9 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

9 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE O Töğrinievel Hililler Akdeniz Havzasında İlk Büyü İmparalorluğu Kurmuşlurlar. ANADOLU BÜTÜN A KDENİZ HAVZASINA MEDENİYET KOLLARI SALMIŞ EN ESKİ BİR KÜLTÜR KAYNAĞI DIR. BU MEMLEKET BİRÇOK İSTİLALARIN YOLU OLMUŞSA DA ONDA ESASLI SURETTE YERLEŞMİŞ OLAN IRKLARIN TURANİ OLMALARI İHTİMALİ KUVVETLİDİ OPRA KLARIMIZIN ALTINDA Kİ MEDENİYET HA- R. ZİNELERİNİ ÇIKARMA K VE ÖĞRENMEK HF M MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ, HEM DE BEYNELMİ e. MEDENİYET İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR EHF MMİYET VE KIYMETİ HAİZDİR. Son zamanlara kadar dahâ ziyade ma) insan gruplarının müşterek şeylerini, ve modernleştirmektir. Yeni katlar Gar) Alişar | hir Emi. kuvvetli sie ve bu grupların da aralarında i içil te dö Höyük kale tepesi ve şehir ta- nis kurnaz siyasetlerin başi k Yapılan hafriyat yav zere m Mi müteşek ği am” or oldukları sie bri e. vücut bir beşeriyet keli ettiklerini fe amiri» ve mukavemeti ne ne| vaş 5 Anadol dünyanın en ski ls Kale tepesi ortada olmayıp tarasasının mi kısmı tepenin 4500 yaşında tahmin olunan bir iskelet: Hititler ölülerini bu vaziyette gö- li. merlerdi nin hangi senelerde olduğunu, ne gibi| bütün temelleri zahiri sebeplerle meydana geldiğini vena dme aran eden bir eski İm İm neticeler verdiğini anla-| kıalar feni addolunur ve bu feci ser- e gemi gelecek nesiller MEDENİYET BİNASI Ve büyük bir binadır, üzerin- İçinde altın yüzükler, tunç bilezikler ve güzel çanaklar bulunan bir mezar. Hititler mezarlara e ii Liz lardı. için ibretler ü yeni kat- dı. Bugünkü tarih bu değildir. Bugi) > e tarihin gayesi insanların medeni v timat tekâmülünü, millet ismi kısmı yeis rik al Ti etmek, temizlemek, ve ana hatlarile emi b eli eski katları tamir olunan do Tam, so Yalar Yi ve ahenkli olur. Bu binanm henüz birinci, belki ikin- ci katındayız. Zemiı atı ve bodrum müşter: yeke Yet eni katlar milliyet cere- tar. ti ek alt katı ta e merdivenleri karan müşte inen ii in de birkaç ei a- terek in dürli Son kendi aklınca kuleler, çıkıntılar. şahniş- ler yapmağab başlamıştı. Bu ilaveler yapılırken temeli teşkil eden esas bina- ri RR... muvazenesini kaybetmesi, (yani medeniyetinin çökmesi tehli ii yn an dünya harbi e bir çökün- ez NEDİR? in eski ei plânı e emel lâyikile tesbit iş eği dir, Bu lânm tesi fenne arkeolo ji (atikıyat) denir. Atikiyat fenni in- sanlarm tarihin yetin en eski beşeri; zamanlarında nasıl yaşadıklarını araştı- mii Orta Asyadan kavimlerin Anadolu ve Mezopotamya'ya muhaceret (yollarını gösterir bir harita. | önüne doğru tedir. 7 uzanır, : Hitit imparatorluğunun merkezini Dün teşkil etmiş olan şimdiki boğaz köy hö- garbisinde- Si Alişar Ankaranm 205 kilometre rin delerini hir taraftan eski Yunan ve Ri ma medenfyetleri ve diğer taraftan es- ki Mısır, ve Irak Suriye ve Anadolı deriye teşkil etmektedir. Fakat a wiz eney derleşmiş toplaşmış olmak İle Karaber bize gene medeniyetin temeli İ olerak cok geniş bir sahayı gösteriyordu. İirak ve Anadolu hakkında da dünya- (9m bildikleri pe E edeniyeti üze- içii ilim e epey ER e dr. İğ umdacn ipne biri olan 'ünunu son senelerde bu Bu müesse- “ilfün! “iyacı nazarı itibara alarak Mısır, Irak, İran ve çi da hafriyat yaptırmağa karar verdi. d şark ensi Fonder Osten 1926 7 hm arım bugünkli medeniyetinin ham mad) < ski yüğün yakmında ve şimalt 1.| dir. Boğaz köyde Almanlar 1907 de haf İriyatta bulunmuşlardır, ve burada haf- riyatta bulunmak imtiyazı henüz elle. Dağlar orta Asya halkının muhaceret yollarını Afganistan ve İran tarikile Anadolunun en bi iyük ve e gekik ki tutmaktadı: Ke Almanların 1907, oldukları Hitit hükümeti nl el evvela ihzarı bir seyahatinde bulundu. Bu imei cesinde Yozgadın cenul düşen NA şarda hafriat ya Tari verildi. Velk memeli . i-|mesidir. Höyüğün kaidesi — nakıs semi tatlar Şös Berlinde olman şeklinde: olup büyük kutru 7! sağ maki kutru 600 metre kadardır. Höyüğün — Devam edecektir, — ii e Ni & CHİCAGO DARÜLFÜNUNU ŞARK ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN BEŞ SENEDENBERİ HAFRİYAT YAPILMAKTA OLAN ALİŞAR HÖYÜĞÜ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: