11 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

11 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayfa Galatada Kara- köyde Börekçi fırını ittisalinde Büyük mahallebicinin üstünde Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz I biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz satan yegâne müessesedir. ERKEKLER İÇİN Muşambalar İngiliz Di la ea Muşambalar Çevrilebili. — 14 '/, Muşambalar Astarlı 1OW Pardesüler ŞSökardn ÖS , Pardesüler Z9 V — 'â...':,';'î'_îîîfaîî" gabardin ) Bardesüler Sür bba 3/7/ç ,, Pardesüler irsiliz bisimi DD Yyama d TRENÇKOTLAR İT la 5 Paltolar yünlü AĞ — Kostümler z MA Fa aşi Kostümler Hizet YO A - » —. . SON POSTA — POSTA Erkeklere mahsus gayet muntehap PAHDESULEH PALTO- | LAR, KOSTÜMLER VE MUŞAMBALARIN mü ntehap çeşitleri VE | hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar. Muşambalar Kauçuktan Muşambalar Bivertin TRENÇKOTLAR Paltolar Yünlü Tediyatle Büyük Keshilât — Teplal Fiatına Perakende Satış m Tqrııiınî" BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI HANIMLAR - İÇIN Muşambalar . Xat tMü | 13 V, H Muşambalar Çevrilebilir —14'/, ,, Trençkotlar Muhtei 17 / e Muşambalar Po dö peş 14'/, », Muşambalar İpekli 18'/. 5 ÇOCUKLAR İÇİN Beykoz Kundura ve Deri Fabrikamızın Turkıye Sanayı ve Maadin Bankası Fabrikalarına Ait YERLİ MALLAR PAZARI Bu mevsim için en sağlam ve zarif deri ve köselelerile imal ettiği rugan, vidala, glâse iskarpinler ve fohnıd F müuhterem müşterilerimizin rağbet ve ihtiyacına tekabül edebilmek üzere dairelerimize vürut etmiştif, I 4,80- 6,50- 7,25- 7,75- 8- 8,25 BAHÇEKAPI Birinci Vakıf Han Altında Macar ziraat makineleri fabrıkası Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim . Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: Istanbul: Ankara cadderi 18-24 - No. lar Telgraf: Hoferton İstanbul. Şubeleri: Adana, Izmir Türkiyenin her şehrinde Adapazarı, Manisa acenteleri vardır. Bilümum alâtı ziraiyeyi en müsait şeraitle veren yegâne müessesedir. KATALOK ' FİAT — TEKLİEL <İSTEYİNİZ. Bartın - İnebolu postasııBartın "Sapra POstası Hilâl varırı 10 AYDIN erura 10 !eşrıııııanı Teşrinisani Sirkı - Pazartesi Şın, ö |Pazartesi Şikidebe keci rıhtımından hareketle E- li, Zonguldak, Bartın, Kuruca- reğli, Zonguldak, Bartın, Cide, şile ve Cideye azimet ve av- İnebolu, Evrenye ve İlişe iske- | det edecektir. lelerine azimet ve avdet ede- cektir. 3 Tafsilât için: Sirkeci Salo- Yük ve yolcu için Sirkeci- | Hu karşısında Mizanoğlu han de Yeni handa (1) numaralı | No. 2 Telefon: İst. 354 acentesine müracaat. Telefon: | — n Dr.MIMİDİAN İst: 3105 Ücpo ve ace Göz - burun - kulak - boğaz Iı::.r_e;o Alırıııu KİRALIK | Tütehassısı Avrupadan avdet et mrdk arkesnda ” <" miştir. : İzmir'e varacak o gün 16 da İz- K İstanbul'a gelecektir. Sirkecide Salkımsöğütte Bahçe sokağında Beyoğlu İmam sokak 2. Tek B. O, 2934 muayene saatleri 10 - ei sak. & İ — Merkez acentesir Galata köprü başında Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Sirkeci'de Mühür dar zade hanı altında Tel. İst. 7240 DOKTOR || Bafralı Yanko B& Her gün Cağalöğlunda diye 'enddesinde (27) mınü kal hanesinde — hastalarını eder. DERİYE I’IISMSI (İzmir ) vapuru 11 Teşri- lmni Sa]ı saat 10 da Ga- lata — rihtımin- dan kalkarak çarşamba sabahı mir'den kalkarak perşembe sabahı Pireye, cumartesi sabahı | İskenderiye'ye — varacaktır. | İskenderiye'den — pazartesi 15de kalkacak çırşımbı günü ( Pıre ) uğrıyarak perşembe günü İSKENDERİYEDEN ak- tarma PORTSAİT için de çeşya kabul olunur. Ayvalık Sürat Postası (Mersin) vapurul 1Teşrinisani salı Sirkeci - rıhtı- mından kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- remit, Burhaniye, Ayvalığa gıdecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa uğrıyarak gelecektir. 17 de | Görele, Gireson, Ordu, Ün- | lata Rıhtımtndan kalkarak Ça- ABONE FİATİ nakkale İzmir, Küllük, Bod- önünre a l B rüm, Rados, Fethiye , Finike Te b n;;'_' Antalya, Alâiye'ye uğrıyarak 8 . Ar 'e n Azimette — Gelibolu 'için ük alınmaz. Trabzon Birinci Postası ( Cümhuriyet ) vapuru 11 Teşrinisani salı akşamı Ga- ü Nasuhi lata Rıhtımından — kalka- D'â macununu ve efa sürmesi, rak Zonguldak İnebolu, Si- nop, Samsun, Gireson, Trab- zon, Rize'ye gidecek ve dö- nüşte Trabzon, ile kıl pudrasını her yerde arayınız Sürmene, ye, Samsun, Sinop, İnebolu, Zongulda'ğa uğrıyarak ge- lecektir. İYevmi, Siyasi, Havadis ve Halk İdare : İstanbul, Nuıııın"“' Şeref sokağı 35- 37 Mersin postası ( Konya ) vapuru 14 Teş- rinsani — cuma İ0 da Ga- Telrfoni — İstanbul - 203 Potla kutusu: İstanbul « 741 ÇA Telgraf ı İatanbul — SÖON — &. Mersin'e gidecek ve dönüşte Ğ ayni iskelelerle beraber Taş- ucu, Anamora uğrıyacaktır. Dalyan, Marmaris yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fethiye'de aktarma suretile alınıp verilir. Gelen evrak geri verilmet | İlânlardan mesuliyet ahati ,_ıj |

Bu sayıdan diğer sayfalar: