24 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

24 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Perşembe 24 MART 936 5 KURUŞ TELEFİ! Başmuharrir Yazı işleri Atölye Fransızca Ankara İdare müdürlüğü Ulus Basımaevi Çankırı caddesi Ankara Telgraf: Ulus - Ankara 'ON zıLı 1063 1062-1063 1061 1064 ŞEHİR 0/4/938 Cumartesi Atletizm müsabakaları 10/4/938 Harbiye — Muhafız 17/4/938 Pazar First Vienma — Ankara muhteliti, Tehlıkelere karşı alınan tedbirler - AARAA KUK AAA A HUDA URERA UKUDK A ER KU UA AD I-Çekoslovakyodo havcı hücumlarına karşı manevralar ycıpıldı 2-Belçika hududlarını muhafaza için geniş mikyasta tedbirler aldı 3-Macaristanda son hâdiseler dolayısiyle buyuk bir heyecan var Ankara köylerinde — Köy terbiyeciliğimiz hak- kında reportajlar — Yazan: N. B. On sekiz yirmi evli bir köy kaç da- kikada gezilip görülür? Fakat, on se- kiz yirmi evli bir köyle yüz seksen veya iki yüz evli bir köy arasında an. cak hacim farkı vardır. Yoksa onda görülüp tetkik edilmesi lâzımgelen | mevzularla bunda görülüp tetkik edil- mesi icab eden mevzular hemen he- men eştir. —Ki de eğitmen nasıl bir ynamıştır? — Evleri biribirinden ayıran boş- | luklara bakınız: Gübreler iri taşlarla tahdid edilen hususi yerlerde birik- tirilmektedir. Aynı çatı altında ahırı ve evi birleştirmeğe mecbur kalmış olan köylüler lehinde eğitmenin al- | mış olduğu bu tedbiri, sıhat bakımın- dan, ileriye doğru atılmış bir adım saymalıyız. Okulda çocukların elleri- ne yüzlerine ve elbiselerine dikkat et- tiniz mi? Hepsi tertemizdi. Erkek gocukların saçları kısa kesilmiş, kız- ların saçları güzelce taranıp tü. Çocuğuna bu kadar itina gösteren ana, evine de aynır ihtimamla bakmak Yâzımdır. Eğitmen biraz hekimdir de: Ter- mometresi ile hastalanan köylünün ateşini alır. Aspirin ilk kullanılan i- lâçtır, Ancak ateş devam ediyorsa bastayı kasabadaki hekime, dispan- sere veya hastahaneye göndermek lü- Zumunu telkin eder. rol Karapürçek köyünden Peçenek kö- yüne doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz yol çetince bir vadinin içindedir. — Bu yol bir keçi yolu idi. Geçen se- ne, hasaddan tonra, iki köyün eğit- menleri köylülerin başına geçerek yo. Ta öotomobil ile seyahat edilebilecek hale getirdiler. Sert dönemeçlerdeki kayalar söküldü, yol genişletildi. Şimdi, tipili havalar müstesna, her mevsimde ve her türlü vasıta iki kö- yü birleştirmektedir. — Şu halde eğitmenin imarcı to- Wi de vardır? — Netekim köy okullarının binal, rı da vekâletin para yardımı ve köy kanununa uygün bir şekilde, Çani ya kaymakamlığının delâleti ve köy- lülerin eli ile eğitmenlerin nezareti altında yapılmıştır. Çatılar örtüleceği zaman Ankaradaki inşaat usta okulu- ma müracaat edilmişti — Köy okulları binaları hep eşmi- dir? — Hayır. Üç tip okul binası var. dır: Küçük, orta, büyük... Bunlar hak. kında umumi prensipler konulmuştur: a - Bir sınıf, yağışlı havalarda kul- Tanılmak üzere geniş bir koridor. b « Eğitmen, okul binasında ailesi fle birlikte oturacağından kendisine mahsus bir oda, bir mutbak, bir yı- kanma yeri. © - Eğitmen köyün bütün eğitim işleriyle meşgul olacağından köy kuru- lu odası. d - Eğitmen diğer köylülerce nek tutulabilecek surette zirat faali- yette bulunacağından bahçe yapmağa müsaid geniş arazi, Fakat, köy okulları hakkında yalnız bu kayıdlarla ik' lunmamış, bir Timatname ib edilerek okul yerinin nasıl seçileceği, cebhenin nasıl tayin edileceği, temellerin nasıl atılacağı, taş, ağaç, kum, kireç, kerpiç gibi inşa malzemesi nevilerinin ne guretle ta- yin edileceği dahi tesbit olunmuştur. | Üç tip okul binasına aid plânlar ve de- | tay resimleri Nafra vekâleti yapı işle- Ti umum müdürlüğünce tetkik ve tas- — Ankarada kaç okul binası inşa e- | didi? — Yirmi beş köyün okulları tamam- lanmış, on köyün okulları, içinde ted- ılacak hale getirilmiş, doku- (Sonu 4. üncü sayfada) Alman askerlerinin Avusturyaya girerlerken alınan resimleri Çekoslovakyada Südet almanları parlisi gün geçlikçe daha genişliyor Prağ, 23 (ALA.) — Bugün bütün Bohemyada hava taarruzlarına karşı Belçikada Hududun emniyeti için tedbir Brüksel, 23 (A.A.) — Ayan ve me- busan milli müdafaa encümenleti bu- Macaristanda Macar fopraklarını müdafaa İçin duyular endişe Budapeşte, 23 (A.A.) — Mebusan meclisinde harici siyaset bakkında bu- müdafaa manevraları yapılmıştır. Prağ | gün müşterek bir toplantı yaparak, | gün hararetli münakaşalar olmuş ve ( Sonu 8. inci sayfada ) ( Sonu 8. inci sayfada ) Profesör Pitar ikinci konferansını dün verdi Tarih, coğrafya ve dil fakültesi falebelerinin toplantısında Profesör gençlerle çok samimi ve çok güzel bir Cenevre üniversitesi profesörlerin. den B. Öjen Pitar ikinci konferansını dün Halkevinde saat 16 da vermiştir. Birinci konferansın bırakmış olduğu intiba dolayısiyle dün Halkevi salo- nu, evelki güne göre daha çok kala- balık olmuştur. Konferansta mebur tamız, bütün fakülte profesörleri, yük sek tahsil talebesi ve Ankaranın he- men hemen bütün tanınmış gençliği hazır bulunuyordu. Dünyanın kuruluş ve insanlı İstanbulda Kıymetli gazetecilerimizden Merhum B, Tahir konuşma yaptı doğuşu gibi çok enteretan bir mevzua temas eden konferant büyük bir alâka ile dinlenmiştir. Profesör, —üçüncü Hotay seçimini kontrol B.Menemencioğlu pazar günü İstanbula geliyor Cenevre, 23 (ALA.) — Anadolu 2- jansınım husust mubabiri bildiriyor : Hataya gidecek Milletler Cemiyeti y kontrolu tefrik edilecek 21 kişilik kontrol he- yeti bugün tesbit edilmiştir. HMatayda ihdas edilen hususi mah- kemenin reisliğine de muhtelif müba. dele komisyonu eski yunan — delegesi B. Fokas tayin edilmiş ve ayrıca kontrol höyetine iki yunanlı ve iki yu- goslav aza seçilmiştir. Heyetimiz dün gece Türkiyeye ha- reket etmiştir. B. Numan Menemenci- oğlu iki gün Belgradda kalacak ve pa- zar günü İstanbula varacaktır. Franko hükümeliyle ajan teafi edeceğiz Balkan antantı kara toplantısı esnasında tekarrür et- tiği veçhiyle, General Franke bükü- metinin Ankaraya gelmiş olan dele. gesi B. Döprat, ile, iktisadi, ticar? ve konsolosluk işleriyle meşgul — olmak üzere Türkiye ile bu hükümet arasın- da âjanlar teatisi — kararlaştırıldığı öğrenilmiştir. konferansını bugün Halkevinde vere-| General Şang-Kay-Şek bir geçid resminde Çin erkâniyle beraber cektir. Sayın profesörün, dünkü de- gerli konuşmasının bir hulâsasını, o- kurlarımız bugün 2 inci sayfamızda bulacaklardır. Tarih, coğrafya ve dil fakülte- leri talebelerinin toplantısında | | Tarih, coğrafya, dil fakültesi tale- ( Sonu 8. inci sayfada ) çok feci bir otomobil kazası oldu Tan tahrir ailesinden B. Tahir öldü, gene tan gazetesinden üç kişi ağır yaralandı İstanbul, 23 (Telefonla) — Bugün, feci bir otomobil kazası oldu, kaza ne- ticesinde Tan arkadaşımızın yazı işle- rini idare eden B. Tahir Şükrü öldü ve gene Tan arkadaşımızın - tertib heye- | tinden operatör Şefik, Nihad, Ekrem ve sermürettip muavini Haydar ağır yaralandılar, Hâdise şöyle olmuştur: Tan gazete- ( Sonu 8. inci sayfada ) Çinliler 10, miryolu uzımhığunu ticesinde imha edilmiştir. Şuşov'u tazyik eden japon tehdidi bertaraf edilmiştir. Japonların son üç gün zarfında bu cebhede hiçbir ileri hareketten bah- setmediklerini ve bu hususta sorular bütün sualleri cevapsız bıraktıklarını kaydetmek lâzımdır. Tiyençin - Pukov hattındaki çarpışmalar Pekin, 23 (A.A.) — Tiyençin » Pu- kov demiryolunun iki tarafında son günlerde şiddetli muharebeler cereyan |etmiştir. Çinliler japonların cenup is- tikametindeki ileri hareketini durdur- mak için muazzam bir gayret sarfedi- € Sonu 8. inci sayfada ) 000 j Japon askerini imha ettiler Şanghay, 23 (A.A.) — Royter Ajansının muhabiri bildi Bir Çin menbamdan gelen haberlere göre, Pukov - Tiyençin de« büyük kanala kadar ilerlemiş olan 10.000 kişilik bir japon kolu Çin kıtalarının yaptığı bir yan taarruzu nes Berlinde tevkifler Berlin, 23 (A.A.) — *Röyter” Epey zamandır nasyonal - sosyalistler aley- hinde telsiz neşriyatında bulunan ve beyannameler dağıtan “Hürriyet par- tisi” ni polis meydana çıkarmış ve ara- larında iki gazeteci, bir eski mebus ve birkaç da yüksek memur bulunan ka- dın, erkek 46 kişiyi tevkif etmiştir. Buünlar vatana ihanet suçu ile mahke- meye verileceklerdir. Suçları idam ce- için | konseyinin An-| 'edecek heyet tesbit edildi | Kanun münasebetiyle söz alan- lardan BB. Naşid Uluğ (Kütah- ya), Emin Sazak (Eskişehir), İsmail Mehmed Uğur (Sıvas), Süleyman Sırrı İçöz (Yozgad) Kowyda Hayvan kanunu tadili kahul edildi Kamutayda at, eşek, ve katırın vere giden muaf tutulması hakkındaki kar mun kabul edilmiştir. Kanun hakkında- ki tafsilât 7 inci sayfamızdadır. Lorğıda 'Türk - ingiliz görüşmelerinin hedefleri Londra, 23 (A.A.) — Havas mu « habiri bildiriyor: İngiliz - türk müza» kerelerini yapmakta olan zevat ile ya « kın temasta bulunan mahfiller, bu gö » "| rüşmelerin, Türkiyeye bir istikfaz ve - rilmesi hedefini gütmekte olduğunu yalanlamaktadır. Bu mahfillerin tasrih ettiğine göre, ingiliz - türk görüşmelerinin hedefleri | tanlardır: 1 — Türk krom, bakır ve molihden madenleri satmak Üzere bündan altı ay evvel İngilterede tesis edilmiş olan türk kontuarınım muamelelerini geniş - letmek, 2 — İş bankasının İngilterede bir şu besini tesis eylemek. $ — Türk - ingiliz kliriginin işle - mesini tetkik etmek, türk satışlarının fazlalaştırılmasını mümkün kılmak, Türkiyenin İngiltereye karşı olan ve yekünu bir buçuk milyon ingiliz lirası- nt bulan faizlerinin tediyesini kolay « laştırmak. adai d İngiliz parlâmentosu bugün toplanacak ve B. Çember- layn dış politika hakkında hükümetin beyannamesini okuyacaktır. Bu hususta taf- silât 3 üncü sayfadadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: