7 Eylül 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Eylül 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sp li İzmir Voleybol pempiyonluk müsabakaları Til- bik te Altmordu spor kulübü basında yapıldı. Sabahleyin t 8 buçukta Altmordu — 1yaka epor kulübü takımla ! karşılaştılar. Altınordu Fi devreyi bire karşı 15 le, ikim- devreyi de ikiye karşı 15 le ir, İkinci oyun saat 9 buçukta tay — İzmir spor arasında apıldı. Atay birine devreyi do tuza karşı 15 le ve ikinci devre ide 1le karşı 15 le kazandı. , Üçüncü oyun Türkspor — Buca takımları arasında yapıl- i. Türkepor birinci partiyi 1le # 15 İle ve ikinci partiyi de Bene 11 e karşı 15 Je kazandı. Dömifinale kalan Altınordu Altay — Türksopr arasınd - Kura Altınordu ile abet etti. Yapılan Altmordu ul karşı 18 le yendi e ie yendi. : Saat 17,30 da kalabalık bir . runda Altınordu "nda | şamba günü öğleye eylülde deniz yarışı şampiyonluğunu Altınordu kazandı İZMİR, 4 (A.A) Voleybol | bir şilt mükâfatı konulmuştur. ! Ye mütehassis bir hakem hey'eti tarafından idare edile cektir. Tekneler tasnif oluna- hendikep verilecektir. Teknelerin yarış hatları 1931 senesi Yarış talimatnâmesinde mevcut haritada olduğu , 8! bi. dir. Bu proğrapı bilümüm Sir- keti Hayriye bilet kişelerinden tedarik olunabilir. Uzak mınta kalardaki yelkenlileri yarış ma halline çekmek ve geri ea mek üzere yarış günü saat 3. da bir ro ör Yeşilköyden ve bir romörkör de Modadan hareket edecektir. Hakem he- yetinin vazifesini kolaylaştır mak için tekneler hakkında talima! ege ihayet 9.9. çar- eee kadar Gala tada Bozkurt han 35 No. da Denizcilik Hey'eti Reisi Ek- rem Rüştü Beye cevap verilme i ilhassa yarışta s8“ haya şereflendiren Yeşilköy ve Moda demizcilerinin bu ya- rışlara da iştirak eylemeleri ri- ee lm TO Davet Eskrim Federasyonundan: Mevcut Milli eskrim takımı senele | haricinde bulunan sskrimörler- ndı İzmir ikinci takımlarının arı — Evvel por takımı sahaya gelmedikle inden Göztepeliler seremoni Yaparak hükmen galip gelmiş- ir İkinci maç saat 16 da Karşı- aka spor kulübü ile Türkspor arasında yapılacaktı. lılar de gelmemişlerdir. Bu suretle bu maç ta yapılmamış- tir, Üçüncü maç Altay — Buca “asında yapılmıştır. İyi bir o- İyundan sonra 0 — 3 ile Altay ikinci takımı galip gelmiştir. İzmir lik maçları İZMİR, 4 (A.A.) — Bu se- ”5 lik maçlarına 2 teşrini N de başlanacaktır. Şild turnova- *i da her ayın son Yapılacaktır. Bu hafta zarfında webolcu lisansları t ve «tbolculara tevzi edilecektir. 11 Eylüldeki deniz yarışı , İstanbul amatör yelken, mo- bot ve outboard sahiplerine. İC. 4. İstanbul muntakasr izcilik Hey'eti Riyasetin- Hey'etimiz tarafnıdan bu #€ den kılıç takımı seçilmek üzere 11 eylül cuma günü saat 15 te Federasyon emrinde bulunan Beşiktaş kulübü dahilindeki sa- İlonda birinci seçme müsabaka- İ sı icra edileceğinden müttefik kulüpler mübarizlerinin zams- nında müracaatları tebliğ olu- Dur. Sehneider kupasına hazırlık COLSHOT, 4 (A.A) — Schneider kupasımüsabakasına hazırlanmakta olan Rell Roys markalı iki İngiliz teyyaresinin santta 750 kilometrelik bir sü- rat temin ettikleri söylenmekte dir, Fransa ile İtalya, mezkür Karşıya- | müsabaka tehir olunmadığ tak dirde iştirak edemiyeceklerini resmen bildirmişlerdir. Ha: nezareti ile Royal Aeroclup bu talebi tetkik etmektedirler. mi e tertip olunan deniz yarışla- dili ” na amatör kürekçi ve yüzücü- Bu hafta Gol mecmuasi e İİ 'Se şayanı beet bir tarzda | çı, günlük bavadişleri olarak, Rus ey. | itan bir alâka ve sayılarile İ$- | ya sayalım işin bri yaparak çak ettikleri halde deniz spor | pak güzel bir kğ ve banleşla Si m ruhunu teşki eden . Memleketimizin <* A KE burda başka motörbot | Tar” een Get ile iştigal eden amatör | yerilerimize tavsiye ederis. & kr — 31 temmuzdaki ek ii j na olmak üzere — X alâka göstermişlerdir. Deniz | Delice ilerlemesine çalışan hey'etimiz için son yarışını teşkil ede- “kolan 11 eylül büyük deniz rma şehrimiz yelken ve yatörbot sporcularını ehemmi- in davet eyler ve bu münase yçıle bu yarış hakkında âtideki alümatı verir: ili 1931 cuma günü i ri senelik peg a ie kürek yarışlarından Motörbot, outboard ve yelken yarıları yapılacaktır. Bunla” i lere e r ve mükâfatlar verile Ayrıca Turing ve otomo ü tarafından 11 eyiği İporlarnun memleketimizde de | Va gimin yelken ve motörbot- | Aş Beyoğlu 2791. Saat: 14-18. dan maada hergün öğ“ sonra saat (2,30 dan 5 ©) leden Divanyolun- kadar Küllük n Evkafın burada yapacağı pek çok iş var irt A KÜLLÜK: Artık İstanbu- la avdete karar verdim. Bu si- caklarda 2,5 aylık uzun bir s6- beni usandırmıştı. Gün düzleri pek sıcak olduğundan gece kar taşıyan kamyonla dönmek istedim. Buralarda 40- förlerin yanma ( birden fazla kimsenin oturmaması ve üstü- ne de yolcu bindirilmemesi be- emri mahsusları ik- tızasından iken maalesef kam- yonlar şehirlerden çıkınca her ili yere de müşteri bindirmek. tedirler! Bu yüzden her zaman kaza olması muhtemeldir. Hattâ Aydına giden bir kam yonun üstündeki | yolcunun boğazma telgraf teli takılarak kafasını biçak gibi uçurmuş- tur! Bizim şoför muavini Polis komiseri tarafından yapılan tenbihat hilâfma ola- rak şehirden © uzaklaşır uzak- laşmaz bizim © şoför muavini “affedersiniz efendim,, diyerek benimle şoförün arasına otur- du ve derhal başını omuzuma koyarak uyumağa başladı, Biz böylece kilometreler kat eyle- dik. Bu esnada çektiğim azabı tarif edemem. Bir aralık kam- yon durdu. Arsız — herife ya- nandan kalkmasını söyledim. Hiç aldırmadı. Ve bana kıza- bareketetti i rakkamyonu Ve gidip bir kahvede , Orada bana ( inat bir müddet gramofon çaldırdı. Kahve içti ve zannedersem biraz da uyku sunu kestirdi. Ve beni de ayaz da saatlerce © perişan eyledi. Ben keyfiyeti Muğla belediyesi reisine yazdım. Reis Bey her halde bir icabına bakmış ola. caktır , Sabaha karşı güç belâ Milk sa gelebildim. Fakat herifi de yanıma ol . Benbir gün daha Milâsta © misafir ol- duktan sonra vapura yetişmek üzere Küllüğe geldim. Küllük Eski harflerin berbatlığına bâkmiz ki burasının adı ne duğu belli değildir! Acaba bu- yası Göllük müdür? Güllük mü dür? Küllük müdür? Orasını i Herkes bir yahat bir bilen çıkmadı! on Otel Küllükte deniz kenarında 30,000 lira sarfile mükemmel bir otel bir gazino ve lokanta yapılmıştır! Ve senevi 200 i- raya icara verilmektedir. Bu otelin yaptırılmasına muarız © lanlar vardır. Çünkü “senevi 2700 lira faiz getirebilecek o- lan bir parayı buraya gömmek ru mudur? Eğer ki bu pa- ra ile Milâsta bir otel yapılmış olsaydi daha kârli bir iş olur- du,, diyorlar. o Binaenaleyh ben bu otelin o Küllüğe büyük bir şeref ve mevcudiyet verdi- itirafa mecburum. Ve yap tıran belediye reisi Hasan Be- yi de takdir eylerim . Baytar meselesi Vilâyet baytarı mevkuf ol- duğundan kaza baytar Selim Bey Muğlada vekâleten idareci umur eylemektedir. Fakat Kül lük mühim bir ihracat iskelesi olduğu cihetle üç beş hayvanın muayenesi için sık sık merkez- den buraya baytarı davet eyle mek bir mesele olmuştı İktisat © Vekâletinin buna bir care bulmasını halk rica et Muhabir mektupla itiremedi oturdu. asıl yer? 4 oki . l Büyüklüğü Küllük 15 sene evvel mahi- ye olmuştur. Nüfusu 350 ka- dar olduğundan belediye teşki lâtı kaldırılarak köy kanunile idare olunmaktadır. o Burada 130 hane, 13 dükkân, 5 yazı- hane, 4 kahveehane, bir fırın, bir mükemmel otel ve lokanta ve zarif bir gazino, bir cami, bir mektep vardır. Hava, su ve saire Küllük sıtmalıktır. Havası çok sıcaktır. Denizden estiği zaman nefes almak ( kabildir. Suyu yüzde 13 — kireçli isede Milâs suyundan temizdir. Çün- kü menbamdan çeşmelere ks dar borularla gelmektedir. Bu- rada müteaddit depolar vardır. Burası zımpara madeninin ih- raç iskelesidir. Her hafta Sey- risefain ve Naim vapurları uğ rarlar. Halkın dertleri 1 — Küllük © nahiyesinin merkezi arazisine Evkafın bir çok müdahalesi | olduğundan İ burada bir bina yapmanı ve imar sahasında terakki etme- nin imkânı kalmamıştır. Mer- kezde bir kimse bir karış top - rağa sahip olamamaktadır. Bu yüzden bir çiviçakmak bir şey yapmak kabil olamadığından kasabanın inkişafı geri kalmak tadır. Halbuki burasının terak ki ve tekâmüle büyük bir isti- dadı vardır. e İşte bu tedenninin sebebi Evkaftır . Ne kendi istifade &- der ve ne de halka faydası 0- İur. Memleketin ne otlakiyesi ve ne de baltalığı (o yoktur bu hep Evkafa aittir. Bu füzuli müdahalelerin men'i rica olun- 2 — Burası mühim ihracat iskelesi olduğu halde telgrafha nede tek memur Olduğundan sigorta ve sair ticari muamele- ler saati saatine ifa olunama- maktadır. İstenilen . zamanda telgraf çekilemediğinden mu- amelâtı ticariye müteessir ol. 9 | maktadır .. Ve bu yüzden vu- kua gelen zarar o pek çoktur. di h bir memurun da- ha ilâvesi istirham olunmakta. dır. Ragıp Kemal —— eme — Tapu memurları İstanbul tapu başmemuriarından olup 30 seneden beri tapu daivesin de muhtelif kalemlerde ve Beyoğlu, Üsküdar ve Istanbul başmemurluk. İsrında bulunmuş ve tapu işlerinde mütehassıs bulunan. İstanbul tapu baş memuru Mevhip Bey terfian Ay dın tapu müdiriyetine tayin edilmiş- tr ve İstanbul tapu baş memurluğu ma da Aydin tapu müdürü Kadri B. İstanbul Sekizinci İcra Memurlu” ve paraya gevrilmesi mukarmer 3 a- det İran halıları 109-931 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar Üsküdarda müzayede mahallinde satılacağımdan talip o- lanlarm mahallinde bulunacak me- muruna müracaatlarr İlân olunur. 10 Eylül perşembe günü Kartal'da köy gü- reşleri icra edile- cektir. Mehmet Rifat Bey “Paris Darüilfünunundan mezun Diş Tabibi Cağaloğlunda Kapalı fırın karşi sındaki müayenehnesinde hastala etmektedir yag kabul» Gayrimübadiller bonoları- na talip olanların müri atları. Balıkpazar Maksu- diye Han No. 35 M. Dervis Dördüncü İcramemurluğundan; Tamamına 19909 lira kıymet takdir edilen «Şehsadebaşında . . Piruzağa mahallesinde atik smükerre 1, 4, mü- | kerre ve 1 mükerve ve'i ; mükerrer | ceğdit 3'18”7 ye sMA”TI2 ve SİA cedit 3 ilâ Ti2 veğüli larla mürakkam beş bap dükkân: | müşteimil bir bap apa: Besf hissesi açık arttırmaya V: p olup 19-9-031 tarihinde şartname, divanhaneye talik edilerek 13-10- 931 tarihine müsadif sali günü saat ve ilâ cü İcra dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. Artırmaya iştirak için İ yüzde yedi teminat akçesi alınır. İ Müterakim vergiler ile belediye re simleri vakıf icaresi müşteriye ait- tir. Hakları tapu sicilleri ile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile di- ğer alâkadarların irtilak hakkı si- biplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve mesarife dai olan iddiaları” Bı ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleriyle sabit olmayanlar satış bedelinin paylaş masından hariç kalır Alâkadarlarının yeni İcra ve İf- lis kaanunumun 119 uncu maddesi ! İ leri ve fazla malümat almak İste yenlerin 930-931 dosya mumarasiyle 14 ten 17 ye kadar İstanbul Dötdün | hükmüne göre tevfiki hareket etme | Edirne 15'nci hudut taburu ku- mandanlığından : Kıt'as Edirne; “ ” . ” bi " " » " ie . ” i İ na müracaatları ilân olunur. Smmm mlm | tanbel Dördüncü fora Mermr- lağundan; Arşını 30 ar kuruştan, tamamına 53 Mira 50 kuruş kıymet takdir edilen, Boyacıköyünde, atik Reşitpaşa, cedit Salih Bey sokağın da, atik 1 mükerre ve cedit 12 nu İ maralı 245 mürabba arşın müfrez bir kıt'a arsa, ve gene arşın 30 ar kuruşlar tamamına 112 lira 20 ku- ruş kıymet takdir edilen cedit 8 mu #haralı 374 smürabba arşın müftez bir kıt'a arsa, ve gene arşın otuzar, küruştan tarama 111 lira doksan İ kuruş kıymet takdir edilen cedit 4 numarali 373 mürabba arşm müf- İ cez bir kıt'a arsa, ve gene arşı otu dar kuruştan tamamına 67 Hira 80 kuruş kıymet takdir edilen cedit 14 mumazalı 226 arşın mürabba müf- vez bir kıt'a arsa, ve gene arşı 0- tuzar kuruştan, tamamına “412 lira 80 kuruş takdiri kıymet edilen ce- İ dit 4 numaralı İ müfrez bir kıt'a arsa ve gene beher | arşını dörder kuruştan, tamamına 925 lira 44 kuruş keymet taledir edi len Boyacıköyünde, Reşitpaşa ma- ballesinin Maslak caddesinde, 81 nu maralı 23138 mürabba arşın mikda- tında müfrez bir kr'a arşalardan i- baret gayri meni Hamamları, ayrı ayrı şartnameler ile açık arttır mağa vazedilmiş olup, 19-9031 ta- ? rihinde, şartnameleri divanhaneye talik edilerek, 13-10031 tarihine münadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra das iresinde açik arttırma ile satılacak” ur. Artırmaya iştirak için yüzde ye di teminat akçesi alınır. Müterakim vergileri müşteriye aittir. Hakları tapu sicilleri ile sabit olmayan ipo- | tekli alacaklılar ile diğer alâkadar İ fanm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hüsusile faiz ve me #ârife dair olan iddialarını ilân ta- rihinden itibaren yirmi gün içinde &vrakı müsbiteleri ie bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde, hakları tapu sicilleri ile sabit olmayanlar, satiş bedelinin paylaşmasından hariç ka- Tırlar, Alâkadarların, gene icra ve if Mia kanununun 119 uncu maddesi hükmüfe göre tevfiki hareket etme leri, ve daha fazla imalümat almak isteyenlerin 990-604 dosya numara» 44 ile memuriyetimize müracaatları ilân olunur, İLAN 21-8-1930 tarihinde İmroz adasi nüfus dairesinden almış olduğum 1325 tevellütlü hüviyet eüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkartacağım- dan eskisinin hükmü kalmamıştır. Beyoğlu Ağahamam Külhan soka İstanbul Dördüncü İcra memurluğu 376 mürabba arşın | ... .. | lügü aylıkları. leceklerdir. #-Eylül-931 9-Eylül-931 10-Eylâl-931 12-Eykül-931 13-Eylül-031 14-Eylâ1-931 15-Eylâl-931 16-Eylâ1-931 17-Eylâl-031 Unkapanında Hoca Halil aktar mahallesinin Kuruçeşme 80- Jandarma ihti; Çinsi: ö Hudut (Tabur XV. Dakik , Sığır eti w "m oğl » Sade yağı (o 1600 Aleni ç » Tw Tuz ASM ve ae Eğ iğ <a » Bulgur 2000 ie, eşe yi » Pirinç 3000 ae Siz çe “" » Makarna 2500 ” "» mn w, Nohut: 2500 Pe ”» wFasulya DOĞ 1. e , Şeker 19090 Tie w Kuruüzüm 1500 "” 200 ” "” 900 ” . e 200 “ » K. soğan 1800 ” >» ”» » B. peynir 2000 " w» ” » Zeytin 2000 > 8 b » Çay MEG ayağın ". » Gaz yağı 3000 ©, e , Odun 120000 iç > e » Arpa ADD” yi e y Ot 24000 Vk er ” » Saman 26000 ie yeğ » Patates 7000 ” » “w Jandarma imalâthanesi BE Şİ müdürlüğünden: cr için kapalı zarfla (19) büyük kazan (49) küçük kazan (830) karavana (31) kepçe (52) kevgir (33) süz- geç (26) tava (33) saplı (277) kapaklı bakraç tır, Münakasa 17-9-931 perşembe günü saat 15 te Gedikpaşa | Jandarma İmalâthanesinde icra olunacaktır. Talip olanların ke misyona müracaatları. Tahlisiye umum müdür. nder Tahlisiye mevkileri için mahfuz nümunesi veçhile 2300 adet İmza kapsol roket fişeğinin imali kapalı zarf usulile münakasa» ya çıkarılmıştır. Işbu fişek ve kapsolların Türkiyede imal edil. mesi şarttır. Bu fişekler ile kapsolları imale talip olanların şart nameyi almak üzere Tahlisiye Umum Müd İ etmeleri ve zarflar 27 Eylül 931 tarihine müsadif pazar günü saat 16 e kadar kabul edilecek ve 28 Eylül 931 pazartesi günü saat 14 te açılacağından zarflarm 27 Eylül 931 pazar günü saat on sekize kadar Galata rııtımında Maritim hanımda Tahlisiye Umum Müdürlüğüse teslim edilmesi ve teklif sahiplerinin 28 Eylül 931 pazartesi günü saat 14 te mezkür mahalde Mübayaa Komisyonunda hazu: bulunmaları ilân olunur. (2289). Pangaltıda Mektebi Harbiye karşısında menkez kahvehanesi yanındaki manavlık sergâi bir sene için açık müzayede ile ki: raya verilecektir. İsteyenler 27-Eylâ1-931 pazar günü 15 Beyoğlu belediye şubesi encümeninesgelmeleri, (2313) Bedeli keşfi 476 lira 40 kuruş olan Beyoğlu 29 uncu mektebin. tamiri açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi, ke- İ şif evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne, müna- kasaya girmek için bankadan alacakları 36 liralık teminat mak: buzu veya kefalet mektubu ile ihale günü olan 28-9-931 pazar: tesi günü saat 15 e kadar Encümeni Daimiye müracaatları, İstanbul belediyesine mensup mütekâaidin eytam ve eramilin. 1 Eylül 931 yoklamasile 1 Eylül 931 ilâ o Teşrinisani 931 üç 1 — Belediyeye mensup mütekaidin ve itam ve eramilin Ey- 1âl 31 yoklama muamelesi ve üç aylık maaşları aşağıda yazılı günlerde mukayyet oldukları dairelerde tediye edilecektir. 2 — Eshabı maaş nüfus tezkeresi, senedi resmi ve maaş CÜZ danile bizzat müracaat edecektir. ği a 3 — İsbatı vücut edemeyecek derecede mazereti olanlar yok- lamasmın kim tarafından yaptırılacağını mahalle heyetine tas dik ettirmeleri şarttır. 4 — Muayyen günlerde dairelere müracaat etmeyenlerin yok lamaları maaş tevziinin hitamından sonra Belediye Zat İşleri kaleminde ifa edilecektir. 5 — Hususi muhasebeden maaş alan mütekaidin ve eytam ve eramilin Zat İşleri kalemine müracaatla yoklama muamele- İ lerinin ifasından sonra Belediye Muhasebe kaleminden alabi- X Cumartesi) Pazar Pazartesi ) Salı Çarşamba ) Beyoğlu Perşembe ) İhale tarih ve gün Miktarı Münakasa Tarih Gün Saa' kilo Gşekli ”82000 kapalı 20-9-931 pazar v 17800 satn alınaca! iğüne müracaat ... K (2314) * * ) Üsküdar ) ».. Baş güreşe 50 büyük ortaya | genda No 13 Ağa Hamam apartımanı | KAĞINdA 24 numaralı hanenin isticarma talip olanların 289-931. 30 küçük ortaya 20 lira mükâ- | 10 No lu dairesinde mukim Maria | pazartesi gümü saat 14 te daire encümenine müracatları ilân fat verilecektir. (2301) bin Yargi «olunur. (2311)

Bu sayıdan diğer sayfalar: