22 Nisan 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

22 Nisan 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Nisan SON POSTA 23 Nisan Resminizi Lİ * Size Tabiatinizi Bize Gönderiniz, Söyliyelim... Çocuk atan Programı Çok İgundur Yarından hara başlıyacak Resminizi kupon ile gönderiniz. Kupon diğer sıyfa'nızdadır. lan 75 old “0G haftam me masebetile Ya ve zengin bir 70 Bahriye H. (Fotoğrafının der. | EdirnedeF. Serap H. (Fo — Biti m hazırlanmıştır. - Yarın cini istemiyor.) Şen, ikramcı ve j fının dercini istemiyor.) Hessa: anda Millet Meclisinin misafir perverdir, Kibarlığı sever. | hayalperesttir. Şahsını Mi ie açıldığı gündür. e Ma Kendisinde; snü suretl eden mesailde kıskanç ve alıngan | ler ve hususi müe arın sedilmesini ister, Arkadaşları ara | davranır. Çab ızar ve bar- | Türk bayrağile seli “Him sında, şakacı ve alaycı olur. ır. İğbirarı kin; devamsız | Etfal bayrağı da çel Gözülaçdii kesle çabuk ehbap olmaz. Ev iş | olur. OHürriyetini takyit eden | Yarın saat on beşte Halkevinde lerinde, yemek bahsinde titiz | usul ve merasime pek riayet et- ir merasim yapılacak, Fırka davran mek istemez. Başkalarının elem | Reisi Cevdet Kerim Bey bir nu- sn ve sururuna çabuk iştirak eder. | tuk söyliyecek ve Gazinin büyük me en okuna- Kadıköyü, An a caktır. © Ayni çocuklar : (Faağrukmm ede de mia) Meliha H. pen dercini Fatih parkı De rölibinese e r. Kazan tok söyler | istemiyor.) Mahcup ve sıkılgan | binerek Himayei Etfal, Vilâyet, İ b I Gü ukl * di - — gücendir iel deği tavırlıdır. Serbest konuşmaz, fiil Belediye, . Firka ve lorduyu stan u umru erı ir. Çabuk kızar ve arkadaşları bitek 2 ik ve | Ziyaret ettikten sonra Taksime nn © muzipliklerine (© kolaylıkla | V9 xda cesaretsizlik hâkimdir. | gidecekler, buradaki çocuklara B idü lü vu .. nd 2 ” n ll i : ex lar Kinetik Kiş Ev işlerinde ve temizlik bahsinde iltihak edecekler ve kendileri aşmü ür ugun en . e küçük büyük ile büyük gibi | ““ 5 ie tarafından tebrik edile- 4-933 Saim m petri e ilân edil dan konuşur. o Meclislerde aranır ve | titiz davranır. Çok dinler az söy- YİĞKİ yazı) İM İREde vi li elerla ilân edilen eşya etrafın neş'esine mevzu olur. ler. Sokulmaz, çabuk ahbap ve iz zi 1 By Eği, k bi LE ağ.da olanlar | bizalarında Tülöati “iguz. onferanslar ecel irçol > tarihlerde gümrük eni alm satılacaktır. Talipler B yerlerde eleme ler tertip oluna- o de prop komisyondan alabilecekleri ği EE a PPM. SB.(F lr cak, çocuklar himayei Ekal tara- tanbul ve çi ta Gümele . ki mehi mad fının Si istemiyor.) Zekidir, Edirnede F. N H. (Fotoğrafı- : Pair ie kl e ev grlin er, Mezkür te Pe 780 Kadın ve sevgi mevzuları üzerin- | nın dercini istemiyor.) Gülmesi ak ae se inde o t akçelerini İkale San kteki de tevakkuf eder, bu boldur kahkaha ile güler. li da çocuklara bir müracastla beyecan ve macera geçirmek is- | Tavrı bee muziblik konferans verilecek, 25 Nisanda Fasıl Kup adedi Muhammen Müzayede Cinsi eşya ter. Neş'esini daha lr” gi alkevinde gürbüz çocuk müsa- No kıymeti tarihi > yardır. ve şakayı sever. | pakası yapılacak, 26 Nisanda Lira K bafaza etmiyo taraftardır. Şık e ve bu Miedalin mas- AE iyinmek, (moda (cereyanlarına | raflara hüsnü kabul gösterir. Yük Haa. çocuklar y arasında 2 155 910 22 13-Mayıs-933 Konservasüt sr ye olmak hevesindedir. Şahsi mn l LE k sabakası icra edilecek, 27 sal ii rete mütevakkıf ke te- e e, e elm işaretleri Brie Nisanda bir konferans verilecek 3 79 283 60 20-Mayıs-933 a mekan Vm uzak bulun m beke im 78 nisanda ise Halkevinde ço- kol cuklar m müsamereler tertip 4 86 455 80 27-Mayıs-933 Muhtelif vi > olunacaktır ? 16 74 75 5-Haziran933 Muhtelif yağlar. Günanda B. H Ef. (Fotoğrafı- Halen İstanbulda, Sami B. 20 Nisan Cumartesi günü Hak 9 “ 39 91 13-Haziran-933 Tohum ve nebati nın dercini istemiyor.) Ağır ve | (Fotoğ afının dercini istemiyor) | kevi beyi ileri yatı mekteplerile ökler. müstagnidir. Bir işin Üzerine pek eki ve hassastır. Çabuk karar | Darüilacezeyi iyaret edecekler, 10 83 444 60 2i-Haziram933 — Kant İlişmez. Yaratıcı ve girgin de- | verir. Aceleyi ihtiyar eder. Baş- | çocuklara hediyeler dağıtılacaktır. tüyleri ve saire. ğildir. Daha ziyade tesadüflere | kalarına itimat bahsinde, dost ve 2 8 12 20 29-Haziran933 Sun gübreler tâbi olur. Parayı sarfetmek ister. | arkadaş intihabında O müşkülpe- Dr. Aristidi P Matbaa — Jet ye | sent davranır. Menfaatlerini, sıh- rüba; ay Mania ( Eski “e ME edi aral ı ttaki muay i Ekr iz ld ve istemiyen bir | ha kaçar en ve Peker i İnel kata mekle NiyiN üni i oğla Loti Yapraklarının yı var: > cazip ve göz kamaştırıcı bl LI - Dil Anketi “— i nl © untazam rilen Cevapları Okuyunuz ke. i bu suretle mesini am —z 5 inci Liste ——— ve beslenmesi gibi üç mak- sadın husulüne yardım eder Karlin ismi ve adresi Eb'at Ecel dr Eer Ecnebi | Ecram Ecza Edat Edep (| Edebiyat (© Ezeli “ > a uzaklıklar | sonsuz > ir pipini”) ire si parçalar “mi — ölçü söz “e G R BE M B m biri lkmektep mu- | uzaklık | sonsuz im İ gündelikçi | karşılı yabancı | parçalar | parça | İtamamlıyanf uy ri yan tike seli leri uzaklıklar | sonsur ölüm © İ gündelikçi yabancı | yıldızlar | parçalar | eklenti saygı duyum önsüz Ğ I M 0 N İhsan, Ortaburun muallimi, Yalova ei durucu ere ırgat yabancı de sava ekleme saygı ulu yazı filk (KREM SİMON) Leman, Kadıçitiiği muallimi, | uzaklıklar | yole olma z yabanc tire beef “parç eklenti | incelik - Halil, Kaliç ük ul, Yaloval uzaklıklar emekçi | karşılık | yabancı | parçılar | yiten | bağlantı (saygı, utançi saygılar ceki Hikmet , Taşköprü muslimi, || uzaklıklar İluçsur, son- ole, argat © İ gündelikçi | yab tİ yaldıslar İp i sayğı | İduyum, ozu © önün “üz atü u Recep ve Salp, Gari muallimi, | uzaklı göçüntü | gündelikçi | karşılık | yabancı | yıldızlar | parçalar | bağlantı | utanmak | yücelik önsüz Cemil, Kiresiköy all, Yalova | uzaklıklar | sonsuz ölüm © | gündelik mbar yabancı | yldeler | bölmkder iyi huy, İsünelsör | önü HK rm 7 mual- || uzaklıklar | sonsuz şi del'kçi | bağışlantı | yabancı | gök yar İ parça, 13 takıntı | uygunluk | hoş yazı | eski yeri Dursu: ml k İölüm, yetikfzorluk, yo:-) karşılık yabancı | gök yüzü bari söz bağı İuygun, türef türeli söz | eskiden, in, Sen muallimi, (| en, boy (sonu yol Yy: el gi sa rn, e evvelden. yan Vehbi ii Kaka mual- | yaylama | sonsuz | son, ölüm ui dazlar | parça <$ tslanti — EN Beşiktaşta Serence B. Halim, Sultaniye muallimi, Yalova | uzaklıklar | sonsuz (yaşa; h yabancı | yıldızlar söz ekl saygi; iy kuşunda >. gilığı buy Jar İ biinmiyen Hİ Ebulhuda efendi demekle meşhur muhte Hikmet, Oitamektep 270, Ankara uçsuz ölüm yallıkçı yabancı ekleme oltu rn uçsuz rik konak arsası büyük ve küçük parça- Eyüp oğlu Şükrü, Ordı mi gelhik emekçi | karşılık İyat, yabancıl parça, öd öneli lara Bre azen inle Ni ye Seyfullah Suphi, Haklman, mesirme uzaklıklar | sonsuz sö. karşılık | yabanc parçalar buy | güzel söz Uk sağlam, me lamda karman arar Are Dil Tetkik Cemi kik Cemiyetinin Anketi Münasebetile DOYCE ORLENTBANK , Son vo nik Müsabakası KÜ iraniyd e ge lyrieri MARSA | Ahmak | Ave | Akibet | Alim (âr Ans Ariza Ariza İrsetmek-| Asılan | Azap Azil-Azi- | Azim-azın | Aziz ERGANİ İSTİKRAZI kayıt muamelesini yapar ve bu ae Süer | Abs Aile Akibet Alim Âr Ârız Âriza Âriza ra-etmek-İ Asılasi- Azap Azil-Azi- | Azim-Azm | Aziz huntata; kör Karlin arı 5 ve em | pen | Anmak | Ae | Akiber | Alim ÇA Anız Ariza Aria b e ÜL a İY vi zleri tapa vie ii kaybettim. m li a yağımdan bük i — mü olm: ilân olunur. LEE BELA 2 ese ğa AM a

Bu sayıdan diğer sayfalar: