15 Ocak 1931 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8

15 Ocak 1931 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

100 UYANIŞ No. 1796—111 Gazi çiftliği Ve Ankarada Alâtı Ziraiye SERGİSİ p * a Gazi Hz. lerinin ciftliklerini ziyaretlerinden iki intiba Geçen halta Ankara'da açılan ziraat serisi pek büyük bir takdir ve alâka ile karsılavdı. Bilhasan, Ankara'da Gazi çiftliği gibi ziraat ve çiltçiliğin en mütekâmil bir nü- manesini vine gelirmiş olan ve memlekette bildmüm teesddi ve inkilâp hereket Jerinin hami ve mübeşsiri bulunun büyük Gazimizin bu sergiyi ziyaretleri esnasındaki (ak- dir ve iltifatları serginin bu alikaya bihakkın lâyık olduğunu gösterdi, Reisicümhur Hz, lerinin sergiyi yiyaretleri günü olan bir (otoğrafiyi ve ayni zamanda Gazi He.lerinin evvelce çiftliklerini ziyaretleri esna sanda alınmış dizer iki intiba ile bu sahilemizi tezyin ediyoruz. Türk siraatinin istikbale ne feyiz! adımları mazhar olacağını müjde leyen bu resimler Türk köylüsünün Gazi Hz. leri- nin açtığı teceddiüt yolunda çok geç- meden en çorak topraklarımızı bile genlendirecerine #üphe (o birakiyor, Çünkü biliyoruz ki Gazinin temas ettiği her zeminden az bir zaman. da behemehal nur ve feyiz fışlı. rr, Memleketin büyük istikbali, iktisadi sahada bilhassa ziraat süye- sinde hasıl olacağını takdir buyuran Gazi Tiz, leri kendi çittliklerile de bu kanaatlerini bize kuvvetli bir esor halinde göstermişlerdir. Bergi ayın yirmisinde kupanacaktı, Gazi Hz. lerinin Ankara alâtı Ziraiys Sergisini ziyaretleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: