27 Ağustos 1931 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 6

27 Ağustos 1931 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i ş ; i m iF Müdürlüğünden Mıktarı muhammen Asgeri .... . Azami o Lira Kruş Un 80000 130000 Sade yağı 3000 4000 Zeytin yağı 700 1200 Sığır eti 25000 35000 Koyun eti 500 1000 Bulgur 3000 4000 Yerli pirinç 3500 4500 Tuz 8000 4000 Kuru fasulye 2000 3000 Nohut 1000 2000 Kuru bakla 500 1006 Kuru bezelye 1500 1006 Kuru börülce 500 1000 Mercimek 1000 2000 Patates , 3000 7000 İrmik 300 509 Makama 2000 8000 Soğan 8000 7000 Salça 500 1-800 Toz şeker 1000 1500 Kuru üzüm 1000 1500 Kırmızı biber 100 150 Yeytin tanesi 1000 1500 Süt 1000 1500 Yoğurt V 1500 Çay 100 i 150 Sirke 100 1150 Beyaz peyri'r 1000 1500 Sabun 1200 1700 Kuru meşe odunu” 50000 70000 Yaş meşe odumı — 100000 30000 Maden kömürü 20000 30000 Arpa 6000 9000 Saman 3000 5006 Ot 4000 6000 Gaz 1500 2500 Benzin 1500 2500 an Pırasa 3000 4000 Lahana 3000 4000 Kabak 2000 3000 Taze fasuliye 2000 3000 Patlıcan 2000 3000 Yeşil domates 1000 2000 Kırmızı domates 2000 3000 Ekmek pisirme ücreti dahildh I — Edirne Jandarma mektebi talebe efradiyle muallim efra- dınm bir senelik faşeleri için ihtiyaç görülen yukarda cins ve miktarı yazılı (Kırk dört) kalem erzak ve saire- nin kapalı zarf usuliyle her biri ayrı ayrı veya tamamen talipleri uhtesine ihale edilebilmek suretiyle yirmi gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştir. 2 — Yukarda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle satın almacaktır, Dakik; on bir glüteni havi olacaktır. lardır, dakik; on bir glüteni havi olacaktır. 3 — Verilen fiatlar haddi itidalde görüldüğü takdirde ihalei katiyeleri 931 Eylülün altmer pazar günü Edimede Mal müdürlüğü dairesinde icra edilecektir. # Erzak ve sairenin evsaf ve şeraiti münakasasını görmek ve daha ziyade izahat almak isteyenlerin Mektep Müdüri- yetine ve Mal müdürlüğünde müteşekkil Komisyonu mahsusuna müracaatları lüzumu ilân olunur. s MİLLİYET PERŞEMBE 27 “ Allı sömester , dir. Leyli ve meccanidir. Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi d ması alırlar. letince tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, sına malik tasdik eden doktor raporu almaları lâzımdır. istidaya iliştirerek mektebe, yabut verirler, 8 — Taşradan gelecek edilecektir. Yüksek Orman Mektebine girmek üzere beraberlerinde getirmelidirler. hareket ve Nehari ve Erkek İnkilâp rebbilerinden mürekkepcir. Ana ve baba ya ve huzuru kalple teslim edebilirler e Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: Kız ve Erkek Leyli ve Nehari Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlarimıştı. Talebe sabah evlerinden mektebin otomobili İzmir - Göztepe: Leyii - Nehari AMERIKAN KIZ MEKTEBİ İzmir'in Göztepe semtinde, mezâreti, havası en güzel, müstesna bir mevkide muhtelif spor sahalarını muhtevi, bir koruluk içinde kâin- dir. Sınıflar 6-11 e kadardır. İngilizceye yeni başlayacaklar için ih- zari snıflar vardır, bu sınıflarda talebe az bir! müddet zarfında büyük amıflara yetiştirilmektedir. Türkçe dersliri büyük bir ehem- miyetle tedris edilmektedir. Fransızca dersler için de kurlar vardır. Mektep bu sene leyli kısmını da açacaktır. Bu sene için yalnız (22) leyli talebe almacaktır. Leyli talebe kaydına şimdiden başlar» mıştır. Leyli ücret (400) Hradır. İki taksitte alınır: Kayıt zamanı, Şubat 1-13. Mektep talebeye yalnız karyola verir, çamaşırını yıkatır. Yatak, yatak takımı vesair levazım talebeye aittir. Kaydolmak isteyenlerin ilk mektebi ikmal etmiş olmaları ve icap eden vesikaları getirmeleri lâzımdır. Fazla malfimat almak isteyenlerin İzmir posta kutusu 11) e mü- Tacaatları rica olunur. Edirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimiz binasmda yaptırılacak olan elektrik tesi: olbaptaki plân ve şartnamesi mucibince 20-8-031 tarihinden iti- baren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile o münakasaya konulmuştur. i — Münakasa 9-9-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te mektepte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 2 — Şartname ve plânları görmek istiyenler İstanbulda Güze! San'atlar Akademisinde Maarif Vekâleti Resmi Mimarı | Bürosuna ve Edirnede mektep idaresine müracaat etmeleri. 3 — Münakasaya bu nevi işleri yapan şirketlerle büyük elek trik teşisatı yapmış olan ve bu. husustaki muvaffakiyetlerini vesikalarla ispat edebilen diplomalı elektrik mühendisleri veya bu vasfı haiz bir mühendisi işe memur eden müteahhitler gire- bilir. #— Teklif mektuplarile teminat mektup ve makbuzları mü- nakasa ve ihale kanunu ahkâmma tevfikan tanzim ve müna- kasanır. küşadından yarım saat evvel komisyona tevdi edilmesi Jâzımdır. Yüküdü mühendis mektebi kaydü kabul muamelesi 15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük- sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe ıvarımda Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa- bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylül 931 ıkşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiye- bilirler. NOTRE DAME DE SION LEYLİ KIZ MEKTEBİ İstanbul - pangaltı Mektebimizin 1931 - 1932 ders senesinin kayıt muamelesi 19 ve 26 Ağustos 1931 çarşamba günleri saat 9.12 ve 14-17 ye kadar ve Evlül 1031 in-her çarşamba ve cumartesi günleri aynı stslerde icra edileceği ilân olünur Nişantaşı'nda Karakol karşısında Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek Feyziye Lisesi “Türkiyenin en eski hususi mektebi,, Tesis tarihi: 1885 Yuva, İlk, orta ve Lise kısımlarını havi Kavıt için her gün 9 - 16 ya kadar müracaat edilebilir Telefon: B. O. 4039 İngiliz İnas Mektebi —A Tedrisat 23 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Talebenin kabulüne müteallik matbu istida evrakı mektepte ebe- veyninin emrine âmade tutulmaktadır. Londradan #wdet etmiş olan mektep müdiresi ebeveyni 15 Eylülden itibaren Pazardan maada her- gün saat 10 dan 12 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir Pendik Serom Darülistihzarı müdürlüğünden: Pendik Serom Darülistihzarı için pazarlık suretile 29 Ağus- tos 931 tarihine müsadif cumartesi gün üsaat 14 te10,000 alet se- rom şişesi mübayaa edileceğinden şartnamesini o görmek ist. yenler her gün Fındıklıda Güzel San'atlar akademisinde sek mektepler muhasebeciliğine ve Pendikte müessese müdür- lüğüne ve vermeğe talip olanların yevmi ve saati mezkürda “mezkür muhasebecilikte müteşekkil mübayaat o komisyonuna i müracaat eylemeleri, z AĞUSTOS Yüksek Orman Mektebi

İstanbul'da Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. ORMAN MÜHENDİSi OLMAK iÇiN Yüksek Orman Mektebine yazılma ve alınma şartları 1 — Taliplerin Türkiye Cümbhuriyeti tabaasından olmaları, ? — Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, 3 — Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif vekâ- 4 — İyi ahlâklı olduğu ve hiç bir güna cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde bu- lunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan İhtiyar heyeti mazbata- olmaları, 5 — Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu eçıkça 6 — Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnamesini cüzdanı, aşı kâğıdını İstanbul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir bulundukları mahallerin Orman yahut en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet İ Teşrinievvel 1931 tarihine 7 — Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usulü dairesinde ve nümu- nesi gibi Noterliktun musaddak taahhüt senedi vermeleri lâzımdır. talebenin yol masrafı mektepçe mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalaı mektepçe temin Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden ettiğini beyan eder bir Liseleri Mücssisi: ZADE HAMDİ Resmi ders peogramlarını tamamen tatbik eder. Fenebi lisan tedrisat, ecnebi mekteplerine kat'iyen hizum bırakmıyacak bir makemmeliyetledir. Telim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide moalllm ve mü- ularını İNKİLAP LİSELERİNE her hususta tam bir emniyet Mufasesi izahname vereceğiniz adrese gönderili 20019 Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında Hayriye Liseleri “.- ayrıye Liscleri o Tedrisat Türkçe, Fransızca ve ingilize: lir. alınır ve akşam aynı vasıta ile evlerine gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 kecide dir. #üruht ğinden H.W. | civata yazılıp alındıktan sonra ADEMİ İKTİDAR ! vebel gevşekliğine İ karşı en müessir deva SERVOİN haplarıdır. Deposu; İstanbulda Sir- tirasma veya İsticarma talip olan zevatm İstanbul Bahçekapı Taşhan İ No 49-46 de mukim vekili H.W. | İSTOK Efendiye müracaatları. 31-8-931 zarf usulile münakasası edilecek olan 2500 ton Generö- tör kömürü mu HACI FİDAN raumun halefi: Beşikt FENNİ S| an | Levazım Satın Alma komisyonuna teminatlarile birlikt€” 1931 uzuvları hüviyet Müdürlüklerine ve kadar vesikayı ana Ali Riza Merkez eczanesi | | Taşraya 150 kuruş posta ile gön- derilir, İzmirde İcgat Trabzonda Yeri Kerah ec de bulunur. Devredilecek ihtira beratı “Alkol Etili sus ameliye” hu İ detle sanayi müdiriyetinden 27 teğ- | İ rintevv İ tahtında bir ihtira beratı istihsal İ kılınmıştır. Bu kere merkür berat | pa: el 1927 tarih ve 653 numara veya icara verileceğinden iş- DEVREDİLECEK İHNTİRA BERATI “Mevce vasıtasile işaret vermeğe | mabsus manzumede ve bu manzume ye ait asla Sinai müdiriyeti umumiyesinden is tihsal edilmiş olan 2 Eylül 1929 ta- rih ve 1139 numaralı ihtira beratı bu İ kere ferağ veyahut icara verilece- ”” hakkındaki icat için merkür ihtizayl satm almak İ veyahut isticar etmek arzusunda bu lunan zevâtın İstanbul Taş ban No. 43-48 de marikim vekili Bahçekapı İSTOK Efendiye müracaat İ etmeleri, Askeri fabrika- lar ilânları | tarihinde © kapalı| icra ile 106,900 kilo demiri ilânmda Vakit gazetesi müsavi fasılalara ria- yet etmediğinden yevmi ihale P26-9-931 tarihine saat 15 e te- hir edilmiştir. Taliplerin şart- namesini almak için her gün | 60 Ton makine yağı: Kapalı zarf usulile ihalei kat'iyeti £ münakasaya girmek içinde o Eylül 931 cumartesi günü saat 11. de icra €dİ gün teminat ve teklifat ile mü- racaatları. (3696) (ETÇİ MILLIYET MATBAASI Şişli - Son Tramvay İstasyonunda Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek «Enver Paşa Orta Mektebi Ana - İlk - Orta : Müessisi: Madam Ortans Enver Kayıt için: Cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat 9 dan 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaat edile- bilir. Tedrisat Türkçe ve Fransızcadır. İsteyenlere mekte- bin tarifnamesi meccanen gönderilir. Ankara Adliye Meslek Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 1 — Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yu! olmamalıdır. 2 — İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, İ sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetinde b İunanlar, malümatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu şerait haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malümatı medeniy ve iktisadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihana tabidi 3 — Taliplerin 30 Eylül tarihine kadar zirde gösterilen vEğ sak ile mektep idaresine veya bulundukları yer middelrmü miliklerine müracaat etmeleri lâzımdır. A — Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memurivetifi ise beraeti zimmet mazbatası, B — Sıhhat raporu, C — Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varaksr. D — Halen askerlikle alâkası olmadığma dair vesika, * E — Üç adet 9 X 12 eb'adında fotoğraf, 4 — Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muamele! yapılmıyacağından taliplerin müracaatlarmı tacil etmele icabeder. Büyük Tayyare Piyangosu 11. inci Tertip 2. nci Keşide 11 EYLÜLDEDİR Büyük ikramiye 35,000 Liradır Ayrıca: (15.000, 12.000, 10.000, 8.000) Liralık” İkramiye ve: (25.000) Liralık bir Mükâfat, Dr. HORHORUNİ Beyoğlu Tokatlıyan yanında mektep sokak 38. Cilt ve emrazı zühreviye tedavihanesi, Hrgün sabahtan akşama kadar. Göztepe — Çiftehavuzlar Erkek z AMERİKAN LİSESİ Eylülün 16 ıncı günü derslere başlanacaktır. Kayıt için her gün öğleye k ir müracaat kabul olunur. Karaciğer, mide, barsak, taş, kum hastalıklarına Tuzla içmeleri Sabahları saat 7-8-10-11,40 da Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri membalara giderler. Fiatlar tenzil edilmiştir. tahzarindan sabah ve /) akşam bir bardak su deru- Deniz Levazım Satınalma ko" misyonundan: cektir, 50 Ton Benzin: Kapalı zarf usulile ihalei kat'lyesi 12 E 1931 cumartesi günü saat 14 te icra edilecekti”, Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı maden “e ve benzin hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri“, edileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gö, Vermek istiyenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada De racaatları,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler