16 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

16 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam Arjantin ihtilâli sükün buldu Sahife 6 Geçen hafta arjantinde bir ibtilâl çıktı, ihtilâl neticesinde hükümet reisi ie etti, mebusan meclisi dağıtıldı v. a intihap yapılmasına karar verildi. Arjantinin merkezi olan Buenos Ayreste bazı kanlı hadiseler de oldu. Bir çok er de yaralandı. Şimdiye ii li haberler bu ihtilâlin iktisadi yim bei blirmektdir. Mamafih bu hususta henüz mufassal malümat alınamamıştır. ukarıdaki resimler Reisicumhur sarayını, aşağıda parlâmento &.nasını ve istifa eden Reisicut ki M. eği yeni iin or. Su kabı yerine deve kuşu yumurtası! vekuşunun yumurtaları çok die Kaim içini boş; büyüktür. Cenubi Afrika yiye bu yum ib yukarıdaki 2 urtaların ucunda ktiçük bir şalttıktan sonra, Su taşımağa mahsus limra ve özerlerine süsler resimler bu yumurtaların büyüklüğü a bir fikir verebilir, Tefrika NO.44 — —— a 16 1930. Hacı Murat Muharriri : Leon Tolstoi teşekkür ederim. menni ettiğimi kendisine söyle- yiniz dedi. Hacı Murat Mari Dimitriyev- na li elini salladı sonra, dağı ve kalbini göstererek dışarı Oradakile disini takip ettiler. Odada bulunan zabitler, çeliğini muayene için hemen ı in dan çektiler ve de bir çelik olduğuna karar verdiler. utler Hacı Murata merdivene kadar refaket etti. Fakat, orada kimsenin beklet eri gayet çevik hareket etme a Ha et cı Muradın ölümile e Mimi bir vak'a oldu. Hacı Murata karşı büyük bir hürmet besliyen ve müteaddit defalar | bilhass. eşhur naibi görmek için istihkâma gelen bir kalmık ahalısı Hacı Murat gitmeden iç iğ Bedi cuma günü camic geli rica için ona raki bndörmişlerdi, Esmit Hacı Muratla kan davaları »len Kalmık prensleri ondan nef- ret ediyorlardı. Bu daveti haber alınca Hacı Muradın camie gir- mumanaat edeceklerini bildirdiler. Ahali isyan ederek Mi > b Yl mn bül dağilerin iyi. ile inle Murada camie gitmemesi emrini gönder- mişlerdi. Hacı Murat Camiye gitmedi. du. at Hacı Murat gideceği sırada, altında atlarının beklediği merdivenin üzerinde göründüği çin 5 tanıdıkları kalmık prensi Arelan Han meydana çıktı Hacı Muradı göri mez i, fakat hedefe isabet sasi ı Murat bir elile kame dizginini tutup diğer elile onun hançerini aldı ve hay- kırarak tatarca bir şeyler söyledi. Butler ve Eldar ikiside ayni zamanda düşmanlara doğru 'ko- şarak Kölirini tuttular. Tabanca üzerine > Matveieviç göründü ve işin apınız, fal burada, evimde böyle bir kasap hk hazırlamak, işte bu olmaz dedi. Çol boylu, li bıyıklı k kai Arelan Han sapsarı 've titiriyerek hayvandan indi ve İvan Matseiii takip ederek eve girdi. Hacı Murat ağır ağır nefes alarak ve “yanına gülerek ( hayvanlarının döndü, # Butler m yn Hacı Murada sordu ük 0 öldürnek istedi? çıktı, pe erin hemen hepsi ken- ercüman Hacı Muradın sözle- rini naklederek : da kaide böyle imiş, Dökülen kanın intikamını alması icap edermiş. İşte bunu için onu — Onlar — yiz “besi öld rürse il takdiri öyle imiş demektir. selâm- nın gözleriyle şefkatle kar: izi ve ona: — Allaha ısmarladık, Teşekkür ederim. Teşekkür De rim. Dedi. Mari Bimitriy — Allah öğlen Böermek usunda etsin dnlâdi ve etti Butler: ğ Bostunu unutmal dedi. Hacı Murat tercüman m ya — Benim sadık bir dost oldü- ona başile bir işaret u ve onu asla sik ülağni kendisine. söyle, dedi ve baca- ! Zının tep na rağmen aya- kılıcını düzelterek yüksek eğerin üzerine - yerleşti. Sonra, daği sü e bas r — tavırla we İz e başlanıldı. rt babayğl Aren üzel r kurt gil i Öehrei li bir çekili ği trovski: EN aldatacak. Kurnazın biri lela dedi. > Mari Dimitriyevna hiddetle: iğ — Allah verede Ruslar arasın- m da böyle bir kaç kurnaz bulun- Evimizde bir hafta yaşa dış ai iyilikten başka bir şey, görmedik. Nazik, zeki, doğru bir adam — nereden ilmin Harekâtından (o hükmettim. İvan Matveieviç: — Hiç şüphesiz ona âşık olmuş dedi. — Âşık olmuşum! ne örme ne? Ya mert bir İnız hakkında neye fena söylemeli. O, tatar olmakla beraber iyi bir adamdır. utler: nh —Çok doğru Mari Dimliriyevva; dedi. Aşkolsun onu müdafaa ettim! (Mabadi var) 5 ELA MAŞA, gi Ne yazık! Münasip, bir apartıman. bulmak için kan ter içinde sokak sokak delağıyorsu. nuz: Halbuki “ my, da bir küçük ilân bu işi- nizi hemen halleder! | RELAME AZK IŞ k KN

Bu sayıdan diğer sayfalar: