15 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

15 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün verdiğimiz haber teeyyüt eti sebeple iktidar ve salâhiyetleri zinde ol olan tedbirleri ele Il mütehassıslarla alâkadarları isti ir. istihsal ve ihracat emleke t le ti — — — ye vaziyetin endi sal ti tevkine sw M. mec hemen içtimama m vardır. Bu sebeple toplanacak olan B. M. Meclisinin Hiküznetin siyaseti ve icraatını mütalâa etm esine imkân hazı; Teş endim. ik ( Vekillerin adı ) Teklif tasvip edilerek veren esasiye Teri un 19 uncu mad- desi mucibince Türkiye Büyük epi be Eylülün 22 inci Paza günü içtimaa davet ogi, s5 e ei Mebuslara tebliyat > Meclisin 22 eylül fevkalâde ictimaa daveti M. M. riyasetinden idairei intihabiyel. ei ve çi 'bulda bulunan mebuslara bugü tebligat yapılacaktır. . M. M. reisi Kâzım Pş. buğünlerde Ankaraya gidece; "gibi pref Ankaraya gitmeğe hazırlanı Kâzım P Ki Hz. nin beyanatı Büyük Millet (meclisinin 22 eylülde fevkalâde içtimaa daveti mebel bu sabah Meclis Közım me Hz. nin müta- iniz rica etti! Paşa Hz. amini şu izahatı lütfettiler: e ra cumartesi Akarı? ya liği ği ai — Paşa Hz. pl bu sefer müzakeresi bi ni Sonra mecl imana devam edecek midir? — Bu meclisin kararına mua mebuslklara nam- set şimdi mi gösterilecek? — Şimdiki halde münhal me- *busluk yoktur. Yalnız Bern sefirliğine tayin edilen Gi Hüsnü beyden ;mebusluk inhilâl edince ozaman iden mil yapılması için ete tezi yazılır.,, h Parkta imileer Bir kadın kezzaj rem içerek tedi ir ölme! Dün ME men üzeri (Gülhane da çayırlar üzerinde inleyen kadına tesadüf edilmiş ve ki hastanesine e Yapılan tal rine kadı. Bın yem isek kendini öldür. mek ist. şılmıştır. Kadın İman sorulan sual- iztiraptan —— — lere Be Hiviyeki geri Akşam HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ Ağrı tepelerinde . | Şakiler cumdiye- lerde takip tr Je 4 ediliyor ““ Ankara 13 (A.A.) — “13/9/930,, J ve geçil- mesi vek müşkül bir mıntakaya ahassun eden eşiyaya karşı dağ e mi ağrının ZİFVTSİZ- cumudiyelere ( tırmanarak re a en Yağı ayiat verdir- slime, Trşkaya bakıyesi iltica ettikleri bu meri mıntakada ii mağa nevmidane uğraşıyorl. M. Venizelos ee Genevre, 13 ( A —— ile M. Skin mem- etlerine etmek üzere rem ayrılmışlardır. Tiryâkilere müjde Nikotinin zararını bozan madde de keşfedildi Emen lam — — “Zoo, rsaalda, Viya! Mmo er “Prof. Dr. Odolf Franke,, verdiği bir nutul keşfini şif, cigaraları, zarar vermiyecek hale getirmektir. devlet laboratovarlarının muayenelerine nazaran, bunu te- min eden hiç bir türlü zarar ver- mesi melhüz olmayan bir mayi olup, yelek cebinde taşınabile- cektir. Ke iş sa ge kısmi bir e li Tat Vücud hiç bir zararı olmayan bu mâyi, orada tütünün çekilen dumanile beraber cigerlerimize gelecek olan nikotini zaptetmekte, sıgıranın lezzetini hiç degiştirmemektedir. Bu madde sigara dumanındaki nikotinin yüzde 70-90 ını tay- ettikten mada, yine onunla be- raber bulunup vücude zararlı maddelerden “Pizridin,in yüzde 60-70 ini, amonyağın yüzde 70,80 ini zapt ve tevki ir. Son dakika: İzmirdeki tevkifat Halkınsesi baş muharriri serbes bırakıldı İzmir 14 (Hususi) — Hakların- da tahkikat yapılmakta olan “ Hizmet ,, gazetesi baş muharriri el Besim ve mesul müdürü t Bedri, “ Yeni Ası t mesul müdürü Abdullah Abidin beyler dün müddeiumumiliğin emri üzerine tevkif edildiler Besim bey tevkifhaneye bey devam etmektedir. “Halkın Sesi,, vi Egr , Sırı ul a t Fuat re s* dün isticv. edilmişler fakat serbes bırakıl- mışlardır. tabrif gazetesi! hak- apılmaktadır, Beyin nufkunu Anadolu ikat ethi iddiasile a Cemil Hadi bey Yedinci liva kumandanı Berlinde vefat etti e T 10 ap kuman Yedinci mektebi bugün saat 17 de e Türk mezarlığına! defne tir, 'enaze midede Türiz <elonisi hazır bulun Sefir o Kemâien Sami merhumun © vatanper ssaliğinden, muhtelif harplerdeki hizmetiğ en, W e uğradığı. Wi vii teliket lerden bahsetmişti Hariciye si Ankara, 13 (Telefon) .— Hari- ciye vekili Tevfik Rüştü B. in arın akşam İstanbul'a hareketi kuvvetle muhtemeldir. Bn bayrak — tekmil Ank 13 beye Alisarda yapılan Pi ul ara- ında bir yeşil bayrak gezdiril- mesi burada şiddetli — ra ve teessürle Yari susta takibat icrası a dahiliye, ce şiddetli emirler verildi. Zelzeleler Yunanistanda 16 defa zelzele oldu. Atina 14 (A.A.) — Atina ra- sathanesındeki sizmograf âleti 12 rig TA > zelzele aker Kor: havalisinde tabi kal bilhassa ln olmuştur. Birçok köyler büyük > esimin Heniiz tafsilât alınamamıştır. Muhacir konferansı Cevevre, 15 (A.A.) — Muhacir- lerin himayesi meselesile uğraşan konferans bunların ailelerinin infak ve iaşesi meselesi hakkındaki tetkikatına davam e tir, bilinde sigorta edilmelerini tav- siye etmiştir. Casusluk Bulgar milleti büyük bir heyecan içinde Sofya,şl3 iliş) Keşfedilen son casuslukta medhaldar olanlar tamamen o tevkif (o edilmişlerdir. 4 sağualğ ai iralay Marinopolskinin ihanetinden pek üte olmuşt Miralay zavkif edilmezden evel intihar tmiştir, Halk müntehirin cenaze ilânlarını yırtülış haini telin etmiştir. ai Bütün gazeteler mücrimıS" şiddetle cezalandırılmasını istiyor. Casuslar Sırbistan hesabına sasus- luk yapıyorlar. Akvam cemiyeti Avrupa birliği etrafında müzakereler Cenevre 15 (A.A.) — Akva cemiyeti büyük meclisinin eki ettiği ia yi murahhas hükümetinin rupa milletleri GE sinde hüri Mir âşıkı oldu- öylemiştir. Arnavutluk mu- saka beynelmilel bir anlaşma lüzumnu teyit etmiştir. Kolombiya murahhası meclise verdiği bir takrirde, akvam cemi- yetinin mübeşşiri addedilmesi tabii bnlunan M. Belivara'a karşı bes- Vi ür ran ve hürmet duygu- etmiştir. Murahhas biya mu- hislerine Tiştirak di an sonra meclis reisi İsveç üğalihas heyetinden aldığı bir mektubu ME le İsveç kat hası, bu mel akvam cemiye intihabı lehinde karar vermesini üyük meçlisten istemektedir. İtalya sefaretinde intihar Paris 13 (A. A.) — İtalyan sefarethanesi İtalyan sefarethane beynine bir kurşun sıkarak intihar etmiştir. istanbul ve izmirdeki tevkifat (Baş tar. tarafı birinci sahifede ) kararına itiraz edecektir. Kefa- etle ahize. talebinde bulunması m eme! seri meye ii yere ederse, Ceza adale 158 vw Msn maddelerine göre ilin takiba- n muhakeme safhasının Ağırce- zada cereyanı ihtimal dahilindedir. Selim Ragıp B. in tevkifi üzerine “ Son Posta ,, gazetesi in mes'ulsüz kalmıştır. Dün) Vilâyet makamı polis ik “ Son Posta, idarehanesine e pk şi göndere! rek Selim Ri p B. in müstantik kararile tevkif edilmesi & üzerine az nz mes'ulsüz kaldığını, yeni bir müdürü mes'ul ekli a kadar gazetenin megiiilemiycezihi bil- dirmiş ve bu hususta imza alın- mıştır. “Son Posta ,,, bugün intişar edebilmek için bir yn mes'ul aramaktadır. Bunu temin ar lirse bugün iatişar ra İzmirdeki tevkifat Hü İzmir, ümetin şahsi yeti mameviyesini tahkir dür- münden dolayı bugün eni Asır,, baş muha irile Arif, mes'ul Abidin, Zeynel Besim, müdürü mes'ul Bedri, “Halkın m bam Sırrı, mes'ul Fuat B. ler illeri yöre tevkif müzekkereleri Mi tevkif edil- m Tevkif edilen in kâffesi yeke adi isem şlardır. Bunların mevkufen muhakeme- leri takarrur etmiştir. Bu gazetecilerden başka İzmir- deki kanlı nümayiş esnasında emr Sag Re olan 14 mden dolayı sari ” edileceklerdir. Tatbiki istenilen madde Bunlar e tatbiki iste- nilen madde r: Madde 159. — — Büyük Millet Meclisini veya hükümetin şahsı Behzat ah te- sevk- undan evvelki madde ahkâmı il olunur. Not: Bundan evvelki madde ma ie Yen sağı olma- cezasile bir e e ml e e li e ii yen ğe pa iekez? GNM m 15 Eylül 1930 Bu nasıl iş? Rıhtım olmayan yerlerde rıhtım parası alınır mı? Şehrimizin tiçaret mahafilinin öteden beri şikâyet m e müessese vardır : Rıl keti.. a mit esinin ei ke manlarından istifade eden bu kei haklı baksz para kopar- gelen un ve ya vi tek bir : bile koyma- dığı yere çıkarılan maldan “ top- tı pari in dünya- nın hiç, bir yeride görülmiyen garabetlerden: Rıhtım çörketi, © Ka şimdiye kadar Du rıhtım parasını yalnız kendi vesaiti VE m ile alırdı. Son zamanlara? Şirketin bu de müzaheret etmeğe spam -— ir mü som ri rıhtım ücreti çmesine (O müsaade or. Yanlizim tahkikata göre tüc- car ile şirket arasındaki ibtilâf 3 ay e gelinceye kadar hat bir şekil almış, bazi tacirler rıhtımsız ei eserle eşya için para vermek i bu hususta şi Mez mallarını karmağa vaffak ölüğüşlüğdir. Bu li karşsnda rıhtım şirketi Nafıa caat ederek ticaret odası da alâkadar vekâlet- lere vaziyeti bildirmişlerdir. Nafıa vekâleti geçen haziran içinde şirkete tebligat yapmıştır . Bu tebligata göre rıhtım bul mayan yerlerden rıhtım alınması lazım gelip g tetkik edilmektedir. Te e vii neticesine para elmediği kadar eskisi rıbtım parası alına- caktır. ği tebligat gümrük ida- resine de nn vü rıhtım n gümrük- lhildikya kiti işar vi Bu tebligten sonra gümrük idaresi sağ müzaheret etmeğe başlamıştı Nafıa vekâlet bu hayret dek kabil e Ortada tetkike muhtaç bir aranın lâzımdı. Can tahakkuk etmiştir » veril; iade edilmesi kabil değildir. erine bütün İstanbul tacir- lerini müteessir eden bu haksızlığı tashih edeceğine eminiz. Horozu kovalarken Yere düştü, yaralandı, biraz sonra öldü! a Kurbağlıdere eci bir kaza ol ölmü çayırında olmuş, 18 yaşında Taşra urbağlı dere çayrında eli ir h rket bir tele takılmış ve koyun yere Me Şek yere düştüği ketinin cebinde ni lili bir bıçak göğsüne saplamış, ağır surette yaralarım. sebep olmuştur. e Gnl; bir müddet a tedavi esnasında i

Bu sayıdan diğer sayfalar: