15 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

15 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 Akaşm 15 Eylül 1930 Yeni Mevsim Yaklaştı KEY | ag Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük keli üstünde EKSELSİOR. Büyük Elbise E'abrikası En mükemmel kumaşlarda! y en son modaya muvafık ve kusursuz işime kemi imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem üzümden halis (nureuı uepuoseue 34 ERKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS ii İngiliz muşambaları a afad ieniba laz Sr Her yerde tercih ediniz. si fi i Bi Kabilitebdil muşambalar e » | Sen moda birine Muşambalar m ile UROLOG - OPERATOR Muşambalar bivertin astarlı lo, Dr Fu AT H AMIT Müşambalar İngiliz biçimi kumaşlardan 17'/ Muhtelif renklerde Trençkotlar İh z Gabardin ardesiler Vi . IDRAR YOLLARI UL ke e ÇOCUKLARA MAHSUS Hastalıkları mütehassısı Meşhur YARAM marka empermeabilize Kauçuk muşambalar 4'/, Ni Türbe, Mahmudiye caddesi No.10 Gabardin pardesü iler DU an ii. i Telefon; İstanbul 2622 Mandelb desül 37) Bivertin muşamblar faa <8 eee yin lilerin. — Gi iile ve aile 5 z T kotlar 9/ İstanbul ikinci icara dairesinden: ik renge İ p Bir borçtan dolayı mahcuz ve biçimi kuma lardan 22 ; ir borç il İngiliz | biçimi - ho» Trençkotlar muflon ile 13'/, a e : ç ” z ş 1 A vi adet büyük demir kasa 18/9/930 Yaylar 17 h ” Yünlü paltolar 2 9 İz ” tarihine müsadif Perşembe günü İyi cins yünlü paltolar ik ra Aynı zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesü- İngiliz biçimi K 14 ler, paltolar, kostümler ve muşambaların müntaha ostümler ig » Bi p e emi h çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve ipekli mu- şambaların mütenevvi güni mevcuttur. > Toptan Fiatına Perakende Satış Saraçhane Başında Horhor Caddesind2 > mr P Mehmet Paşa hanında açık artır- ma suretile satılacaktır. ie ve siyah ve “akira > Kostümler 18'/, Talip olanların füze gür, saatte mahallinde b>7; li me umur»»7 müracaatları ilân olusur; Paşa konağında Leyli ve nehri MAYEYE Liseleri ercx , İlk, orta ve lişe "ğımları li Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımiardadır. Bütün sınıf- ağ mevcuttur, » Talim heyeti en maruf müderris ve muane rden mürekkeptir. Fransızca 7-8 aylarından itibaren sütteri kesilme zamanı tedissk.. ilk Sınıflardan Knşiapırı be talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ve neşvlü nüması esnasında e ami mi . emsalsiz bir rl ein “nimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe Mi ve akşam arman ği — evlerine aynı vesaitle bride Kayıt muamelesi devam etmekte! PHOSPHATINE cek Arnavutköyünde Kâgir çifte saraylarda FALİERES FORRNTİZ FA E : miami raci wi FEYZİATI LiSELERİ gz Ana sınıfı,İlk sınıfları ve ayrı t eşkilat dahilinde kız ve çen m ve lise kısımlarını -muhtevidir. in mm re kazik ve ponbalk, Na ap et i en mütekâmll vesait ve teşkilâtı haizdir. Kayıt muamelesine başlanmıştır, t için mektebe veya istanbulda Basiret hanında iktisat Şirketine müracaat edilebilir. re cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğ'e kadar direkt vesaiti nakliye işletti- rilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktır. Telefon: İstanbul 2867 - Bebek 210 ür BiÇKi YURDU Müdürlüğüden: it . Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: elin tenin. DİVANYOLU ';,* Kayıt Kabul Şeraiti y i ekti Orta mektep ip bilâ müsabaka alınır. Talipler mektebe alınacak miktarı tecavüz ettiği taktirde babalaye tabi tutul 2 — Mektep leyli ve adr. Wi maddedeki evsaftan başka mektebe girmek istiyen efendiler aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. A — Türkiye tebaasından ökk B — Sinni 19 dan! yukarı olmamak, C — Vücudu ziraata dil abakLaf olmak, D — Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip mein ile tevsik etmek, E — Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal mazbatasını Mi ae 3 — Bizzat ziraatla iştigal eden çiftci ve erazi ny ehüğdizi tevsik 1 tercih olunur, 4 — Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayeti a dardır. Taliplerin ya doğruca inek ebe vey Ziraat Müdür ve memurlukları ve mülkiye memurları ae mektep miiiyoklar iç üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle ba istida müracaat etmeleri lâzimdır. 5 — Daha fazla malümat almak isteyenlerin mektep müdüriyetine müracaat etmeleri lâzımdır. Feyziye Lisesi “KURTULUŞ” Biçki ve dikiş dersanesi ei müdiresi kıla: oda FOSFATİN FALİER dir. (Alâmeti farika) TAKLİTLERİNDEN İÇTİMAP EDİNİZ < HER VERDE SATILIR FRANSIZ TABİİ MADEN SUYU YICY CELESTINS mla - Şeker hastalığı - Alâmı mafsaliye VİCHY - ETAT MUS MUSTAHZERATI VICAY-ETAT TUZU” elm — pik için tabii tuz. VICHY-ETAT PASTİLLERİ “menim. VIGHY-ETAT KOMPRİMELERİ 9“ ense “Taklitlerden ve Başka marka m vekâletinden musaddak ü Kız İstanbul - NiŞANTAŞI ve Mm, PAPAZYAN haftanın dö apatya ve v lerindi ünde üç saat tedri- > günlerinde, günde üç esansı Erkek (Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehari satla üç ay zarfında mükemmelen vi devreli Lisedir, İlk kısım ve çocuk yuvası' vardır öğr Ve maarif müdiriyetinde: #e- Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında Karakol iplo; öy Tepeüstü Papazyan apartı- karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. No. 116 POSTA İLE manı Darlşaninka Miüripatinden MÜRAC edenlere tahriren izahat verilir. Emvali metrnke müdürlüğünden: b Yes e er. iin evvelin birinci güni pi başlanacaktır. 0 ali olmayan Talebemizin ona Galatada Yeni cami mahallesinde Ferman 53 numaralı e gelmeleri. dükkân bir sene müddet ve hükümetçe talep vukuunda tahliye edilmek şartile 36 lira şehri icarı mul e ve şehri 101 lira mefsuh bedeli ağ ile siye e müsadif Perşembe günü saat 14 te bilmüzayede icara rapt edilecektir. Taliplerin */, 7,50 CARLO ERBA 197. MILANO teminat makbule İstanbul Mili ik müdüriyeti icar komisyonuna İç müracaat eyl »HORHORONİ lu Mektep sokak No. 35 muayene sabahtan akşama kadar. Mes'ulmüdür : Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: