16 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Birkaç rakkam “İktisadi ahval çok bozuk!,, alnız bu feryadı — işitiyoruz. nlayan da bağırıyor, anlamayan a... Bilhassa, bu
 Mühim iki kanun lâyihası Cemiyetler ve mebus intihabı kanun İâyihaları Bu iki lâyiha M. Meclisinin bu seneki içtimaında...
 Hareket bitti Ağrı dağındaki eşkıya kâmilen tenkil edildi Ankara, 14 (A.A.) — Ağrı tedip harekâtı eşkıyanın inhizamı...
 Tevkif edilen gazeteciler Fethi bey tevkifi protesto ve Anadolu gazetesini itham ediyor — -— Şehrimizde çıkan Son posta ile
 Fevkalâde içtima Meclise verilecek lâyiha hazırlandı İsmet paşa -Hz. de bir nutuk irat edecekler Maliye vekili Saraçoğlu...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAL MA Üçüncü Altın Piyangosu dün çekildi. Kazana numa- raları bugün dercediyoruz. Ü y Numaralarını altınlarını alabilirler. getirenler Sene 12 — No: 4286 Tahrir telefonu | İstanbul — 168€ İdare telefonu İstanbul — 1484 Fiatı 5 kuruş Bir kaç rakkam “İktisadi ahval çok bozukl, f nikbin olacağım için kari'lerden af dilerim İktisadıyatın iyi veya fena gittiğini si yeri A > ö Içülerin, in, el ile e ur, eseri Hattâ, dare tarihinde ilk defa olarak 1930 senesind. nce, ithalâttan fazladır. Ci edelim: 9 senesinin ilk altı ayında ihracatımızın yekünu 78 milyon lira idi. Buna mukabil, ithalâtımız ilyon liradan fazla idi. zenemizde 43 milyon liradan fazla açık vardı. Bu senenin ilk altı ayında ise lehimize olarak bir milyon lira fazlalık görülüyor. Asıl ihracat mevsimi ayda, bilhassa içinde duğumu: ihracat zarfında ehimize bir fazlalık kkaktır. asında fiili bir istikrar hasıl İktisadi tarihimizde görülen bu mesu sebebi nedir? Bunun sebebi ithalâtın, geçen senelere nazaran (azalmasıdır. 1929 Si el altı ayı zar- Deva sahifede ilk de hadisenin Altın Piyangosuna nasıl iştirak edilir? Bu tafsilâtı 9 uncu sahifemizde okuyunuz. Fevkalâde içtima Meclise verilecek lâyiha hazırlandı İsmet paşa Hz. de bir nutuk irat edecekler Maliye vekili Saraçoğlu Si bey Ankar: e ei Millet Edi eylül Pazartesi günü lili iri içtima edecektir. İçtima 15 gün kadar sürecek, sonra İ teşrinisanide toplanmak — ya üzere meclis dağılacaktır. İçtimada mali kanunlar müza- kere edilecek ve maliye vekili bu hususta izahat © verecektir. Bundan sonra başvekil İsmet paşa Hz. nin hükümetin i ve tatil hakkında izahat ve hükümetin icraatına karşı vuku bulan tenkit- lere cevap vermesi muhtemeldir. Gazi İçti tima günü Hz. nin e meclisi teşrif led zannolunuyor. | | 1 1 Meclisin içtimaa davetine esas ( Devamı ikinci sahifede ) SALI — 16 Eylül 1930 Hareket bitti Ağrı dağındaki eşkıya kâmilen tenkil edildi Ankara, 14 (A.A.) — Ağrı tedip harekâtı eşkıyanın inhi- ış zamı kat'isile hitam bulmu bir * hayli: rüesa maktul olmuştur. Dağıtılan - eşkıya bakıyesile metrukâtı ve 'ma- ğaralarda, sarp yerlerde giz- lenmiş olan o perakendeleri bilfiil a gü ei bütün meyanında bukünlüsektedir. Şu- ) raya buraya kaçan bazı şakiler de toplanmakta dır. Artık Ağrı meselesi yoktu Cumhuriyet ordusu şark idi dumuzda müzminleşmek isti- dadını gösteren bu meseleyi zam iş ayın 12 sinde Eaerdeii iii Fevzi paşa Hz.nin teşekkürü Ankara 14 — ük eri 'kânı harbiye reisi müşir Vi aşa Hz. Ağrıdaki harekâtın ilam münasebetile, dokuzuncu kol- . Ağrıdağı İebekrizn bü- yak fedakârlıklarla kazandık- ları muvaffakıyetten ( dolayı başta zatı âlileri olmak üzere (| kahraman silâh arkadaşlarımın gözlerinden öperim. Asker ve arkadaşlarımı takdis < Üçüncü altın piyangomuz Dün bir çok karimizin huzurunda çekildi 5 beşibiryerde Altın 3358; birer beşibiryerde Altın 313, 1489, 3815 numaralara isabet etti üncü Altın Bien çekilirken Evvelce ilân edildiği 3 üncü altın piyangomuz dün tam saat birde bir kariimizin huzurile k çok idarehanemizde çekil- İN bir kariimiz tara- eya torbadan çekilmiş ve hazır (Devamı ikinci sahifede) Mühim iki kanun lâyihası Cemiyetler ve mebus intihabı kanun lâyihaları Bu iki lâyiha M. Meclisinin bu seneki içtimamda müzakere ve tasdik olunacak v | ini, neki ruznameşine e dahil LE sadi lâyiha, en yeni 1 istinat edecektir. Bilhassa mesleki cemi- yetlerin tabi olac: lar en hü ir göre tar m edil Türk ei esasiye Elimle teyit wi ihti ayni şiddetle menediyor. mer an kanununa gelince: Bu kani henüz meclise yerime miştir. Yeni intihap kanununun baz esasları şim Keen İl edilmekle beraber Jâyihan alması için, üzeri daha er (Devamı ikinci sahifede ) ir >. : | Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. a Tevkif edilen gazeteciler Fethi bey tevkifi protesto ve Anadolu gazetesini itham ediyor Lirik e çıkan Son posta d ile İzmirde münteşir Hizmet, Yeni Asır gazeteleri mesül mü- dürlerinin ( tevkif (o edildiklerini zmıştık. İzmirde gen Anadolu gazete- sinin mesul müdürü de tevkif edilmiştir. etin sebep Fethi beyin nutkunı tahrif ederek neşreylemesidir. evkuf gazeteciler tahliyelerini Er era de bu talep redde- bi gelen bir telgrafna- meye göre 125 avukat içtima ederek ii a müzakerede bulunmuştı Fethi beyin protestosu Gazetecilerin tevkifi münasebe- tile ni ke şu protestoyu gön- | dermişt “İzmi ve burada bazı gaze- teci kalk tevkif olun- ması matbuat ie hükü- metçe henüz taham edilmedi- e göstermektedir Bi en metleri e hükümetin bazı imei na yapıla öner Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetine tecavür suretinde göstermek hiç bir davayı ispat edemez. ren DAİ DEE, çıkan Anadolu gazetesinin neşri- yatı meydandadır. Bu gazte te miz ve besi bir halk kütlesini sarhoş vı lerile thk eti vasalatimmi tesirler uyan sisi rdığı ir gazetesie ne binlerce telgraf, çebi yazarak asılsız a anunu: istinaden salâhiyetini istimal eden leri tevkife kalkışmak Türk Cum- buriyeti ve u umhuriyetin te'min ettiği matbuat hürriyeti namına protesto edilecek bir vak'adır. Anadolu gazetesini itham edi- yorum, Cumhuriyet hâkimlerinden adaletin bitarafane tecelli ettiril- mesini beklemek -hakkımızdır. ,, amma OE LA İLA le

Bu sayıdan diğer sayfalar: