9 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

9 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3320: On birinci sene. Konya İzmir ve vektnii dada İntihabat C. H.F. Lehindedir. HARİCİ BORÇLARIMIZ ALMAN İNTİHABINDAN SONRA. MISIR VE Belediye İntihapları. ee. 'ANBULDA SERİYETLE EE SEFİRLER #TİMATNAMELE. RİNİ MERASDLE TAKDİM TTİLER. İstanbul, ni Lehistan büyük ğin zimir b ai Mısır ston dün 'smen kabul itimatnamelerini takdim e li ŞUDUR: Serbest Fırkaya ve ermeni Halk fırkasına ari Bununla ber; Reisicümhur H. Lehistan Roisişüzikluka Hz. dan nej ve -aber le tutulmuş geri yi firmalar, 25 i- gibi adamları teşrine kadar cemiyetimizin An- il örn ? emeli e Sergiye iştirak eden her firmaya dim Me şerefya; ruştür TAHSİN BEY NE DEMİŞ? — heriki eznifeketlir makldiki kestirilemez. Mei ti Çi bir desti > iç EN olan mülakatı hâkkında izahat tahmin etmekteyim, ed zi, unla “beraber azada İki memleket medeniyetin emi Halk yabani rey resminden etmek hususundaki ise — resmini verecektir. K ilihimetilku Sili şe AZANDIĞIMIZ YERLER. itlerle ispat Bozkır, dir. Zati izçlerleşini Lehlilerin : ME ———— a. — bu bir şey MERSMKA Nez ye . BİR üyük. 8 eden devletin ADANA İNTİHABININ NETİCESİ. Mmütalea etmek Bütçe meselesini, YETMİŞ KIŞININ BoGu BOĞULDUĞU 'LENİ .M.) — Belediye OR. Cümhuziyet Halk Adana, 8 bu kuvvetli tezahürü ru netice; balm e 5 dine kuvvetli bir delil e. m ş : mı 3 üncü sayıfada) R. 101 KAZASINDAN SONRA. REİSİCÜMHUR ETİBBA ODASI ÂLİ HAYSİYET DİVANI. çi Elçi istan ii mhuru çok > DİVAN CUMARTESİYE İLK di; liyetçi 5: li nin sizi nezdime AE alâde bulunan a Sie el ist DEFA TOPLANIYOR. ierik biyik buçuk sene evel kabine hiç bir tebeddül i esnada tarihin büyük odalarının (A.A) — Kabine ve ai bir mevcudiyet milleti duygularından zatı alinize günkü merasim şi olan zati Lal em BULGARİSTAN'DAKİ TÜRK EMLAKİ MESELESİ, müsteşarı Vekâleti teftiş İstanbul, 8 firi M. Pavlof Di 8 (Telefon) — türk emlaki HARİCİYE VEKİLİ ŞEHRİMİZE Rüştü B. bu akşam Aialiyi hareket etmiştir. Siirt Mebusu MAHMU!'

Bu sayıdan diğer sayfalar: