9 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

9 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

inievel “Bir kaç kuruşla Kusursuz bir güzellik CREME SİMON - Kulüp Sinemasında KARTİYE LATEN. Moris Dekopra'nın bir şaheserinden: KARMEN BANİ İVAN PETROVİÇ Mümessilleri: GİNA MANER GASTON JACPUET Sinema saatleri: 4, 6, 9;30da Milli İktisat ve Tasarruf Cemi! yeti Umumi Merkezinden: CEMİYETİMİZİN DEVAMLI PROPAGANDA- SI NETİCESİNDE HALKIN VE TACİRLERİN YERLİ MALLARINA KA RŞI RAĞBETİ GÜNDEN | GÜNE ARTMAKTADIR CEMİYETİMİZ, YALNIZ YERLİ MALLARI. NIN REVACINI ARTTIR MAK İÇİN DEĞİL AYNİ ZAMANDA ONLARIN EYİLİĞİNİ, SAĞLAMLI. ĞINI VE UCUZLUĞUNU TEMİN İÇİNDE ÇA- LISMAKTADIR. BUİTİBARLA MUHTEREM HALKIMIZDAN VE TACİRLERİMİZDEN, YERLİ MALLARI DİŞHEKİMİ AZİZE CELAL 'Rusyadaki Kazan Tıp fakültesin- den “mezundur. Dişleri “dikkatlel tedaviederi acıtmadan çeker, suni: Ü ve altın dişler takar. Hacıbayram caddesi No. 10 3—622 'AM BANKASI U Esas No. evkii Emlâk No. KE 75 Kili Vaniköy Cad. 94 © Heybeliada Yala sokağı Mevkilerile evsafı mah: e k > EMLAK gir EYT M MÜDURLÜĞÜNDİ : Mülahazat M. Müsli 700 Tire susası yukarda yazılı Bi parça Vİ satışı mü- üzayede az — usuliledir. İhale 20 teşrinievel 930 Be Banka idare meclisi z . © İhizalarımda gösterilen miktarda temi alap bu teminat Ocak Lisan Dersleri. ekine, teklif mektuplar ile beraber mukabilinde bizzat ve ya- Ankara Türk Ocağı Riyasetinden:İhut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. | Fransızça, Almanca, İngili lü e sekiz senevi taksitle İ muhasebe derslerine 11 teşri den | olunur. edecekleri kursa eni kay- dettirmeleri rica olunur. 3—623 3 — Talip olanlar İstanbul veya Se geen e ole Tük Emlâk şubesine müracaatle mufassal etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüshasını alıp imza ve teklif mektuplarına rapt etmeleri icap eder. i 3—609 a elektrik ve bütün konforul am$ altı odalı bir hane icara verile-| ktir. li Posta Müdürüne müra-i caat 3—687 ANKARA MİLLİ E MÜDÜRLÜĞÜNDEN: NAZARI DİKKATE, Mahallesi o Mevkii Sokağı (o Cinsi Umumi. Metruke Muhammen Hisse Kış geliyor. Odun ve kömürünüzü No. No. kıymeti miktarı almız lun ve kömür Kütahya Lira dire 1 lik Hacıdoğan Hane 36 — “1800 tamamı malıdır. i senelik kuru kıraç meşesi H b #131 . vi kıyyesi üç kuruş on paraya Hariciye Ve H ği Mey H 682 s 000 ağa karşısında Polis noktası altında| Mi k Bine s am. > ardiyede satılıyor. —564 |Hacreshap Kumrulu Hane 162147 217 1000 bak: Bozpmar Hane 5-69 6 800 © a Bozahane Hane oo 141652 9s 800 > KİRALIK HANE. Ma ilal kar, Hane (o 255485 (o 288 700 Sui * azılı haneler 26-10-930 pazar günü Sa. 15 te bil müzayede satıla- Yenişehirde Tuna caddesindeğii. Kiye ii e lale DE a ie kömürcü barakası yanındaki 4 Noj 3410 ANKARA MİLLİ mr” ye eme De r Halapmakımt iyi Hamamı HAKKINDAKİ ŞİKÂYETLERİNİ VE TEMEN- - NİLERİNİ MÜSPET VE MÜDELLEL BİR TARZ. DA ADRESLERİLE BİRLİKTE CEMİYETİMİ- ZİN ANKARADAKİ UMUMİ MERKEZİNE BİL DİRMELERİNİ EHEMM İYETLE RİCA EDERİZ. YAZILACAK MEKTUPLARDA HANGİ MAL- LARDAN VE NELERİN DEN ŞİKÂYET EDİLDİ. Ğİ VE HANGİ FABRİKA LARDAN VEYA TİCA- RETHANELERDEN ALINDIĞI TASRİH OLUN- di MALIDIR. ANCAK YERLİ MALI KULLANAN HALKIN VE TACİRLERİN BU SURETLE İKAZLARI SA. YESİNDEDİR Kİ, CEMİ YETİMİZ, YERLİ MAL. LARIMIZIN İYİLİĞİNİ, SAĞLAMLIĞINI VE UCUZLUĞUNU TEMİN a zİ- YADE FAAL OLABİLE CEKTİ SİKÂYETİ YAPANLA RIN va MEVZU OLAN MÜESSE m ep İF. ŞA EDİLMEZ ŞİKÂYETE i ee ARSA. rafı Hacıbayramda İsmetpaşa mekeinin bahçesine ve diğer tarafı da ı Mebusu Talat Beyin evine Biti a arsa toptan ve ptrakende suretiyle 8 * ktm. İstiyenlerin Çankırı Mebusu Ziya Beye, Ankara Belediyesi Fen he-| ek z pr arda Salih efendiye müracsatleriz > 3—525 İmezi Hocahin: v 231 Hatuniye > 13 aesat Acıca xi JE Hacıdoğan © — İbadullı 48 ” » » 65 " » — 37 Zir b ağ mevkii » Boyacı paz ” se teşriniew pd > meli 26 teşrinievel 930 pa zar -günü Sn ET VEKALETİNİ Ankarada yeni kres lan Hastahane ve Hits binalarının muhtelif tesi- sat projelerinin ihzarı müddeti 1. 930 Sr ine kadar temdit ai ün olu- nur. e m Yenişehirde Kiralık rtman Boya: SIHHAT VE MUAVE- sis him üç ve pm rt oda! man kiralıktır. Halki iş idareha / : 678 mn Hiç Rai bir za- | manda birdenbire zengin ol- mak ancak İayyare Piyango bileti almakla kabildir. 'Tavvare Piyangosu biletini alınız. 3 üncü keside. 11 Tesrinievvel 1930'.5 dadır. Büyük ikramiye: “40,000, DEN- SATILIK BİNEK ATI. Arap kanı ile karışık eyi bir binek İ atr ucuzça satılıktır. Saat ondan on iki- ye Eyl Ankara Palas sekasında Ai rikan. Se! S ik odun ve kömürünüzü. Büyük Postane sokağmda Meh. met Emin mahrukat deposundan eni ishven şeraitle temin ediniz. EN avinliğine sair geraiti haiz olmakla beraber. yaşları 23 zunlarından olup iptidaen ee ni olacaklardan | tarihi ez — olan-| ni: Evkaf Mehmet 3—537 | but musaddak suretlerile memurin ke in B, C, H, ktepler mübayaa eee m dl Ri EMLAK MU: DÜRLÜĞÜND! Mahalle: Sokağ Gis Hisariçi Mektep Kilise M.N. pr N. eti ei 7 2 teşrinievel 930 tari! e sinin icra ca edileceği ir edilen. yukarda cek olan mel v. 2 rl ecir mak ve nuna müracaatleri li : EN zam. a Muavinli! “ “n asıl maaşı 35 lira- m dır. Teftişte Bulundukları vakit ayrıca A Şehir Askerlik Şubesi harcırah ve yevmiye alırlar. ı Riyasetinden: Talipler müteaddit olur ve liradır. 3-4153 a vi meyedeinin) a ee ilan oluni 3—618 ai name dereceleri müsavi bulunursa 'ara- ile)” İ larında & ya namelerde şehadetname derecesinin tas-| rih ettirilmesi icap eder. 1—586) nur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: