5 Aralık 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

5 Aralık 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SESİYİRA _0 BIZi DARE EDENLER Ali Şamil Beyi Gördüm İkna Ettim Gelip Teslim Olacak Bu Zeki Adam O Devrin Bütün Zihniyetini Biliyordu Muharrirl * Her Hakkı Mahfuzdur —208— İsmall Bey, birdenbire karşe snda Ali Şamil Beyi görlünce, hayretten dona kaldı. Mütema- diyen: —A, A. Aaa.. Diyor ve alt tarafım getire- miyordu. Ali Şamil Bey, teklifsizçe eli- ai onun omuzuna koydu. Müstehzi bir tavurla: — Kurban... No hayret edi- yorsun.. Ne olmuş sanki?... Diye sordu. O zaman, İsmail Beyin dili açıldu — Ne hayret etmiyeyim bira» der?. Dünya, ayağa kalkıyor... (Arap) 1 pestile çevirmişsin.. Efen- dimiz, küplere biniyor. Fellim, fellim seni aratıyor. Ali Şamil Bey, omuzlarını sar- sa sarsa gülerek İsmail Beyin telâşile alây etti: — Vallahi yalan kurban.. He- rifin kıçına sade, beş on sopa attım.. İsteseydim Oonun sarığını boynuna dolardım ama, ne çare ki| ser de akrabalık var. Diye cevap verdi. Yaver İsmail Bey, Ali Şamil Beyin gösterdiği bu soukkanle fıkla ve bilhassa — müstehziyane tavurlara gittikçe bayret ederek sordu: — E şimdi burada ne arıyor sun?.. — İşimi bitirdim. Merkez ku- amsandanına teslim olmıya geldim. O anda İsmail Beyin aklı be- şına geldi. — Hele dur. Dedi. Ve sür'atle geri dörek merkez kumandanının — odasına girdi. — Efendin. Ali Şamil Beyi gördüm. İkna ettim, Gelip teslim olacak. Demekten çekinmedi ve bu şüretle külah kapmak fırsatını fevt etimedi.. Kumandan, yerin- den fırladı. Memnun ve mesruür birhalde: — Aman getir... Diye bağırdı... İsmall Bey hemen odadan çıktı. Kapının önün- de bekliyen Ali Şamil Beyin ko- luna girdi. Al çuha kaplı perde- yi açarak onu içeri çekti. Şimdi kumandan yerine otur- muş, ciddi bir vaziyet almıştı. Çatkın bir çehre ile Ali Şamil Beyin yüzüne baktu — Yaptığını beğendinmi.. ha- di bakalım.. şimdi pirincin taşını ayıkla.. Diye azarladı .. mil Bey, ber mutat, hiç aldırmadı. Pişkin bir tavur alde: — Efendim.. küçüklerden ku- sur, büyüklerden affetmek... İşte geldim.. siz, kumandanıma dehâ- let ediyorum. Boyaum, kıldan in- “İk Fakat Ali Şa- ce, kılıçtan keskin.. şanınıza no düşerse icra edin, Dedi ve gözünün ucuile mer- kez kumandanına hakarak hafif- ce gülümsedi. Ali Şamil Beyin bu gülüm- semesinde çok derin bir mana vardı. Bu zeki adam, o devrin bütün zihniyet ve cereyanlarını tamamen anlamış, kendisine ne yapılabileceğini evvelden hesap- lamıştı. Vakıa Ebülhüda Efevdi, Abdülhımidin mukarribi ve bem del hususisi idi. Böylece bir adama en küçük bir hakarette bulunmak, şüphesiz ki en ağır bir cezayı müstelzim olabilirdi. Fakat... Kendisi de (Bedirhan B. zade, Ali Şamil B.) di... Bir arap için, koca bir Arabistanı yakamır yacak bir haleti rubiye de bulu- nan Abdülhamidin, aile işlerinden mütevellit bir dayak meselesi için kendisini de pek fazla hır- palamıyacağını pekâlâ kestirmişti. Nitekim, merkez kumandanının: ( Arkası var ) Yeni Neslin Duşun- celeri Nedir ? ( Baştarafı 1 inci ııy!ıJn ) Müstakar bir program dahi- linde terbiye edilmeyiş: bayat tecellilerinin karşılaşmasın- dan gencin ruhunda hasıl olan karfılık, 2 — Coemiyetin geçirdiği içti- | mal bubraa muasır iktısat haya- tının sarpa — sapması — necetisi doğan felâketlerin eseridir. Bu buhranda birçok menfi cereyanlar vardır. Ben bu menfi cereyanlar hak- kında birşey anlatmak isterim: Hariçten sızan menfi ceryanın saf, temiz dimağları bulandırma- sına hiç razı değilim, Bazı kar« deşlerim kapılıyorlar.. Sebebini yukarda yetişmememizin amille- rini anlatırken gösterdiğim delil- lerde olduğu Çibi heyecansız! k- tadır der, Bu ceryana karşı ne yapılırıı baklı bulurum. Çünkü onlar henöz belini doğrultmıya | başlıyan aziz milletiml tecrübesi Eski kültür sahibi, daha ziya- | de dinci bir aile terbiyosile yeni | müsbet neticeler vermiyen sakat Kareler için yeni bir maceraya sevkederek bir kat daha ıstıraba mahküm etmiş olacaklardır. 3—İstikbalden eminim zira mil- letim Ümidin fevkınde şeyler ya- ratmıştır. Herşey olacaktır, herşey yapılacaktır. 4—Kendimi sağlam buluyorum. Milletimin inkilâbına karşı titriyen bir kalbim var, 5—Dindarım, fakat mutaassıp değilim.. 6—Aile meşelesi üzerindebirşey düşünmedim. * Hayattan korkulmaz. Çünkü hayata gelmemek elde değildir. Bence “ hayat bir cidaldır.,, He- yecanlı yaşamak isterim. Kediyi Kaplan Yapacak İlâç Bulundu | mahlülü işliyoruz. Biz adrenalinin firiğı evsafını okuduk, tetkik ediyoruz. İhtimal ki İngıhı timleri yaptıkları tetkikler net- (Baştaarfı 1 inci sayfada ) bette istimal edilir; eviyyeyi tak- biz eder. Ruhi heyecanlar recek, — cesareti — arttırabilecek evsafı olduğunu bilmiyoruz. Kak | bin harekâlını tanzim için istimal edilen adrenalini ihtiva — eden mahfazai fevkallküliyenin ademi mevcudiyeti — ihtilâcat yapabilir; hayatın intizamını ihlâl eder. Ta- babette binde bir mahliülü kulla- nılır. Tesiratı rühiyesini — bilmi- yoruz. Mustafa Nevzat Lâborafuarı Müdürü Eczacı Suat Bey — *“Biz burada adrenalin Şarkılar kraliçesi GİTTA ALPAR Haşiye: Gala müsameresi busule geti- | biletleri kimyevi, cesinde bunun hayatl ve ruhi evsafını tespit etmişlerdir. , Hasan ecza deposunda Eczacı Bedri Bey — * Adrenalin deye bir ilâç vardır. Bu ekseriya kanı kesmek, nefesdarlığını gidermek için kuk lanılıyor. Adrenaline istinat eden

ve cesareti arttıran ilâçtan — baberimiz | ve hayatı | yeni — bir | yoktur. . Bu Perşembe akşamı ARTİSTİK'te KADIN SEVERSE filminde arzx endam ediyor. Ve bülün İstanbul halkı tara- fından terennüm edilecek olan “Si !'on perd son cocur,, yeni tangoyu oynayacaktır. satılmağa başlamıştır. lomatlaraHukmeden Gıthuvvetler Yüzbaşı Reily'yi Öldür- ten Adam... ( Baştarafı | inel sayfada ) lrken de yenl bazı vesikalar getireceğini vadetti. Ertesi gece, yine ayni bahçe- | nin ayni noktasında buluştular, uzun boylu konuşmadılar. Andrey iki mektup uzattı. Bunlardan biri, Moskova Çeka merkezi tarafından Berlinde oturan Yakubooski is- minde birine yazılıyordu. Bu mektup İngilizi çok alâka- dar etti ve okumıya başladı: Beynelmilel komünist icra komitesi Merkezi Garp şubesi Gizlidir Yakubovski Yoldaşa; *“Aldığımız tebligdir: 2 Teşrin sani ve 28 numaralı ZK karar- dır ve harekât şubesinden bildi- rilmiştir. İngilteredeki — memurlarımızın mütemadi uğradıkları muvaflaki- yetsizlikler teşkilâta dahil olan bir takım hainlerin faaliyetl ne- ticesi olduğu için merkez büre- sunun İngiltereden Berline nak- line lüzum görülmüştür. Münasebat şubesini faydasız bir surette meşgul etmemek mak- sadile Londıra mümessilliği müs- takbel bir vaziyette garbi Avrupa umum! kâtipliğine rabtedilmiştir. S.R.S. Müdürlüğü İngiltere şube- sini nazari olarak merakabede bulunduracaktır.,, İkinci mektup birinciden daha mühimdi. Muhteviyatı ikinci de- recede idi. Fakat kâğıdın Anteti fevkalâde hususi bir ehemmiyeti haiz bulunurdu. Zira Rusya hesa- bına çalışan İngiliz Entelicens şe- fininin hüviyetini meydana vuru- yordu. Çeka Hariciye Şubesi Numara: 232 Entelicena Servisten 'Ceneral Arend'iın Verdiği Malümat “Bu mektubu alır almaz Ber- line gelen Arkos mamurlarını tarassut altında bulundurunuz. Sık sık iş maksadile seyabatler yapan bu memurların Berlindeki İngiliz — İstihbarat — Memurlarile münasebette bulundukları şüphesi uyanmıştır. Bilhassa Soyet Rus- yaya karşı büyük bir şiddetle çalışan İngiliz gazetesisi ). ye dikkat edilmek lâzımdır. Kimya- Börlin : “ger (S.)in bu gazeteci ile Rus- yadaki kimya lâboratuarlarının vaziyeti hakkında birkaç defa görüştüğü tespit edilmiştir. Bu malâmat büyük bir sür'atle kon- trol edilmek icap eder.,, Mister Steniy mektubu oku- duktan sonra biraz daha yakım- dan tetkik etmek iİstedi. Rusun getireceği bazı evrakı gözden geçirmiye mecbur olacağını dü- şünerek o da yanına' bir “ölektrik Feneri almıştı. Fakat bu fener Rusunkinden —daha kuwvetli idi. Lâmbayı yaktı ve kâğıda tutarak uzun uzun gözden geçirdi. Her iki mektubu da satıa almıya karar vermişti. Fenerin düğme- sine bastı ve tekrar cebine sok- mak istedi. Fakat fener büyükçe idi. Kontak düğmesi cebinin ke- narna ilişti ve fenerden fışkıran ziya buzmesi çitti, Rusun çehre- sine yapıştı. İngiliz de, gözlerile gayri ihti- yari ziya huzmesinin İstikametini | takip etmişti. Bu bakış ancak bir saniye sürdü, feneri #öndürmek içim — parmağile — düğmeyi arr | “yeni bir Efgan İsyanı Yazan: Berndorf fagiliz Casusları, Amanullah Hanı Nasıl Mağlüp Ettiler Yarın yordu. Fakat bu sırada, İngilizi hayretten donduracak bir hâdise oldu: Fenerin yanmasile ziyasının Andreyi aydınlattığı kısa müddet içinde gördüğü hâdise çu idib Rusun şakaklarında birtakım saç- lar vardı ki başını kaplıyan kıvır cık saçların renginde — değildi. Düğmeye bir daha bastı, tered- düdünü giderdi, sonra feneri ce- bine koydu. Kanaat getirmişti ki Rusun başında peruka vardır. Derhal kararını verdi. Rustan aldığı mektuplar elinde idi. Bur ları büyük bir sükünetle cebine yerleştirdi. Sonra feneri tekrar yakarak oturduğu kanepenin üze- rine koydu ve ok gibi Rus'un üzerine saldırdı. Belklemediği bu hücum karşısında Rus şaşırmıştı. perukası yere yuvarlandı. İngiliz herifi gırtlağından — yakalıyarak yere yatırmıştı. Firsattan istifade ederek lâmbayı yüzüne tuttu, bıyıklarını yakaladı. Siyah kıllar elinde kaldılar. Onlar da takma idi. İngiliz şimdi kendinden geç miş gibi idi. Gırtlağından vab» şi — sesler çıkıyordu. — Berlin hayvanat bahçesinde ve bir. ya- bancı memlekette olduğunu unut- muştu. Çünkü birde yerde yatan adamın dostu ve arkadaşı Reili ölürten Kroşko olduğuna emindi ve şimdi onun İntikamını almak istiyordu. Sönmez bir kin ile yumruklarını — yerde yatan adamin suratına indirmiye başladı. Sanki onun yüzü bir hamur teknesi idi we — İngilizde — hamur yoğuruyordu. Fakat soğuk kanlr lığımı kaybetmesi, ona, pek pe- halıyamal oldu. Hasmının mahi- rane bir manevrası ile birdenbire sırtüstü — yuvarlanıverdi. Çünkü ilk bücumun şaşkınlığından kur- tulan Kroşko kendini toplamış, fırsat beklemiş ve tam zamanında iki ayağını birden İngilizin kar nına savurmuştu. Bu darbe okadar şiddetli oldu ki Mister Stenley bir müddet kendisini tophyamadı. Fakat tok- rar ayağa kalktığı zaman ise Kroşko çoktan bahçenin karam lıkları içinde kaybolmuştu. 4 Bundan sonra, İngilize verilen vesikaların kâmilen sahte oldukla- rını söylemiye bilemem İlizum var mı? Fakat bu hâdise münasebe- tile İngiliz Entelicens servisi, usul harici olarak ilk defa resmes bir ecnebi polise müracaat etti. Berlin polis müdüründen Kroşko- nun yakalanması Tica olundu Fakat aranan kuş, çoktan kafe- sinden uçmuştu. —SON — _w_ Suriye Hükümeti Yeni Bir İstikraz Aktediyor Şam ( Hususi) — Hükümet ( Suriye ve Lübnan ) bankasından istikraz aktine karar vermiştir. Maliye Veziri ile banka mümessileri arasındaki müzakere hayli ilerlemiştir. Bu hafta içinde bir itilâf yapılacağı muhakkak addedilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: