23 Ekim 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Ekim 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bike ME e ana AR epi —a NER x H N Sene 11 Hiter ile Laval neler Börüştüler? İransaAlsas! Loren, lens ve Nisi terk mi ediyor ? Fransa hi hariciye azırının un beyanatı Niman hariciye nazırı ; Vişiye gidiyor hy donanmasının İngil- karşı o kullanılmdsını kabul etmiyor nerd, 23 (A.A) — Alman dn ve Lavalle görüştüğünü bik) Al, ir Diğer taraftan, ayni radyo, Yapyn hariciye pazır Fon Ribben-| emin, da yakında Vişiye gideceğini lendrada, bu görüşmelerin tabi, mütarekenin şartlarını İde en gayesine matuf ileri sürülmektedir. Mihver devletlerine Mel Nis, Tunus ve ari terketmek teklifinde Sihacakmış, plihver devletleri, pi sanın İngiltereye bari harbe girmesi İrtile bu tekliflerle ie edeceklermiş. li barikiye nazırı Bo- ikan matbuat mümessille- eyanatta bulunmuştur: ig masa, Almanyaya o dü le hareket etmek mecburiye- yi e bunu bir borç te- ie tedir. ?, Fransa ve Almanya aras| ir yaklaşma vukubulmalıdır, ni ME i Memleket arasında böyle bir Bai temenni etmemek, ab- Gaz,bülünç ve manasız olur.» işte Bodüen'e Fransanm N ya AlsasLor terkedip ini sormuşlar b yu cevabı vermiştir: İman niyetlerinin ne oldu- iyorum » len verilen diğer bir habe- anmasına müsaade ede- il a, İni müzakere etmek üzere Km hükümeti, Mihver tekzib etmektedir. LA girik dair verilen haber- Fransız o donan - iin Fransanın İngiltereye Lavalın, omanyada TJALKIN GÖZÜ; JALKIN KULAĞI SE KIN DİLİ ui, Hitlerin dün Parişi ziyaret | ri telefonu SonPosta : > ÇARŞAMBA 23 ı BİRİNCİTEŞRİN 1940 çreğli kömür ocakları Hdnundan r. . İlibaren devlet tarafından işletilecek Kararname dün intişar etti Ankara 23 (Husu si) — Heyeti Vekile, Ereğli kömür havza sı namile marui süs hanın Amasra. A mesra İstismar mın takası dahil ve Ereğli kasabaları a. rasındaki kısmında mevcud üzerinde inufa hakkı tesis olunmuş veya ki. raya verdmiş olsun olmasın, gereki» mal ruhsat, tezke - İ reli ve gerek imti - yazlı faal ve gay - İ rifaal metruk veya imüyazı feshedl. miş bütün ocakla - rm devletçe işletti. rllmesine karar ver mmliştir. Kararmame çıktı Ankara 22 (Hususi) — Ereğli ömür havzasındaki bütün ocaklar- da devletçe işlettirilmesine dair hü- kümetin kararnamesi bugünkü Res- mi Gazetede intişar etmiştir. Bu yeni vaziyet karşısında Zonguldak mintakast iktisad müdürlüğü ocak lardaki mes'ul müdürlere ikişer mü: Romanyada o bulunan, çılar birliği reisi Ki Gülek, pet- rol limited şirketi müdürü o Seded Ziya ve İstanbul Zirmat Bankas müdürü Mehmed Aliden mürekkeb ticaret heyetimiz dün Besarabya| vapurile şehrimize gelmişlerdir. Ee- yet reisi Kasım Gülek ve stkadaş - Jan Romanyadaki temasları bakkın- da şunları söylemişlerdir: — Romanyadaki temaslarımız! memnuniyet verici şekilde cereyan etmiştir. Şimdiki belde Romanya ile; ticaretimizin inkişafı için iki taraf da çalışmaktadır. Romanyadan bir- çok ihracat mallarımıza talib çıktığı #ibi bizim temaslarımız da buradan mal getirteceğimizi göstermiştir. Ro- manya ile bugünkü şartlar dahilinde ve dolar esası baki olmak üzere Ereğli kömür ocaklarından bir görünüş Ereğli Kömürleri Devlet İşletme İdaresi Kânun başında ocaklara ve bütün müştemilât ve teferrüatına vaz'ıyed ediyor im edilmiş ola - cak ve Birincikâ - nun ayı başında Ereğli kömürleri devlet işletme i - daresi, (ocaklara ve bütün müşte - milât ve teferrüa- ta vaziyed ede» cektir, Ocaklar daki menkul ve ga menkulle - "wi hik ocaklar! namına seçilecek dört mümessil ta» rafından takdir o- Yunacaktır. ve Depo İ mağazalarda mevcud O yedek malzeme mali - yet fiatları üz. messil inühab ederek bunlar üç gün) rinden, direk sütunlar ise piyasada içinde kendisine bildirmelerini teb- liğ edecektir. Bu mümessiller Zon - guldakta toplanarak İktisad Ve - kâleti mümessillerile birlikte ocak- lardaki menkul ve gayri menkul - lerin mikdar ve hali hazır vaziyet- lerini gösteren birer zabıt varakası nzim edeceklerdir. Bu zabıt vara- .nlan nihayet yirmi güne kadar tan- Romanyadan 160 bin ton petrol alacağız Dün Romanyadan avdet eden Ticaret Heyeti Reisinin temaslar hakkında beyanatı için lüzumlu olan Birçok maddeler. le bilhassa petrol ve kâğıdın geti - rilmesi temin edilmiştir.» Petrol limited şirketi müdürü Se- dad Ziya da şunları söylemiştir: — Malâmunuz olduğu veçhile Romanyadaki temaslarımız bilhassa petrol işi üzerinde cereyan etmiştir. Remanyadan #on anlaşma Üzerine 160 bin ton setrol mübayaa etmek- teyiz. Tomuslarımız petrol muka — bilinde pemuk verilmesi , meseleleri özerinde cereyan etmiş ve müs bet neticelere varılmıştır.n Serbest dövizle alım satım yapılacak ğrenildiğine göre son anlaşma üzerine Rurmenlerle gene dolar e - Hası üzerine serbest dövizle alım #a- (Devamı 5 üncü sayfada) İzciler Anka ;, siddetli i zelzele oldu 22 (AA) —D.N.B.: saat B,40 a doğru Bük- ii dakika süren şiddetli bir İştar, Evlerin yüzü, ta - VE a esyalar devrilmiş, le leniştar, Birçok mahalle - teli, muhaberatı kesilmiştir. Aş İleri kopmuştur. Şehrin aş de tramvay seyrüseferi ya- çi tmuştur, 22 (A.A) — Stefani a- onat çi ii ikközlet beş da- ği m - rına göm zelzele- a bizzat . da yapı n şehrimizden ii Va > dün öğleden sonra Kabaş müdürü Nurinin idaresinde Ann Ditrniyise dir, raya yitüiler si ve muallim mektebi izcilerinden müteşekkil 88 kişilik Edime izci grupu da ayal trenle Ankaraya git- yn GAME AMME IŞ MEŞ ileri üzde rup görülm | kıymetleri takdir edilerek bunla “ rın bedelleri hükümetçe peşin para ile ödenecektir. Diğer kıymetler için osahiblerine yüzde beş faizli hazine bonosu ve- rilecektir. Bonolar on sene içinde ar on müsavi taksitte itfa oluna - Sovyet - Alman ticari münasebatı ve Alman ajansı Berlin, 23 (A.A.) —D. Almanya ile Sovyetler Birl rasında ticari siyaseti hakkında ih- tilâflar mevcud olduğu son zamanlarda İngiliz propagan- Bilecik | bazı anlaşmalara vazmış bulunmak-| dası tarafından yapılan şayialar a- meb'usu ve Adana pamuk ihracab-| tayız. Romanyadan iç piyasalarımız| slazdır. gem Askeri rl vaziyet Almanlar Mısıra karşı bir teşebbüste bulunacaklar mı? YAZAN Emekli general H. Emir Erkilet «Son Posta, nın asker) mubarriri ye harbiye nazırı Bay E- lenin Miserda ve Yakın - doğuda yapmakta olduğu tef- Bş ve temas seyahati dünyanın dikkatini bu taraflara çekeceği tabiydi. Bundan başka Alman- ların Romanyaya bir askeri he- yetle askeri kuvvetler gönder » meleri, onların Balkaı batı ve cenub Anndolu, Suriye ve Fi- Betin Üzerinden Mısra yürüye- rek İtalyanların batıdan zapte- demedikleri, Süveyş kanalını doğudan almak istedikleri hak- kında rivayetler çıkmasına se - beb oldu! Fakat hakikat nedir). İtalya, Libyadaki orduşile Mı - edemiyecek midir?! Bu Almanların bunca dev- letlefi ve milletleri eze eze ve üzerlerinden korkusu basa basa Mısıra kadar yi temeleri acaba ciddi midir? Pek aktonlite olan bu sorgu- | | | ek iş bir şey B,| sadur: hakkında | bi İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 8 kuraş Borçlar meclisinin ilgasından sonraki asarrufumuz Osmanlı borçları itfa edilinceye kadar tas 10 milyon lira olacak Dü Ankara 22 (Hususi) — cak bir tasarraf mevzuu olduğu nu umümiye meclisine mevdu vâ- |jifade edümekte idi. zifelerin hüküm ifasını ka- 1539 - 1949 yılından ilibaren bü- rar verilmesi üzerine 1993 iSJAf » || kümetimiz senede (700) bin allin liralık bir taksit ödemek tanhhü » dünde idi. Bu tanhhüdü yeni ka rar üzerine (670) bin liraya te - vexsül etmektedir ki, bu da bükO. metimize yılda 200 bin lira ve u» mumi borcun itfa müddeti olarak nbul edilen 50 senede 10 miyon lira kadar bir tasarrufu ifade ey- Jemektodir. ılaşması mucibines hâ. yeni tahviller için kabul edilen ila müddeti esas ita. İbarle 50 sene olmakla bersber yil iranından © sonra 'Türk hükü me erken tediye veya konversiyon hakkı Yerilmiş. tir, namesi mucibince kurulan ve Pa. riste vazife gören borçlar meclisi | filen üğa edilmiştir. Bu yeni va- ziyet hâmülerin hukukunu siya. net bakımından lehlerine bir ha. reket olduğu kadar, Türki aidat olarak mezkür me sene ödemekte olduğu 20450 tın Türk lirasının tasarruf edi mesini temin eylemişlir. Yübhekika #on zamanlarda Bü - mehafilinde iği taksit- meclisinin bir şekil ve süşden iba- ret mevcudiyeti münakaşayı mü. | elb olmakta ve bunun elo slına- | Bir arabacı metresini öldürdükten sonra evin bahçesine gömdü On gün evvel işlenen cinayetin faili ihbar üzerine dün tevkif edildi Eyübde Topçular caddesinde, 28 sayıl Fehmiye aid ve bahçesinde ü bulunan evin iki odi enedenberi © civarda raba sürücülüğü yapan Daniyel Eyüb jandarması, dün 2 metresi Santuhi adında bir kadın turmaktadır. | İbir ihbar üzerine, ika tarzı bakı - mından cidden esrarlı bir cinayeti meydana çıkararak failini yakala - mıştır. Bir muharririmizin o vak'a mahallinde edindiği malümata göre, bu cinayetin ranhiyet ve tafsilât Daniyel 35, metresi Santuhi 45 yaşlarındadır. Aralarındaki bu yaş farkı Daniyeli çok seven ve o nis - bette de kıskanan yaşlı kadını bir takım şüphelere düşmekte ve bu yüzden de onu beraber yaşadığı er- kekle sik, sık kavgaya sevketmekte- dir. Bu kavgalar, son günlerde büs- (Devamı 3 üncü sayfada) Katil Daniyel İzdihama karşı tramvay. idaresinin bulduğu çare Tramvaylarda tek kişilik yerler kaldırılacak İdare, bu suretle arabalara çok yolcu alınaca- ğım, izdihamın hafifleyeceğini ümid ediyor lan ortaya attıktan sonra, gim- di onlara birer birer cevab ve « relim; İtalyanın Libya ordusunun Js- (Devamı 4 üncü sayfada) Tramvayların bugünkü bali Tramvay İdaresi, son zamanlar. | mnvaylarda husule gelen izdiha da bir kısım tramvay arabalarının um Süte meri içn ban Sed

Bu sayıdan diğer sayfalar: