30 Ekim 1930 Tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

30 Ekim 1930 tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Liberalizm nedir Düşmanlıktan sonra Aydında gazetemiz mn? eme resi | Hakiki dostluk istiyoruz Sevgili Liderimiza silam temele Bir hak; bir hak nedir? Olsa) tarzlarını kabul ediyorum- “hur- kurduklaın ozi bir pıkavelenin geticesidir) riyet, müsavat, emniyet, ve mil : : Pam bişe bir şöy ola |liyettir,. Peli, Series bir mil Komşu Türk ve Yunan milletleri hürriyetin atisinden emindirler Aydin, 25 Teşrmievvel (5.C-|den utansınlar. Türk mille; maz. “Adam hukuku, taraftar-İletin hakkı, kendi kendini ya için anlaşmak ve el birliğile gecikmiştir ) — Fırkamızın is-İasaleti ve namuskârlığım bi ları diyorlar ki: “Bunlar bizim bizzat, veya mümessilleri vasıta- insan sıfatile, sadece insan okİsile idare etmektir. Âli, Faka| çalışmak hayati bir zarurettir |mini taşyan bir gazetenin in-| ka, şuursuz ve düşünccnize | mak haysiyetile haiz olduğumuz Ml a P3Sİ Yunan Başvekili M. Venizelos,| kazanamayiz. Böyle bir siyaset|tiğarı haberi Aydın ve mülhakâ-lda edemiyecek kadar kudret a haklar, dır. Bu ne demektir?)ları ayni bir şey değiller Hariciye mizin M Mikelileğe tında çok samimi bir tesir uyan-| man sahibi olduğunu bu imtihi, İnsan olmak nasıl bir hak vere-)kadar değillerdir ki, milletin : dikkietir Yeni Ani hüktan v8 ella ğ ir? Doğan insan alnı üzerinde bakı, adam hakları ile taarur losla beraber İstanbuldan geçe-| terakkiye hasretmek mecburiye- akilaiiduağflmiyani Şaklarıza ye er ei ye a i edebilir. Eğer milletin hakkırek Ankaraya vardılar. Her iki|tinde oldukları gayret ve kuv.|bakikat Her eti hangi balkkı bera: | akimiyotse, ki beyanname mub| şehirde, Yunan tiaırlkrinı kapili vetidri'çörak iabal pe vw kardeş eli mu | münevverine ve gençliğine tev. ie El el eğe di eden Gazimizin işaret ettiği harrirlerinin — dedikleri | budur, (yan alkışılar, ve gösterilen hüsnü| ve © bir gün © kanlı bir ihtilâfla A © Nis, oimazya bayat baki? millet hâkimiyeti hasebile fer-İkabul çok samimidir. Bunu şekli) her iki tarafı müthiş zararlara | Artik Serbes Cumhüriyetin)u hürriyet yolunda İantni b hizmet yapti mi de bizenaleyk Gin,Pütün haklarını ilga etmek bir politika nümayişi zanneden-|uğratmaktan başka bir netice rm münâsni ye hürriyet taç gibi hürmetle kabul ederci ye ve Yh | hakkını haizdir. ler aldanırlar, veremezdi. Birbirimizi öldürmek Ee ELİ ik lı ii yürümeğe azmettik. Tehdi Türk milleti candan sulhper-liçin toplara ve zırhlılara sarfede-|"©” ”' y akar Sin, cebri nefislerden, zulüm. ona karşı bir borç altına girildi — İşte ihtilâf, Ayni bir beyan verdir. Her milletten çok barp| ceğimiz paraları, öldüren değil, niyecek asil bir Türk mevcut), Lg. p rkmyan, dalkavukluğı, mi, nameye, ayni sıfatla, milletin hak- inal icabı. k dam haklarını yerleş, verdir. H ki ğ İnsanlık: icabı en sakimiz| etiği için, harbin fenalıklarını,|hayat veren işlere ayırmakla el.) olmadığına Kani yananltabasbusa boyun eymiyen Se ri hariyeti yan yana sıra, |stıraplırını ve muzafferiyetle|bet daha çok kâr ederiz. — Ha, orası öyle, İşi böyle|tirmek, meselâ milletin hakimi blm bur harici, iş k firildaklar/bes Cumhuriyet Fırkasının feri İnmak, ateş ve suyu yan “yana neticeletise bile, arkada biraktığı| | Türk ve Yunan milletleri) 00 Gk Amdolanan mülâhaza ederseniz sizinle b guma it irerek © Garbi Anadolunun|lerine yakışan bir vekarla haki. a koyup lütfen uzlaşmalarını iste- |felâket ve harabileri her millet; |komşudurlar, birbirini yakından| Serbes fırkaya bağlanmış olan İki. saadet zaferine milletimi, mektir. ten eyi bilir. tanırİrr, birbirine muhtaçtırlar. nir, Fakat benim, 'doğan adama e ii münevver şehirlerinde Halk fır-| kavuşturacağız. İkisinden birini intihap et) £ Zaten, cumhuriyete kavuşun-Jİktisadi bir teşriki mesai, sıkı , vara Karşi vazifeni vardır diye, onun » asına mensu bakla yardır. manasi çıkmaz) mek lâzımdı. Ya demokrat Ok|ceya kadar, hemen inkitasış birJticari münasebat, sulh yolunda|lacmn güya elde i il ya erek malı, ve Rusoyu ele alarak; Bi ie zek l ki f eri sahte|buslu gecenin sabahında doğu. i & 2 Ri harp havası içinde yaşamış velelele areket . onların takip | galebe kendileri bir iftihar 5 v felerin müradifi değildir. Mer-kısa olacak bir “Millet hal Rl a ilerd. bileceği | hiz“ SE Bi bu yüzden memleketimizin harap |edebilecekleri en hayırlı yoldur.|ve sevinç uyandıramıyacak kadar |©*X 6* iyet güneşil, e e ğ dihde | düşkün ve elimdi aydınlayacak * olan Türk dünye metlerin hatırası da, bu doğan|içt hakimdir. Bizzat veya niü olduğunu hayat kaynaklarımızın) Lozanda hasım mevkiinde|düşkün ve elimdir.. lr ünyes adama yardım etmeğe, onu ye-İmessilleri vasıtasile her istediği: kuruduğunu, halkın matemler ve |karşılaşmış olan İsmet Paşa ve) © Millet; hakimiyetine vurulmak |bunu ve yüksek kabiliyeti anla: tiştirmeğe, içine girdiği cemi-)ni yapabilir. Gayrımes'uldür. Bi- |ıstıraplar “ içinde. * kıvrandığını |M. Venizelos, bugün dost olarak stenen darbeye yine milletini|miyan ve imi n etmiyenlere bunu yette ona bir mevki” vermieğe| iaenalevh adam hakları yoktur. görmüştük. ve bir dostluk o muahedesi imza |sinesı siper edecektir. Türk top-|ispat edecektir.: Başta Gazimi: beni, sevkeder, anma mecbur) © Ya liberal olmalı, ve Monte:| & Yunanlılarla çok çarpıştık.|etmek için birleşiyorlar. Lozan |rağında millet hakkına tecavüz|ve sevgili liderimiz Fethi bey ve eder denemez. Onun kimseden kiyöyü ele alarak” böyle“ başlı: |Bir asır fasıla ile iki millet ayni |fatihi ile ihtiyar. Giritli Devlet|eden betbahtların feci akibetini ' am temeli: kt diikkina” İska olma- yap bir “Adam hakları “Be-| tecrübelerden geçtiler. Bir asırJadamı nihayet, galibi mağlübu ol-|sultanlar memleketten tart ve kurdukları hürriyetin temelinden hiç bir şekilde bir hak Yanmamesi, £ tanzim etmeli idisİevvel Yunanlılar istiklaleri için|mıyan heriki tarafa huzur ve re-)teb'i adilrken görmüştük. Yine |her veçhile emin ve müsterihdir iddiasında bulunmaz. “Bir muka- | “İnsanın - mukaddeş, inkâr ve)çarpıştılar ve kazandılar; Bir asır |fah hâzırliyan bir yolda birleşmiş-|bu akibete tişne olan zavallılar |ler. veleden münbais olmıyan her)iblâl kabul etmez hakları vardır:|sonra. “biz - istiklâlimize © veİlerdir. Bu yol üzerindeki mani-|da Yaptıkları zelil hareketlerin. Doktor Etem Vessaf hak bir iddia, daha doğrusu bir) Yalnız insan olmak bu haklara|inevcudiyetimize tevcih edilmiş) alar temizlenmiştir. Tesis edile- malikiyet için kâfidir. Ne hü-lbir tecavüzü ezmek için Çarpış-İcek dostluk samimi, zaruri ve İdris B. Belediye reisi oldu lıktır. i i MİS bune kümdarlık, ne aristokrasi, melek ve kazandık. binaenaleyh devamlı bir dostluk Münemen, 27” (8.€) - Sh Hüseyin beyik seçilmişlerdir Yakın bir atide kararan ki. İşte bunun içindirk ki, Ruso en , krasi şeklinde hiç bir hü- rar / gibi mantıklı veya: mantık aşıkı| igmoğ'asi Şeklinin berlen tara; |, Netice itibarile Yunanlıların) Jacak” ve “Balkanlarda, şarki bazı fikirler, adamın bu muhay-| ından idaresi prensibine, ne de|stiklâl mücadelesini biz. masil| Akdenizde, hatta Avrupada sul- yel haklarını nazarı itibare ala-| herkesin bir veya bir kaç kişi| bugün 'meraretsiz hatırlıyorsaklpu tahkim eyliyecektir. rak ve bir an için onları teyit| tarafından idaresi sistemine müs- a e ERİ Rİ ene li emleğii stiyerek, bu hakların|tenit hiç bir hükümet bu hak. zaferimizi ayni şekilde'aklı gelim i a e ilaskabul eğ lmialıdır. *Günli | tin ticari :ve iktisadi *münaseba-|bes ,Cümhuriyet Fu Halkın tam bir itimadını haiz A a öl ln aaa ii ce ya İl an geç tasavvür etmişlerdir. Böyle bir Sadete kendi dairesinde hare-)suh, milletler için “asıl hüğmü)0er İKİSİ için çok faydalı glaci ekseriyet ihraz eyledikleri|hirde büyük, sevinçle , karşılar mukavele mevcut olsa, ondan|ket eden bir hükümet vardır kilolan hâl ve istikbaldir. Türkiyeyi de, Yunanistanı filhakika haklar neşet edecekti: harekâtı bu el sürülmez haklarla Hâl ve istikbal içinse, “son |boş; manasız “ve zararlı “bir te: mükayyettir.Bu haklar şunlardır. |geçen (harp senelerinin * atıkl|lihat rekabetinden kurtarabile- Fakat iki beyannamenin ini“ İsafhalarından Büyük bir eyili hatrirleri, birincisininkiler daha çıkmıştır. İki müllet arasında az olmakla beraber, ayni zaman“) daimi da hem liberal ve hem demok- vukubulan davet üzerine beledi-) “9 KA ye binasında ilk içtimaları akt|z€vatin halkın itimadına lâyik vb» lyimetei caiebenlilm. hizmetler göreceklerinde şüphe- i v beyi intihap © eylemişlerdir. “En-|miz yoktur. Muvafakıyetler tw muz. M. Venizelosu ve diğer Yu-| gömen azalıklarına da“ Cevdet menni ederiz. ir düşmanlığa sebep olan | nan ricalini ziyaretlerinin hakil —— — ame Yalnız, mevcut olmadığını söylemeğe lüzum görmem. Adam. haklarının esaslığıdır ki, onların ilân edilebilmesi için bir esas cektir. Bunun içindir ki halkı- aramağa sevketmiş, fakat im-| yat idil i da ferdi | peseleler kökünden halledilmiş, İyir © memnuniyetle | kargılamal e kânsız olduğu için hayali kalan irriyete ve milletin hâkimiye, (9m mili bir çehre olan tadır. Sesli fil We Türk musikisi bir mukavelede aranılan esas ta) ine inanıyorlardı; Bundan do-|/04e Yunanlılar için ve Yuna- Behzat Arif i boş: kalmıştır. layı eserlerinde muazzam bir fi- |nistanda Türkler için takip edi-)ge Z a Türk musikisile alâkadar yeni eme bir filim hazırlanıyor intişare: başlıyan gazeteleri Bundan bir kaç ay evel Hakikat şudur: Tabiat ikti-| kir tezadı mukadderdi. lecek siyasi bir gaye, zası cemiyete dahil bulunan ve) | Her şeyi karıştırıp taglit et-|güzeşt mevzuu kalı cemiyet vasıtasile yaşıyan insan, medikleri yerde vüzulisuz ve) Biz bunu gördi ifa ettiği ilk hizmete, ve imza) natemam olduklarını ilâve etmiş-jladığımız. içindir ki Yunan ii , Bunu yazarken, eserlerinde |artık düşman saymayor, bilâki eylediği ilk mukaveleye müte-|tim: Bunu yazarken, eseri artık düşman i saymayor, bi ilk çıkışlarında. görmediği Öİ;ik 'Mürk sesli fil kaddim şahâi hiç bir hak sahibi milletin hâkimiyetine değil, ken-|onlarla dost olabileceğimizi his-İğ ,azbet itibarile itibarile bi İstanbulda olduğu gibi, Sildi di tabirlerile “insan ve vatandaş! gedi Bı hükümetini i İğ! i ğu Bİ değildir. O alacaklı olmadıkça ei sediyoruz. “Bunu ümetimiz İğ ci dereceyi elde etmeğe mü- Bİ fzmi i DE k hakkı , dedikleri şeye hasrı) çoktan beri görmüş, budostluğu | vaffak olmuştur. ni LER ona hiç bir borç yoktur. Ala|fikir etikleri kısımları düşünü) pazırlamağa çalısmıştır. Bu me-|İ) yin bizer gösterdiği” bu yaffakıyet hatırlardadır. v olduğu b da, müte-| yordum. İnsan ve vatandaş|sele üzerinde firka ve fikir far- | sek alâkayı'minnet ve Kalan Bu filmde mnelki konseri, » m borç ancak alacak müka-)hakları hiç bir suretle mev -İki yoktur. Sulu ve döstlükü'si- İf la kaydeyleriz. veren Türk sanatkârları Li esinde mukayyet olan şeyden)cut © olmadığından , O bundan) yasetini takip için bütün Türki) | İntişarimizi tebrik lâfünda Şİ nın başında bulunan De i Ma Hepsi bü, kadar.) bahsetmek istenince bu haklar) ileti hükümetinin arkasındadır. | bulunan“Yeni Asır,, ve “Hal- Öniz kızı Eftalya hanın A m haklarından o bahsetme-İicat edilir, ve icat edilince del © Ye nanistanla düşman oluyak- IN kın sesi,, refiklerimize teşek- $İ komani muallini Sadi bey vi meli. ya çok fazla konulur, yahut çok Eransadan Mısır tarikile | Fakat bu yazdıklarıma rağ-Jaz. Bu hakların tadadı keyfidir. İtanbal , dönürkol şah bir Şey İğ men, “Adam Hakları Beyanna-| Mevcut olan arzuların ve yapılan rimiike 48 uğtâmışlardir. mesi,, benim esas kanunumdur.| temennilerin tadadından ibaret- Bul “ilini “hakkinda mü“ Ne itibarla ve niçin böyle oldu-)tir. Ezcümle, “ Beyannameler, Kii SERYAEYEZ ATE ğu ileride görülecektir, mühairirleri için isen akları için bir fırsat oldu. Dün Dikkat! Adam sıfatile “ Adam Hak-| hürriyet, müsavat, emniyet ve İ , a m görüşdüğümüz — Eftalya ları ,, nın mutlak surette. esas- ekin Pe O . hanım demiştir ki : sl zerinde ra” ediyon a kasan şti iss Aylık Zengin Altan (7 aça emer ie payi ti dn sapan Pi tanbuldan Parise gittim. Patelbir teklifte bulundu. Türklerin v i haklarından bahsettikleri zaman bunun sebebi, şudur ki, mesle|yi ire hakla teerih eyleri bu. suretle yazedilmekle, yani)?“ Çor! hatı teşma ey'erer. ki : gramofon — şirketle © aramızda) Avrupada çok sevilmiş olan v* mün'akit bir mukaveleye tevfi-| güne san'atkârı Vedat Urfi be 1 Beşi bir yerde $ Hepsi birden 40 Altın lira 30 : 15 Altın yarım'lira tan ne biz, ne onlar, e lm ll ei lk kan Pariste müteaddit plaklar do- |bu şirketle alâkadardı. Şirket * Adam Hakları Beyannamesi »| hürriyetinden “değil. Bu hakkı, İÇ nin çok muhterem. muharrirleri| düşünmek, söylemek ve yazmak a meşhur Fransız şirketlerinden Na| bu dramı baştan aşağı Türk mi 30 Altın çeyrek lira Altın lira Ipas şirketi iki sesli konser filmi|sikisile ve nağmelerile öonori” çoğalttıkları halde, bazı yerlerde|sada sabık rejim esnasında in- iskeç yaptık. ceğim. Bu filmde bütün şark" de tahdit etmişler veya büsbü-|kâr ret veya ihlâl edilen hak-|BiHer 25 kopun piyangomuza birdefa iştirak hakkını verir. Şirket bu filmler için ayrılları ben okuduktan başka filmi kın haklarını birbirine karıştır-İonu aramağa veya teyide lüzüm cok; i ekilde bir fili ık“ teveccüh-|d irket işe başlamak İçi i SR / ir, Keşide noter huzurunda yapılacaktır. A işlrdır. Adamın, ferdin hak) görmedikleri mi, zanmedilmel?)fi — X alana Lal vi tar İİİ görüanler Bilin 5 kadar şiki Hr kaç hafadanbör! RN hak mıdır? Beyannameler düşün- makla yanlış, tehlikeli, ve hatta| mek. söylemek ve yazmak hür. Idurdum. Akkompanyöman için) başka bir noktai marar kabul yanımda bazı diğer Türk sanat-lettirdi. Bu da şarka ait büyük bu çok güzel hürriyet kanunue-| hürriyetinin tabii ve elzem bir sasilerini tanzim ettikleri zaman | neticesi mi addetmeli ? Etime- a i Sağ ücnda getirmek arzusunda bu-|etmek. Vedat bey Pariste bu hir Ga hany ANİ Bu hediyemizin birini veya bir kaçını kazanmak için muh-İği| vücuda getirmek arzusun KN ARAMAYL Va y Beyannameler muharrirlerinin İğ. okuyucularımız biç bir külfete sokulmıyacaklardır. lundu. Biri «Kürdili Hicazkâr; susu kat'i bir. şekilde tesbit tün unutmuşlardir. Eserleri müp-|ları düşündükleri ve okutmak |Bikuponla iki 75 kuponla üç defaV:s. iştirak edilir. Yani taliği| dekorlar yaptırdı ve filmi Pariste|bazı sahnelerinde de görüner hem ve na tamamdır. hürriyeti zaten eski idare za-|ğijyardım ederse bir kaç hedi irden kazanmak mümkündür.ğİ| Paramont sinemasında gösterdi. |gim. Alaturka musiki kısmın ları; ve halkın, milletin, serbes| Bu muhtemeldir fakat gine belli hoğlarına gitmiş olmalı ki bir) yahatlarda bulunan Vedat Ur miyetin hakları, Adam hakları |değil. Kuponları saklayınız! müddet sonra yin Fransiz şir:|beyin Pariso dönmesini bekl” manasız neticelere varılır. İki) iyetinden bahsederler, okutmak kârlar da vardi. İşte bu aralıkİbir dram vücuda getirmek evvelâ herşeyi birbirine karış-İmeli mi? Belli değil. beri bakları Kzumundan e fazla|nek tabii olarak bilkassa Fran- Sadece her “gün neşredilecek kuponlarımızı saklayınızdğığ| diğeri «Zeybek» olmak ünre ikililkten sonra tekrar Faris dün Evvelâ, adam hakları ile hal-manında o mevcut olduğundan Piyangonun keşide tarihi ayrıca ilân edileğğİ| Avrupalılar hiç görmedikleri bu| zeveim Kemani Sadi bey memur — Bitmedi — * ketlerinden © birisi “dal mektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: