15 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 k ve Balıkesi içerken, yanında K Fethi B. Nuri beyle beraber kşam saraya gelerek Gazi tarafından kabul edilmiştir. Fethi B.
 Dün verdiğimiz haber teeyyüt etti B. M. Meclisi 22 eylülde içtimaa davet edildi Kâzım Pş. Hz. nin bu sabah gazetemize vuku
 İstanbul ve İzmirdeki tevkifat Dört gazetenin başmuharrir ve mesul müdürleri tevkif edildi Bunlar hükümetin manevi...
 Dikkatler: Madalyanın tersi “ — Sizi rahata kavuşturacagım/,, “Vergilerinizi azaltacagım...,,, “Bu zengin topraklar üzerinde
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Kupon No: 4 Sene 12 — No: 4285 Tabrir telefonu | İstanbul — 1686 Dün verdiğimiz haber teeyyüt etti B. M. Meclisi 22 eylülde içtimaa davet edildi Kâzım Pş. Hz. nin bu s vuku bulan mühim beyanatı 3 mm Filhakika heyeti vekile dün İsmet a fev- aşa Hz.nin riyaseti altnda kalâda bir içtima aktetmiş va ”;. Meclisinin fevkalâde i hakkınğa > ar içtimaa ittihaz ettiği r Reisicumhur Hz. arzedilmiştir. Hz.nin yüksek atidek? —Karaj Rin tasdikine “ Milli paranın kıymetini koru- mak için hükümet faaliyetinin bir senedenberi. bu vadide sureti eçhiz eden kanun istar tasarruf ve teyakkuz milletçe fevkalâde asiret gösterilmiştir. Bir taraftan bütün bu tedabirin tesiri, diğer taraftan istihsalâtın emnuniyeti mucip bir inkişaf ,östermesi ile milli paranın sukuta arşı muhafazası endisesi halen zail Gazetemize beyanatta buluuan Kâzım pa Hz. Paramızın istikrarı için hül metçe teklif edilecek bazı kar lârı müzakere için B. nin gelece fevkalâde bir | olmuştur. Ancak istihsal ve ihra- içtimaa davet edileceği hakkında | catın tesiri karşısında şimdi milli dün ilk olarak verdiğimiz haber | paranın ziyade yükselmeri istidadı resmen teeyyüt etmiştir. (Devamı ikinci sahifede İstanbul ve İzmirdeki tevkifat Dört gazetenin başmuharrir ve mesul müdürleri tevkif edildi Bunlar hükümetin manevi şahsiyetini tahkir cürmünden ağır cezada muhakeme edilecekler İzmirde çıkan “Hizmet, gaze- tesinden naklen intişar eden bir yazıdan dolayı “Son Posta,, aley- hine ükü mi hakkında tahkikat yapılmasına arar verilmiş, tevkif müzekkeresi kesilmiştir. Selim Ragıp B. dün geceyi tevkifanede — geçirmiştir. | Dün akşam avukatı İrfan Emin B. le görüşen Selim B. bugüu tevkif (Devamı ikinci sahifede) Son Posta mesul müdürü elim Ragıp be' abah gazetemize) © PAZARTESİ — 15 Eylül 1930 g Aydı paias oteli ön Fethi bey Torbalı istasyonunda kahve Madaiyanın tersi “ — Sizi i rahata kavuşturaca- ğım!,, “Vergilerinizi azaltaca- ğım...,, “Bu zengin üzerinde müreffeh yaşayaca, ha hitap etti. Lâkırdının da vergisi yok ya... cevap verdi: “ Allah senden razı olsun! Sen peygamber isii Derdimize misin, nesin yahu, deva, yaramıza merhem caksın! yaşa, var oll, “Hızır gibi yetiştin!,, Şimdi o halk, Fethi beyden rahat bekliyor; memlekete bol para, reket, o refah, saadet getirmesini / istiyor. Hızır'd. an dilediğinin tahakkukunu bekli- or. < Halk daima ister. Fakat ne kadar zaman bekler? Fethi bey, henuz resmi vazifesi bir kuvvet farzediyor. böyledir... Fethi bey daha mebus olacak Millet Meclisine girecek, bütün işi daha aylarca, senelerce bol Jâkırdı söylemekten ibaret kalacak. idar mevkiine kim ilir ne zaman, evet ne zaman .. ( Geçse de ne yapacak? ) Fakat halk bunları bilir mi, ve bekler mi? Günl eçtikçe, Fethi beyin vaat ettiği şeylerden yapmadığını o görecek, bu sefer kim bilir ne yap. hi beye, bir kaç zaman sonra aynı yol bir daha geçmemesini tavsiye ederiz! Bugün çekilmesi mu- : a / karrer olan üçüncü Altın GL | m Piyangosu numaralarını yarınki k neşredeceğiz. ..—........ | nushamız İdara tslefonu £ İataz'al — 1434 içerken, yanında Fethi B. Nuri beyle beraber dün akşam saraya gelerek Gazi Hz. tarafından kabul edilmiştir. Fi sarayda geç vakite kadar kalarak son İzmir hadise- leri hakkında Gazi Hz. ne izahat vermiştir. . C. fırkası umumi merkez ocağı dün Taksimdeki yeni mer- kezi olan Kalmiş apartımanında içtima etmiştir. İçtimada mülha- kattan gelen teşkilâta ait raporlar tetkik edilmiştir. Öğrendiğimize göre İzmir, De- nizli, Balıkesir, Aydın, Alâşehir, Bursa ve kırklareli vilâyetlerinde teşkilât yapılmıştır. Ankarada o bulunan Ağaoğlu Fiatı 5 kuruş Fethi beyin son seyahatinden bir kaç intiba ünue topianan halk ve Balıkesirde treninin arkasından koşanlar.Aşağıda ermenci istasyonunda karınlar.. Ahmet B. yarın şehrimize gele- cektir. met B. derhal lâzım gelen ihtiyaçları tesbit ederek fırka gazetesinin bu ay sonunda çıkmasını temin edecektir. Fethi B. Bir hafta kadar şeh- rimizde istirahat edecek ve M. Meclisi açılacağı zaman Ankâraya “gidecektir. “ > Fethi Bey evvelce tasavvur ilen , Adana ve Karadeniz seyahatlerine hemen çıkmıyacak- ir Fethi bey, pek yakında Fran- saya giderek, uzun seneler Türkiye Cumhuriyetini temsil ettiği dev- letin ricaline arzı veda edecek- lerdir. Esnaf — Bir müşteri geliyor!..

Bu sayıdan diğer sayfalar: