9 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

9 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. - Eyed ğa 5 wii | Yeni tayinler a İntihap Sandıkları Başında MM tutulmuş yaygaracılara rağmen 5. C. F. İİ adüriiğüne apart mildüzü Mü: her tarafta yaya kalmaktadır | Kadınlar intihapla fazla alâkadar oluyorlar Belediye intihabı dnü her yerde C.|ğiın”* Maras uman | bağırmıştır. Hakkında zabit varakası H. F.nın lehine olarak cereyan etmiş-|? Sljyapılan İlya nezaret altına alınmıştır. di İbret! Serbest fırkayı kimler müdafaa ediyorlar? intihabat işlerine ilk gün- lerde lâkayt gibi görünen | Rumca gazeteler nihayet | baklayı ağızlarından çıkar- nir, Siirte Van müdürü Kâmil, Pos- |ta telgraf hukuk müşavirliğine pos- ita işleri müdür muavini Ahmet Av- iniBeyler tayin edilmişlerdir. bise kaymakamı Numan Bey te- - Para ile kaüde sevkedilmistir. iliği, tir. 8. G. fırkasının para ile tutulmuş ğ | Bundan başka Avram ismeinde adamları dün mutat propagandalarına devam etmekten geri kalmamışlardır.i Her gün bir mıntakayı dolaşan bu asl damların sesleri kısılmış ve artık ba- ğıramaz olmuşlardır. €. H. F. kahir bir ekseriyet kazan- maktadır. Kadmlarm intihapla erkek. lerden daha ziyade alâka gösterdikleri anlaşılmaktadır. İntihap yerleri bilhas:! sa sabahları ve akşam beşten sonra kalabalık olmaktadır, Fakat intihap! *ncümenleri ve bu işle alâkadar olan kaymakamlar, nahiye müdürleri, polis,' Jandarma teşkilâtının fevkalâde mesa-| ileri sayesnide sandık başlarında kar- Yaşalık olmamakta ve reyler tam bir #ükün içinde müdahalesiz sandığa atıl. maktadır. | SÜTLÜCEDE Dün Beyoğlu mıntakasının sandığı sabah saat sekizde kamyonla Haliçte Sütlüceye götürülmüş ve Mahmut ağa <amisine konmuştur. Bütün Sütlüceli- İer öğleye kadar duran sandığa reyle- sini atmışlardır. Serbestçiler bürada halka nutuk ve hitabe irat etmek İste- mişlerse de bu gibi propagandalar in- tihap yerlerinde menedildiği için po-| lisler tarafından çıktıkları yerlerden indirilerek susturulmuşlardır. Saat on ikide sandık buradan kaldırılmış, Ha-' heroğlu vapur iskelesine getirilmiştir. alnız daha evvel her iki fırkanın Mensupları Hahıcıoğluna gelerek pro- Pagandaya başlamışlardır. İ BIR HÜCUM S.C. FP. mensuplarından Ahmet Hayrı isminde birisi iskele başında do! lâşan İsmail isminde birisinin yanına | yaklaşmış, S. C. fırkasına reyini ver. mesini söylemiştir. İsmail Ef, haügi fırkaya isterse rey vermekte serbest ol. duğunu söyleyince bu adam işi tehdide bindirmiş ve bastonla İsmail Ef.nin ü- Zerine hücum etmiştir. Bu sırada orta: lik birdenbire karışmış, bir kaç “kişi! İsmail Ef.nin üzerine hücum €derek| *okatlamışlardır. Tabanca ve biçak ta! sekilmiş ise de polisler İsmali Ef, ile| Bugün Nerelerde rey | verilecek Beyoğlu : Bugün (Perşembe) Camii ke- bir avlusunda sabahtan akşa- £ ma kadar! Süruri, Kaptanpaşa, Kadi Mehmet efendi, Camii kebir, Hacı Ahmet, Bedrettin, Yeni şehir, Piyale, Hacı Hus- rev, Yahya Kâhya mahalleleri, Yeniköy (Sarıyer) Saat 9-12, 14-:7de Bebek, Arnavut köy, Kuru çeşme (Ar- navut köyünde H. ihtiyariye odasında). Hisar koz): Saat 8de (Paşabahçe, İncir köy) Tİ de Çubuklu, 12 bu- çukta Kanlıca, 14 buçukta Göksu Yeni mahalle, 16 bu- * çuk ilâ 20 A. Hisar. ğ Üsküdar: Valid ik Camii içinde, Validei atik, Arakiyeci Hacı Mehmet, Hacı Cafer, Tabaklar, Kazasker Ahmet efendi, Ahçı $| başı mahalleleri. Kadıköy: Belediye dairesinde. Zühtü &| paşa, Tuğlacı, Göztepe, Mer- diven köy, Sahrayi Cedit, Su- j adiye. Adalar: i Burgazda iskele gazinosun- f| da, : Bakırköy: Saat 8-12 Zeytinlik, 8-12 Cevizlik, 1-6 Sakız ağacı, 1-6 Yeni mahel'e. i : l | ya | bir musevi genci mutemet Kâmil Beye tecavüz ve “siz Gaziyi fırkaya alet edi- yorsunuz,, gibi bazı sözler söylemi. hakkında zabıt tutulmuştur. Sandık geldikten sonra ortalık daha siyade kârışmış, bazı maruf sabıkalı lar halk arasında tehditlerde bulun- mağa başlamışlardır. Bunlardan ikisi sabık mülkiye müfettişlerinden ve muh tar Aziz Beye hücum ederek tabanca, ve biçak çekmişlerdir. Mütecavislor) derhal yakalanmış ve Ferhat isminde İki sabıkalının üzerinde hir kama, Hü-ll| seyin isminde olan diğerinin üzerinde | hem tabanca ve hem bıçak çıkmıştır. intihap akşam altıda bitmiştir. UNKAPANINDA Fatih sandığı dün sabah saat sekiz de Unkapanımda tütün inhisar idaresi: nin deposu yanındaki bir yerde açılmış; ji ve öğleye kadar rey atılmıştır. Burada; | $. C, taraftarları nutuklar irat etmiş-! lerdir. Tütün amelesine karşı tahrik) amiz mahiyette sözlerin söylenmesi Ü- erine polis derhal ise müdahale etmiş, 8 Üzeyir, arpncı Halin, Celâ! lersinde üç kişiyi nazaret altına almıştır. Bun-| lardan Üzeyir Ef.nin S, Ç, nmazetlerin den olduğu da tesbit edilmiştir. | UFAK TEFEK HADİSELER Öğleden sonra sandık Küçük Mus- tafapaşada Gül camisine götürülmüş“! tür. Burada ufak, tefek hadiseler Ol| muştur. Bir aralık meçhul bir adam Saffet isminde birisin; . dövmeğe | te) şebbüs etmiş, yakalanmıştır. ŞEHZADEBAŞINDA Beyazıt sandığı dün sabah saat 7 de Şehzadebaşında muvakkitanede açıkl mış, Kalenderane, Molla Hüsrev, Kırk çeşme, Kemalpaşa, Baba Hasan mahak| lelerinde oturanlar reylerini atmışlar: dır. Saat birde sandık, Aksarayad. Yak de camisine getirilmiş, Gureba Hüse yin ağa, İnebeyde oturanlar rey temiş- tımanlarına getirilmiş ve Camcı Ali, Balaban ağalılar reylerini atmışlardır. Ahmet, Rıza ve kahveci Bekir Eflerilne getirilmiştir. Sandıktan evvel pro.| Burada bazı mektepliler hadise çıkar- dir kahvede muhafaza altma almış ve| pagandacılar Hasköye gitmişlerdir. 'mak istemişlerse de meydan verilme vi burnu, 12 de Yalıköy, dörtten seki- Büyümek istidndını gösteren hadise | İskele civarı bütün musevilerle dolmuş) miştir. dılar, Rumların Serbest fır- kaya rey vermelerini müda- * faa etmiye başladılar. S. C. F. listesinde görü- ilen akalliyet mensuplarının isimleri etrafındaki neşriya” la güya cevap veriyorlar ve “maziyi kurcalamak doğru il değildir, cevap vermemek | mecburiyetinde bulunduğu- muz bahislere temas etme- yiniz, bu, ulüvvücenap ve hakiki Türklerin ciyanmert- İl liğile kabili telif bir hareket değildir,, diyorlar. Rumca gazetelerden ders almıya ihtiyacımız yok, onu bir tarafa bırakalım; fakat şu kurcalanmasını istemedik» leri bozuk mazileri için ce- vap “verememek mecburi- yetindeyiz,, demekle ne | kastediyorlar? Buna cevap verebilirler mi? Bu, Rumca gazetelere ait ciheti... İşin 5. C. Fırkasina ait kısmına gelince: Ne ha zin tecellidir, Serbest fırka- yı kimler müdafaa ediyor? | BAKIRKÖYDE Bakırköyde sandığa dün saat do kuzdan on buçuğa kadar Firuzköy, on birden on ikiye kadar Ambarlı, bir bu- çuktan ikiye kadar Amnidos, iki bu- çuklan dörde kadar Küçükçekmece, dört buçuktan altıya kadar Kalitarya- War yeylerini atmışlardır. . Buralarda hadise olmamıştır. : ADALARDA Dün Adalar rey sandiği sabahtan ;lardır. Saat dörtte sandık Lâleli apar- akşama kadar Heybelindada belediye dairesinde bulundurulmuştur. BOĞAZİÇİNDE Saat 930 da Umraniye, 10,50 de Ser- zc kadar Beykozlular reylerini atmış. Askere çağırı'anlar: Cıhangır Askerlik Şubes» Riyase ! inden; 322 Doğumluların bakıyyesi ve | 323 doğumluların bakıyyesi ile 324 Doğumlu efradın İ sınıfından ma'da sevk edilmek Piyade üzere hazırlanmalarile beraber 15- Teşrinievel - 930 Garşanba İ) günü şubede isbatı vücut etme- leri ilân olunur. KB YA BT VE 20 ŞAM iKazanmak için ilk şart ilândır dlânsız kazancı arırmava savaşmak, havada ia saresz uçmıva çalış- mak gibidir Ticaretinizde , san'atınızda muvaffak olmak istiyorsanız gazete ilânına ehemmiyet ve riniz : Gazete ilânı ilânlarır en ko'ayı, en ucuzu, en te İşte ilân tarifemiz: Sonuncu sayfada o Sabrı Kuruş 25 Sind » Resmi ilânlar, sonuncu sayıfada 10 Kı İlân memurumuz size fav- dalı bir ilânın şeki! ve üc- reti için hizmet etmeğe ha- zırdır. Beer DERE EEE 2EMAYBASASA SERALAR REEL ERE İediye intihabatı bir haftâ müddet” Ie temdit olunmuştur. Kazanamı- yacaklarını anlıyarak sukutu hayas İe uğrıyan $. C. F. mensupları be- zg yannamelerle halkı intihaba iştir. rak etmemeğe teşvik etmişlerse de, ahali akın akın belediyeye gelmek» te ve röylerini C. H. F.na vermek- tedir. işinden çıkerılan hamailer Aldığımız mektuptu! KADIKÖYDE lardır. Rumeli sahilinde Uluköy, Ru- kısım musevileri tahrik etmiştir. Dün Kadıköy belediye dairesindeki! meli Hisarı, Ayasağa sakinleri de Ru. MEYHANEDEN BİR NIDA! İsandığa Rasimpaşa, Ibrahim ağa, Os meli Hisarında İbrahim Efendinin kah İskele caddesinde bir meyhanede! maniye, Mecidiye mahallesinde otu» vesinde sandığa reylerini atmışlardır.! | HALK FIRKASI HER YERDE KAZANIYOR Yatıştırılmıştir. 8. C, F. mensuplarmın bğarmaları bir BİR MUTAREKE YADİGARI Mütareke esnasında Hahcroğlunda pohtarlık yapan ve Rum patriği Me > *tyosu istikbal ve elini öpen Ocalnolrakı içmekte olan Köprülü sokak o sa-'ranlar reylerini atmışlardır, Serbesçi- nüshasında o yağkapanından halk firkası namına rev vermediğinden. işten çıkanlmıştır diye Dir yazı yazmıştır. Davit ismnide birisinin S. C. F. için a kinlerinden İlya isminde birisi meyha-| ler bufada da isnadatta bulunmuşlar,! Vazı çıktığı kadar bağırması ve “benjneden dışarı fırlamış, H. F. zap! bundan sonra kaymakam da, vali de) kesecekmiş. Ona rey vermeyiniz! diye slâcağım,, demesi, bir çok kimseleri|bağırmağa başlamıştır. Bu sözler üze. kızdirmştır. H. fırkasmdan Şeküre Tİ. rine polis derhâl Jlyayı yakalamış “Ye m ki de keskin sözleri karşısında şaşıran €8- İskele yanmda eski belediye dairesi- BU KADIN İM) Ep İP Yazan; & S Van Dayne. *İendim erkeklerin ayakta, ka- otururken daba eyi söz “Söyledikleri bir mütearife olma- Miş mıdır? sonra Karşısında bir kadın bulunsun da silâhını çi- ve bu hal Bensonun na- dikkatini celbetmesin, bu Mümkün müdür? silâhı çeken erkek ise bu hareketin on- “8 büyük bir güçlüğü yoktur. Elini cebine götürür en fazla göze maz. Halbu- ki bir ğe Sebi yoktur. Ka- dınlar silâhlarını taşısalar taşısa” | SY çantalarında taşırlar. Şimdi ç tasavvur edin; bir adam karşı- unda asabi buhranlar geçiren : bana kimse karışamaz, yahu- ilik. için bir yahudi feda olsun,, diye) Ni 7 Nakledeni Ömr Fihem bir kadının hiç münasebet yok. | ken çantasını açtığını görür de yerinde durur mu? Biraz sönra uğrayacağı akibet aklına gelmez olur mu? Kadınların ahvali ru- hiyeleri, bundaki ittiralsızlık hid- detli oldukları zamanlar onlardan çekinilmesi lâzimgeldiğini erkek- lere öğretmiştir. Bütün bunlar- dan başka maktulün ayaklarında terlik bulunması, takma saçları- nın başında olmaması muhatabı- mı bir kadın farzetmemizi im- kânsız bir hale getirmektedir. — Bir sual daha... Katil ma: | demki cinayeti evelden tertip ve ihzar etmiştir. Şu halde ha- i yordu. Vaziyetindeki müşkülâtı İ eddetti. Kumandan belki de ken- Kürültü yapmışlardır. Reyler akşama; Ankara, 8 (A.A.) — Bozkır, Ka-'Teşrinlevelin iptidasından bu ana kadar y kadar kabul edilmiştir. ÜSKÜDARDA Üsküdarda Selman ağa esmisi için-| Mehmet Paşa mahallesnide oturanlar) rey atmışlardır. İ ğiniz münakaşanın manası var mıdır ? — Vardır, çünkü kumandan kardeşine hayatını kurtarmak i- çin son bir müsandede bulunmak | istiyordu. Benim bu husustaki fikrim şudur; Parasız kalan ve para bulmakta müşkülâta uğrı- yan, bu yüzden hapse atılaca- ğını anlıyan katil, kârdeşinin ka- sasında istediğinden fazla para olduğunu, bununla kendisini kur- | tarabileceğini kestirmiş, bundan | sonra cinayeti tertip ve ibzara başlamıştır. Kumandan kardeşi: nin evine gittiği gece onu öl- dürmeğe karar vermiş bulunu- anlattı, para İstedi. Benson bu- na hiç yanaşmıyordu, o Talebi disini tehlikeye koymak isteme- | diğinden son bir dafa daha ıs- | rarda bulundu. Bünün zerine Benson kitap okumağa başladı. raman, Şibinkarahisar, Daday, Kes! kapanındın yalnız bir hamal kin, Delirköy, Akçaşehir, Arabsun, Sille belediye intihabatını C. H. F.! merkeze götürmek istemiştir. İlya yok'de açılan sandığa akşama kadar Sel::namzetleri kahir bir ekseriyetle muhtar çıktığı yerden inmiştir, San-İda polise hakaret ettiği gibi “ben ser: man ağa, Hacı Hasna hatun, Rumi kazanmışlardır. saat dörtte kaldırılmış ve Hasköy» bestim, KONYADA VAZİYET Kanya, 8 (A anlaşılıyordu. Katil tabancasını , çekti ve ateş etti ! — Söylediğinize itirazım yok. | Ancak müphem kalan bazı nok- i talar daha var. Kumandan ci- nayeti yüzbaşı Leakoktan şüp- ! he edilecek bir şekil ve vazi- | yette hazırladı, demiştiniz. Bu- nu nasıl anladığınıza aklım er- miyor. — San'atını iyi bilen, bütün usul ve kaidelere vâkıf olan bir heykeltıraş bir O heykeldeki noksanlığı bulup yerine koyma- yı nasıl bilirse ben de öyle bili- yorum. Ha bak, Markam, sırası i gelmişken sana şunu da anlata- yım; Venüs Dömilonun kolları için söylenen şeyler hep safsa- tadır. Yok. yapılamazmış, vaziyetleri bilinemezmiş. - Güzellik denen şeyden (o anlıyan, san'atı bi- len bir heykeltıraş bu kolları yeniden pek kolaylıkla yapabi- b 8 Merkez be-| | Artık ısrarın mânası kalmadığı sirkar mad» desinden bir seneye tevlikan vazifesin- den çıkanılmamıştır. Mezhör gazeteni neşriyatı dogru degildir işbu tekzipna menin peşri rica olunur. Yağ kapanı hamal başısi , 1, Niye lir, ei için eksik kısmın he- yeti umumiyeye mutabık ve mü- || vafık o olması, diğer aks sam ile ahenktar bulunması kâ- .. fidir. Bir cinayetin tertip ve ibza- rında şüphe denilen şey ilk ön- ce nazarı dikkate alınır. Bizim. meselemizde bütün safahat mü bet açık ve bir nokta etrafınd temerküz etmiştir. Binaenaleyi herşeyin hatta şüphe edileci şeylerin de müsbet, açık ve aj ni noktaya temas (o edebilece! şekilde olmaları lâzımdır. geldiğini kestiren kumandan pis lânımı ona göre kurdu. Ve bende gene ayni yolda yörüdüm. Caninin şöphe edile- cek şahıs olarak evvelâ Mis Senkleri / seçtiğini © zannetmiş- tim, (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: