9 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

9 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 “95 yal * sayı 4581 Yag? 1Ozsay z 1930 Mühim bir içtima Bazı bankalar Adana çift- çisinin borçlarını tecil edecek Maliye vekâletinden vaki olan davet üzerine Ankaraya giden Komerçiyale Italyana, Osmanlı, Selânik ve Memaliki Şarkiye Fransız bankaları direktörleri şehrimize dönmüşlerdir. Direk- törler Ankarada Maliye vekili Beyin riyaseti altında müteaddit 'çtimalar akdetmişler , Adana ziraat mıntakası dahilinde bulu- nan çiftçilerin bu bankalara olan borçlarının tecili hakkında çok mühim bazı kararlar vermişler- lir, Bu Kararlara göre bankalar aklarını zayi etmemek için ka- ouni yollara müracaat haklarını muhafaza etmekle beraber halen yorçlarını veremiyecek vaziyette ldukları tahakkuk eden hüsnü- yet sahibi zürradan olan ala- aklarını tabsil için emvali gayri | venkulelerini sattırmağa teşeb- süs etmiyecekler, alacaklarını ıilamen tabsil edinceye kadar va. borçları tecil ve senetleri »cdit edeceklerdir. Bu kararların fili bir surette ıtbile'ni için alâkadar ınkaların Adana şubeleri ürlerinden “mürekkep bir ke- miöyöh teşkil edilmiştir. Bu “ko- misyon her hafta toplanarak va züyeti tetkik edecek ve mü- düriyeti umumiyelerine malümat vereceklerdir. Bogazını kesen imam Neden dolayı ölmek istediğini söylemiyoi temin mü- Aptullah Ef. hastanede Langada Kâtip Kasım mabal- inde oturan 70 yaşında ve Aptullah isminde bir imamın boğazını ustura ile keserek inti- hara teşebbüs ettiği yazılmıştı. Srrabpaşa hastanesine kaldırı- lan Aptullah Ef. nin kurtarılması Ümit ediliyor. Intihar sebebi he- Büz lâyiki vechile anlaşılmış de- ğildir, Aptullah Ef, nin evli bir izindan başka kimsesi yoktur. olise verdiği ifadede: bu işi istiyerek yaptığını, kimsenin ku- suru olmadığını söylemekle ik- ifa etmiştir. VARLIK * şına a | Fethi Bey Sandık Gi e Mi Ty Fakat kanuni şartları haiz olmadığı C. H.F.nın tefevvuku gün geçtikçe göz kamaştı- | için reyini veremedi | racak bir hal alıyor Lâleli camii avlusunda in- tihap faaliyeti MUZİR PROPAGANDALAR S. Fırkacılar gün geçtikçe İstanbul belediye intihabatında kanun ve: niza- ma sığmıyan aykırı hareketlere vüs'at intihap | veriyorlar. Dün bitaraflığana tamami- Yeniköy kazası intihap sandığı ba. | suda dikkate şayan bir hadise geçmiş. tir. O mıntakada Necmettin Molla Be- yin evinde misafir olan S, C, Gümüşane meb'usu Fethi B. mahalline gelerek sandığa rey listemiştir. Fethi Beyin rey vyermiye'mahallerindeki müsühedelerini dinle salâhiyettar olup olmadığının 'anlaşık:| dik. Bu'müşuhedeler, #emamile C.H. ması için ebvelâ defterde ismi aran-|F. lehnide, bilâkis tamamile 8. fırka! mış, bulunamamış, kendisine rey ata-)cıların aleyhindedir. mıyacağı bildirilmiştir. Serbest fırkacılar hükümet. başında Fethi B., rey atması lâzım geldiğini'olmadıkları için intihabatta bir fazla ve deftere isminin niçin ya-İrey almak maksadile safdil ahaliye mı sormuştur. batır ve hayale gelmiyen vaitlerde bü- Bunun üzerine kendisine şu cevar 'unmaktan çekinmemektedirler. vella Palm gil Meselâ, İstanbulda bir çok şoförlerin de. y unları bi Kulakta . lirsiniz, belediye kanununca da intiha.| Jnakti ileri khk g4 İbata iştirak edebilmek için en az altı) dahmıştır. Onun için Kadıköy gibi bazı| 4y o karada oturmuş olmak lâzımdır. semtlerde bazı şoförlerin 8, Fıya rey Zatıâlinizin Paristen teşrifinidzenberi| verecekleri parasız intihabat mahalline henüz üç ay geçti, İsminiz intihap def-| taşıdıkları görülmüştür. ii kayisi olarak nasıl ithal edi- | Bakırköy taraflarmdaki köylüler a- ebi rası yg Fethi B., bü cevap karşısında biraz İlim MR öl teemmülden sonra İntihap mahallin. kimseden sürdün ne de harç alınmiya- den bittabi reyini sandığa atmadan diyerek propaganda yapılmıştır. ayrılmıştır... p | ayet bir çok kimseler $. F. ver. Bu hadisenin Fethi Bey: 'için pekigileri kaldıracak diye bu fırkanın “le faydalı olacağını düşünüyoruz: S&, C, hine teşvik edilmişti, F. taraftarlarından bazı kiniseler iin). /y vermeğe | tihap encümenlerinden: “Defterde is), Jntihap mahallerinde 8. . fırkacılar miniz yok, rey atamazsmiz!, cevabını! —'afından para İle tutulmuş bazı kim aldıkları için hemen Fethi Beye müra. İşyiti in propagapfa mükendile yaptık-| cant edip yanıp yakılıyorlar: “Serbest| “” Sürültülü hareketleri de zabrat ni-| fırkadan olduğumuz için bize rey. ver.|zımetile telif etmek mümkün değildir. dirmediler!,, diye şikâyetlere koyulu.| 1“ Vu propagaridacılardan bazıları. yorlar. Kimsenin Serbest fırkadan oi. etraflarına halkr toplıyarak nutuk duğu için rey atmasına mümanaat ©” lemeleri bir mesi Miting akti Şeklini dilmiş değildir, intihap encümenlerince »: maktadır. Miting İse içtima. kanunu) rey vermesine mümanaat edilen kin, ema ayrıca müsaade. İstihsaline bolar verm bünlar'ya altı üydüm füz htiyaç gösterdiği malümdur, ANDIK BAŞINDA NUTUK YOK! bir yerde oturmamış oldukları için, ya hut ta herhangi bir yanlışlık eseri gia.| | Intihap sandıklarının başında davul rak isimleri intihap defterine yazılma, © S8lgi çalmarak İntihabın selâmeti. mış olan kimselerdir. nin ihlâl edilmesine müsaade edilmiye Bu kabil kimselerden İsimleri sehiy)cektir. Viliyet bu hususta emir ver. eseri olarak deftere yazılmamış “olan. mi$tir. lar varsa bunlar defterler İ Bu memnuiyet sokaklarda yapılan sokaklara| ura Çekiliyor F. relsi asıldığı, günlerce asılı durduğu ve her türlü itirazlar kabul edildiği günlerde) zahmet edip te oturduğu mahallede) İevinin üç adım ötesine giderek defteri! Birinci kuponlarımızın kur'ası yarın çekiliyor tetkike, isminin bulunmadığını görüp kap hbyollaa Bhürüilad've'iizez ep) miye, halâsa kanunun hükmünü yerine getirmiye lüzum gürmiyenlerdir. Böy-| leleri H. fırkası azası arasında da var-| 4 gün sürecek İhafaza etmekte ve C. atmak|le emin olduğumuz bir zatın intihabat| çalğıya ve nutuklara sit değildir. INTİHABAT KISMEN TEMDİT EDİLECEK Intihabatın bir hafta daha temdidi| kuvvetle muhtemel :ddedilmektedir.| Reyler defterler üzerinde sayılmamyı müteakip nısfı tecavüz etmezse hasıl olmamış demektir. Maahazt mıntakalardaintihabın zamanında bi.| teceği tahmin ediliyor. ASILSIZ BIR HABER! | nisap bazı| Dün bir gazete Üsküdar kaymaka mu İzzet Beyin H. Fırkasına ait pusula- ları gizlice sandığa atarken tıbbiye li gençler tarafından görüldüğünü ve yakalandığını yazmıştır. Dün vilâyette tahkikat yaptık ve böyle bir hadisenin) | | katiyyen aslı ve esası olmadığını anla dık. SİLİNEN İSİM YOK Dün bir akşam gazetesi, semtinde asılı namzet listesinden tife Bekir Hun isminin H, F.ca silindi. ğini yazmıştı. Bu haber doğru değildir.| Fırkaca Lâtife Bekir Han ismi silin.) memiştir ve mumaileyha bu sıfatı mu H.F n diğer rey al Aksaray Li namzetleri gibi mütemadiyen maktadır. LEON ZİVER Ef. DE #TMİYOR fından şehir KABUL meclisine idket göslerilenlerden Berç Kereste eiyan Efendinin bu namzetliği kabul) etmediğini dün yazmıştık. 5. C zetlerinden avukat Leon Ziver Ef. de bu nâmzetliği kabul etmediğini ve bu fırkada aza olmadığını söylemiştir. F.nam Sir Humtfris, Şehrimizde bu- luhan . İngiltere- nin > fevkalade irak Oo komiseri sir Hamfris dün vekili- ziyaret et- ve akşam üzeri Toros eks- presile Iraka mü- Hariciye mizi teveccihen hare- ket etmiştir. Dün kendisile görüşmek üzere müracaat eden bir muharririmi- xe İngiliz sefare- ti tarafından fevkalâde Komi- beyanatta bulunulmustu “Türkiyenin hükümet merke zini ziyaretten avdet etmiş olan Ingilterenin Irak fevkalâde ko- | miseri Ankarada gördüğü um- ran faaliyetleri ve şehri süsliyen | güzel ve rrunlazam binalardan dır ve onlarm da rey vermelerine def- terde isimleri yazılı olmadığı için mü *saade edilmemiştir. Saat 13 ten 17ye kadar İİ güzel intibalarla ayrılmıştır. Kendisi Ankara şehrinin bü- yük ve ehemiriyetli bir hükü- ' Tk kupon nunda kesip saklayınız! IK A-K.1-T üncü tertip Hediye sayıfanın $0- B İ 6 ÜN SAYFA haftalk (VAKIT) ı üni isteyiniz Büyük Gazi Istanbul selâm ve muhabbetini gönderiyor İstanbulun kurtuluşu günü mü» nasebetile İstanbul valisi ve be- lediye reisi Muhittin B. tarafın dan Gazi Hz, ne şu telgraf çe" kilmiştir : Bugün hürriyetine yeniden ka- vuşmak saadetinin yıl dönümünü tabii bir bahtiyarlık içinde tes'it eden Istanbul halâskârnna karşı minnet ve şükran hislerini gö- nülden gelen eşvak ile izhar et- mektedir. Bendeniz bu hissiyata terceman olurken saadet ve bab- tiyarlık temenniyatile tazimat ve tekrimatı acizanemi refeylerim efendim bazretleri, Büyük Gazimiz Muhittin Beye şu cevabı dermiştir : Kurtuluş günü yıl dönümü mü“ nasebetile muhterem < İstanbul halkının sevincine iştirak ederim. Hakkımda izhar buyurulan *his- lerden de pek minnettarım. Te- şekkür, selâm ve muhabbetleri» min iblâğımırica ederim efendim. Gazı Pusfafa Kemal Irak komiseri gitti “Gazi Hz. ile iki saat süren mülâkat esnasında Büyük Reisimize karşı derin bir hayrarilık duymuştur Komiser Türkiyeden iyi intibalarla ayrıldı ser namına şu İrek fevkelâde komiser! İngiliz sefirlle berabap met merkezi olacağından şüphe V-A-K-I.T 3 üncü tertip hediye kuponu : No, 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: