14 Eylül 1931 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 5

14 Eylül 1931 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

h ie saat ondan on dörde kadar İS” | ayete ademi icabı has il mutahassısı. lanbulda Fincancılarda Rıza P3Şa | ga itibar olunan hattin Şevki yokuşunda kin ve Madeni P3YA | ölânen tebliğe kac er Eee oteli karası | ürk Anonim Şirketine ait fabrika | yemenin devamı 17-10-9381 İgo Piinci kar bilâfasla saat den » Ktununda açık artırma ile satılaca | güsadit cumartesi günü sat zi kadar Kindan talip olanların mezkür gün | ayik kalınmış olduğundan ç atte mahallinde hazır buluna" | aleyhin yevmi uayyende ge 3k memuruna müracaatları ilân © | gi ve bu husustalsi veca kanas v Mur, 139-931 yeyi ifa etmediği Ee ŞT ZAYI 26158, 26156, 26187, 26158 | usul mubakemele , boldu. eYnilerini alacağım, e$&i a Ley i ve Nebari Kız ve Erkek zayrimübadiller takdiri kıymet komisyonu riya- Setinden: Ellerindeki karar numaraları 4T1 KI ders programlarını tamam adin mürekkeptir. Ans W Mekte; badillerin yüzde yirmi hesabile bo- holarını almak üzere 14 Eylül pazar tesi günü saat 9 buçuktan 16 ya Talebe sabah evlerindeı me gönderilir. Sınıf yoklamı im talebeni merkürda yava üracaat etmeleri. 2) kadar komisyonamü 3 üncü Kolordu Sili ilânları Unutmayınız ki: Yeni 5-9-93i de pazarlık suretile almacağı evvelce ilân edilen cins ve mikdarları aşağıda ya- zılı iki kalem ota verilen fiat- ler» haddi itidalde görülmedi- | ğinden pazarlığı aşağıda hize- İ İarında gösterildiği tarih ve | saatlerde devam edilecektir. | Taliplerin şartnamesini oku İ mak ve pazarlığa iştirak etmek üzere yevmi mezkürda komis- yona nfiracaatları. (283) (2298 Cinsi Mikdan İhale İhale günü — saati Ot 200,000 169-931 16 163,000 16-9-931 17 ... Tiriş kıçakları her yerde satı'ır Zee nm istanbul Belediyesi ilân ot İstanbul aygır deposu için lüzumu olan 26000 kıye yulaf a küm ot ve 35000 kıye sap saman kapalı zarfla nini Çorlu ve Tekirdağmda bulu ire ii nan kıtaatın 17625 kilo gaz ih- Müştur, Talipler şartname almak için ii N Müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 309 liralık he diyacı aleni münakasa har yahut | lmacaktır. İhalesi 29-9-031 ta Mat lâzımdır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile e ikümetçe muteber tanmmış bankaların birinden getirilecek | de salı günü saat 15 te ko teminat mektubu ile olur. İşbu teminat makbuzunu veya mek- mleyonumuzda icra edilecek tubunuz şartname ve teklif mektubunu, Ticaret odasında kaytt- | liplerin şartnameyi gör- X olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale gün © ek ei e Gir ike; lan 5.10.931 pazartesi günü saat 15 e kadar encümeni daimiye a ni çömek Nb temlet br O? sy larile birlikte vakti muayyende 5 komi müracaatları. Belediye zabıtası talimatnamesine muhalif olarak çıplak €- al EA) İektrik ve tramvay hattı havaileri üzerinden geçen radyo anten Ca leri her hangi bir sebeple koptukları takdirde feci kaza ve ö- Nim tehlikesile neticeleneceği cihetle halkın ve alâkadaranın Mdyo antenlerini elektrik ve tramvay hattı hâvaileri üzerinden hiç bir suretle geçirmemesi Hüzumu ve bu şekilde olanların da en kaldırılması, aksi takdirde belediy #tmeyenler misillâ ceza tarhedileceği ehemmiyetle ilân olunur. Istanbul Evkaf mü- Kolordu karargâh bacaları münakasai aleniye suretile tâ- mir ettirilecektir. İhalesi 29- 9-931 tarihinde salı günü saat 15,30 da yapılacaktır. Taliple- rin şartnamesini ve keşifname- sini görmek üzere her gün iha leye iştirak edeceklerin vakti muayyende (komisyonumuza . —. mi . müracaatları. (285) (2327) dürlüğünden: e Ton Cinsi Teminatı muvakkat Lira | Kayserideki kıtaatı askeri- s9 Kadıköy Gazhanesi 1547 yenin senelik ihtiyacı olan sa- Kok kömürü s0 de yağı kapalı zarf usulile mü- 300 (Lâvere kompoze) * nakasaya konmuştur. İhalesi A arada EYİ Ko Müdürlüğü ile İstanbulda dördün- | g0 9031 çarşamba günü saat 18 “i Vakıf han için lüzumu olan balâda cinsi vE pim 0 İde Kayseride Askeri SA, AL, rrer kömürler ayrı ayrı ve kapal zari usulile m ai ii KOM. munda yapılacaktır, Şart Vazedilerek teşrinievvelin altıncı sak günü saat “ te Se nameyi görme isteyenlerin a edilecektir, Talip olanların şeraitini anlamak üzere ME “| her gün ve müngkasaya iştirak levazım Müdiriyetine ve ihale günü de teminat esir. edeceklerin teminat ve teklif- it zika ile Eirlikte idare encümcnine müracantları, (2466) | gamelerile vakti rmayyeninde Kayseride mezkür komisyona müracaatları. O (279) (2272) Iktisat Vekâletinden: ir ktince Vekâleti mülcmmosatı intiyacı için 15 #detUE YAĞ | Aszeci tie ve hastehiine Si ih için koyun ve kuzu eti ka- araktörü kapalı zarf usulile mü. konulmuştur. o | yacr için Koyu Bedeli m harameni 85000 liradır. Henlesi 511-981 SARİ: Üpalr gari münskasaya icon ı Müsadif perşembe günü saat 15 te icra olunacaktır. ii . mine Lİ ap o Taliplerin şartname almak üzere her gün, ve ihale Mi si güni ie deli muhammenin e 7,5 gu olan 4125 lira yerine Yünü sada Sal sat ri le teri ile azulü dairesinde iktisat Vekileti Mübayaz KonisY9| yonunda yi münaka Muna müracaatları ilân olunur. mea rs yeri : ida ve 7. O. İkinci Sulh Hukuk Hâkim i lerile Bursada mez- Dr. A, KUTİEL liğimden: — Arüsteili Efendi tara aş semi. Cilk ve zührevi hastalıklar teda | çndan Vasi Efendi aleyhine muma üomisyo (218) (2273) Karaköy, büyük mahallebi ve müştereken emu |, yanında No 4 ileyh ile muşaen TACI FİDAN ——— —————— İstanbul İkinci dera Memurluğun rıthane cak 30: © Bir borgtan dolayı mahcuz | ger numaralı muh e puraya çevrilmesi mukacrr fabr | çi kabili akal old a e EMİN Ya müteallik muhtelif makineler | ge eylediği izaleyi hin | Pari Tıp Fakültesi mezunu 031 tanihine müsadif perşembe ve zührevi hastalıklar net maddesi mucibince vakayı ka” bul ve ikrar etmiş tebliğ makamına kaim olma! dön olunur. © lu İş Bankası hisse senetlerim ik üzere “inin hükmü yoktur. Mü: k bir mukemmeliyetcedir ve huzuru kalple teslim edebilirler Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında ile 500 arasında bulunan gayrimi İğ “ri Hayriye Liseleri “ Tekmil sınıfları mevcutiur. Kayde başlarmıştır. Tedrisat türkçe, fransızca ve ingilizesdir. adar müracaat edilebil Ava, lis, Ora Lse ksımlar kilâp Liseleri ilâp Liseleri NEBİZADE HAMDİ isab, ecnebi mektepleline im ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide » 6 baba yavrularını İNKİLAP ELERİNE her hususta tam bir emniyet Mufassal izahname vereceğiniz adrese gönd p Nuruosmaniyededir. Telefon: 20013 si k eder, Fenebi lisan tedi yen lüzum m ve mü ktebin otomobillerile alınır ve akşam ayni vasıta ile evlerin? tihanları 16 eylül çarşamba günü icra edileceğinden a'âkada

mektepte bulunma'ari i hı Her cü 10 der 186 Mektebimiz heyeti talirniyesi 16 Eylül çarşamba günü saat 10 da behe- mahal mektepte bulunmaları lüzumu ebemmiyete rica olunur. m —————— Nişantaşı'nda Karakol karşısında Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek . . . Feyziye Lisesi “Türkiyenin en eski hususi mektebi,, Tesis tarihi: 1885 Yuva, İlk, orta ve Lise kısımlarını havidir. Kavıt için her gün 9 - 16 ya kadar mi-aca*! erli'ebilir Telefon: B. O. 4039 İngiliz İnas Mektebi Tedrisat 23 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Talebenin kabulüne güteellik matbu istida evrakı mektepte ebe- veyninin emrine amade tutulmaktadır. Londradan avdet edecek ola mektep müdiresi ebeveyni 16 Eylülden itibaren Pazardan maada her gün saat 10 dan 12 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir | Istanbul müddeiumumiliğinden: İstanbul Adliye dairesi için mübayaa edilecek 450 çeki odun münakasaya vazedildiğinden şartnameyi görmek istiyen lerin her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak edeceklerin teminatı müvakkatlerile 1 Eeşrinievvel 931 Per- şembe günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatları. (2404). Kayıt ve kabül şeraiti 1 — Mektebe orta mektep mezunları alınır. Talipler mekte- be alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi tutulur, iz 2 — Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf- tan başka mektebe girmek istiyen efendilerin aşağıdaki sartla- rı haiz olmasi lâzımdır. A: Türkiye tabasından olmak. i Vücudu ziraat işlerine mütahammil olmalf Yaşı 19 dan yukarı olmamak. > > ; Sari hastalıklardan salim olduğunu tabip raporile tevsik et- mek. Aşı şahadetnamesini ve hüsnühal mazbatasmı haiz olmak. 3 — Bizzat ziraatle iştigal eden çiftçi ve arazi sahibi evlâdı olduğunu tevsik edenler tercih edilirler, 4 — Kayıt ve kabul zamanı 'Teşrinievvel bidâyetine kadar- dır. Taliplerin ya doğruca veya mahalli ziraat müdür ve me- mürlukları veya Mülkiye memurlukları vasıtasile mektep mü- diriyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle de istida ile müracaat et meleri lâzımdır. 5 — Talipler tahsil esnasında mektebi terketmiyeceklerine dair Noterlikçe musaddak bir kefaletname vereceklerdir. il P.T.T. Başımdelüiğmden Yalova kaplıcalarında inşası mükarrer P. T.T. binası yirmi gün müddetle aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin $© 7,5 teminatı muvakkate akçesini hamilen 19-9-93i cumartesi günü saat 15 te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona, kroki ve şartnamesini görmek için de her gün Başmüdiriyet Tahri- rat kalemine müracaat eylemeleri ilân olunur. Yüksek Orman Mektebi .... Rektörlüğünden: 1 — Orman ameliyat mektebine kayıt ve kabülü için müracaat eden talebe alınacak miktardan fazla olduğundan müsabaka imti- hanı yapılacaktır. 2 — İstanbulda bulunan talebelerin mektep tababetine muayenelerini icra ettirmek ve imtihan günlerini öğrenmek üzere 17-9-931 perşembe günü sabah saat 10 dan 12 ye kadar Şehremaneti civarında Türbe karşısında or- man amenajman gurupuna müracaatları ilân olunur. (2481) B: C: p: E: Bursa Ziraat mektebi z Adapazarı Ziraal Bankasında n Hafız Ahmet ve Ambarlı olu Tabakhane caddesi ar malzeme fabrika: mil bir bap Mü marangozhane avi elektrik dairesi arşm tarlayı muhtevi detle ve açık arttırma suretile satı çıkarılmıştır. İhalei evveliyesi 1931 senesi I ayının otuzuncu çarşamı- ba günü saat 14 te Adapazarında Ziraat Bankasının bulunduğu | binaüs yapılacaktır. Talip olanların ve arftırma şartları hakkın- İ da daha fazla izahat almak ve fabrikayı görmek istiyenlerinAda İ pazarında Ziraat Bankasına lüzumu müracaatlrı ilân olunur. ! (2350) Sıvas belediyesinden: Bedeli muhammini, Lira 7200 Sivas Belediyesi için (üç bin üç yüz) metre tulünde ve on iki buçuk santimetre kutrunda şakuli dökülmüş o su borusuna ihtiyaç vardır. İcabeden mahallere konulacak (hava vantozla- rile diğer teferruatının eb'at ve işkâlile şeraiti fenniye ve te- i diyesi İstanbul Belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak ve teferruatı orada tetkik edilebilir. İşbu boru ve teferruatınm Darıca iskelesine gümrüksüz ve Sivasa kadar sigortalı teslin edilmek şartile kapalı zarf usulile 28 Eylül 931 tarihine müsa- dif pazartesi günü sâat on beş buçukta ihale edileceğinden talip olanların şeraiti kabul ettiklerine (dair evrak ve bedeli keşfi olan (7200) liranm yüzde 7,50 kuruş teminatlarile teklif- lerinin ihale günü Sivas Belediyesinde mevcut bulunmaları İ ilân olunur, (2395). Edirne 4 numaralı Jandarma mek- tebi müdürlüğünden: Asgari o Azam “ Kilo Kilo sade yagı 3000 4000 Patates 5000 7000 Kuru soğan 5000 70000 Zeytin tanes 1000 1500 Beyaz pevni 1000 » 1500 Arpa 6000 , 9000 Saman 3000 5000 Ot 4000 6009 Ekmek pişirme 80000 130000 Edirne Jandarma mektebi ihtiyacı için münakasaları yapı lan yukarda miktarları yazılı mevadın bedelleri haddi lâyık. da görülmediğinden 16 Eylül 931 çarşamba günü saat on dörtte aleni surette icra kılınmak üzere münakasası bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere mektep müdiriyetine ve Edirne Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilân olunur, (2373). İnşaat münakasası ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: 1 — Paşabahçede kâin İdarei İnhisariyeye ait rakı ve Soma fabrikasmda müceddeten, tadil ve islâh suretile yapılacak in- şaat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 — Zarflar 1931 senesi Eylülünün 19 uncu cumartesi günü saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 3 — Münakasaya ait evrak takımı hâlinde idarei Merkeziye Muhasebesinden (15) liraya mükabil taliplere verilecektir. 4 — İzahat almak istiyenler Müdiriyeti Umumiye Fen Heyeti Reisliğine müracaat edebilirler. - Tahlisiye Umum Mü- dürlüğünden: Rumeli Tahlisiye mıntakasının merkezi olan o Kunköy (Kilyos) ile Darboğaz arasmda mevcut o Tahlisiye binaların: daki tamirat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Taliplerin zarfları 23 Eylül 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 18 e kadar Galata rıhtımında Maritim Hanında Tah lisiye Umum Müdürlüğüne teslim etmeleri ve zarflar 24 Ey. lâl perşembe günü saat on dörtte açılacağından taliplerin Tahlisiye Umum Müdürlüğü Mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları ve keşif evrakının Müdiriyeti Umumiyede ol duğu ilân olunur. Maden Meslek mektebi .. di . ti d Leyli ve meccani ve tahsil müddeti iki seneden ibaret olan mektebimize bilâ imtihan bir kaç Orta mektep'mezunu daha almacağından taliplerin 1 Teşrinievvele kadar vesikalarını Ruldakta Mektep Müdiriyetine göndermeleri ilân « |“

Aynı gün çıkan diğer gazeteler