9 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

9 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 Teşrinievvel SON - POSTA Sayfa 7 Balkan T: e_ferrü(;ünün Akibeti Hati B ” RİR. BİRİNCİLİK TE “Hizmet,, Gazetesi Sa- hibinin Son Posta'ya ı Bugünün Meselelerinden r Taşra İntihal atı Ne Şekilde Yürüyor Birçok Yerlerde Müda- hale Şikâyetleri Var - VALAMADILAR.. nanistan'da bizi bekliyen k lira alarak böyle bir seya- Bltn çıkmıya cesaret etmiyece- İ?Iıı yazdım. Beni ve benim Bibi bir çoklarını gizli maksat- 4a yardım ediyorlar, diye it- etmek istediler ve gittiler.. Atinadan gelen ve bizzat İküle veisinin imzaimı taşıyan 'İgraf maatteessüf Türk sporu İçn acı kelimelerle doludur. Y“llıniıuııdı, Yunan seyirciler lı'!ııındı. en ümit edilen at- ktlerimizin bile ferdi olsun biricik müsabaka kazanama- Ttahı çekerken, kafile recisinin 100, 200 metre ile bayrak Müsabakalarını kaybettiğimizi reis bey, müsabaka neta- i bildiren © telgrafına lü- ine — çekildi gibi Müsabakada yapılması mutat *dlan teferruattan ibarettir. I_Drııy.de tevil götürmiyen MS(;H' varsa, o da spor- ğ rahu, spor terbiyesi :ihbiyeü açıkça itirafı amir- » Daka Pire limanına var- Ü B | H n H ?ğ'fl li g k R Ü Âvra anlamak güç | satırdan: İyi karşılandık, ' h_')hğmx iki kere merasim | her | Bu sütunlarda hemen hergün | paramızla böyle- seyahatlere Mağlübiyetlerder ” bahsettim. | kadaflarin reylerine danışmak, ıyada hiçbir âpor heyetinin , bilenleri “dinfemek - elzemdir. Muhakkak mağlübiyetler için | Bir darbı mesel vardır, “ Vur hükümet hazinesinden üç dört | dedikse, “öldür. 'demedik ya Siklarını bildiren o mahut teb ; başında salı gü t 14 ten itib, göre | Büy, B e Li üne eke_r hastalarına müjde erli mamulâtı halis ve © |Büş tarafı 1 nci sayfada| Bu teşekkül hiç şüphesiz "M ve ım"fm tarafından ıg' fal edilen âli ma: benim senelik i ma vıncek&.q:ıx::ln farka ile (Hizmet) in münase- beti bu olmalıdır. ve (Hizmet) müstakil kalmalıdır. Bilhassa üi kire ki F&îîendinin ı:ır mer- ocağına girmem talebini dâhi - özür diliyerek - reddet- inişimdir. ve çok gariptir ki ayni düşünce ile hareket e- den Yeni Asır gatetesi baş- bana hücum etmektedir. da'iilir- teşebbüs etmeden evvel alâ- a babam ,, derler. Atletizm hususundaki mev- kümizi yarü ağyara karşı gös- terdik.A'lah, bir de Efganistan, Belücistan seyahatlerinden bizi esirgesin.. E.Ş İskenderiye sür'at postası ; (Ege) vapuru 10 Teşrini- evvel Cuma 10 da Galata rıhtımından kalkarak cumar- B mek- esi sabahı. İzmir'e varir ve | | Hir mektup alıyorum. Cu " d ":cı saat lîd: kalkarak hb- karanin veçlıîl(l.sımı'h—p ) kasına gir- mek mi demektir? Ve yahut Halk Fırkasından — çekilmek behemehal Serbest Fırkaya intisap manasını mı tazammun eder?. Son Postayı ben “Müs- takil gazete,, olarak tanımak- Bu hakikat di msıbut Fırkanın hınhwmlgip: ve iddialarına hak verişini (Son Postanın Serbest Fırkaya mal oluşu) şeklinde nasıl karşılıya- bilirim?. Oynanan Komedi Ne İmiş? Vaziyetin bu derece sara- hati karşısında dün size İzmir- den (Zeynel Besim beyin Ser- best fırkadan kaydı terkin edilmiştir) diye bir telgraf geliyor. Siz de pek haklı ola- rak hayret ediyorsunuz ve (siyaset sahnesinin arkasında ilân ankastin sui tefsire uğra- tılmıştır. Arkasından (galiba Zeynel Besim B. Halk fırka- sından aldığı çeki cebine so- karak İstanbula gitti) denil- miştir. Yani benim para mu- kabilinde vicdanımı satan bir namussuz olduğum ilân ve işaa edilmiştir. ve ilâbirihi.. Sercest Fırkaya Niçin Taraftarım?.. eşyai beytiye 14-10-930 benimkilerin ayni olan tezlerine vardır. p taraftarım. Yalnız bu iddialar x TAZE HASAN GLUTEN EKMEĞİ terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa hergün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görmektedir Bi!' Me;k_tubu etrafında — Serbest fırka Te (cephe arkadaşlığı ) yaptım. Onun bütün nazar noktalarını benimsemiş değildim ve deği- lim. Mubakkak ki halk ta böy- ledir. Dikkat buyurunuz, ıstırap duyan amele, liberal partiye rey veriyor. Dünyanın hangi memleketinde —amele İiberal partinin, hatta dostudur? De- mek ki memleketin ıstırabı; muhtelif. düşüncedeki — vatan- daşları müşterek hedef için birleştirmiştir. Halk, Serbest fırkaya taraftarlık. olsun diye taraftarlık —yapmıyor. Cümhu- riyet Halk fırkasına husumet olsun diye yapıyor. Bu hal iyi midir, fena mıdır, bahsimiz- hariçtir. Benim maksadım ( Hizmet ) in vaziyetini bir da- Girmedim Ki Kaydım Silinsin ... muhterem — Zekeri: Bölimli HakiREbadar Bek best fırkadan istifa etmiş deği- lim. Çünkü buna mahal ve lüzum yoktur, hiç girmemiştim. Serbest fırka benim iiahhüt- namemi ve imzamı bulmuşsa kaydımı terkin edebilir. Bu takdirde Serbest fırkanın inhi- sarlar, mali siyaset ve mutemet saltanatı hakkındaki — nazar noktaları ister değişsin, ister değişmesin; ben kendi noktai arımı gene ve asla değiş- tirmiyerek yürüyeceğim. Halk fırkasına avdet ettiğim şayiası da yalandır, çünkü verdiğim söze avdet için beni ancak tatbikat — sahasındaki — icraat Beni Sarsamıyacaklardır İşe çok ayıp bir şekil ver- mek istiyorlar. İzmir ve tekmil memleket bilir ki benim ha- İ İstanbulun bütün gazeteleri birer —muharrir göndermek zahmetini — ihtiyar buyurarak benden beyanat aldılar, bil- diklerimi ve hakikati söyledim. Bitaraflığınız sebebile size de şu arizeyi takdim ettim. Artık bundan Ssonra biraz başımı dinlemek ve dinlendirmek — is- terim. Vicdanım müstarih o Hizmet başmuharriri Zeynel Besim #Çankırı — Serbest fırka burada resmen teşekkül etti. Beyannamesini hükümete ver- di. Burada intihap uzatıldı. Çünkü (3200) reye — mukas bil ancak (50) rey kulianıl- =luı. ;!a ılan î'î(d;hnleladen | yı halk sanı aşına gel- miyor. Oğuz <- - Bafrada Bafra, 7 — Gece yarısı intihap sandığının açıldığı şayi- dir.. Halk heyecana düşmüştür. Tahkikat yapılması istenmiştir. Bir kısım halk nümayiş yapmış, intihapta tarafkirlikten vazgeçil- mesini istemiştir, ben bile re- yimi kullanamadım, balkın ek- seriyeti Serbest Fırkaya taraf- tardır. Osman Naci Kırşehir'de Kırşehir — İntihabat - bita- rafane yaplmama'ıtadır. Vak- tile tek fırkalı vaziyet dü- şünülerek yapılmış olan intihap kanuru harfiyen tatbik edi- mek istenerek sandık başında yalnız Halk fırkası mensupları | bulunduruluyor. Bu hale ıtıraz eden halkı vali B. dağıttır- mıştır. Halbuki, hiç olmazsa neza- ket eseri olarak ve — reylerin kontrol altında atıldığı ispat edilmek için Serbest firkadan da sureti hususiyede — birkaçı davet edilebilirdi. Bu bale acı- mamak elden geliniyor. Tücsardan Nuri Çine'de Çine, 6 — İntihabat baş- lamıştır. (197) reye karşı Halk | Salim efendinin fırkası altı rey - almıştır. Halk umumiyetle Serbest fırka le- hindedir. Rize'de Rize, 6 — ip bir tecelli olarak rey sandığı Halk fırkasi binasına konmuştur. Bin kadar * müntehip bu vaziyet karşısında | ve tesir altımda rey vermekten imtina etmiştir. Gördükleri vaziyetten müte- essir olan intihâp encümeni azasından — Hasan — Mahmüut, Hasan ve Salim efendiler va- zifelerinden istifa etmişlerdir. istifası geri aldırılmıştır. Vaziyetin bu şekle girmesinin —sebebi, mutemet Mehmet ağadır. Vilâyet- meclisi azasından İsmail Muhtar, Zerezade Ah- met, Kumyas oğlu Fikri, Lâz- zade Mustafa, Tuzcuzade Hak- kı, Dava vekili Ahmet, Tatza- de Hulüsi. Adana'da Adana, 6 — İntihap neti- cesi belli olmadan evvel, Türk Sözü gazetesi, intihap encüme- ni azalarına atfen Halk fırka- sınin ekseriyeti kazandığına dair verdiği malümat, mukabil bir beyanname ile encümen azaları tarafından tekzip edil- miş, aza: — Sandık açılmadıkça ne- tice nasıl belli olabilir. ki reyimizi bildirelim, demektedir. Maamafi açılan sandık, netice- nin Serbest fırka — lehinde v olduğunu göstermiştir. Salâhattin Fırtınanıri Yaptığı Zararlar Şehirde Ufak Tefek BazıHasarlar Olmuştur | Dünkü lodos fırtınası, şeh- rin — mühtelif — kısımlarında ufak tefek ban hasarlara se- bep olmuştur. Bu arada bam ağaçlar devrilmiş, kulübeler yıkılmıştır. Resimlerimiz Babıalide yıkı- lan bir ağaçla toslaşan nö- betçi — kulübesile — Divanyo- kında kırlan bir ağacı gös- termektedir. Bunlardan başka damların- " | dan kiremitleri uçan bir hayli de ev olmuştur. Dün sabah, lodostan sonra yağmur gele- ceğinden korkan ve kiremit- leri uçan bir çok ev sahipleri alelâcele damlara adamlar çı- kararak — kiremitlerini aktar- ma ettiriyorlardı. - Karacaah- mette de iki selvi devrilmiştir, -< | SATILIK OTOMOBİL İRTİHAL Paşa mensucat (Austro - Eiat) marka 4 | fabrikası müdürü Atıf Beyin kişilik kapalı bir otomobil sa- | iki aylık kerimesi Fatma Ada- tılıktır. Beyoğlunda İsveç sefa- | let Hanım kısa bir retanesinde M. Hayon'a mü- | müteakip vefat etmiştir. Al- racaat olunması. lah rahmet eylesin. S Kunu HASAN ECZA DEPOSUNDA

Bu sayıdan diğer sayfalar: