7 Kasım 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Kasım 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, ek Yarın 8 sayfa HALKIN GO Ü <“sNZ$onPosta — a m III" ILİ Sene 14 — No. 4760 Yazı İşleri Telefonu 20203 PAZAR 7 İKİNCİTEŞRİN 1943 İdare İşleri Telefonu: 20203 Fiatı 10 Kuruş si ammyamymyamyammmmiammmiaşanaalR Kahire görüşmeleri ( Bu SABAHKİ HABERLER ) henüz sona ermedi Rusya ile Finlândiya arasında d sullı müzakereleri haşlanmış! Bari radyosunun, görüşmelerin nihayete erdiğine dair verdiği haber doğru değil, müzakereler hakkında tam bir iy gösterir aş - - Z | mi & ay Tal ane tarar sen Londra sulh müzakerelerine başlandığı ve “ ye üazırı Mr. Anthony Edenle, Türkiye HİREYE GÖRİ H a a . - . i Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu | ' Kahire, 6 (A:A.) Eden Hari- h k b 1 İdi b idi i İtalyada arasında Kahirede görüşmeler devan dre sl Numan Meinemencisiğli a atta Kısmı bıran aşmıya varı ıgını z ırıyor ii Bi İdö immeziği etmektedir. Görüşmeler İngiliz. elçiiiği| rasında cereyan etmekte muş- i » Bir yıldönümü asal ina rem nar yük bir atumlak. yazmak Vaşington ise, yanmar karşı sert davranılacağını ve bu | LR E r. Bilinen yegâne şey li nini Kutlanırken kanâr, Gaüyo) — Kalrüe vu | üriye Müyük Mom 'Bir. Kant! devletin harb sonunda Alman dostlarına yapılan muameleye | Z Junmakta olan Türkiye aye imi) Hugessenin gn a iştirak t âbi t l ; ünün ale üğr milletler | Numan Menemencioğlu ile Eden arasın | gidir” 'Tahmi yulunan ki e âbi tutu bii söy üyor için ara sıra geçmiş RA pa daki konuşmalar hakkınd; i bir ha-| tabiatile bü Yİ nuşmial “i Moskı e rin arasında bir. teselli kay-| ber alınamamıştır. Bari ea; bir | feransı ve Tüskiyenin 5 keler Kapari Glaşiyapi sleiş Yaşli ei, Mg; AM $ open Şe (iken era Eleme dm İ aramak. ötedenberi müşterek. bir) karara vanldıği hakkindaki yayimi, hiç. © ÇDevamı 3 üncü sayfada) © |(90 ve gerekse Stokholmden alinan ve il lr lar türlü müzakereyi red-| sının buradaki muhabiri; — Amerikanın | in vi la tamanlayan haberlere — göre | dedeceğini sö; ii Finlandiyaya karşı takip etmekte oldu Ü ğskso: et 5 yada harpten .çıkma © mrzuları! o Vaşingtandan gelen bir habere görelğu yumuşak politikaya son- verdiğini P De yle; rn, re vi di gen small Bekir ise, ve Birli ile Finlandiya ara | bildirmektedir. Bundan: sonra, Fi i dun Pİ iy yn talyarla müttefikler Vasto ve bulunmı ir sözcü | snda müddetenberi © müzakereler enn Almanyanın sie dostları na- p Finlan: ei p kısmi bir enlaş-İsıl muamele görecekler: ayni i şel rde bir İngiliz. gazetesi İtal meğe hazır olduğunu, fakat kayıtsız ve| mıya bile varılmış bulunmaktadır. enine tâbi Lİ yi e Venorfayı işgal ettiler inkilâ : | ye olrak a y 9Y GULE Rus inkılâbının Sovyetler Kiyef'i | mik e müş olan bu halk için geçmiş inin İleri müttefik unsurları Garigliano'yu yıldönümü tatlı hatıraları arasında bir yi in o o eksiri aramak zamanı henüz gelmemiş eçmeğe m I a tt 1 e r tir, geçmedi uvaffak oldular reşal Stalin radyoda İtalyan tarihinde kutlanacak dürümü elm luğunu ve bu ME nü 6G(AA) Şimal Afrika | Kara kuvvetleri: Sekizinci ordu bütün bir po sö yledi > > ln Ş PAN aris bir SGM imf karanın res- | cephe “boyunca terakkiler kâydetmeğe| Moskova 6 Mareşal Sta- Sovyetler Kerç yarımadasına iki $ LE göre, 8 inci ordu Vas|devam etmiştir. Vesile gi — kullanilabileceğini uyan - » lin, Rus ilam n yin miinase- , . vi e EN ei iile Venatro'yi Mal etmişti Düşman çeklimüğe bur oliluğV6 İberile ie İM noktadan ihraç yaparak bir köprübaşı EM GARİGLİANO'YU (bü; ii miktarda mayn ve mani > lla- i yen eski bir diplomat olacaktır. ı li a kulla- | Rusya harbin di in a9iı den kurmağa muvaffak old İtalyada iki gün evvel hatrlanıp kut- li GEÇTİLER 2 Kıt'alarımızın ileri hareketini | Stalingrad hâdisesine kadar inki- ö ar e Mei bu yıl dö: 6 (A.A..) — Şimal Afrika eni en iştir. m a -İ şatını gözden geyirdikten-sonra ein İZ a Ar İten mm Karina sa re sanı ehir | dişle Almalar Karson. şehrini tahliye ettiler si nel me e men bildirildi, Zu göre, vi mütcefik | leri zaptedi! er ir, Blm o ordu ehem- ve ıztırabldrımiz o büyük Mi va, 7 Rad; akat hakikatte ; İtalya 25 yıl önce| unsurları Garigllano'yu si lerdir. eli lann bulunmuştur. Ve- kavi iü ai yo) — Sovyet haber-; köprübaşlarına karş: giriştiği kücumlar er bürosün. ben karşı e zafer kazanmış TEB! nafro ikim mevziler zaptedil- li e ii Caziyar, A) — e Atirka şeş e.) Bugünlerde şimali Kafkas ordumuz) Büyük Dinyej vsinde imitesadid e iz #htilâfıdır. Müttefikler a karargâhının teb -| Sahil kesiminde öncü birlikler Garig-| giz |karadeniz filomuzun ve Azak denizi fi- ç mma alla düşman © vali Almağ A Arastrya bağei (Devamı 3 üncü sayfada) es lotillâmızın muvafakıyteli bir yarduni-| sadece birl vaahalli gedik . açmıya kumandanlığı İtalyanların başladığı a Andan teşebbügü |19 Kerç yarımadasinin şimal doğusuna | muvaffak ez Bu gedikler yapı- tacizlerine bir son vermek “ilede .. “" «yp w İeldeh birakmadıx. Büyük zaferler ka- | muvaffakyetli bir eni REM karşı hücumlar sonunda tıkanmış mahdut kuvvetlerle; : mahdut © ölçüde zanmağa aşi AZİM düşınan | ve düşman mukavemetini kırarak Yeni| ve temizlenmiştir... Drüepi la sk'un dar hedefli bir saldırı yapmışlardı. bir tek deeri elde edememiştir. | Xale Astihkâmlarını ayten. Eli | cenubunda Almahisirin bir “Karşi” hücu- i İtalyanlar çabuk bozuldular ve o ka- Geçen Behe; hakiki bir dönüm noktası | mıntakada, bu suretle 10 kilometre Sovyetlerin şiddetli unukavemetine i karışık o kadar hızlı bir ric'ate ko- A olm aşak nişliğinde ve 6 kilometre deriniğindel sen toprak Kazancı ile eticelenmişi i Yuldular ki Almanlarla Avusturyalılar Stalin sözlerine devamla demiştir ki: | bir köprübaşı kurultuştur. Ayrıca Kerç i takipte güçlük çektiler, hiç değilse Flo «1942 İldüciteğrininden © 1943. İkinci- | şehrinin cenubunda düşmanın kuvvetli i Yansaya kadar ilerliyebilmek için yeter teşrinine kadar geçen bir yil, değil yal | bir istinat hoktası zaptedilmişii r. Düş- 71 li taşıt vasıtalarını hazırlamamış olduk-. k e e aray e Ya e niz Sovyetler Birliği bakımından, fakat | manın ihraç edilen kıVa'ara karş larına çok sıkıldılar. atilin kızı muhakemede hi D. ündü raptğı karş hücumlar b hesabina levamı 3 üncü sayfada, yapt » EMİ Bu nokta tarihin kaydettiği noktadr. ri şahid olarak nl mec Ay e m İtalyan rie'etinin önüne geçilmez bir inlendi: “Annemin eni z NE KERSON şk x zi 1 hezimet Slam İn, B f es GK “ğa e - Londra, 7 (Radyo) — Almanların, işırien siyası diri pi öldürüyorlar kurtarın sesile uyandım.,, ir protesor lk min DüMimikte »9 Yy kolordu çinisi an i£ V kâl : > > a olan Kerson birin tahliye ettikleri öğ a a * ” maarif Vekâletini)vs «ss » balonlar sönerken ene e alkledee eğe a ; izi aye tek eşsi Statu | JEK va e e man kıtaları İtalyanların hemen yi dava etti md e > ra Yol Kahire buz hususi bir günlük edile Şi * sie va yale düşünmedikleri, ona gö- EK ri ç v8 irin anın “bağüm-urlık sona e klı gelinedikleri durmuş- Tıp Fakültesi tedavi kliniği profesör“ ee “ iri le di li «Günkü Moskovadas" “dönen e şar kalırsa EN Hata - lerinden Necmettin Rifat dün Manrif ekl iz hariciye nazırının bir an evvel darı lari yanıp Vekâleti. aleyhine bir dava, açmiştir,. | dir po bu şehri 22 Eylül 1941) hükümetine miğlâki ölup”eab eden izah den eniyi ai rilen du Dava mevzuma ve veren hâ- | del a tutmakta adile, larda bulunması zaruri olduğu için yok Tulmuşlar, Fransızların telâkkisine ma- dise; © Ünive Fakültesi Yar) nan OrİYİNr | ya “daha fazla vakit kaybelmiye vazi- İ Zaran İtalyanın korkunç bir üâkibete profesörlerinden çebi öyrlan Akil hş tebliği: yeti müsald olamazdı. Mosköyadan dö asını Fransız kıt'alar önlemişler Muhtâr Özdenin * yerine Maarif Vekâ- | - Kirimda, Kerçin iki tarafındaki Gi: | merken Mister in birira Ankara- letince profesör Sedat Toyun seçilme: | Ka! ei rindan hareket eden Sov ıiğramasinın bahis mevanu ediline- lâflı olan nokta bu noktadır. sidir. yetlerin Perekoj lı evch €di- | sini ve fakat bilâhare bunun tahakkuk Her ne olursa olsun işgal altında bu- Necmettin Rifat bu tayin Kararınnİlen hücumlari, siddetli laci 'eylememesini görerek butu Ve e İtalyan halkı hakiki veya mefruz vlet Şürası kanununun 19 uncu mad) sonra, Alman kuvvetleri tarafından dü; sığ in yapmak venler i bir italyan zaferinin 25 inci yıldönümü desine dayanarak iptal edilmesi hususti | mana kanlı ka; erdirilmek süre | bu telâikiyi Moskova dl ka- | yı ipti yruplar Mü ili gün evvel Napoli, şehrine. kut” ın âşığı İsm. bu davayı açmiştir. tile güskürlişi (Devamı 3 üncü sa; E da) ne bed pulan: tören Dinyeper nehviutı aşağı mecrası Vl$Ş, li RP i de Htalyan n Viki m elim ne yalar GRAM işi cinayeti dün adliyeye int zerinde düşmanın. Kerson ve Nikopol - pi 5 Mina a Gelen tel k pılan. duruşmayı mu Bora'nın da hazır bul yi ihamların sebebi ü i i açıl ) ğine göre yıldönümünün katlanma İzdiha ike Üsküdarda verem dispanseri açıldı sinde a ik ezen 1 5 nedir ? gr il i şt Te ül a e pak ize ie v 1 Boka- m5 Bala ikâyet, Fühakika kont iğ za gazetecilere gindaki işimdixi € e Har işle t (Devamı 3 v «— Kral Victor - Emma: ye Me ve- di ler izdihamdan — şikâ- Mahdı prens Dn ünik 1& işbir 942 senesi Müys ayında kermnin | ” Viği. yapmışlaşdır. Saltanatı Hstelak Kİ eli gile. ok. öndün böl ak le bime) Bir yüreği derek rinden. | NUSESt Sala Cöşkün httan zi yandan alış veriş et- ır. İzdiham yüzünden dillerini yanı yakıla azısı İkinci sayfamızda agat etmelidirler.» in yanına evlâtlık rini Diğerin: , | : pazara gire Kont fora'nin bu sözleri He cağ) mahalle Koruşurimizüa biri 1Ze Nası gelirse,. anlatırlar. Yurulan iii erçekte üç hafta bir) bakıyordu. # adar bir o müddet i Hepsinin sebebi izdiham. Mazisi vardır. eğtikten sonra çoc kü Gül se) Başlığı altında her telden fık. ir sehebi var, Bu münasebet Bi icap © a beni aç birakıvorlar, bakmiyorlar!> ralar yazacak sıramıza razi olmayi ki, Katamtem e sında varda öze balina Könu, * koraşu İlk yazı yarın irasız hileum ediyor ita talyan yüksel ye olarak va aziyet üzerin? bana Yizm nda bu- # sema e e ez Sa di 5 3 ün sayfada) m Son Posta'dal| iin. rsi manen sözüne e) 75 Dispanserin açılış töreninden Sir görünme - “Kadın tövbekâr oluyor Elrem Üyaklıgil Karımın tövbe etmesi üzerine geçen

Bu sayıdan diğer sayfalar: