3 Aralık 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

3 Aralık 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ıhtım : sirketi Vilâyette ahrirat et ve Belediye lasıl yazılacak? ti başlıklı zarflar Vediyeye gidecek ##*diye ve idareci hususiye- işler i için devairden vilâ- laçak muharrçrat üze- Stanbul valisi ve belediye hi diye yazılacak ve bu gi- ik doğruca belediye daire- Mecektir. Diğer hususat İanbul vilâyeti diye yazı- *rdarlık ve ikramiye tedrisat vergisinden def- Mk tarafmdan âlman ikra Mâselesi hakkımdaki tah- bitmiştir. Maliye müfetti- aıltasını vekâlete gönder- na oteli vak'ası hasıl oldu? ide Adana otelnde vukum Mr tuk vak'ası tahkikatı Âd e ve otelci Süley- di Ür, silâh atmak ve cam, Buretle istirahati selbeden h Efendi Adliyeye teslim) dir. ahmet Sulh ceza hâkimi ev- İkilk ettikten sonra, müstantık- Çilmesine karar vermiştir. i ley Efendi hâdiseyi an İlan benli otelin geldi iöyoğluna çıkıp bir birahanede Yanma bir kadın aldı, gece kalacaklardı. Fakat ben ya- İsra olduğunu, gece soyulmak lunduğunu söyledim. Kızı ten vazgeçt. Son derece sar İasma girdi, yattı. Aradan İdet geçmişti. Apdullak Efen- amda bulunan fazla bir bat- Vi almak için kapısını vurdum. Keri dönüp merdivenlerden ini « Evvelâ bir cam şangırtısı, ida İki üç el slâh sesi i biler, polisler gelmişti. Cam kı: ağ ii atan Aptullah Efendi idi. İG Yakalayıp karakola götürmek ©, Apdullah kaçmağa başladı. Sförler yakaladılar. tabancası almdı. Karakola götürül- Parasının alınmış olduğunu ğe İİ de ondan silâh attığı ve oteli- eni kırdığı için davacıyıml, da almadım! &© tahkikatı neticesi, vak'anın 2ü meydana çıkaracaktır. Meşhur dolandırıcı yakalandı Müddettenberi zabitaca #dilmekte olan Vehbi ve R an isminde iki meşhur i yakalanarak adliyeye iiilerdir. Bu adamlar bun Kel Bağdatlı Ferit B. na- bir zatin iki bin ve bir da bin yüz lirasını do- işlardı, Bu vak'aları mü i Adanaya kadar (o kaçan iile Süleyman tekrar İs- 4 ei anlaşılmışve after Hi H. kaçırılma» m pe 4 müddet evvel ; iinde oturan Behçet İğ, :sminde bir. zatin keri- Müzarter harımmnn Mus- rü isminde birisi tara- | kaçırıldığı yazılmıştı. ği * hanımı dün bize gön- © bir mektupta Mustafa N Ley tarafından kaçırılma 18 yaşında olduğu için edi. adamla evlen- ia malik bulunduğu- iilaktan istifade ederek « Şükrüye kendisi gitti- tken evden para ve çe- diğinr, eski nişanlısı ini, esasen onun mü- dığını yazmaktadır. e, varım şehremini polis İçinde de bu suretle ifade İn kız kim? hi şasıklarında 22 yaşla- İN kzn cesedi bulunduğu e Yapılan muayene Me mağrukun bakire | hi, çiyeti hakkında tahki- “& ediyo © ait olduğu dün akşa- Anlaşılamamıştır, Za Pire seferi | Yenirıhtım İL Beedyede “| —eme— 5 —m— Seyrisefaine azami |Şirket inşaata hazır kâr temin ediyor lanıyor muş.. İstanbul-Pire doğru hattı| Haliçin iki tarafında için tetkikat yapılıyor rihtım'mı yapılacak? Seyrisefain idaresinin İsken Rihtim şirketinin dahilinde deriye - Pire hattında seferler | ve şehirde yeni tesisat yapması ihdas ettiği ve bu seferlerin ge-İiçin devam eden tetkikat ehem- rek Pirede gerek Mısırda büyük |miyetli bir safhaya girmiştir. bir alâka ve rağbet gördüğü ma | Şirket rıhtımları Boğaz içinde lümdur, Salıpazarma, Haliçte de her iki İdare, hiç tahmin etmediği |tarafı Unkapanma kadar temdit halde bu hattan azami istifade- |edecek, yeniden birkaç antrepo yi görmeğe başlamıştır. Pirede, |inşa ettirecektir. Rıhtım şirketi- İskenderiyede, idarenin göster-İnin bunları yapması mukavelesi diği teshilâttanı, seferlerin inti- |iktizasındadır. Bu tesisat yapıl- amından, vapurlatın fevkalâde |dıktan sonra İstanbul limanı konforundan sitayişle bahsedil-İtevessu etmiş olacaktır. mektedir. Pire ile iş gören bazı tüccarlar Seyrisefain idaresine Çanakkale abidesi müracaat ederek; İstanbuldan it 2 vd nakkale harplerinin hatırasını İskenderiyeye giderken de va- purların “Piraye ÖĞİEĞİMASNE| geen Eatanbulda biyik bir rica etmişlerdir. | Beetwede | Bir aktris Teftiş. Çocuğunu düşürt- Bi ll ediye bütçesi “e ea teftis edilecek kendisi de ölmüş. Kaval sokağında oturan Mus) Yeni bir teşkilât yapıla- ptafa Efendinin Kİ pe jam diger Agav- cak, 9 müfettiş alınacak | Hanım, hami- Yeni belediye bütçesinin tat- » bulunduğu ço- bikile beraber belediyede dokuz sy şe muhasebe müfettişliği ihdas e- pek izer sike dilecektir. Bu müfettişler mev- e cut teftiş hey'eti kadrosundan Ayrı olacak ve idarei hüsusiye ile belediye bütçelerini teftiş e- deceklerdir. Bozuk kantarlar Zabıtai belediye müfettişler! €vvelki gün Tophane ve Fındık caksın demiş ve h civarında teftişat yapmışlar ilâcrİçirmiştir. ve on sekiz bozuk kantara tesa-| Agavni üm: - Nimet “Nanim düf ederek müsadere etmişler-|diğer Nimet “ilâcın tesirini bek! dir. Dünde Beyoğlu muhiti tef |lerken müthiş bir sançı ile kıy» tiş edilmiş, bir çok bozuk terazi | ranmağa başlamıştır. Bu sırada E Kiryakiçe Nimet >“ Hanımı muayene ettiktenssonra: ; — Vereceğim ilâçı iç, yarım sa- at Sonra kurtula- <abile getirmiş, | ne edilmiş, fakat ce-| İdare, bu temenniyi ehem- miyetle nazarı dikkate almıştır. Fakat, Seyrisefain idaresi, İs- tanbul - İskenderiye (hattına gösterilen fazla rağbette, bu hattm direkt olmasının çok te- siri olduğunu düşünerek, İsken deriyeye azimet esnasındavapur larmı Pireye de uğratmak niye- tinde değildir, Ancak, tetkikat- tan muvafık -metice alırsa “İs tanbul - Pire seferleri ihdas edi- lecektir. EYY Ja Manisa teşkilât heyeti faaliyette Manisa 1 — Halk fırkası teş- kilâtma memur Gireson 'meb'- usu Hakkı Tarık Bey ocaklı gençleri Türocağında bir içti- maa davet etti, İçtimada Fevzi Lütfi söz alarak: — Ocaklarda ruhi ateş azalı- yor. Bunu alevlendirmek lâzım- dır... dedi. Sabık Serbest fırka erkânın- dan olan Faruk Cevdet Bey ocakların serbest bırakılmasını, fırkaların Türkocaklarma karış mamasını söyledi. Uzun müna- kaşalar oldu. Nezafet işi Kaymakamlar ve nezafet işleri Dahiliye Vekilinin Vilâyete bir tamimi Kadıköy kaymakamı İbrahim ile Belediye temizlik şirketi lüğü arasında bir ihtilâf çıkmıştı. Kadıköy kaymakamı nezafet me- müur ve amelesinin azil ve nasbi salâ-| hiyetine malik olmadığını iddia ede- rek, Kadıköy nezafet baş memurunu! dairesinde çalışmaktarı menetmiş, ev- velce çıkarılan dört ameleyi de işe almıştır. Bey Temizlik işleri müdürlüğü kayma- kamın bu salâhiyete malik olmadığını iddin ederek, vilâyete müracaat et- miş ve kaymakam tarafından işinden menneğilen İzzet Beyi Beşiktaş kay- makamlığı nezafet memurluğuna ta yin etmiştir. Ahiren Dahiliye vekâletinden bu işe müteallik bir talimatname gelmi tir. Bu talimatnameye nazaran kay- makamların nezafet memur ve amele- sinin idari işlerine, azil, nasıp, tecriye tart gibi hususlarına müdahalesi yok- tur. Bu işlerle Belediye nezafet mü dürlüğü meşgul olacaktır imatname bütün Belediye daire) lerine ve kaymakamlıklara tamim e- Silmiştir. Nezatet müdürlüğü bu talimatna- me Üzerine münhal olan Kadıköy kay makamlığı nerafet memurluğuna ne- zafet müdürlüğü baş kâtibi Ziya Be- yi tayin etmiştir. a Bakkallar cemiyetinde intihap yapılacak Dünkü nüshamızda bakkal- lar cemiyeti hey'eti idaresinin de usulsuz sarfiyat ve yolsuz muamelâtından dolayı mahke- meye tevdi edildiklerini yazmış tik, Muhakemenin hitamma ka- dar cemiyetinin hey'eti idaresiz kalması doğru olmayacağı dü- şünüldüğünden bu hey'eti ida- renin feshile yerine yeni bir he- y'eti idare intihabı yapılması i- çin İktisat vekâletine müracaat ir. abide vucude getirilmesine ka- rar vermiş ve bu işi müze daire sine havale etmi; Bu âbide yalnız top mermüilerinden vü- Cude getirilecektir. Bunun Ça- nakkalede düşman tarafından atılan mermilerden istifade edi- lecektir. Askeri müze idaresi âbidenin yerini kararlaştırmış ve inşaata! baslamıştı. Âbide askeri müze- nin tam karşısında yapılacak tır, Ökse ile kuş tutanlar Ökse ve kapanla kuş avcılığı yapanlar ziraate müfit olan kuş ları avlamakta olduklarmdan takibat yapılması tekarrir et- miştir, Böyle ökse ve kapanla kuş avlıyanların derdesti, aletleri- nin müsaderesi için jandarma ve polislere emir verilmiştir. Samsundan 1,5 milyon alınacak Öğrendiğimize göre, bü- kümetin Samsun ziraatine yar- dım olmak üzere o havaliden bir buçuk milyon kilo kadar tütün almması muhtemeldir, por | Cuma maçları | Önümüzdeki cuma günü Tak sim stadyomu mühim © futbol maçlarma sahne olacaktır. Be- şiktaş klübü (Pera - İtalyan muhtelitine, Fenerbahçe takımı da, geçen hafta Galatasaraya iki birle mağlâp olan, Kurtulu- şa karşı oynayacaklardır. Spor mesaili cuma günü aktolunacak kongrede müspet bir şekilde hal İolunursa hepimizin sah'rsızlık- la beklediği lik maçlarının yev- mi icrası pek uzak değil demek- tir. Geçen sene bidayetinde yek- diğerine karşı tehlikeli rakip ol- dukları rivayet edilipte lik maç- larında bilâhare ekseriya sür- prizlerle karşılanan netayiti ha- ttırlatmak isteriz. Kim iddia ede| bilir ki 931 senesi de sürprizler: le karışık olmasın. Bunünla beraber birinci smif takımlarımızın hemen ekserisi- nin kuvveti aşikâr bir. şekilde- dir. Meselâ gerek Fener, gerek Beşiktaş, gerek Galatasaray ta- kımlarını teşkil eden kıymetli gençler ferdi ve cem'i antren- manlarmı ihmal etmemekte, ciddiyetle çalışmaktadırlar. Her şeyde olduğu gibi sporda da mu hakkak ki ekilen biçilir. Bugün Galatasarayın, yarın Beşiktaşm öbür gün Fenerbahçenin stad- yomlarda Kurtuluşla, Pera * ve saire ile mütemadiyen dostane ekzersiz maçları yapması ileri- de her hangi bir sürprize mâni olmak içindir. En fazla çalışan, en fazla kıymeti olan takım 931 de de temayüz edecektir. Çünkü futbolde de şans zahiri bir şey- dir. Cuma günü ilk maçı Beşik- taş Saat on üçte, ikinci maçı Fenerbahçe on dört buçukta ya pacaktır. Şimdiden takımlarımı za muvaffakiyetler temenni ede riz, A.ESAT o İlemiştir. elde edilmiştir. Zabıtai belediyede teşkilât Zabitai belediye müdiriyetin de poliste olduğu gibi masa teş kilâtr vücude getirilmesine ka- rar verilmiştir. Bu suretle vezaif tefrik edilerek belediye zabıta- sma ait işler ayrı ayrı masalara tevdi olunacaktır. Terkos müdürü Terkos şirketi direktörü M. Kastelno gvvelki giin belediye- ye giderek reis muavini Hâmit ve fen işleri müdürü Zıya B.ler- le Sor vaziyet hakkında görüş- müştür, Seyyar satıcılar Seyyar satıcıların köprü üze

ri ve kalabalık caddelerde dur. maları memnu olduğu halde buna lâyikile riayet edilmemek | te olduğu görülmüştür, bu ka- bil esnafın caddelerde durmala- rina müsaade cdilmemesi hu- susundaki emir “abitai beledi- ye memurlarına şiddetle tekit edilmiştir. Nalbantlar imtihan ediliyor Dünden itibaren her beledi- ye şubesi kendi mıntakası dahi- lindeki nalbantların sıhhi mua- yene ve imtihanlarma başla mıştır, Sıhhi şeraiti ve ehliyeti tammeyi haiz olanlara birer sıh hat cüzdanile birer ehliyetname verilecek ve bunun haricinde ka lanlar icrayı san'atten menedi- lecektir, Belediye 700 çeşme tamir etti Belediyenin evkaftan tesel- lüm ettiği çeşmelerin 86 sı Ha-|? midiye çeşmesi olmak üzere! 1500 den fazladır. Bu çeşmele- rin ancak 200 kadarı akıyordu.| Belediye şimdiye kadar 700 çeş meyi tamir ettirmiş ve sularını akıtmıştır. Tütün işleri Behçet Beyin İzmir gazetelerine beyanatı İzmirde bulunan tütün inhi- İsarı umumi müdürü Behçet B, bir haftaya kadar İstanbula av- det edecektir. Behçet Bey İnhisar idaresi- nin muhtelif işleri hakkında şö- yle demiştir: — Ankarada bir sergi açma- ğı düşünüyoruz. Fakat şimdiki riyet ittisalinde evvelce satm al dığrmız arsaya yeni bir bina yapmak niyetindeyiz, Bu sene Belçikanm iy sergisine iştirak etmiştik. Bu iş tirakimiz ve teşhir ettiğimiz si- garalar Avrupada büyük bir a- lâka ile karşılandı. Behçet Bey bundan sonra re- jinin son senelerine nisbetle ida rei inhisariye varidatmın kıyas kabul etmiyecek derecede art- mış olduğumu, | haziran 931 de) hazineye 25 milyon liranın ta- mamen verilmiş olacağını, ida- reye de 1,246,336 lira kalatağı- nı ve sabık rejinin bankalara 0- lan borcuna mukabil inhisar ida resinin hiç borcu imalar söy eve gelen Mustafa Efendi aile- sini bu vaziyette görünce, der-i hal Haseki nisa hastanesine nakletmiştir. Yapılan muayenede Nimet Hanıma fazla miktarda zehirli bir ilâç içirildiği anlaşılmıştır. Kadmcağız bir kaç saat sonra vefat etmiştir, Vefata sebebiyet veren kabile Kiryakiçe derdest edilmiştir, i namı di- za H. bir muharririmize demiş- tir kiz — Kızım Agavni bundan se- kiz sene evvel Mustafa Efendi ile teehhül etmiş ve zevci tara- fmdan Nimet ismi tur. 29 yaşında idi. Kendisi; 7 yaşında bir çocuğu vardır. A- İgavni Anadoluda kumpanyalar- la gez“ bir aktiristir. Agavni bundan bir buçuk ay evvel İs- tanbula geldi. #aylık hamile idi.Galatada Mandra sokağında. İhsan Paşa apartımanmda ika- met eden Sivasti Kiryakiçe na- İmındaki kabileyi bulmuş. Nihayet kızımın ağrıları tut- muş kabile çağırılmış, Hamile- ye şırmgalar yapmış ve çocuğu düşürmüştür. Fakat Nimetin vaziyeti salâh bulmak söyle dur sun fenalaştığından kendisini perşembe günü hastahaneye kaldırdık. Zavallı kızım, bir gün sonra hastahanede ölmüş- ki — Yeni bir cemiyet İstanbulda memba sucuları n tecssüs ve teşekkü İlüne müsaade edilmiştir. Bu yeni cemiyet aym 8 inci günü ilk hey'eti idare içtimanı pacaktır. Üç sarhoş bazı hanı Evvelki gece sâat birde Ka- diköyüne hareket eden son va- Purda çirkin ve devamlı bir kav ga olmuştur: Daha vapur kalkmadan ev- vel iskelede pek gayri tabii bir vapura hemşireleri ve refikaları ile birlikte girmekte olan üç es- i | kişehirlinin önde giden refikala tina takılmışlar ve: — Hanımefendiler (o vapura binmeyin, sizi motöre bindire- lim demişlerdir. Hanımlar bu vaziyeti derhal erkeklerine anlatmışlardır. Üç mamur söz attıkları hanımların yanında erkek bulunduğunu öğ renince ortadan kaybolmuşlar- İdır. Bu esnada da vapur hareket etmiştir. Vapur hareket edince üç Es- kişehirli içeride üç memuru a- ramıya başlamışlar ve güverte- İde bunlardan birine tesadüf e- dip dövmiye başlamışlardır. Bu iş birden bire umumi bir hal almış, kavgâya etraftan mü dahale edilmiş ve münazaa o- lanca ee vapur ri yanaş anaşıncıya Kadar de konulmuş-! esnafı cemiyeti unvanı ile yeni | halde olan üç gümrük memuru! nihayet yola - geliyor G. San'atler Mimari şubesi dün toplandı Diplomasız mimarların faaliyetten men'i isteniyor Dün güzel san'atler birliğin- de mimari şubesi hey'eti idaresi bir içtima aktederek âtideki mu karreratı ittihaz etmiştir: 1 — Anadolu Hısarile Kan- dilli arasmdaki çok çimenzar 0- lan Amca B. yalısının tamirile |harabiyetten kurtarilması için alâkadarlar nezdinde teşebbü- sat yapılacaktır. 2 — İstanbulda” diplomasız mimarlarin kanun hilâfma faali- yette bulundukları anlaşıldığın- dan haklarında Kanuni takibata tevessül edilmesi istenecek. 3 — Resimi devair kadroların daki mimarlıklarda fen memuru hey'eti fenniye âmiri gibi nam- larla diplomasızlarm çalışmala- rma mâni olunacaktır. 4 Kânunusani dan itibaren mimari şubesinin yardimile “mimar” nami altın- da aylık bir mecmua neşredile- cektir. 5 — Mimari odaları projesi- ni esaslı surette tetkik etmek; 6 — Kânunusani umumi se- nelik kongresinde ittihaz edile- cek kat'i kararlar hükümete arz edilecektir. Bir dolandırıcı daha Son günlerde gazetemiz na- mına öteye beriye müracaatla- rm tevali etmekte olduğunu ve abone kaydi o bahanesile bazı İmüessesat ve zevatm dolandırıl mak istendiğini ve bu dolandırı- cılardan birinin yakalandığını dün yazmıştık. Bu işin Mahmut Saim ismin de biri tarafından idare edildi- i ve bu adamın bu işi yapmak için bazı kimseleri istihdam ey- lediği anlaşılmış ve bu gençler- den Seyfi isminde biri gazete- İmiz nama tanzim edilmiş sah- te bir makbuzla cürmü meşhut yakalanmıştır. Polis bu bapta- ki tahkikatı Otamik etmekte, Mahmut Saim hakkında da ta- Jkibat yapmaktadır. | Dünkü sis Bir kaç gündür geceleri şeh- İri kaplıyan kesif sis, bütün ke- safetile evvelki gece ve dün sa- bah ta şehri sarmış ve limanda- ki seyrüseferi uzun müddet dur iptidasın- İolduğu yer Boğaziçi olmuştur. Saat ona kadar vapurlar işli- yememiş, halk işinin başına ye- İtişememiştir. Kadıköy gece vapurunda çirkin bir hâdise oldu mlara takılmışlardır. Dayak faslı da Kadıköyüne kadar sürdü | vam etmiştir. Kavganın devam ettiği mid det zarfında da bütün vapur hal ikı pek haklı bir endişeye düş (müş, kadın yolculardan bir kıs. mı bayılmış, çocuklar ağlamıya başlamıştır, Vapur Kadıköyüne yanaşınca içinde bulunan Kadıköy kayma kamı iskeleye ilk evvel çıkmış ve derhal vapurun kapılarmı ka- patarak yolcuların dışarr çıkma sını menetmekle beraber kara- koldan bir müfreze polis celbet Jmiş ve bu polisler vasitasile kav Igaya sebebiyet verenleri yakala mıştır. Müsebbiplerden üç memur |polislerin davetine rağmen ka- rakola gitmemek istemişler, fa- kat on polis memuru tarafından cebren karakola götürülmüşler- (dir. kavganm müsebbipleri ya. kalandıktan sonra yolcuların va purdan çıkmasına müsaade edil miştir, Polis müdürlüğünün günlük raporlarında bu hâdiseden bahs şedilmemektedir. r. Maamafih işin alana ii an durmuştur. Sisin en çok kesif) Şüpheli İsmet Ef.nin Adliye > ye bir müracaatı Nimet Han cesedinde otopsi yapılacak İsmet Ef, isminde biri Adli- yeye müracaat ederek - zevcesi Nimet hanımın Senjorj hastaha nesinde şüpheli bir ölümle ve- fat ettiğini haber vererek tahki kat icrasinr talep etmiştir. Ni- met hanımım cesedi iddia edil- diğine göre zevcine gösterilme den alelâcele gömülmüştür. Müddei umumilik tahkikata vaziyet etmiş ve cesedin mezar- dan çıkarılarak üzerinde otopsi yapılmasma karar vermiştir. Emniyet sandığını dolandıranlar Emniyet sandığınm, sahte- kârlık ve tahrifat yapmak sure- tile 16 bin lirasını dolandıran Ayetullah, Fuat, Abdurrahman Ziya, İsmail, © E£, lerle gayri mevkuf İzzet EF. ve arkadaşla- rmın dün Ağırcezada muhake- melerine devam edildi. Dünkü celsede Müddeiumu- mi Bürhaneddin B, iddianame- sini serdederek Ayetullah Fuat Abdurrahman Efendilerle Em- niyet sandığı memurlarından İs mail Et, nin mücrimiyetlerine ve İsmail E£, ile sandık memur- larından üç zatın vazifelerini suiistimal ettikleri sabit olama- dığından beraetlerine karar ita- sını istedi, Maznun vekilleri müdafaala rinr yaptılar. Yalnız Abdurrah. man Ef. nin vekili gelmemişti. Bunun da müdafaası dinlenmek üzere muhakeme 13 Kânunuev vele talik edildi. Şantaj davası Herman Spirer ve şürekâsi itarafmdan tütün mecmuası sa- hibi Sait ve refiki Suat Tahsin B.ler aleyhinde açılan şantaj davasına dün de 2 inci cezada devam edilmiştir. Dünkü celse- de şirket namma vekili tarafın- dan mahkemeye verilen istida okundu. Şirket vekili (davada müddei vaziyetini iktisap etti- ğini söyliyerek zarar ziyan ola- rak 10 bin Türk lirasnm hü- küm altına alınmasını talep et- ti. Bundan sonra Hermanm ve- ili, Suat Tahsin ve Sait Beyle- rin tehditlerine “Yarın” gazete sinde de devam ettiklerini ispat edecek mevkide — bulunduğunu dir. Dünde Beyoğlu muhiti tef- kikini istedi. Sait B. “Yarm” in tahrir işlerine karışmadığı, 0- rada idâre memurluğunda bu- Tunduğunu söyledi. keme karar üzere tehir edilmiştir. verilmek Memurların Devlet Bankasına iştiraki Cümhuriyet Merkez Banka- sına teşkilât ve hissedar kaydı- na ait merkez bürosu faaliyeti devam etmektedir. İstanbul vilâyeti memurları 1,400,000 lira ile iştirak etmiş - lerdir. İstanbulda en büyük ve şu- urlu alâkayı İstanbul zabıtası, İstanbul Defterdarlığı Maarif teşkilâtı ve gümrükler “idaresi göstermiştir. Milli bankaların memur ve müstahdemlerinin de bu meyan da gösterdikleri alâkayüksektir. Emlâk bankası memurlarının 100 bin liralık, Ziraat bankası memurlarmın da iki yüz bin li- ralık, Sanayi ve Maadin Banka- sı memurlarının elli bin ve İş Bankası memurlarınm da yüz elli bin liralık hisse senedati mü bayaasr suretile bankaya istirak edecekleri kuvvetle tahmin edil mektedi, —— İtfaiye teşkilâtı Belediyece itfaiye teşkilâti- nın tevsiine, Kartal ve saire gi- bi uzak yerlerde yeniden teşki- lât ei karar e GİR, m v Gini SN kala ti hü ğ e army mmm İ izi İsi a bni ii” ŞEN ei deki

Aynı gün çıkan diğer gazeteler