesinden Lâtife Bekir | yi l L v Ziye ve- Hanım ismini silmiştir. Bunun . R b':ı::“ ı:ıîınş.rmımııt_:h rerek hadise çıkmasına mey- işlerdir. Dürüstlük Böyle Olur MM';? e ikâvetci Dün Teşvikiyede balıkçı H HYA Ş yetçi Dün Gedikpaşada şayanı dikkat bir hadise olmuş, asıl şikâyetçi, maznun — mevkiüne düşmüştür. Bu hadisenin bir tarafını kabzımalı Kılıç Ziya B. isminde bizj, öbür tarafın da Kadri çavuş - teşkil ediyordu. Birdenbire bir haykırma oldu. Bir ses: — Beni menedemezsin, iste Buldu... yağmur devam edecek, ihtimal yarın kesilecektir. mahvedermişsin? (Devamı 2 inci Sayfada | Dün gece saat on ikiye doğs | ”— Ş ru rüzgâr azami şiddetini bul muş, saniyede (28) milimetreye çıkmıştır. Saat birden itibaren de hafiflemiştir. Bu sabah, ya- ğan yağmur miktarı (61) mili- metre idi ki İstanbul için bu kadar az bir zamanda mühim bir derece demektir. İki Vapur Müsademesi Dolmabahçe açıklarında de- mirli bulunan Alman bandıralı “ Taravut Tahin , vapuru ile (Devamı 3 üncü sayfamızda) Rey sandığı — başındakiler sizden hangi fırkaya rey vereceğinizi serarlar- a bilinlz ki bu sualde hüsali miyet yoktur. Safiyetinizden istifade ederek “defterde leminiz yoktur, diye inti- hap hakkınezı İptal etmek istiyenler yardır. Aldanmayınız ve fikirlerinizi açık — söyleyiniz. — İsminizi — defterde buldurup imza ettikten sonra elinizi vlcdanınıza koyunuz ve reyimizi öyle yeriniz... KUPON:28 İkinci Piyanko n Posta'ya Mahsusturl diğime rey veririm. Beni nasıl | Vatandaşlar — hibinin Son Posta'ya Bir Mektubu Son günlerde ismimin “etrafında o kadar velvele koparıldı ki bu velveleler karşısında hakikaten yoxun düştüm. Zeynel Besim B. Serbest fırkadan istifa etmiş, Zeynel Besim B. Halk fırkasına dönmüş, Serbest fırka Zeynel Besim Beyin kaydını terkin etmiş, Zeynel Besim B. esasen müstakilmiş, ve ilâh... Bir - Fevkalâdelik Yoktur Ki... Muazzam — yazı mücadeleleri karşısında bir Zeynel Besim B. in şu fırkaya girişinde veya bu fırkadan çıkışımda ne fevka- Mâdelik olabilir ki bu patırdı ko, r, anlıyamadım,.. Muhterem Zekeriya Beyefendi! Son Posta müstakil gazetelerdendir. Bu itibarla “ müstakil 'azete,, nin ne demek olduğunu siz herkesten iyi anlarsınız ve ilirsiniz. Yine malümunuzdur ki ben dört senedenberi Cüm- huriyet Halk fırkasının içinden mali siyaseti, inhisarları, mute- met saltanatını tenkit ede gelmişimdir. Günün birinde Halk fırkasının * karşısına temiz bir teşekül çıkıyor. Bu teşekülün Halk fırkası kadar cümhuriyetçi ve lâyik olduğunu görüyorum, Sen Kim Oluyorsun?.. Mensubu bulunduğum fırkaya hakikati göstermek - istiyo- rum. Bu hareketim hoşa gitmiyor. Kendilerini Allahın yanmı ba- mda gören ve burunlarını Kaf dağına dayıyan fırka müfettişi geyler nmuz silkiyorlar ve bana: Sen kim oluyorsun? Fikirlerinde ve şahsında ne kıy- met levebünı ediyorsun ki bize akıl öğretmiXe kalkıyorsun? Diyorlar, arkasından da fırkanın kapısını gösteriyorlar. Ben; Cümhuriyet Halk fırkasından işte böyle ve bu suretle ayrıldım. Yeni Fırkanın Teşekkül Ettiği Zaman... Serbesf fırkanın İzmir teşkilâtı başlayınca derhal harekete | geçtim. Fethi Beyefendinin (mali siyaset, inhisarlar ve mute- metler saltanatı ) tezleri benim dört senelik iddialarımla tam bir müşareket ve mutabakat arzediyordu. 'Düşündüm, Serbest fırkanın meselâ istikraz ve meselâ akalliyetler hakkındaki nazar noktalarını kendi nokatinazarlarımla telif edemedim ve şu kararları verdim: — Ben; doğru bildiğim tezlerimin tahakkuku için Serbest fırkanın bu tezlerine kuvvet vermeliyim. Bu fırkanın taazruvu- na çalışmalıyım. Esasen memlektte murakabenin ve fırka taad- düdünün en hararetli taraftarlarından birisiyim. (Devamı 7 inci sayfada | İntihaba Giderken Müşteri — Bana bir paket pamuk, bir şişe - tentürdiyot, bir de sargi ver. Rey vermiye gidiyorum, ne olur ne olmaz, yınımdı hulıınsun. İNTİHAP HABERLE Rİ ©X Pağraş e u LÜTFEN DÖRDÜNCÜ VE 'YEDİNCİ - SAYFALAR- MIZDA TAKİP EDİNİZ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: