16 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

16 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA ymm Limon çiçeklerinden müstahzar bil HASAN KOLONYASI: En Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnuvaz kokusu karşısında lâl ve hayran kalmışlardır. Fransa, Almanya ve Amerika P nefis Şark müstahzarından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmekte ğirld Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, başağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenzilât yı k 60, 110, 200 kuruşluk d talat hasan ecza deposudur. Üsküdarda şubemiz yoktur. yapılmıştır, 35, ruşluk gişlerde &a e a , Yeni Mevsim Yaklaştı Bu münasebetle Galatada Karakövde börekçi firm ittisalinde büyük mâhallebicinin Üstünde EKSELSİOR Büyük Elbise Fabrikası En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmektedir. ERKEKLERE MAHSUS | HANIMLARA MAHSUS İngiliz muşambaları 9 11. 7 Mani bei gina dye 13 1 /, Kabilitebdil muşambalar 14 ”, e i Muşambalar bivertin astarlı 19 '/, Tİ uu” Trençkotlar —o 17, ve kabili & biçimi eler Sagi 17'/ 25 Yy, ÇOCUKLARA . MAHSUS 4'/, Gabardin pardesüler MUFLON İLE 291; 7 Mandelbegr pardesüler | 37 /, 9y muflon ile » a İngiliz biçimi kumaşlardan 22 '/, 13 bi PARDESÜLER 2 1 Trençkotlar 17 */, giy, İyi cins yünlü paltolar 13 /, ai) iken Kostümler 47, İ pardesüler, paltolar, kortü muşambaların Licivert siyah ve Köstümler 18 Y, müntehap çeşitleri ve banımlara ahsus mantolar ve sair renklerde ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur, may Toptan Fiatına Perakende Sâtış Arnavutköyünde kâgir çifte saraylarda İstanbul ithalât güm rüğü müdürlüğünden: Adet Nevi Marka Kilo Sandık İ.ZF.A.O.M 30 ZF 1c0 A.C 8I EFP HFP Cinsi eşya İpekli pamuklu mensucat Ekle salih Felemenk pey Demi raptiye Gramofon plâk Tehi şişe Mısır İpek çizgili pamuk meni cat parçaları Benzin Petrol Muturin Madeni makine yağı Müstamel bakır sahan Kuru inek derisi Mahallinde bilvezin sağlsf olarak teslim edilmek üs re porselen telgraf fincan! Kimyahananede nümüne şişeleri Tel halat Ton Tehi mukavva kutu-Transifi kap 431 Mazot Balâda muharrer on sekiz kalem eşyayı 17-9-930 tarihindi U0 45 Muşambalar Muşambalar ” Muhtelif renklerde ” gabardin Sandık kap adet parti Kauçuk muşambalar . Bivertin muşambalar marka empermeabilize Gaberdin pardesüler Trençkotlar | Trençkotlar muflon ile e Si Yünlü paltolar Bağ 3349 erkeklere © mahsus kostümler, ve Ayni © zamanda " İstanbul İthalât Gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satii lacağı ilân olunur. BUGÜN BİR SANİYE GEÇİRMEKSİZİN Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Tokatlıyan karşısında 223 numaralı LUVR MAĞAZALARINI Ziyaretle fevkalâde satışından istifade ediniz. | Tefrişat Kumaşları, Perdeler, Storlar, Duvar kâatları, Mantarlı muşambalar ile salon, Gİ yazıhane, yemek odası ve saire için zengin, müntahap mobilya takımları, gibi ği eya üzerinde büyük | tenzilât, 9/30 “75 07,30 91.10 Koponlarda, Kumaşlarda Halı ve Mobilyalarda, Muşambalarda İKK #eneler gibi ilk istifade edecekler arasında bulunmanız için istical ediniz. p - Kız ve Erkek Leyli ve Nehari FEYZİATİ LİSELE Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayrı teşkilât dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. Asrın icap ettirdiği en mütekâmil vesait ve teşkilâtı haizdir. Kayit muamelesine başlanmıştır. Kayit için mektebe veya İstanbulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebilir. İs- tanbul cihetinden gelecek nebari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait işlettirile- cektir, Resmi karara tevfikan mektebimizde dahilteşrinievvide derslere Bebek 210 Telefon İstanbu: 2867 başlanacaktır. Orman mühendis muavini Yetiştirmek üzere Orman ameliyat mektebi açılmıştır. müddeti üç senedir. İstanbulda Büyükdere Bahçe köyündedir. Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayıt ve kabul muamelesi Iteşrinievvel 1930tarihi- ne kadar devam edecektir. 25 talebe almacaktır. Fazla talip zuhürundâ aralarında müsabaka yapılacaktır. Orman ameliyat mektebi keyıt ve kabul şartları. 1 — Talipler Türkiye cümhuriyeti tabasından olacaktır, 2 — Taliplerin yaşları 25 ten yukarı olmıyacaktır. 3 — Talipler orta meklep mezunu olacaktır. 4 — Talipler hastalıklı sakat olmadıklarını, arızalı yerlerde dağlık havalide yürüyüp gez- meğe ve hayvana binmeğe bünyevi teşekkülâtının müsait ve mütaharmil olduğunu tasdik eden bir tabip raporuna malik olacaklardır. e va ; : 5 — Talipler iyi ahlaklı olduklarını ve hiçbir günâ cezayı müstelzim ef'al ve harekâtta bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olen ihtiyar heyeti mazbatasına mâlik olacaklardır. Dünkü gazetelerde intişar eden ilânlarda tenzilât rakamları sehvi tertip olara! mecçanidir. Tahsil KKAT:yiniş çıkmıştır. Yapılacak tenrilât mikdarı bervechi balâ olduğu tavzfhen ilân olunur. Leyli ve Leyli ve nehari Kız ve erkek Anadolu Orta Mektebi Talim heyeti güzide muallimlerden mürekkeptir. Ehemmiyet verilir. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Adres; İstanbul Çarşikapı. Telefon: İstanbul 4205 İstiyenlere tarifname BM gönderilir mma Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında Leyli ve Kız ve “* HAYRİYE LİSELERİ “xx Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıfları e anes i vin vee m ema mürekkeptir, Fransızca . vi tedrisata i ği in il 6 —“Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki şartlarına tevfikan moterlkten tasdikli kefen İl dötimeme olmmender Tilbe mektebin im otemelileri. gühetine azami dikket ve let senedi / vereceklerdir. z evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. Orman mühendis muavini olmak için meni at e rma ri eni — D H h z İ mektep mezunları | teşrinievvel 1930 tari ar İstanbul'da Büyükdere - çe nde rr, orhoroni ' BE . dürlüğü Beniğla Malta o, İZMİF Ziraat mektebi müdürlüğünde! Yüksek Orman mektebi rektörlüğüne, yahut Orman müdürlüklerine, orman müdürleri olmıyan yerlerde en büyük mülkiye memurlarına bir kıt'a istida ile müracaat etmelidirler. Talipler. istidalarına huviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, aşı şahadetnamesi hüsnühal mazbatası ile tabip raporunu raptetmelidirler. ş 62 adet dış 62 otomobil lâstiği Tütün inhisarı umumi müdürlü- günden: Muhtelif eb'atta 62 adet dış ve 62 adet iç otomobil lâstiği en | *. uzunlar iş Kayıt Ve Kabul Şeraiti adet iç DETAE DEERE TAN | irk marn nmaz | SATITIK KÂĞIT, — Dolma bahçede Maliye | ““27* yekiep leri ve meccanidr. Birinci maddedeki orf vekâleti evrakı matbua anbarında ve Defterdar- ein e “girmek istiyen ; efendiler aşağıdaki şartlar” lık damga matbaası ve Bayezit ve Sultanah- ca il met mahzenlerinden 'İstimalden sakıt matbu A — Türkiye tabaasından, Kâğıtlar satılığa çıkarılmiştır. Müzayede 24 Eylül B — Yaşı 19 dan yukarı olmamak. C — Vücudü ziraate mütehammil olmak. 930 Çarşamba günü 15-de Defterdarlıkta yapı- D — Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabif raporile tevsik etmek. kapalı zarfla alınacaktır. 930 senesi malı verecek taliplerin her gün gelip eb'adı görmeleri ve 27-9-930 cumartesi günü saat 10,30 a kadar zarflarını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. lacaktır. Talip olanların şimdiden şeraitnameyi görmek üzere müzayede komüsyonuna ve Kâ- ğıtları görmek üzere zikrolunan anbar ve mah- zenlere müracaatları, E — Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak 3 — Bizzat ziraatle iştigal eden çiftlik ve arazi sahibi ©“ lâdı olduğunu tevsik edenler tercih olunur. 4 — Kayit ve kabul zamanı teşrinievvel bidayetine kadardı” ————— - —————— seri Mes'ul Müdür : Burhanettin Âli

Bu sayıdan diğer sayfalar: