24 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

24 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | | | Hayatın zorluklarına dayanan bir tip Ankaradan Fik- *et Özel de karak- terinin tahlilini ds- tiyerek soruyor: — Müvoffak ola- cak mıyım? Hayatın zorluk- larına karşı mücae dele etmek, mu- vaffak olmak için — lâzım gelen müş- küllere katlanmak iyi bir şeydir. Yalnız etrafı da kollamak, kırmadan, gücendir. meden maksadlara ulaşmak daha iyi bir şeydir. Hayale fazla yer veren bir genç İstanbuldan Şe- mi de karakterinin tahlilini istiyor: Hayale daha faz. la yer vermek, ar- tistleri taklid eyle- mek, neş'eli kal- mak, macera ve seyahat — arzuları, birbirine uygun is- teklerden — ibaret kalmalıdır. Sevimlilik, mevsimsiz heye- canlara ve bu heyecanların sık sık değiş- mesine de yol açmamalıdır. Neş'eli bir tip Adapazarından Dayt bet saruyor: — Muvaffak ala- cak meyem? Neşesini daima muhafaza — ediyor ve çalışmaktan da yılmıyorsa hayatı. ni kolaylıkla ka- zanmış ve muvafe fak olmuş sayıla. bilir. e Hesab işlerinde liyakati görülen bir tip Maraştan Il!ğh— » med Delingönül: Alışveriş ve hes #ab işlerinde gös. tereceği liyakat de. recesinde — muvafe faikiyetini — temin etmiş olabilir. Muvallıkıyotı bizzat yaralması beklenen bir tip Okuyucularımız. dan- Kadri Tuna oğlu soruyor: — Muvaffak ola- cak mıyım? Tabil güzidelik- lerle hayata gek miş olanlar, terbi- ye kaldelerine gö- re yetiştirildikleri takdirde şansları. nı ve muvaffakiyetlerini bizzat yaratmış olurlar. Yalnız menfaatleri paylaşmakta cömerd olmak ve tabil varlıklardan isti- fade etmek gerektir. e Çalışkan bir tip “Ankaradan Hü sameddin isimli o- kuyucumuz da şu- Nu söoTUYOT: — Muvaffak olu- denler çalışkanlık. ları nisbetinde da. ima muvaflak ol- muşlardır. Muvaffakiyetlerini — tesadüf- lerden bekliyenlerdir ki ümid ve hayal peşinde ömürlerini tüketmişlerdir. e Sokulgan bir tip Ankaradan Sü Teyman Sevim: — Muvafjjfak ol cak mıyım? Tutukluk ve du? gunluk muvaffaki. yet — ihtimallerini zayıf düşürebilir, Sırasına göre atık gan ve sokülgan olmak çok faydalı olur. “-Son Posta Fotograf tahlili kuponu Adres Fotograf tahllll için bu kuponlardan 5 adedinin gönderilmesi şarttır. - Pul meraklıları arasında birkaç saat ( Baştarafı 12 inci sayfada ) Muhatabım, bir başka sayfayı açıyor: — İşte size bir başka seri... Bu altı pul, Sovyet ihtilâlinin koca tarihini, şa- yanı takdir hattâ şayanı hayret bir ma- haretle hülâsa etmiyor mu? Bir diğer sayfaya geçiyoruz: — İşte bir seri daha... Bu seri de Sov- yet tayyareciliğinin propagandasını ya- pıyor. Her pulda, başka tipte bir tayya- Tenin resmi var!.. Sonra ellerini, kapattığı koleksiyonu- nun üzerine koyarak ilâve ediyor: — Bu misaller, saymakla bitmez ve posta pullarını, propaganda vasıtası ola- rak kullananlar sade Sovyetler değildir. Hemen bütün medeni milletler, posta pullarından ayni şekilde, ve ayni derece- de istifade etmektedirler. Alman pulları da, İtalyan pulları da, Fransız, İngiliz, Amerikan pulları da, hattâ Bulgar, Rumen, Yunar. pulları da #yni gayeye uygun şekilde hazırlanmış- tır. Faraza Alman pulları size, san'atklr elile hazırlanmış zengin bir albüm gib', bugünkü rejimin bütün eserlerini, bütün hususiyetlerini, bütün kuvvetlerini, bü- tün şahsiyetlerini, hülâsa bütün tarihini gösterir. O pulları dikkatle gözden ge- girmekle, bütün Almanyayı gezmiş, ve bugünkü Almanya hakkında birçok eser- ler okumuş"kadar olursunuz... Bu hususta, dünyanın en ileri gitmiş| ği milletlerinden birisi de Avusturya idi, Bugün, Avusturya ile, dünyanın en müterakki pulculuğu da ortadan kalkı- yor demektir. Çünkü o pullar yakın bir tarihte, bi- rer antika kadar kıymetlenecekler!.. Görülüyor ki, hemen bütün dünya milletleri, pul mödellerini, en kiymetli san'atkârlarına hazırlatıyorlar ve bu se- yede, pullar, birer emsalsiz tablo mü. kemmeliyetine kavuştukları — için, — pul köleksiyonları, birer güzellik hazinesi haline giriyor. Faraza, şu elimde gördüğünüz - albü- mün içinde, dünyanın en zengin müuhay- yelelerinin, dünyanım en İşlek, ve en ol. gun dimağlarının, ve dünyanın en usta fırçalarının en güzel, en zarif ve en kıy- metli eserleri var... Bu vaziyet karşısında, bana öyle gelir ki, pul toplamak değil, pul toplamamak bir cinnettir! Maalesef, bütün dünyanın bu derece kıymet, ehemmiyet verdiği pulculuk mesleğinde, pulculuk san'atında biz çok geriyiz. Hattâ, biraz daha açık konuşmayı fay- dalı bularak, <en geriyiz» de diyebilirim! Çünkü pul, bizde hâlâ, sadece, sayılıyor. Ve bu yüzdendir ki, pullarımız, öxk.—ı diğimiz, gözlediğimiz zarafetten, nefaset- ten mahrum bulunuyor. Halbuki pul, sade bir makbuz değil, hattâ sade bir propaganda vasıtası da de- ildir. O, bütün bir milletin imzasını taşıyan ve bütün dünyayı dolaşan bir san'at ese- ridir. Temenni ederim ki, bu eseri, imzamı« Fakat şübhe yok ki, ellerinde çok mike| zın şerefile mütenasib bir mükemmeliye- “darda Avusturya pulü bulunanlar, yakın Nrmwhn te kavuşturmakta gecikmiyelim! Naci Sadullah para | mMüukabilinde mektublara yapıştırılan ba- | #it bir seyahat bileti, alelâde bir makbuz | “SON POSTA İstanbul Borsası kapanış fiatları 23 - 3-1938 ÇEKLER Açılış - Kapanış 67,18 €27,6 8 Bezm w Haai Tramvay yolları tamir ettiriliyor Şehir dahilindeki tramvay şebekesi otuz iki kilometre uzunluğundadır. Tramvay şirketi ile Nafıa Vekâleti ara" sında yapılan anlaşmaya göre evvelce | bir kamisyon tarafından tamirine lü- zum görülen kışımlar şirket tımhııdan' tamir edilecektir. Mukavele muc'bince tramvay raylarımın her iki taralından 7 şer buçuk metrelik yolun inşa ettiril- mesi şirkete aiddir. Dünden itibaren tamirata İstiklâl caddesinden itibaren başlanmıştır. Tamirat bir sene zarfın- da tamamlanacaktır. Çürük ve bozuk paket taşları kaldırılacak, yerine yeni- leri konacaktır. SENELİK TECRÜBENİN NETİCESİ ROMATIZMA LUMABAGO SİYATİK HER YERDE ARAYINIZ Annelere müjde S.M. A. geldi Fazla istek karşısında piyasada mevcudu kalmıyan büyük kutu net - net 460 Gr. (— s. M. A. Amerikadan geldi. Sayın çocuk doktor- larımız ana südünün eşi Olan ve A ve D vitaminlerini — muhtevi — bulunan 8. M. A. yı âannelere ebemmiyotle tavsiye etmektedirler. Her eczanede bulunur. Tafsilât için : Galata P, K. 1097 ye müracaat T RRE İ Sayfa 15 Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Bedellerini Beş sene zarfında ödemek üze- re aldığı 1934 ve daha evvelki sencler mahsulü Konsinye Afyonların bakiye üç senelik taksitlerini def'aten ödeyecektir. Uyuştürucu Maddeler İnhisarından: Senelik satışlarımızın $ 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri ödenmel- te olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye Afyonların iki seneden- beri verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. Mezkür Afyon sahiblerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan üç se- nelik taksitin 1/Nisan/938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine kârar veril- Miştir. Alâkadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarımın sıra No. larına nazaran âaşa- - ihda gösterilen tarihlerde İstanbul'da idaremize müracaatları lüzumu ilân olunur. İstenbul haricinde mücsses oldukları için bizzat müracaat edemiyeceklere ald olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle kendilerine havale edilecektir. Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müracaatları tediyatın sonuna bırakılacaktır. (1570) No. Tarihi Gün 1000-1015 — 1/Nisan/988 Cuma 1016-1030 Ö Ça » Pazartesi 1031-1045 K . S .» Salı 1046.1060 —& » * Çarşamba 1061.1075 —T > — » Perşembe * 1076.10960 8 » » Cuma 1091-1105 11 — > » Pazartesi 1106-1120 12 » » Sahı 1121-1135 13 » » Çarşamba 1136-1150 M » » — Perşembe 1151-1165 185 » » Cuma 1166-1180 18 » » Pazartesi 1181-1198 19 » » Sali 1196-1210 20 » » Çarşamba 1211-1225 21 » » — Perşembe 1226-1240 22 a » Cuma 1241-1255 25 » » Pazartesi 1258-1270 - 26 » » Salı 1271-1265 27 » — » — Çarşamba 1286.1300 28 > —» — Perşembe 1301-1315 29 » » Cuma B01-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 621-540 B* l » Salı 641-560 « » » Çarşamba 561-580 -- » Perşembe 581-600 — ğ s> Cuma 601-620 ? » » Cüumartesi — Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: İnşası haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu Sineması - 20 Nisan 988 Çare şamba günü Kurum binasında açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. Talib olanların ve tafsilât-âlmak istiyenlerin Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Ge- nel merkez muhascbesine müracaatları. — «1531> HAÜ KİT SAMLETAD SAD UN SELÂNİK BANKASI Tesis tarihi : 1888 e İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA)| Türkiyedeki Şubeleri : İSTANBUL (Galata ve Yenicami) MERSİN, ADANA Bürosu SELÂNİK - ATİNA © Her nevi banka muameleleri Kiralık katalar servisi Rutubetli havalarda GRIP ve NEZLE” ye karşı en İüzumlu ilâcdır. Fatih Sufh 3 üncü Hukuk hâkimliğinden: (38/402) davacı Seherin kocası Mehined 8- deyhine açlığı sulh teşebbüsü davasımın ya- pilan muhakemesinde dava olunana İlânen Son Posta “Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk çazetesi Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 28 tebliğat icrasına karar #erildiğinden mu- İSTANBUL hakeme günü olan 20/4 #snat 10 da Fatih | sulh 3 Öncü hukuk ..Mmm gelmesi 1-| “Gazetemizde çıkan yazı ve gin tebliğ makamma katm olmak üzere ilân zesimlerin bütün — hakları olunur. — (1038) mahfuz ve gazetemize aittir, OSMANLI BANKASI ABONE FİATLARI | —— - TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | 1 : g|* TESİS TARİHİ ; 1863 | 5 gee ğ Ka b Bermayesi: 10,000,000 İngüla irasi — |Ü | TÜRKİYE 1400 | 760 | 400 | 150 | YUNANİSTAN |2340 | 1220 | 710 | 270 Kzi ç ECNEBİ 2700 | 1400 | 800 | 300 Türkiyenin başlıca şehirlerile Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de, Mısır, Kıbris, Irak, Aböne bedeh peşizdir. Adrea değişltirmek 75 zuruştur. - h —— İran, Filistin ve Yunanistan'da Ö | Gelen evrak geri verilmez, Şubeleri, Yugoslavya, Bomanya, | İlenlardar mes'uliyet alınmaz. Buriye ve Yunanistanda Filyalleri Cevap için meklublara 10 kuruşluk vardır. i Pul ilâvesi lâzımdır. - - Posta kutusu : 741 İstanbul Her türlü banka muameleleri Telgraf : Son Posta T m_ Telefon : 20203 9

Bu sayıdan diğer sayfalar: