25 Kasım 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 4

25 Kasım 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

«mdesi «MİLLİYET» tr 25 T.SANİ 1932 İdarehane: oAnkara caddesi, 100 No. Telgraf adresi: İst, Milliyet Telefon Numaraları: Başmuharrir ve Müdür: 24318 Yazı işleri Müdürlüğü 24319 İdare ve Matbas 24310 ABONE ÜCRETLERİ: Türkiye için © Hariç için LK. LK. 3 aylığı 4 — 8— Ss. 759 Müddeti geçen nüshalar 10 ka- ruştur. Gazete ve matbaaya alt BUGUNKU HAVA Yeşilköy rasat merkezinden verilen malümata göre bügün hava bulutlu ve lu ola cak, rüzgâr ger den mütedil kuvvette esecektir. 24-11.32 tarihinde hava tazyi- ki 761 milimetre en çok sıcak- hık 16 en ar 5 santigrat kayde- dilmiştir. Gazeteler Ve kayıplar.. Elbette dikkat etmişsinizdir: Ne ki kaybolursa gazeteye ya- zılır. Birinin sevgili bir köpe- ği mi kayboldu. Gazetede onu ararken görürsünüz... Bir el ması mı zayi oldu? Bir ilân ile onu araştırır... Çocuğu hattâ karısı kaybolanlar bile gazete- lere yazarlar... kayıp daha var ki; ona da ga- zetelerde çok tesadüf ediyo- rum: Fikir!.. Gazetelerin çoğu- nun yazılarımı okurken sahi- binin kaybolmuş bir fikri araş- tırdığını seziyorum. Şu farkla ki birinciler bunu açıkça ilân ediyorlar. İkinciler itiraf etmi- yor. Spor muharrirleri! Neredesiniz?.. spor işlerine ve sporculara kar şı bu işten anlamıyan muhar- rirler tarafından şiddetli hü- ; cumlar -var.. Bu hücumlarm ibilgi çerçevesi içinde hiçbir kıymeti yok amma işin yalnız dışını gören halk üzerinde spor ve sporcu aleyhinde bir tesir yapması ihtim , Ben spor işlerine bir çeyrek asırdan fazla ömür vermiş bir adam sıfatile bu haksız hücum- i lara cevap veriyorum ve elim kalem tuttukça vermekte de * devam cdeceğim.. Fakat siz, ey spor münekkitleri ve ey spor muharrirleri! Siz nerede- i bette daha gayrikabili buna karşı koyamayorum, İ Dön söğbamm edebilkim. «iz yegâne sevilen sevildiğinizi zannediyordunuz ; bilmiş olduğuma memnunum... « sardı. Paşa o ilk zi — dinç ve neşeli ihtiyar © Son bir kaç ay zarfında adeta iki yaş daha ihtiyarlamıştı. ! j sü söyleyen bu iç Biçak hissediyordum. : Tıpkı bunun gibi bir diğer © SÂDEM ve HAVVA * kil etmeyor.Benim yaşımda bir ada ma bir çocuk çılgınlıkları yaptıran İ bir kadın siz yaşta gençler için el ve i met bir tehlikedir. Mademki ben Fakat olduğunuzu © zannederek mağrurdunuz, halime © bayık altımdan gülmekte kusur | GERECLE yınız, * İnkâr sadece gülünç olur. Evet ve ” ben siz> yanıldığınızı isbat ede İstibzasmda büyük bir acılık amanlardaki değildi. bir Be- İ sim yüzümden çok ıstırap çek- Diş olan ve beni mazur gördüğü- adamın gözle ine bakamayacak kadar kendimi Bu: sırada Süheylâ içeri girdi. Umumi harpten evvel Pariste | riye kalan para, şöyle âhım Etrafa borcun çoğaldı. Alacak- lılar seni rahatsız ediyorlar. He- men gizlice başka bir mahalleye İ taşm. İmkânı mı var, seni bulsun. i Var! Fakat şimdi böyle değilmiş.. O- en sıkı fıkı görüştüğüm a sm Şakirdi. O'da, benim gibi iktisat tahsil larını filân ayıkladıktan sonra ge- MM seniz?. Neden müşterek dava- İmıza İ karşı lâl İ den cevap vermiyorsunuz?. E- ğer memlekette sporun itmesini siz de benim kadar iyorsanız ve bunu bir geçirme vasıtası olmaktan da" ha yüksekte tutuyorsanız spo- | run vekarına ve itibarına zarar | İ verecek hareketlere karşı koy- malısınız.. Sık sık tenkit etti- ğiniz sporculara ve spora karşı | başkalarının yaptığı hücumlara cevap vermezs. | zin tenkitlerinizin de olduğundan şüphe edilebilir. Ne siz de kütlesinin duğunuzu göstererek o kütle- ye vurulan darbelere karşılık verirseniz o zaman spor meta- net peyda eder.. amma olmuyor! Pariste idik.. ideydim. O zaman Pariste olmak ne demek, “Monmartr” de otu- gil mi? tv. neee bir ha- piri benim pansiyo- yordi vuran bu hücumlara yt kalıyorsunuz. Ne- ileri | vakit bilir | hanede kafaları Cennette yaşamak, cen- | gelecek G a yaveri sindeki çam: yazdığı şiirleri okumağa başladı. O val sip olacağını anladım. Bereket versin Şakir akıllı ço- » | cuktur. Eğleme Onun için hiç tereddüt den arkadaşımı masanım altindan çektim, Dolu bir çuval kamdan sürüklüyerek yola çık- Zavallı mütemadiyen yatağım. Nerdesin? Senin içine mi tomba! Bir atsam. Neyse uzatmıyalım, uz gittik, dere tepe di şa- him değilse de, ucuzça bir mez- tösül rtık gitmenin müna- pansiyonunun adres yazmış, yanına di ğu yeri gösteren bir kroki çizmiş etme- sayıklı- Sevgili yatağım, kuştü ım, bembeyaz, sakız gibi Allahtan evin en alt katında o- turuyordu. Yoksa, mübareği sallasırt edip bir de merdivenlerden yukarı çı- karmak vardı. Cebinden anahta: açtım. Krokiye bir göz © a alıp, kapıyı ıktan sonra, kimseyi uyandınmağa lü. zum kalmadan odasmı buldum, İşte, deminden beri , hasretle gibi ar- bir iz o zaman si- 4 | Arkadaşım, boylu boyunca yere| samim! parçası Ne hikmet?.. koyunun, Ne hikmet bilmem! Balığın di: makbul değildir de atm i sığırın di İk şisi makbuldür. Tavuğu keser 5 horozu bırakırlar. yun eti yenme; yenmediği Hezaren bastonların dişisi ve er keği varmış.. Lâkin bunun er- keği makbul imiş. Dişisi 15 li ra ise erkeği 45 liraya satılır- miş... Ne hikmettir bilmem, ha- aralarında cidal eksik olmaz.. Birinden birisi ötekini tam |" mağlüp etse gürültü kesilecek | gün” spor ol- Dişi ko- baba inciri gibi. Kilitlerden İ dişi anahtarlar çoktan kalktı. Amma eski kabadayılar: ik sürükledim. Birden un üzerine bıraktım. Tam kapıya çekip sokağa çıkmak üzereydim ki, kulağıma acı bir inil- tçarptı.. A..a..2. One serilmiş, sokakta yatı; mike kulağıma: Şakir, bana bak, dedim, alayın Benim de uykum var... Gidip yatacağım... Burada öğlene ka İ dar seninle uğraşamam ya... Tekrar götürüp, yatıracığım, fa- kat bu sefer de gene şaka niyetine pencereden atlayıp, önüme çıkarsan. elimi bile sürmem. Olduğun yerde barakurum. . akiri gene kucakiadım. Odasına sürükledim, bu defa biraz hid le perdelerin arkasındaki yatağa beraktım. Ben sarhoşluğun ne demek ol duğunu pek iyi bilirim. İnsana bazan öyle eşyler yaptırır ki, ayırken şey» tanın aklına bile gelmez. İhtimal in kafasına da, be — Dişi AF etmet. diye söz: | nimle adamak bir alay etmek gel a ger mm kaldırıma uzanmış €a, gene Şakiri buldum Artık fena halde kızmüştm; 17 $ Şakar. Şakaya yeter se, hiç şüphesiz dizlerinde de bura- dan gidip yatağına — yatacak kadar yatta kâh erkek, kâh dişi ga: | kuvvet vardır! > İiptir.. Galiba onun içindir ki | O, hâli: iy belim. Alman kaburga ke- yor. — Ay belim!! Aman kaburğa ke-| FELEK Yaşar Nabi Ve işkenceye sokulmuş gibi eziyet çeken ruhumu büyük bir sıkınt. dan kurtardı, Yalnız kaldığım zaman Paşa- nın karşısında mahçubiyet hisleri altında ezilmiş olan kıskançlık a- levleri damarlarımı yeniden sardı. Şüphesiz, son zamanlarda içim de ufak bazı şüpheler yok değildi. Fakat bu ihtimali zihnimden der- hal kovuyordum. Kardeşim, Deniz | le aramdaki münasebeti bilmediği rk > dereceye kadar mazur gö- li, Yasi buna, nasıl ra- damı şile ihanet etmek Miçaklı wi irtikâp etmişti?. Her şeyi yapaca- ğını tahmin edebilirdim. fakat bu- nu, o her şey içinde, hatırıma getir memiştim, Yoksa, benden, intikam mı alıyordu?, O gece Celâlle yalnız kalmak için fırsat bulamadım. Onu bir kenara çekip hesap sormak başka- larımın nazarı dikkatini celbedecek ti, Gece, salonda herkes yerli ye - bsi | Yüldiyette | İktisat Haftası Vilâyet te bu işle | meşgul olacak 12 kânunuevvelde başlıyacak | olan tasarruf haftası ile vilâyet te çok yakından meşgul olacaktır. Bu hususta Vilâyete | tebliğat tx yapılmıştır. | Bu haftada üzüm, fındık, incir | ibi yemişlerimizin propagandası yapılacak ve kumbaralardaki pa- ralar bankalara yatırılacaktır. Yeni vezinler Yeni sene başında bütün vezin ve ölçülerin değişeceği malümdur. Belediye yeni gramlar için | bir nümune yaparak İktisat Vekâle- tine gönderecektir. o Nümüneler muvafık görülürse ora göre, gram Bakkallar cemiyetinin dirhem- leri toplan yaptırarak taksitle es- nafa satecağı söylenmektedir. Dahiliye müsteşarı şehrimizde Müsteşarı i Bey dün Vali Muhiddn, i Ali Rıza ve Mülkiye baş- müfettisi Hacı Hünnü Beyleri ziya Etibba odasında Etibba Odası idare heyeti, dün Teyfik Salim Pâ.'nın riyasetinde Mecliste hususi haata- haneler İkmdakei âyiha et- rafında — görüşülmüş. ve Sıhe bat Vekâleti nezdinde bu müesse Müliyet bu sütunda iş ve wi , istiyenlere tavassut ve si istiyenler bir mektup- la İş bi melidi omuza sdü: ir. İş isteyenler ber bir yerde müsait şeraitle kabul eder. M. X. rumu: Tomuza müracaat. | RADYO ||

program Bugünkü 17 den 17,45: Hanım). 17,45 ten 18: 18 den 19: ve arkadaşları. Saz Kemal 19 dan 20: , Orkestr a 20 den 20,30: Saz (Belkin | Hanım). 20,30 dan 21,30: © Hanmmlar| saz heyeti, 21,30 den 22,30: -İ Ajans ve Borsa haberle! yarı, VARŞOVA 1411 m. 18.15: 2 21.2: Klasik komser. 24: silcisi. BUDAPEŞTE 550 m. 18.05: Opera orkestrası konse- ri. 19.50: Jenö Pertis Sigan takı- mı. 20.50: Stüdyoda tiyatro. Mü- teakiben: © Gramofon 24.20: Tagannili caz. PALERMO 524 m. 18.35: Kahvehane Gramofon. Gramofon. 17.35: Ke. | Ki 21.25: Gramofon. 21.50 ediyor. iracaat et- | 537 — İngilizce Fransızça usu- : e Kervanı | EDİYORUM anne e rr? ag mint | GABY COOPER ve Marcelle Cbhantal iş zile İş bü- (Müşerref İİ filminde Niyazi B. | Müvsten : Orkestra, | ri, anat m BRİG be. Dans mu ve Birlepişie' 'nin dakik S RODE” ZİGAN or. kestrası nazarı takdirle seyrediliyor. İlâveten Bugün saat konseri. konseri, 7 BE TERE EA ALEMDAR Sinemasında İki büyük sesli ve sözlü film birden Sevdalılar GARY COOPER ve tarafından temsil edilmiş. Gündüz : Dün akşam MAJİK sinemasında RİCHARD BARTHELMESS | VEDA PUSESİ “ ŞAFAK KEŞİF KOLU" daha yüksek olduğunu göstermiş ve kemali takdirle alkışlanmıştır. R.K.O. Mamumuaap Büzün saat Vide tenzilâtli fistlerin metine MELEK Sinemasının Vâsi salonu emsalsiz vg sayanı hayret bir harika olan MAVİ TUNA filmi ile alkış anlari eti ve ilâhi artist li de tenzilâtlı fiatlarla matine. Bugün ELHAMRA Sinemasında ” | selerin hukukunu siyaneten bazı teşebbüsata karar mad tas görüşülmüştür. ispii Yeni 'nabilmişi safahati birer birer geldi. Merak ettim... A gülüşle karşıladı: Hayır... Hayır... bir mecmuada kuduz için | iye edilen ilâç hakkında Eczanelere saf Hıfzıssıhha Kanununa tevfikan, eczanelere her ay muayyen mik- eğörler Yaşamak yolu Veremle mücadele cemiye- ti tarafından neşredilmekte o İm aylık Yaşamak yolu mec n son nüshası " Alelicele Şirine, arkadaştmın pansiyonuna İcoştum... Pansiyoncu kadın, beni mânalı bir i karyolası diye iki defa fırlat- verilmiştir. İçti- | da im 21.20: rto İ takım tarafından), pir İ PRAĞ 488 m. Mubtelif. 21.50: DIN” 23.50: Caz gannili parçalar. köylü şarkıları, numaraları. BÜKREŞ 394 m. da çık- 19.30: Devamı. LAYPZİG 389 m. sözümün nba Şakir masıl- in9 | Bismer'i Dün gece zavallı güne ait düşündükleri” mevzulu “İndipohdi" i- email. 23.35: Bar mu-| ari; saksofon ve tagan- | nl ve diğer aletlerden mürekkep | 18.55: Kuâtor konseri. 20.10: | “İKİ DUL KA- ismindeki oOopera (temsili, BERN-ZÜRİH 459 m. 20,55: Bach'ın eserlerinden tâ“ 22.10: İtalyan 22.45: Kabare 13.05: Gramofon. 14.05:- Gra- mofon. 18.05: Radyo orkestrası. 20.45: . Gramo- fon. 21.08: Filharmonik konser. 20.35: o Serenatlar (konseri 22.05: Haberler. 22.15: Theodor idaresinde neş' ki Minoekiben haheilarıii gine © NAZAN ES Etem İzzet Beyin kitap halinde çıkan son romanı: Göz yaşları!. Bütün kitapçılarda Haftanın en güzel filmi... Baş rollerde: FLORE İlâveten : o Paramount Meraretsiz bir istihza, Acı olmayan bir hücum. Pek yı ARTİSTİK teli sasi. İ Bu akşam sani 21,30 da (OÇ SAAT OPERETİ) Yazan: Ekrem Reşit Bey. vardır 3 yare EE dahli €n fazla muvaffak olmuş eseri olan İ Candan Seviyorum filmini gidip görünüz. İki saatlik neşe ve zarafet. (Bouffes - Parisienne) tiyatrosundan. İncelik ve zarafetin bir zaferi, HÜRRİYETE CAN FEDA Rene Clair'in eseri İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Darülbedayi Temsilleri Besteleyen Cemal Reşit Bey. Umuma değil rinde idi, O münasebetsiz hikâye meselesinden sonra, yüksek sesle gazete okumak usulü artık terkedil mişti, Paşa, gazetesini içinden o- kuyor, Deniz bir köşede mütema- diyen esniyor, Süheylâ mütema- diyen somurtuyor. Büyük Hanım İ ber zamanki gibi, oturduğu yerde uyuyor ve Celâlle ben de, yan yana oturduğumuz halde susuyorduk.... Bir aralık bana yeni terbiye usul- lerini izah etmeğe kalkıştı.. Fakat sözlerinin bende -hiç bir alika u- yandırmadığını görerek vazgeçti. Bu muhit oturulmaz, bu hava İ teneffüs edilmez bir hale gelmişti. Büyük fırtmalardan evvel olduğu gibi bunaltıcı, yakıcı bir hava her- kesi boğuyordu. Kahkaha, bu evin lar varmış gibi kimse hızlı söz söy liyemiyor, hızlı yürüyemiyordu. Gülmek iştehası kimsede yoktu. Güzel nüktelerle eskiden herkesi anlatmaktan vazgeçmişti, Bu aile- nin biribirine düşman fertlerini hep bir arada seyrederken ürperiyor- dum.. Deniz ortada bir mihverdi ki hepimiz ohün etrafında dönüyor. duk.Ve bu karmakarışık devirler- den müsademeler husule gelmesi gayet tabii idi, tığı yer, meğerse açık bir pencere iz iymiş?. ren Paşa bile neşeli fıkralar; | Bur seo yaptiğı ülğekliktan Sör ra artık Denizle alâkamı kesmiye, onu bir daha görmemiye karar ver dim, Ertesi günü Celâl yazrhaneme uğradı. Yüzünde büyük bir sevin- cin izleri vardı. Daha kapıdan gi- rerken: — Muvaffak oldum. ağabey, de- di, İstanbula becayişim için emir geldi. Bu haberden ne kadar canım sı kıldığını göstermemek için önüm- deki kâğitlarla meşgul gibi görün- düm. O, mütemadiyen, © zihnime girmiyen bir şeyler anlatırken, ben vaziyetin aksiliğini düşünüyordum Kardeşimin Taeeialdim uzaklaş- mesile bu maceranın da zararsızca nihayetlenmesi ümidi artık kalma mışta. Bir müddet sustum, sonra ciddt | bir tavırla ona döndüm: -— Celâl, beni dinle, dedim, se- ni İstanbulda kalmıya © sevkeden sebebi biliyorum, çok. çok fena bir şey yapıyorsu; dikkat et. Kızarmasına rağmen © inkâra izdir, Bunu bilmiyorum sanma. Hem yalnız ben değil, Pa- şa da biliyor.. Anlıyor musun?Pa şa, dün kendisi bana bu meseleyi açtı, artık köşke girmene imkân ol Celâl, kiç beklemediği b bu haber karşısında şaşırdı, sarardı. Kendi ni müdefsa etmek istedi, fakat ke yerme başka bir şey yapama- Söylerken farkında olmadan hid detim artıyor, asabileşiyordum: — Nankörlük ettin, seni fir olarak evine kabul eden leye minnetarlığını böyle mi ispat edecektin? Şimdi yapacağın en doğ ru hareket. yaptığın hatayı unuttür mak için derhal İstanbuldan git- mektir, Celâl, hiddet ve asabiyetimin hakiki sebebini tabii anlamıyordu. — Ağabey, artık çok geç.. O- Taya dönemem, buna imkân yok.. Onu seviyorum. . — Kendini topla, Celâl, bu ka- dar bayağılaşma, hareketinin ne kadar çirkin olduğunu takdir et- melisin, Ben git gide hiddetime kapılır- bir defa mahçubiyetini yenmiş olduğu için git gide açılır yordu: — Onu seviyorum, Kabahütim bundan ibaret. . Sevmek eh. oW1* seti de isti BUGUN İTTİHAM tarafından temsil edilmiş Fran- sızca sesli ve sözlü film. 135-7. Gece 9,30 da. ndan daha kuvvetli ve Dünya havadisleri, ET HELM : Paramount Jurnal, &n cazip musikisi... en büyük meşeyi ve FERNAND GRAVEY LLE ve KOVAL Jurnal halihazır dünya havadisleri. GİTTA ALPAR BİZZAT İstanbul'a geliyor ve yakmda da ARTİSTİK SİNEMASINDA Yeni filmi: dın Severse.. (Die Oder Keine) gösterilecektir. İstanbul ikinci icra memurluğun- dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer karyola İ garderop, konsol, vessir hane eşyası | 30-11.932 tarihine müsadif çarşam.” ba günü saat 9.11 arasında Beyoğ- lunda Ayazpaşada Çifte vav sokak 9 No.lu hanenin önünde bil müzayide satılacağından talip olanla rin muayyen gün Ve saatte mahal linde hazır bulunacak memuruna mü 1oa | racaatları ilân olunur. yan bir şeydir. Dünyada bir kadı- Dı bu kadar sevebileceğimi hatırım dan geçirmemiştim. — Aile içinde beni ne müşkül bir mevkie koyduğunu düşünüyor musun? Kardeşim olmasaydın hiç ehemmiyet vermezdim. — Biraz da sen beni düşün 2- ğabey.. Niçin anlamak istemiyor. “* sun? Beni hâlâ bir çocuk mu far. bn Elimde (olmıyan bir istiyemezsin, sevgini kalbinden çıkar at, veee — Hayır, sen çocuksun. Sevdiği ni zannediyorsun.. Bu, gelip geçici bir hevesten ibarettir. Buradan w- zaklaş: bir iki ay içinde onu unut- tuğunu, artık hatırından bile geçir mediğini göreceksin. -— Ağabey, sana tekrar ediyo- rum, ben çocuk değilim, ve bir ço- cuk gibi kolayca aldanmak saade- tinde de mahrumum.. Deniz ha- yatımda bir dönüm noktası oldu.. Ondan evvel hayatı tanımıyor dum.. Onu gördükten sonra haya- tin onsuz zevki kalmıyacağını an- ladım.. Şimdi bir şey ümit etmiyo- rum.. Bana köşkün kapılarını da kapayabilirsiniz, bu hakkımızdır... Fakat ben bekliyeceğim.. Denizin Paşayı sevmesine imkân yoktur, ve esasen Paşa ihtiyardır, bir aya- ME ği işti İlel sile rarla bağlanmıştır. Şimdiki vaziye- Meclisin 8 izâ r l

Aynı gün çıkan diğer gazeteler