6 Nisan 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

6 Nisan 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Sayfa Niem Yurdda Çocuk Esirgeme Kurumunun 18 yılda yaptığı yardımlar Çocuk — Esirgeme Kurumunun 421 merkez ve kollarından gönde- rilen istatistik çedvellerine naza - ran 1922 yılından bin dokuz yüz kırk yılı sonuna kadar muhtelif yardımlar gören çocuk miktarı aşağıdadır: 922 den 940 sonuna kadar genel merkezin ve diğer merkezle kol- “ların Okoruduğu çocuk (say 3.480.990, sütü olmıyan o anmelere verilen çocuk sütü ve sıcak yemek verilen çocuk sayısı 2,334.108, muayene ve tedavi, diş teda' elbise, ayakkabı, kasket, çamaşır, okul levazımı, para yardımı gören çocuklar 1,135,822. Böylece genel merkezin ve diğer merkezlerle (kolların 18 senede yardım ettiği çocuk miktari Şu sayıyı buluyor: 3,460,990. urumun gayrimenkul emlâki yani bina, arsa, tarla, dükkân ve bahçesi 1940 yılı sonunda 129 par çaya baliğ olmuştur. Kurumun meydana (getirdiği içtimal ve sıhhi yardım müese - seleri 270 i bulmuştur. Ve şunlar- dır 3 doğum evi, 30 çocuk dispan - seri.4 diş muayenehanesi, Il süt damlası, 8 sıcak banyo, 4 yüzme havuzu, 30 çocuk yuvası, 2 ana mektebi, 1 çocük bak mektebi, $ pansiyon, 72 talebe sofrası, 18 çocuk kütübhanesi, 12 sinema, 5 çocuk bahçesi, 16 kreş (gi bakımevi), 2 çocuk müzesi, Genel merkez tarafından 18 je neşredilen eserlere gelince di basılmış olan 46 bin aded nevi levha. afiş v 100 bin aded annelere ço- cuk bakımı hakkında öğüt, 3 milyon 804 bin çocuk ve ana mec- müası ki hepsi 4617000 adedi bul- maktadır 1940 sonundâ kurumun ez ve kolları sayısı 700 zü bulmuş. bunlardan yalnız 269 kol ve merkeze mensub aza sayisi 39780 e çıkmıştır. Yalnız 940 yılında korunan ço- yekünu 704390 dır. Bun. genel merkezce, diğer warkez ve kollarca iştir Ko ıyada İnönü koşusu Konya (Hususi) — 4500 metre- lik bir mesafe dahilinde Konyada da bir İnönü zaferi koşusu yapıl mış ve 108 talebenin iştirak ettiği bh koşuyu 9 kişi muvaffakiyetle tirmiştir Fazla koşucu müsabakaya gir- miş olduğundan Askeri Ortaoi grup birincisi olmuştur. Koşuda derece alanlar şun dır: Birinci Mehmed Algan se), 16 dakika 8 saniyede, Osman Sürücü (Lise) 16 daki 12 saniye, üçüncü İbrahim Baysal (Lise) 16 dakika 17 saniye, San'at lar okulundan Basri Acar da dör düncü olmuştur Dürt kişilik takımlar arasında lı a puanla lise takımı birinci,İy; a puanla San'at okulu ta kinci ve 40 fena puanla sivil 1 talebesi Üçüncü olmuş tarafından derece alan at e ve - takımlara mükâfatlar Başını kağıdı: — Fakat ben böyle bi #mdi kendimi hlikeye atmak istemem, Hedi. Zira bu haydud heriflerin bu! defn elinden kurtulamam. Hem ay. pi zamanda, şotonun bütün kap: - İarı da anahtarla kilidli. Hizmetçi - İerin kapıları da öyle, Fakat buna rağmen ben dışarı çıkmak için bir yer arıyacağmı, — Bin defa teşekkür. Dwight Senin ne kadar becerikli bir insan olduğunu da biliyorum kimseye bir şey sızdırmadan hare. ket edeceğini biliyorsun değil imi Oda hizmetçisi cevab yerine, bn u zeki bir tavırla eğdi ve çıkık Yalnız. | SON POSTA leket ZE i Konyanın yeni ve güzel bir kasabası: Çumra Çumranın en büyük hususiyeti Umumi Harb yıllarında kurulan sulama tesisatına malik olmasıdır Cumranın Alemdar püarajı ve kaymakam Kemal Eren Çumra (Hususi) — Çumra yeni, Kasabada sıtma mücadele teş « kurulmuş bir kasabadır. Eskiden-/kilâtı ile hususi mihusebenin em- beri burada yalnız istasyon bina'rinde beş yataklı bir dispanser sile sulama idaresi vardı. 926 da vardır. Fakat eczahare yoktur. Bulgaristandan fazla (miktarda! Geçen sene halkın yarısından memleketimize gelen göçmenler -İfazlasının sıtmalı olduğu esefle den bir kısmının burada İskâna!söylenmektedir. Ayni yıl içinde tâbi tutulmaları ile Çumra istas -İdispanserde 3896 hasta muayene yonünda küçük bir kasaba vücud edilmiş, merkez ve köylerde sıtma buldu. Bugün Çumrada üç yüz elli; mücadelesinin yardımlarından kadar göçmen evi bulunmakta ve|başka dispanserce 45 kilo in bu göçmenlerin nüfus sayısı bin|tevzi olunmuştur. Ancak bu fay - beş yüze baliğ olmaktadır. dalı müessesenin ihtiyaca tam ce- Eskiden Çumra bugünkü mer -İvab verecek tarzda genişletilmesi keze 14 kilometre mesafede kü -İve kadrosuna ilâiveler (yapılması çük nahiye > soğneln değ bilhassa temenni olunmaktadır, ruya Konya merkez kazasına bağl) OÇumranın genç ve hareketli idi. Hat boyundaki yeni bir kasa İkaymakamı Kemal Erenin bu ihe ba kurulmıya başlanınca bu nahi-ltiyaçlar üzerinde tevakkuf ettiği yenin ismi «İçeri Çumra» yapılmış) memnuniyetle görülmektedir. Ka- ve bugünkü Çumrada kaza teşki-İzada beş sınıflı büyük bir mekteb Mt kurulmuştur. * Kazanın Son) inşa olunmuş ve yalnız çatısı kal tahrire göre umumi nüfusu Sğİmaşer. Bu imei çayeli üre bindir. İki nahiye ve 56 köyü VAT- bildiği için Çumralılar kaymakam ır. Erenden 'pek memnun görünüy Çumrada geçim vasıtası ziraatİlar, 2 S2 ve hayvancılıktır. 49200 küsur hektar arazi ekilmekte ve binlerce ton buğday hsal olunmaktadır. İZiraatin ber sene büyük bir farkla lartış kaydettiğine memnuniyetle! İgahid olunmaktadır. Çumranın bir diğer hususiyeti İde Umumi Harb yıllarında kuru - İlan sulama tesisatına malik bu Tunmasındadır. Sulama teşkilâtı nın bu kaza dahilinde tesis edil İmesi ile Çumranın irva iska im - kânlarına malik olduğunu biliyo - ruz. Bu teşkilât ve sulama işleri üzerindeki tetkiklerimi o ayrı bir yaz (Ohalinde Oo verece - ğimden burada yalnız şu noktayı kaydetmekle iktifa edeceğim: Bu ünkü sulama idaresi Çumranm sâdece 14 köyünü sulayabilmekte, diğer sahalar bundan istifade ede- memektedir. Sulama idaresinin na kanalları, suları kollara tevzi ettikten sonra tahliye kanallarına; boşalmaktadır. Kayişhanı, Çar lar, İçeri Çumra, Dedemoğlu, Fe hiye, Abdikulu, Alemdar köyle ile Karâböyük, Üçöyük, Taşağıl ve Camili köylerinin bulunduğu deki iki tahliye kanalı vası- tasile ovanın münhat kısimlarina bırakılan fazla sular bu yerlerde bataklık olmasına ve sıtma hasta- Biğa (Hususi) — Yıllardanberi kiralık binalarda oturmakta olan İşehrimiz Ziraat Bankası idaresi, bu defa satın aldığı eski Halkevi binasına taşınmış ve bü münase- betle bir açılma töreni yapılmıştır Ti imemur' hazır bulunmuş mera simden sorira yeni binada davetli lere banka şefi Tahir Ünver tara rilmişti | rilik yapmiş insan ne İzaketi ile odadan. içeri girdi ve Garrisonun ihtiyar dostu da, şerid İetreyi cebine (soktuktan © sonra merdiveni indi. Philippe'in dostları, kend Londrada bulunan Yazan: Valentin Williams hiç bir zaman disini çağırdı: — Bana, şerid metrenizi veriniz, Dwight, dedi. ty: «Sizde bir şerid metre var mı?» dememişti, Zira bu, bey- hude bir sual olacaktı; Garrisonun oda hizmetçisinden, . kullanılacağı | nün altından gözüken fanilâ pifa , yerler ne kadar muhtelif de olsa|masile derbeder bir insana benzi - herhangi bir şey istendi mi, o, bu. mu ceblerinden hemen çıkarıp veri di! Ceblerini karıştıran Dwight: — Peki mösyö, dedi dışarı doğ- İru, sira ile, zamklı kâğıd, bir şemsi. ye halkası, üç tavla zarı, köğdlnre İmiş kürde: tırnak ma - bir algai pirin komprime- susi klüblerde, koridorda böyle ko. şarken görmemişlerdi. Vörity bu halini aynada farketti ve kendisin de hakiki bir serseri tavrı gördü. İyi tiraş edilmemiş yanaklarile, karma karışık kır saçlarile ve pardesüsü - yordu Böyle olmakla beraber odasına dönmedi ve gürültü yapmadan, şa- tonun şark farafhına doğru yürü .

dü. Koridorun nihayetinde, Mar - cou adındaki iriyanı herif (elinde bir tabanca ile duruyordu. Kendi - «ina dik dik baktı, fakat hiç bir şey ki Biyada Ziraat Bankasının yeni bina e kazanın bütün ileri geler! kendi kibar apartımanında ve hu -| aherleri TE Yardan Uşakta Kasabada imar faali- yeti büyük bir hızla devam ediyor Uşak (Hususi) — Dört bin kü- sur haneli ve 23,000 nüfuslu olan kasabamız, ilerleme yolunda git - tikçe hız almakta ve başka memr- leketlere örnek olmaktadır. Doku- macılıkta emsalsiz bir terakki gös- teren şehir halkı, gerek el tezgüh larında ve gerekse fabrikalarda durmadan çalışmaktadır. Yedi aded mensucat fubrikası na malik olan beldemiz, adeta bir Avrupa fabrika memleketini an - dırmaktadır ve çok car hayatı göze çarpmaktadır. ada eli ayağı tutanlardan işsiz kim - oturmak burada hiç âdet ol tır. İki yüzü mütecaviz ki beraber 120 bine yakın umum! nüfusu olan bu kaza halkının bir kısmı oOmehsucat fabrikalarında çalışmakta olduğu gibi bir kısmı da motörlü ve asri tabakhanelerde ve şeker fabrikasında - faaliyet göstermektedir. Şeker fabrikası, kasabanın gekiz kilometre şarkında ve tren hattı yüzergihinda Burada, fabri - kaların erkân ve tal! memurlarına mahsus ayrı ayrı binalar mevcud olup bunlarla fabrika muhiti güzel İbir şehir manzarası arzetmektedir. Kasabada 23 cami, üç hamam ve güzel bir Halkevi binasile onâ bi- İtişik asri bir sineme binası vardir. Tatil günleri sokaklar, kalabalık, kesif bir insan kütlesi ile doludur, Karabigada bir genç kadın kuyuya düşerek öldü mizin yukarı mahallesinde oturan Haşim oğlu Mehmed karısı yirmi beş yaşlarında Halime, civardaki kuyudan su çekmekte iken müve- jzenesini kaybederek kazaen düş- i lıncaya kadar boğulub ölmüştür. Bir aydanberi tamir görmekte ©- lan bu kürgir bina, banka işleri için çok elverişli ve antresi çok geniştir. Tam çarşının orta yerin- İde bulunan bu binada gerek İş se- hibleri gerekse banka mensubları çok rahat edecekler ve serbestçe muamele o göreceklerdir.” Resim, törende bulunan davetlileri ve se kalmamış gibidir. Zaten, aylak/“ Karabiga (Hususi) — Nahiye-| müş ve etraftan: yetişilip kurtarı- 5g) hi dava; Te$ Nisan 6 imli haberler | Tokat atletleri Sivasta Tokat (Hususi) — Sivas'ta bölge lerarası 6000 metre kır koşusu için gehrimizden dört atletten mürek- keb kafile atletizm ajanı Fikret başkanlığı altında Sİ erdir. Yapılan müsaba iz takım tasnifinde Jikineiliği almıştır. Ferdi tasnifta Cemal Gözübüyük 20 dakika 15 saniyede birinci gelmiştir. Bu at let yakında İzmir'de yapılacak o- İan İnönü koşusuna iştirak etmek üzere gidecektir. Resim atletlerimiz göste; ( Bursada Hava Kurumuna teberrüde bulunanlar |) Bursa (Hususi) — Türk Hava Kurumuna teberrüde bulunan va- tandaşlar için merkezden gönde- rilen altın madalyaların talikı dün leden sonra belediye salonunda İgüzide ve kalabalık bir halk küt- lesi huzurile ya; ştır. Merasim de, Vali, Par ettişi, Parti vi âyet ve kaza idare heyetlerile da İreler müdürleri de hazır bulunu- yorlardı. Merasime bandonun çal|.* dığı İstiklâl Marşile başlanmıştır. kanı Emin Âli ile Kurum İdare Heyeti azalarına teşekkürlerini bi) 'dirmiştir. Bilâhare, Vali Koraltan geçen İharblerle bugünün muharebeleri İhakkında o mukayeseler o yaparak son harbde tayyarelerin oynadık» ları mühim rolü tebarüz ettirdik ten sonra talik edilen ma ük kıymetlerini hitsbesine son vermiştir. Valimizin çok alkışlanan bu hita- “İbesinden sonra da madalyaların İRüştü Egel toplantının mahiye! İzah eden bir hitabede bulunmuş- tur, Hamiyetli Bursalı! karşı gösterdiği alâka ve hassasiyeti büyük bir şükran ve iftiharla kaydeden Butsa Vali- wi de ayni zamanda bu hususta mesaileri sebkeden Kurum Baş- tâlikine başlanmıştır. Göğüslerine madalyaları talik edilen vatandaş lar ayrı ayrı ve şiddetle alkışlan- mışlardır. Resim hamiyetli vatandaşlardan birine madalya talik edilirken ve ği bulunanları göstermek tedir, Çorluda Gençlik klübünün faaliye Çorlu (Hususi) — Gençlik klübümüz faaliyete geçmiş ve spor banka mensublarını bina önünde göstermektedir. pıya dayadi. İçerden hiddetli bir 4€3 Boldini hiddetlenmiş bir o maymun İgibi söyleniğ duruyordu. Mansar- Idın muttarit ve Berg'in de otoriter jve arkadaşlarının sözlerini bastıra» cak kadar yüksek sesle telâlfuz et işitti. meydanında spor ve talim hareketlerine başlamıştır. yüz gö- söyleyiniz, kendisile görüşmek istiyorum, dedi. Duruşu vağıh ve sakin idi ni dimdik tutuyordu. Boldini kapı- yı yüzüne tam kapayacaktı ki Ame ö kelimelerini işitti, İ- İtalyan: — Madello! Diye bağırdı. Sen! lişittin! Sen işittini Radoul'ü benim! İöldürdüğümü mü söyliyecek? Bos- a Cosi! Kâfi artık! | — Binbaşınm sert sesi yükseldi: Ben sizin onu öldürdüğünüzü söylemedim. Yalnız (kendi şahsi) müşahedelerimi bildirdim. | Eğer bir bıçak (o bulsaydınız onu öldürmek çarelerini | arayacaktınız. | Bu münakaşanın gürültüleri üs .| tünde Berg'in sözleri | işitiliyordu;| İndeta ulur gibi haykırıyordu! — Kapatm ağızlarınız diyo - #ormadan geçmesine müsaade etti. irum! İkiniz de, Satan Osse susmıya | kibrit çöplerle ve küllerle De üzerinde parmaklarını gezdir|leri ve nihayet istenilen şerid met -| Amerikalı bahçeye açılan korido -|cak musnız? di. Garrisonun odasına doğru yü rümeğe başlamıştı ki Vörity ken - ra döndü, sonra bilârdo salonuna reyi çıkardı yaklaştı ve kapıyı yurmadan evvel Vörity'ye uzatarak: Tam burada Vörliy kapıyı vür- du, İçerdekiler bir tular, rikalı ayağını ileri doğru attı, hid. detle kapıyı açtı ve içeri girdi. Alçak tavanlı oda sizara duman larile dolmuş, tütün kokuyordu. Rütubetten küflenmiş duvarlar, pencerelerden giren soluk bir aşığı aksettiriyorlardı, Penceredeki pan- corların arasından göl görünüyor- du. Ağzında bir sigara bulunan Berg, muşamba kaplı bir eski kana penin üzerine uzanmıstı. Binbaşı o. nun tam karşısında dirseklerini bi- lârdo masasına dayamış duruyor ve elinde bir kadeh turuyordu. Ör- talıkta büyük bir intizamsızlık hü. küm sürüyord: Döşemeyi örten mu şamba sigara izmaritlerile yanmış pis bir hale getirlimişti, Kırık bir kadehin parçaları masa min çuham üzerinde bir leke mey- Resim klüp te ana getirmişlerdi. e Parkenin ürs- rinde de şişeler vardı. Yeni gelene bakmak için başını çevirdiği zaman Mansard'ın monok mun aksettiriği bir ışık Oparlayıp öner gibi oldu; fakat Vörity ken. disinin burada o bulunuşunun sebe- İbini unutmuş gibi görünerek kuru bir sesle Berg'e: | — Size bir iki kelime söylüye- bilir miyim? Dedi. İri yarı adam, memnuniyetsiz bir tavırla sigarasını ağzının bir tara. fından öbür - tarafına götürdü; ı kaldırdı, enseninin arkası- ği bir yastık yapar gibi bağ Tadı, Gözlerini kapadı ve cevab verdi: — Gidiniz buradan! v maksadını izah etti: — Sizinle hususi görüşmek isti- yorum. dedi Berg, gözlerini açtı, Amerikah » ya hiddetli hiddetli bakan binbaşı- ya döndü ve: (Arkası var)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler