20 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

20 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- garistan - arasındaki " 4 Sayfa » TAYMİSİN VAZISI Bazı Fransız Meb'usları Te- essüf Ettiler Fransa — mütemâdiyen “AL manyadan korktuğunu söylü- yor, mütemadiyen silâhlandığı gibi müttefiklerini de silâhlan- dırmıya çalışıyor. Bu iddialar karşısında (Tay- mis )'gazetesi ” bir” makale yas zarak Almanyadan 'bu derece çekinen Fransa için bü işin içinden kolaylıkla çıkabilecek bir yol olduğunu söylemiş ve: “Hududun Fransaya düşen kısmı bitaraf bir hale konsun!,, tavsiyesinde bulunmuştur. Taymisin bu yazısı Fransa- da büyük dedikoduları mucip olmuştur. Bir kısım — Fransız meb'usları (Taymis) e - alenen beyanı teessüf etmişlerdir. Kont Betlenin Berlin Ziyareti Ankaradan döndüğü - vakit Kont Betlen, Berline gitmek istediğni söylemişti. Ba son günlerde kararını kat'i surette verdi. Macar başvekilinin bu ay sonunda Berlinde bulunması | ihtimali vardır. Çünkü, Alman millet meclisinin — tatilinden evvel başvekil Broningle ko- nuşmak arzusundadır. Kont Betlenin yanında bulu- manların ifadesine göre, Macar başvekili Parise, Romaya, Lon- draya, Madrite, Solfyaya ve Ankaraya seyahatinden sonra Berline de gitmesi pek tabiidi-. Bu ziyaret Almanya ile M - iktısa(i münasebetleri >tanzim etmek maksadiledir. Romanyada Liberaller liberal firka, tekrar Romanyada meclis mücadelesine , avdet etmiye karar - vermiştir. Bu karar, fırkanın meclisten vaktile — çekilmekten - pişman elduğuna delil telâkki olunu- yor. j Fakat liberaller, — meclise . tekrar girmelerini icap eden yeni birçok sebepler olduğu- ? mu iddia etmektedirler. Fransız -İngiliz Dostluğu İngiltere ve Fransa Cemi- yetleri ittihadı bir ziyafet ver- miştir. İki taraftan da nutuk- lar teali olunmuştur. İngiltereden gönderilecek bir resmi beyet, Paris ve Verdönü . ziyaret edecektir, İrat olunan bütün nutuklar- da İngiliz ve Fransız dostluğu- nun yalnız akla ve mantığa değil, en derin kalbi rabıta- lara 'istinat ettiği iddia” ölun- muştur. Fakat ilâve etmeli ki bu, bir merasimden ibarettir. Bu iki millet arasında hakik? dost- luk vardır, denebilmek - için elde delil yoktı - ' Kardeş Kavgası Karagümrükte Karabaş ma- hallesinde Oturan Ali, annesini döverken kurtarmak — istiyen kardeşi Abdurrahmanı da döv- müş ve gözünden yaralamıştır. MTMW Siyaset Dünyası SA D GÜ $ wıw ANKARADA YENI BIR FIRKANIN HEYECAN VERDİ DOĞACAĞINA INANAN YOK... Ankara, 19 mış ise de Yah- (H.M) — Fethi ya Galip B. IB?;I:;I ::b'îî_ dün akşam İs- l çeki- k leceği haberi, :::b:!l:iğibî;; kendisi — tara- Ş p | fından tekzip n.vı.yetın. hf" edilmiş - olma: kikine — imkân Ka bulunamamıştır. sına — rağmen burada gittikçe Ankara, 19 fazla geniş bir (H. M.) — Ta- daire — içinde lât ve Mehmet yayılmaktadır . Emin Beylerin Bu — rivayetin Halk fırkasına pek yakın bir avdet edeceği yananda ... tar haberinin , asıl- hakkuk — ede- ö olduğu v ceğine kani laşılmıştır. a FethiB.Şeh- kanın sönmesi üzerine bu fırkayı istihlâf et- mek üzere yeni bir fırkanın doğıcağı haberi burada fazla bir alâka uyandırmamıştır. Bunun sebebi ortada yeni bir fırka (eşkıl edebilecek si- manın — görünmemesidir. Bir | aralık bu hususta Yahya Ga- lip Beyin ismi dillerde dolaş- ! Bir hatıra: Uç buçak ay evvel Fethi B. İsmet Pıışı ile birlikte yeni bir fırkanın dağduğu haberini Yalovada gazetecilere dikte ötmişlerdi rimize Geldi Ankara, 18 (H.M.) — Fethi, Nuri ve Ağaoğlu Ahmet Bey- ler İstanbula hareket ettiler. Serbes Fırkanın Feshi Hadisesini Bir Kısım İstanbul Gazeteleri Nasıl Karşıladılar, Bu etrafında İstanbul gazeteleri bazı mütalealar yazmışlardır. İktibas ediyoruz: Nasil İnfisah Etti? Cumhuriyet: Y. Nadi B. Ankaradan Yazıyor Kendi kendini lâğıv kararını verdikten Sonra S. C. fırkası lideri Fethi Bey bu neticeyi Gazi Hz, ne arzetmek üzere Çankaya'ya gitti. Bugün öğ- reodiğimize göre Gazi Hi fesih kararına ıttıla hasıl edip ileri sürülen esbabı mucibenin asla varit olmadığına sarahatle işaret etmekle beraber fırka- larını terketmekte musır olan arkadaşların serbestii harekâ- tını takyide lüzum ve mahal görmediklerini beyan buyur- m. şlardır. Mubalefetin gerek Meclis- teki beyanatında ve gerek fesih kararındaki — ifadatında bu esbabı mucibe ile son bir propaganda —yapmak fikrini takip etmiş olduğu kimsenin dikkatinden kaçamaz. Hakikate muhalif olan bu propagandanın samimiyetle telifine imkân olmıyan bir ha- reket — olduğunu — meraretle kaydediyoruz. Gazi Hz. H. Fırkasının Reisi iken memlekette başka bir fırku — teşkil fikrine gelince bunun da ha- kikatle. biçbir! alâkam yoktur! Gazi Hz. nin vaziyetleri da- ima ve hep böyle iken bu memlekette başka fırkalar |gö- rülmemiş değildir. Onlardan biri de son defa kendi erkâ- nnn beceriksizlikleri yüzün- den ve kendi ellerile feshettik- leri S. C. Fırkasıdır. Hülâsa bütün tememnileri- mize râğmen - normal bir- ha- olunamıyacağı | fırkasının kusurları bep kendi erkân ve efradına ait tıqw lıklar içinde nhayet hayat imkânı bulamıyarak ortadan çekilmiştir. Milletin sinesinde ve tarhinde bırakacağı esdr ise maatteessüf hazin ve afı, bir hatıradan başka - birşey değildir.., Yunus A 'adi ' Milliyet Falih Rıfkı B. yazıyor: “Gazi, İstanbulda otuıduğu zamanlar bazı otel ve gazino- larda ara sıra bir haber yayı- lrdı. Gazi Paşa geliyor. Baş iskemleler dolar, otel ve gazi- nönun kasası biraz para yüzü görürdü. Her tarafta Serbes fırkacılar salorlarını işte böyle: — Gazi geliyor. Reklâmile doldurdular. So— yirciler toplandı. Fakat hepıı- nin gözü kapıda idi: — Acaba ne zaman geliyor? Bu gidişle sıralar boşalacak, es Gazinin bulundüğü ye- ri dramıya başlıyacak idi. Serbes fırkacılar en iyi yolu buldular: 3a * Muhalefeti havadan naşi şübiyatımızın icrası geri kal- maştır., Şimdi ,hepsine duhuliyelerini ;| geri vermek kalıyor. Vakıt Hakkı Tarık B. yazıyor: Nekadar isterdik ki Gazi ile siyasi mücadeleye girmek mesüliyetini Üüzerine — almayı hatırına getirmiyen Fethi Bey burada dâhi şahıslarının gale- “be çalınmaz nüfuzuna olduğu kadar siyasetlerinin isabet ve Kkuvvetine de karşı gelmek mümkün olmadığını ıöylemıı buluünsalardi... O vakit daha samimi olurlar, Garziye teslimiyetin sadece bir Dahiliye Vekâleti Tamim Etti S. Fırka Dağıldı, Taşra Teşkilâtı_Igplanamaz Dahiliye vekâle â villyellerş fırka un inf sa wa bidirniştr. gönderdiği şu tamimle Serbes “| — Ali Fevı B. imzasile bugün vilâyete veri en bir isti- dada S. C. fırkasını feshe katar verdiği ve bu kararı fırka teşkilâtına tebliğ ettiği bildirilmiştir. 2 — Bu karara göre taşrâda fırka mensuplarının tecem- muat kanununa muhalif her türlü nümayişkârane tezahüratına meydan bırakılmaması ve muhbilli asayiş bir hadiseye meydan vermiyecek - tedabiri efendim.., lâzime ittihazı tamimen tebliğ olunur Feklik - Mahalz Gekli Mefsuh Serbes fırka rüesasından Fethi, Nuri, Ağa oğlu »Ahmet Beyler bugün . şehrimize , gelmişlerdir. Gazetelerin Başmuhağjrleri Ne Fikirdedirler? Serbex fırkanın feshi hadisesi | yata mazhar olmıyan $. C: | dostluktan doğmadığını söyli- yerek kendisini lider sayanlara Serbes fırkanın ilk ve son gü- zel eseri olan vasiyetini ver- miş, bırakmış olurlardı. Bunu yapmadılar. İşi bıra- kırken sözlerine“ben yapamam, isterse başkası yapsın!,, edası ver üler hi u hal arkadaşlığa; hese “ arkadaşımdır, dostüum- dur, mücade'e edemem! ,, eda- sı ise vatanperverliğe uymaz! Bu Serbes fırkanıa son - işle- diği kusurdur; intiharında â nil elan evvellieri yarın gözden geçireceğiz. Yarın Arif Oruç Bi “Fırkanın feshi,, serlevhası- altında — diyor -ki: “İkinci fırka, memlekette S- mimi kontrol hakkını kullan- mak Üzere Gazi Hz. nin taş- viplerile teşekkül etmişti. Mus- tafa Kemal Hz. Reisicümhur kaldıkları müddetçe, bitaraf- Tıklarını - vait buyurmuşlardı. Son dakikaya kadar bu vait- lerini incaz buyurduklarına şüphe edilmemelidir.., “Fakat Serbes fırka mes'uli- yet mevkiünde — bulunanlarla değil, doğrudan doğruya Mus- tafa Kemal Hazretlerile karşı- laştırılmak — manevraları takip edildi. Fethi B. bu çok nazik vaziyet karşısında çekilmek, fırkasını dağıtmak mecburiye- tinde kaldı. Fethi Beyin fırkasırı dağıt- ması - bir istifa, bir* protesto m-hiyetinde kabul va tefsir edilmek makul olacaktır.., “Şu öksüz, bakımsız geri- lemiş ülkede, yeni bir fırka tesekkül —ettti diye, bütün ümi'leri ondan beklemek doğ- ru değildi. Gene bu fırka ortadan çekildi diye, husrana kapılmanın — manası - yoktur. Asıl hakkımı aramıyanların aki- betleri elim olür. ,, ö rn ı DÜNKÜ sıımnll MÜNAKAŞALA iLeh Ve Aleyİr teki Fikirler Nedir? Dün sabık Serbes İstanbul — ocağı Fethi B. in imz. Ji Bu telgraft — Hesapların - tasfiyi demirbaş eşyanın - tesbi mu tekit ediliyordu. Kâtipler hesap b—— tiler, — yekünları i bxşladılır. Elde gllıLı'J I ticeyi öğrenemedik, l'ök"“'w teferruatını da göremedi kat sonradan kulağımtfA rivayet geldi: — Serbes fırkanıtı WT _“ı den son güne kadar sarfi paranın - miktarı a."l" lirayı bulur, deniliyordu Fethi B. Mazur Mu' Değil Midir? gl Hesap memurlari'e *;M içerde defter üzerine ©$ yt çalışırlarken fırkanın bu bint) belki son defa gelel wv' gah arasında, küçük ve büyük lonlarda münakaşalar cî:j; ediyordu. En şiddetB * söyliyen tüccardan Nazmi — Ben fırkaya % zaman ne Fethi Beyi ta! n> de Nuri Beyi, do K'“' mi ve bususi hayıul"ddgı kında malümata mılikırı’ dim. Fakat, mm"ikımdnf celerime” muvafık etrafında toplanan kıınl'# şahsan - feshe — hakkı HüT n ğeRer ı —— sonra hiçbir fert bir ff karşı Fethi Beyi mazur maamafih Galip Ken'l Fırka Kuvv!'ıll sipleri okudum. - Şahsi “düf, fırkalarına girdim. <olefi Fetbi B. bence Pfe”;fyğ müteşekkil anonim bif vücuda getirmişti. Bu youı isterse - istifa — eder, “w kendi | a'ine bırakırdı. b"” ile memlekette atiyen d€ B:; cılığı öldürmüş - oldu. kfı samimiyetine ınnnmı)'“’hıx Nazmi Beyin bu ’“( ler de vardı. Bunların ©? da Galip Kemali bey g€ 'd’ mükabele eden - bi vardı. Kaybetmlşnu,’,# Bu mukabeleciler M' fırkanın on gündenber! * tini kaybetmiş olduğun? ılkı yenler, delil gölu"“w' v-"k sa anlar görülüyor du- ”- war arasında şayar! olanlar da mevaı t"0 — Kanlıca - Beykoz Bugün Nafia başt? liğinde Kanlıca-Beyk$i sinin ihalesi ya, yot P' yol (1,5) ıuıomeır—“' ek*’ olup bir ıenedc $ sedll Her Köye B" Veril Kazazedelerin "'kv:vl& hil etmek için her köye ve kilerile polları ST ei birer sediye verilmisti” ee 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: