15 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

15 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Eylül 1930 Akşam Siyahat mektupları: çe ole geni ayrılış “Seyyar Yahudi, le 30 Ağustos — «Lamartine» ei Suriye'den Yan mektup ve ya la muhtere Pei oraya dair elliyi mütecaviz yazı yazdım. Şimdi artık dekoru tamamile değiştiriyorum: “ Lamartine ,, va- m a omüteveccihen ktım 5 Üstelik, vapur hınca- hınç fransız müs'emleke askeri, cezvit papası ile dolu... Diğer taraftan e a yolcuları, — Yani, sal ömründa ustura ü ye? ve öbakinde top yuklu takkeli <öpeel (< şema vize Yakalığı ii dan Yale lar arasında en ziyade > at ğ üstte kalmasını beceren Yahudi'- ler, kendi vatanlarında refaha kayuşamıyorlr bir türlü. üzere, Harbi art sorar kadar Yaba lerin dendilerine ait bir mi mle- diğer memle- ketlerden yüz binlerce Yahudi celp ve iskân edildi. e bir Ga bir çalışma ıı çen HABERLERİ | Mali kanunlar Muameldtı nakdiye müdürü tetkikat yapıyor Maliye vekâleti muamelâtı nak- tiye müdürü Sırrı B. dün kam- biyo borsasında para işleri etra- 5 e yapmıştır. Sırrı undan sonra bankalar ln reisi Nurullah Esat beyle uzun müddet görüşülmüştür. Alâkadar mahafil bu mülâkata ehemmiyet atfetmektedir. Aldığımız malümata göre Sırrı B. yakında B. M. meclisinden çıkacak mali kanunlar hakkında projeler hazırlamaktadır. Muma- ileyh bir iki gün sonra Ankaraya gidecektir. Kooperati ere fazla ehemmiyet verilecek Âli iktisat il ticaret mek- teplerinde kooperatif | tahsiline ehemmiyet el yi rılmıştır. Bu neden itiba; ticaret mekteplride ez dersleri okutulacaktır. Sivrisinek Yapılan mücadele iyi netice verdi Sıhhiye akl tarafından ya- ma ve sivrisinek eyet e sene Haydarpaşa ve Kadık ğe ve Adal: kai R. a çal la irisinek tokuzlağı imha etmi Sen se ne yapılan pi müca- Tercüman hanımlar Son günlerde şehrimize gelen ecnebi seyyahları artmı Ss yi memnun etmiştir. manları arasında hanımlar da vardır. Tercüman hanımlar pek ziyade çalışmakta ve mesleklerinde muvaffak olmaktadır. İşte istasyonda seyyah bekliyen il tercüman kolundaki bant tercümanlık alâ- tidir. met Lise ve orta mekteplerde ikmal imtihanları mekteplerde yapı- an ikmal inan geçen hafta emer Si tihanların iğ kısmının neti- celeri Ge tebliğ ipi derslerin netice: bir güne kadar m Şimdiye kadar yapılan tetkikat ekindeki talebenin yüzde 95 i iki Etabli vesikası Vesika alan rumlar nufusa kaydedilecekler Şehrimizde o bulunan ve son itilafname ahkâmından istifade eden rumlara altıncı badele komisyonunca (oetabli ( vesikası verilmesine dev. diliyor. Bu esikayı alanlardan bir kısı er gi Ancak, bunlar, edildiği tabli hakkından in ediyor! lari aşralı olan ve etabli LE rın İstan ul m . Bu il ondan etabli e lanlar label oturdukları nufus urluğuna müracaa & Nufus memurları (o bun nid ufus sicilline Ni iyde tmek n Anadoludaki asl aılikdin ma- halinden enler dir. Bu kayit- lar ediyorlar ye elmeden bunlar nufus sicilline kaydedilmiyeceklerdir. Etabli rum- larının bir saat evel nufus sicilli- mize kaytleri bu hususa ait ilariele idi edilecektir. 4 bin lira ğikd Bakkallar cemiyetinin hesapları tetkik edildi Bakkallar cemiyetinin hesabat tı geçende siniz edilmiştir. Neti- cede 4 ralık bir açık görül müştür. Bu yi sta alâkadarların iadeleri alınmıştır. Bakkallar cemiyetinin açık hesa- ından mes'ul olan memurlar bu masrafların Şehreminleri neden muvaffak olamayor- lardi?. Her nedense bizde Şehremini demek gazeteler için mütemadi- yen hücum edilecek adam, remaneti demek her vesile ile çatılacak makam demektir... Bazen düşünürdüm de şehre- minlerinin niçin bu kadar hücuma eN arının hikmetini kestire- ezdim. en son çıkan Şehremaneti mecmuası elime geçti... ismi değişti ama rü Osman Nuri beyin güzel bir yazısı gözüme ilişti.. Denili- Ea ik pes ve şehre- inik 49 şehi gelmiştir. Bu 49 kalecaitemize ancak yir- vi bir seneden fazla yerlerinde kalabilmiş ve erene beşi bu müddeti ancak iki defada dol- durabilme z Bunların içinde pek talili beger ları anlaşılan Hüseyin Mazhar ve Rıdvan paşalar iL eden cem'an etler” e den ye ve 492 ay 46 iş ln edilirse, beherinin ancak 10 ay kadar m ek yapmış © hükümetin Cumhuriyete inklâbına kadar ge- çen 14 sej ikisi mükerrer şehreminliği etmiştir. kalan da Rauf ay irki ancak (8) e ibar. İşte İlkön dele: vereceği > yolsuz (o olmadığ bir taban , bir Elim em tee TE Erenköy illütesiii ik imtihanlarında muvaffak ll e Yl > elele a YA çi sonra ehemmiyet idi. Lâkin larak diğer yerlerde bu sene olmuşlardır. ia “Cdiyorlar Dunların sadec el Me ve en uma vie e - z im a Finen venin sivrisinek kalma; rine göre Ticaret Ez uğradıklarının sırrına inim Yahudi'ler, deriz asır- dığı görülmüştü mürakıpların cemiyette öğle 14 senelik bremen » kişiye ardanberi sade şehirde yaşamış- Mamafih Erenköyünde de sivri- meği yediklerini taslı si edilince olara lar, hilkaten çifçi değiller; kim- sinek azaliişi Bu sene yapı- so) murakıpl ziyafet i kese 8 e nl vi gübrelere rağmen, olmadı | jaca meri ir m Yevml, Siyasl garete Re e imi bostan, bitmedi karpuz... lie iç çekildiğini söyliyorlar. Bu masraf- | sekiz m ağzile kuş tutsa bir d zi BE gıaye 20) EŞ Di bir nisci tohumu İalriyağa zı İDAREHANE — Acımusluk sokağı şi griye iz t olmamasını | şey yapa: in aşka bir şeyin daha farkına Telgraf adresi: “Akşam, İstanbul, pek tabii görüyorlar. ir m bu müddet zarfında vardılar. kle herke kali ac m ni li Tel li :yazı işleri için :İst: 1686 Ticaret müdüriyeti esnaf cemi- EE muavini Şerif beyi tanır, takulli oynıyacak!?. müstait olan kavmi ati u Telefon: idare işleri için: yı 1434 d bi ibi fi, 3 : — Dahası da var: Kendi lisan- | cihete pek ehemmiyet verdi. Ki a ia çi iii Hâmit Brie odasını ig şeh larını kaybetmişler; kimi Rusç , vapurumuzdaki tekmil iş remaneti dairesini öğreni! kimi Almanca, kimi İspanyolca Yahudi çocukları sade İbranice zle eeeliine del einen bei nihayet iin i Hikmet Bile kırması uşuyor; o biribirleril: konuşuyor; k allar eri irin © ©€Ski | emu arm Suliyeiie Ae e bide ei o zanlakin öğretilnemiş ABONE ÜCRETLERİ kâtibi Fethi üra- |Bozuk ve bayat pastalar çoğaldı miyorlar... Bu son ehemmiyetli | Mektepler harıl harıl bunun için, Türkiye için eliği 1700. altı kıplar ilkesi e öl İstanbul elliye tarafından vali en iri ulan eski mi gaye YE, alışıyor Hal, ii e üç aylı; > e m Yerdir verilen kararlara rpği ol hudice — İbranice'nin ) | evde, ana baba, meselâ Rusça emleketler için: Seneliği iti b MEL. Ka ii tal ihyası Mr eaeldi Düşünün: Alı- | yahut la io akta- aylığı 1600; üç aylığı 900 kuru: nl müdür muavinliği a lan dil d. Ki ve — ——— bir dil ko YE ir lal kaz ba İstanbul vilâyeti sıhhiye mü- | neticesinde anla li e ir dil konuşmak?! Meselâ, bütün | kules Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul > dür muavinliğine Yozgat eker bir İst I halkına Kırgızca Ne ii e (# Allah) etmez. s gi bayat pastalar piyasada ç . Be- konuşturmağa kalkışmak !! Ne | vaffak etsin de, nee asili Rüzuhiniz bükümet tabibi ve sıhhiye müdür lediye sıhhiyesi umumi ir teftiş müşkül iş!! seyyar Yahudi menziline ulaşmış Rebiülahır 22 —Ruzuhızır: 133 Ö| vekili Hüsamettin bey tayin edil yapacak, bozuk ke a Fakat, lisan öğrenmeğe pek | bulundum. (Va - Nü) miştir. şiddetle azla diracalfk Tefrika numarası: 35 Gönül Ferman Dinlemez... Kardeşim, güzel kardeşim... Şefkat'in babası bu ziyaretten pek Şe ai to onu pek fazla ihmal e an bie dolaşsak | tek- lifinde bulun Fakat Esi da pişman oldu. Müfide'nin annesi hemen Şevket beyin koluna girdi, sonra herkese mretti: — Haydi gidelim! Heybeli, adale ğer etraf- ları fazla kemirilmiş pembe bir ene doğru, sahil boyunca yürü- elâ meğe başladılar... ii henüz çıkmamıştı. Gökyüzü yıldız için- deydi. Şefkat'le Seher önden yürü- müşlerdi. Seher kalçasını Şefkat'in bacak- arına yapıştırmıştı. Şefkat kolunu Seher'in beline 2 — Ar za an gelenler yav. ükleri den, onlar özi kayaş ne daldılai , Celâl'in celi! sıra gideceğini hissetti. Buna mani olmak için: — Kuzum Celâl bey, dedi, sizden bir ricam var, zahmet olmaz mı — İstağfurullah, buyurun? — Ke mi gider misiniz? — Emre — Gam unutmuşum, üşü- rum. Üşüdüğü yalandı. DE için de gitmemek imkânı y. Avdet ettiği ri EN yolda yapyalnız buldu. er er laşmışlardı. Müfide Celile sokuldu, üne daya Seher, mey dan ri dedi, ayrı kalmak için am Celâl ili idi. Müfide Celâl'in sinirlendiğini gördü, memnun oldu. Dilinin neşterini biraz daha biledi; — Kocaları ( olaca! acırım... Kocalarından ziyade birbirlerinin yanında oturacaklar, gene birbirlerile meşgul olacaklar. gs 7 — Şefkat'le Amma Şefkat evlenmek arzusunda değil gu, — Seher de evlenmek istemi- or. Müfide kötü kötü gi güldü; — Malüm ! Celâl imayı tamamiyle kavra- madı, fakat bu gülüşte gizli bir maksat oldu uğunu hissetti... Ter- i iş olmamak için yanından ayrılmıyordu. üreyen Celâl vor vücudunda, Müfide'nin zam vücudunu hisse- retle a eniyor, gayrı ihtiyari, temel istemeye gal şleğana geldiğini duyarak biraz utanıyordu. İlk d afa olarak, gayri ihtiyari e esir olunduğ ğunu hissetti.. Bereket vene Sedat la Kâmil daha yavaş yürüyor Birleştiler. e bundan derhal istifade — Affedersiniz Müfide hanım, balayi fazla ihmal ediyo- Müfide irkildi: — Rica ederim, bu sizi bağla- mıyorum.. o Sedat, kolunu verir- misin? Sedat kolunu uzattı.. vee Müfide'nin sinirli anlarında onu yatıştırmayı âdetâ vazife bile mişti... Kâmil, Celâl'in konuşmadığını, yanında dalgın yürüdüğünü rünce, sessizliği ihlâl etmek iste- medi. Celâl, bu fırsattan istifadeyi düşünüyor, (arkadaşından O akıl danışmak e kam fakat cesaret bulamıyordu. Fakat, kalbinde ukte olan bir noktayı çözmesi lâzımdı, — Kâmil? — Ne var? — Küçükhanımı nasıl buldun? (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: