9 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

9 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ATLETİZM MÜSABAKALARI İki Rekor Kırıldı 5 Atletizm maçları dün saat | onda Fenerbahçede yapıldı ve dikkate — şayan neticeler verdi. Bu neticeleri sıra ile kaydedelim: 100— | Suphi Beşiktaş. 11, 6. I! Tevfik Bahriye. ll Hüse- yin Anadolu. 200 — | Enver Bahriye 23,3 N İsmail, IN Haydar Bahriye. 400 — Ziya A.H. 54,6 11 Amira Y.Y. III Bedi Anadolu. 800 —I Ziya A.H. 2,11,4. H Seyfi K. A. H Selâhattin Beşiktaş, 1500 — I Mehmet Beşiktaş 4,34,8, II Hüseyin, M Muhsin Beşiktaş. 3000 — 1 Mehmet Beşiktaş 9,29 (Yeni Türkiye eskisi 9,33, Mehmet) l Pana 9,50,3-5; ll Muhsin Beşiktaş 5000 — J Mehmet Beşiktaş 17,05. Il Çanakis Y. I Pasom- yadis Y. Y. 10,000 — I Mehmet Beşik- | taş 35,14,6 (Yeni Türkiye re- koru. Eskisi 36,15) Il Karavas | Y. Y. 38,01; Hi Vahit Bahriye 4X100—1 Beşiktaş (Hayati, Melih, Ibrahim, Suphi) 48,6. 11 Y. Y. 49, HI Anadolu. 4X 400—1 Bahriye (A. Baha, ükrü, Haydar, Tevfi) 3,50,6. l Beşiktaş. Yüksek atlam — |I Melih Beşiktaş — 1,65, İl Asmınidîı Y. Y., ! Andra Y, Y. Uzun atlama — Tevfik Bah- riye 6,50 ( Yeni Türkiye | rekoru, eskisi 6,43) IT Asma- | nidis Y. Y.; II âeref A.K. Sırık — | Sadri A. K. 3,05. H Sadık F. B. ll Vedat Bah- riye, Üç adım — | Selim 13,02. H Tevfik Bahriye 12,81. II Melih Beşiktaş 11,87. Disk— 1 Veysi 35,38. II Se- Kim, 30,85. H Faruk Anadolu. Gölle — 1 Veysi- 11,97, 2 Kllım Beşiktaş, 38 Asmanidis Pa Cınl —I Nuri Beşiktaş, 46,11. IT Selim 44,65. HIM. Nedim Beşiktaş 40,86. Müsabakaların umumi neta- yicine nazaran puvan hesabile Beşiktaş birinci, Bahriye ikinci gelmektedir. Boks Müsabakaları Programın güzel olmasına Unnıı ilk 'anı dıkkıt müsabakası M= Agop arasında oldu. Maks kendınden vücutça hafif olan rakibine karşı sayı hesabile galip gel- mek için hayli Bundan sonra Rupen, Mar- seli, Yorgos (ta — Nazareti yüksek farklarla mağlüp etti- ler. Maamafih Marselin ikinci devrede aşağı bir darbe alarak hayli — saraıldığını, — ve - buna rağmen maça devam ettiğini kaydetmeden geçmiyelim. Son olarak Yunan şampiyonu An- gelides, Mulâdoviçle, Kemal de Franki Martenle ikişer ravunt- luk iki gösteriş maçı yaptılar. Bilhassa Kemalle Fransız şam- piyonu arasındaki gösteriş hu— yük bir alâka ile seyredildi, Sevimli Kemal pek çok ak- kışlnadı. rekoru | şuçlnk çekti. | ARAMAY[ UNUTMASINLAR... |Yeni î(îa—ııiın İle IPara Mükâfatı Veya Madalya | Verilecektir... Halk ile yakından alâkadar olmak istiyen ender kanun- | lardan birini teşkil ettiği için | | “Hıfzıssıhha,, kanunu hüyük bir. memnuniyetle karşılandı. İEğer, içindeki esaslar harfi harfine tatbik edilebilirse - ki bizce edilmelidir-halk arasında büyük bir alâka uyandıra- caktır. Bu kanun icabı olarak hü- kümet altı ve daha farzla çocuk | aahibi olan anneler için bir para mükâfatı kabul etmiştir. Para istemiyenlere de madalya ve-recektir. Altı ve daha ziyade çocuğu mevcut olan anneler hükümete müracaat ederek bu kanunun | verdiği haktan istifade etmek istediklerini haber verebilirler. Fakat bü işle uğraşımıya vakitleri müsait değilse biz meşgul olabiliri. Çünkü teş- İ kilâtımız buna müsaittir. Bunun için behemehal grup | 1. Bu vait, bir ahtı kabul et- halinde bir aile fotografisi, | sarih isim ve adresle bır- likte matbaamıza gönderilme- lidir, | mek degıldır Yapuıak istedi- | | lesinde | Siz İşinizi Takip Edemezseniz Bu Vazifeyi Bize Bırakın... ğimiz şey, bükümet nezdinde hakkınızı aramak, bütün mua- meleleri yaptırmak, neticeyi | de tebliğ Jeylemektir. * Yeni Hıfzıssıhha kanunun- dan istifade etmek istiyen iki | aile daha fotografilerini bize göndermişlerdir. Bunlardan yukardaki resim Aksarayda, Büyük Lânga da Mustafa - Kemal Pş. cadde- | sinde, karagöz Koçonun arsa- sında (24) numaralı barakada | oturan Bitlisli Cebrail efendi ailesini Bu ailenin sekiz cocuğu vardır. Aşağdaki sarayda, Hasanalemi — mahal- Kırıktulumba - cadde- sinde 11 numaralı medresede oturan Bitlisli Sait efendi aile- sini gösteriyor. Sait efendinin göstermektedir. yedı çocuğu vardır. Türk Evlâtlarından Kuvvetli San'atkâr Niçin Yetişmiyor? Muallim Vahit Beyin Taksim Heykeli Hakkındaki Yazısının Hataları... gecuğu,. hbir vaten kahrasidir olduı—ı abideleri onun tahaceüir etmiş (htisasatı zanneder.. | — Iddiaya ispat istemedikçe, bu bir Memleketimizde san'atkâr yetiştirme- |min ancak onlara ehemmiyet vermekle | olabileceğini kabul etmiş ve bir çok | yerlerde olduğu gibi, sön zamanlarda | tzmir abidesinin de Müsyö Kanonikaya havale — edildiğine kıap — dürülürken 29-10-930 tarihli — Milliyet gazetesinde (Vahit) imazaslle Takaim abidesi hak- kanda bir makale okudum, Doğrusunu — söylemek — lüzımgelirse Vahit Beyin Sinyor Kanonika lehinde bağıra — bağıra — çaldığı bu. methiye davulunun — gümbürtüsü — kulaklarımı rahataız etti. Galiba bazılarımızın göründe ecnebi pirelerini deve gören bir gözlük var; bunu tek gözüne takanlar bile Öteki gözlle doğruyu biraz olsun görmek Allah Allahi., Vabit Beye göre (Bu abidenin san'at kaymetine doyum olmazmış!. Figürler Şöyle mazik, böyle manldarl.. Mösyö Kanenika ba abidesile yalnız İstanbulun Taksim — meydanını değll, diğer şah- eserlerile —Ankaramızın da — teryinine hizmet etmişi. Bu eserler Türk ruhunun, Türk daygusunun birer timsali imlşit..) İnsan o Üç sütunu okuduktan sonra Kanonikanın Kayseride doğmuş Anka- rada okumuş, milli harpte dört yerinden kurşün yemiş (Halisüddem) bir Türk | | İsanır; bu |ösürü Tükırdıın da | Tüzumsuzdur. Vahit Bey bu eserlerin güzelli- gine şahit olarak şunları söylü- yorları (Modern bir istilde..) (Bu tipte bir abide yoktur.) Bunların manasını anlamadık. Yani şimdiye kadar kimsenin aklına getirmediği acayip bir biçimde mi demek isterler? | (Mermerlerin mecmu sıkleti 66 metre mikâbı 66 X 2800 — 184800 kilogram, abidenin fevkani kıs- gelilini — aramak kaleye bir hesap pusulası girmiş; bu sikletler abidenin san'at kıy- metini tartmak içinse Galata ku- lesinin en kıymetli abidattan ol- ması lâzım gelir. Hele heykellerin İtalyadan la- mlmadan naklini o kadar hayrete şayan görüyorlar ki, uN cerri eskalin mevcut olmadığı bir ta- rihte Mısırdan - getirilen dikilitaşın karşısında ibadet edeceği geliyor. Lâkırdıyı uzatmadan şunu söyliyelim ka, biz Vahit beyin takdirine mç aebep- | ler hu!uyoıuı Birkaç tanesini sayalımı Abidenin iki tarafındaki guruplarda bulunan Gari Hazretlerinin heykellerin- de çehreler biri birine benzemez. Belki Vahit bey “birinci harp dolayısilej ridal taap ile pirayedar, diğerini muzalferi- yetin süruru neş'edarile bahtiyar, gö termekte Üstadın nakrı sihizkânımı| met- hü takâür ederek Sinyor Kanonikanın kurnaz bir avukatı olmak letiyecekler- dir. Fakat büyük müncinin Kocatepede abını heyki fotoğrafisinden istinsah edilen deki sigarayı görmiyen hey- Pkeltraş e pozu aynen kopya — ettiği için sağ kolun vaz'iyeti Wadesiz kaldı- gina münasip —bir mana — veremezler gannederim, Beyoğluna mütaveccih cephe- deki heykelin ileri uzanan sağ | elinde ilk üç parmağın açık, iki- sinin nim kapalı oluşu #san'atkâ- rin Papa diyarı mahsullerinden olduğumu gösteren en canlı bir Wd(lıldır Vahit Beyin iddiasının P aksine olarak M. Kanonika ne Türkün rubunu, ne de Türkün en büyük nasiyesi, en mübeccel si- ması olan Büyük Gaziyi anlamış- mını teşkil eden takızafer 3600 | kilogram ağırlığındadır.) gibi ma- tır. (Modern) tavsifile Vahit Be- yin alkışladığı grupların — tet- Ödemiş Heyeti İntihabattanberi Mevkuftur.. İzmir, 8 (Huzust) — Bir hayli zaman evvel tevkif edi- len Ödemiş Serbes fırka tir. Vali, Dahiliyeye, mevkuf | heyetin gizli toplantılar yap- tığını ve halkı hükâümet aley- hine teşvik ettiğini bildirmişti. Bu isnat üzerine ocak heyeli vali aleyhine bir iftira davası açmıştır. heyeti el'an tahliye edilmemiş- | Meyhanede Dün Gece Sunturlu Bir Kavga Oldu Evelki gece saat l de Ga- lata rıhtımında panorama bira- | hanesine üç Macar gelmiş, iç- meye başlamışlar. Macarlr içer- ken, neden dolayı bilinemiyor, masaların yakin olan bir adam- | la kavga etmişler, Kavgaya | birahane sahibi Hasan efendi I de karışmıştır. Gerek Hasan ıduıdıvı gerek —diğer zat İadei Ziyaret Başvekil Atina Ve Peşteye Ne Zaman Gidecek? Ankara, 8 (Hususi) — Hari- ciye vekili Tevfik Rüştü Beyle Başvekil İsmet Paşanın Atina ve — Podapeşteyi — ziyaretleri şubat sonlarına doğru vuku- | bulacaktır. Macarları - epeyce ulıtmışl.ır ve birini de yaramışlardır; tah- kikata devam edilmektedir. | desinin de ayni zata kikine girişmeyi zait görü- yoruz. Mösyö Kanonika bize sat- tığı abideleri yaparken bir san'at adamından ziyade bir berirgân hissile hareket et- miştir, inkâr olunamaz. An- karada, müze önünde rekze- dilen abidenin piyedestalinde- ki baröliyeflerde görülen Türk bayrağı bunun en bariz de- lilidir. Bir yığın parasını aldığı bir milletin bayrağındaki ayın ne şekilde, ve hangi tarafa mü- teveccih olduğunu olsun tet- kike lüzum görmemiş sinyorun acaba Türk ruhundan, Türk zaferinden ne anlamış olması ihtimalı vardır ? Vahit B. gibi senölerce Güzel | san'atlar akademisinde san'at tarihi okutmuş bir müderrisin kaleminden böyle fisebilullah methiyeler yağarsa İZMİR abi- ihale edilmesi çok görülmez ve Türk evlâtlarından — hiçbir. — vakit san'atkâr yetişemez. Mesile/ 'öev d Acaba Kimdi? Meçhul Bir Kadın Kan Kusarak Öldü Dün akşam saat 8 de Be- yazılta, üstü, başı temiz bir kadın bayılmış; gasiyan etmiye baş- lamıştır. Hüviyeti anlaşılamı- yan bu hanım Merkez eczane- sine kaldırılmış, doktor aran- mışsa da bulunamamıştır. Ka- dın fazla kan kustuğundan hastaneye kaldırılmak mechbu- riyeti hissedilmiş, fakat yolda ölmüştür. — Kadının hüvyeti anlaşılmamıştır. resim ise Ak- | olan | 'Sı'ya:et Dünyası * KONT BETLENİN SEYAHATİ Faşizm, Avru- paya Hâkim Olacak Mıdır? * Kont Betlen, Ankaraya © yahati hakkında “Peşter Loğle gazetesi muharririne olduk€ mühim bir beyanatta b'“"r muştur. Kont Betlen diyor kii onda, Ankaraya seyahat arzi” su çok eskidir, hatta geç nisandanberi buna karar VE” miş bulunuyor. Türkiye bükür metinin davetini çok büy” bir memnuniyetle kabul eti Buna sebepte yeni Türkiyedt” | ki değişiklikleri gözile g arzusudur. Kendisinin Türkil? | Reisicümhuru ile gorüş"'w yalnız bazı iktısadi meselelefi” halli için değildir, ayni zamâi” |'da iki memleketi alâkadif eden siyasi meselelerin de ha mükemmel bir inkit doğru yürümesini temin et maksadiledir. Faşizm Bir Dünya Hareketi Midir?.. Faşizm, bugüne kadar, nız İtalyaya mahsus bir inl | hareketi zannolunuyordu. kat ( Hitler ) in Almanyat” kazandığı intihap muvaffat” yetinden sonra, Faşizmin € hanşümul bir inkişaf ı.mınd söyleniyor. Hakikatte her ” kılâp, mahiyeti ne olursa olsU” etrafa sirayet kuvvetini dir. Bunun için Faşizmin b'j nelmilel tesirlerini mübaliğ” ile görmek doğru olmaz. nunla beraber, M. (Musol son nutkunda: yar Fer ini) — Faşizm, bir - fikir, w, akide, bir şeniyet olarak | hanşümul bir harekettir. Bit enaleyh, yarın Faşist bir ,A rupa göreceğimizi — şimdi tahkmin etmek yanlış d gi e M. Musoliniden ancak b" sözler beklenmekle - ber# Faşizmin — istikbali h: bu kadar — nikbin ol kaçanlar pek çoktur. İspanyada Siyas! Mevkuflar Son İspanya hadiıdc"d’*' nasında tevkif edilen If mevkufların hepsi serbet | rakılmıştır. Hürriyetpervt? | hıhl bu kararı iyi * yf . Diğer taraftan, -bt ıd,' rın, llpınyıdı sabit bir .ığ" nin teessüsüne delil 016 Rus Zabitasının sabik şubesi müdürü Agabekofun Ha |Enver Pş. Öldürüldü Bu mühim ıf.ııl neşrine — yakında V

Bu sayıdan diğer sayfalar: