8 Kasım 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

8 Kasım 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

özak inn HALKIN KULAĞI HALKIN D Sene 14 — No. 4761 Yazı İşleri Telefonu 20203 (Bu sabah gelen haberler 3 üncü sayfamızdadır) AZ Son Posta PAZARTESİ 8 İKİNCİTEŞRİN 1943 İdare İşleri Telefonu: 20203 Fiatı 10 Kuruş Kahire görüşmeleri sona erdi Kahire 7(A. A.) neşredilmiştir : Türki nazırı,, Mr. Ant iye Hariciye vekili e ve Le Krallık a MR rinisani 1943 de Kahirede buluşmuş ardır. — Aşağıdaki tebliğ feransı reticelerinin Bay bir ir teatisinde bulunulmuş v ve iki | Umumi vaziyet hakkında Moskova kon- bilgisile aydınlanan eki z cereyan etmiştir, 0) N Amerika Senatosunun Kabul ettiği takrir A“ i senatosu Connally takri- rini birlik denilebilecek kadar ö- nemli bir çoğunlukla e Mi tanzimi mitler 1 mi yapacağını sena- n bir takrirdir. yemi alm şahsında devlet ve bükümet reislikleri adeta bir- Türkiye harp dışı politikasına devam edecek Hariciye Vekili bugün Kahireden ayrılıyor ıyi haber alan mahfillere göre Kahire leşmiş gibidir, Hükümet azâsı beğen- — diği gibi tayin veya tebdil edebilir. Saz görüşmeleri Adana görüşmelerini lâhiyetleri yeryüzünün herhangi bir < 2 ün e taıaşnla yası bir mahiyet taşımaktad bize öüyüöek tir, saha) (O Ankara, 7 (Hususi) — Neşredilen Peli m Kahire görüşmelerinin sona er- da töşebbilse ve el an diği anlaşmalı yarim Mami m Menemencioğlu galip bir ih- rk bu MB e ve ay ken di ay lik zamanını aşarak gelecek gün lere için senato» nun e ve tasdikinden geçmesi Şart tar. Mister Ruzvelt 1939 harbinden az ev- ç0 karışan un intilâka ya- u te- tuzak olması ihtimalini Sm teklifi reddetmeleri üzerine çıktı, gi Mister Ruzvelti çalışma- olmasından doğma) b larının boşa bir hayal sukutu içinde buluyordu. ii sebeplerle merika gri relsini mel Önünde yeni bir çiğır açma; ye sevketti. Gallup enstitüsünün halk tabakaları e . fikir. ve öm TİR an- fasılalarla yap- sa pa lan alınan neti- celeri biliyo merika ll umumiyesi © yz 71 herhangi bir tal > yhindeydi. Mihverin fazla gu- hataları yek- Mihver esasen ve filen isten sonra ikinci büyük hataya olsun Amerikanın har be ii ami tarihinde gi 8 “düşünülen çığıri birdenbire tahal aj az ve bir defa bu çığıra gi rada kalmak isteği git- ie anl gir. sayfada) timale ın hareket e iyi e sn makama vi kanma nazaran Kahire görüşmeleri Adana gö layıcı yet rüşmelerini tari taşımaktadır. Ve bü görüşmenin -Mog” kova konferan: ler il ası başlıca dünya meseleleri ında Moskovada alınmiş kararlar ve ortaya konmuş mütalealar karşısı Türkiyenin de ne düş ça indüğünü ö in faydalı olacağı mülâhazasından ileriye geli iti. mahatilde gi h eden haberler den oli mümkündür ki Türkiye harp dı litiikasına de- üzere şunu kaydetme vam suretile e ve insanlığa hizm; Hariciye Vekili döndükten sonra Kahire görüşm. imiz Ankaraya eleri hakkın da hükümet Parti Grupuna geniş izahat verecektir. N EDİIİR Rumen ajansına göre Bükreş, 7 (A.A.) — Rodor ajansı bil diriyor; Moskova konferansınban Ka: herede yapılan maal - ri görüşmesi tabiatiyle birbirine zid bir > ie ili im ve bun- neşriyat yapana ei ini kaynakları bil- dra Saz Valid 1 ncı sayfada) lıyan dostluk ittifak del içinde Pasitikte deniz harbi erika ve Japon iloları arasında mu- harebe devam ediyor Vaşington, 7 (A.A.) — Birleşik Ame LR yin ve askeri göre, cenup batı Pasifikte mı 3 üncü sayfada) Sovyet inkılâbının yıl ldö önümü mi kibirli yu akşam Te Gi bağik mr ie kabul resmi yapılmıştır. Kabul res e RESMİ PEBTİG AE e Sovyetler Fostof şehrini zaptettiler ere yarım adasında arebe devam ediyor Moskova, 7 (A-A.) — Bugün nef şro - | cesinde Fastof şehrini Kerimli ryoju kavşak Bu şehrin bir demli di tası. ve Almanların cenub LE pie sinde bul Sovyet kı ri tank-| metinde ehemmiiyetli bir mukavemet larla yapılan azimkâr bir hücum ne: o (Devamı 3 üncü sayfada) İtalyada müttefikler sür'atle ilerliyorlar 5 inci ordu caphesinde yapılan savaşlar gölete inci ordu mühim fepeler işgal e Cezayir, 7 (A.A) — dün bütün Seki cephe boyunca 16 nil tre ilerlemiştir. Almanlar o kadar süratle ricat ediyorlar ki, bir iy harp malze. esi bırakmaktadırlı Bi ezaylr, 7 ( sağı y niden mühim tepeler il dilmiştir Ahnan yerler arasında Coupeli i Palme Hi ve Tufillo vardır. AR bir çok evamı 3 üncü sayfada) Aik kazincl ordu Şükrü Saraçoğlu, vekiller, balk partisi genel sekreteri o Memduh (Devamı 3 üncü sayfada) Trigno nehrini 25 Kilametelk bir nok- lâlinin | Cezayir, 7 Gam) gal An Sov| Müttefik umum rargâhı tebliği: a a ari minde başvekli| sında düşman tahkimli alimli General Dö Golün “lg, dye önmele ği ültim germesi aşlar gelişmektedir. 8 inci ordu tarafından evvelce ele ge- AMELİ "Tıb Talebe Yurdunda gürültülü bir hâdise arşıkapıdaki yurdun iki kapısı ve 8 cami ç ig Maki yerdi de hafif özeiekdi > Evvelki gece Çarşıkapıda garip bir. dn yapan Sevim adında bir kadın an tecavüz hâdisesi vukubulmuş-| yanında iki erkek arkadaşile Çarşıka - ndaki Tıp Talebe Yurdunun kapısının E bepl Yıldız lokantasında kasa - (Devaını 6 ncı sayfada) Dünkü lig maçları / |Z Askeri Kief şehrinin neticeler doğurabilir? ransının rini eş ei imami 7 vaziyet | mmm - t ettiği komitenin bir bey; ti zaptı ne gibi 2 bir ültimatom da demek DÜŞÜNCELER A Zamanında di eyi olmaz amd hususi idareden para alma a nihayet ikramiye verildi, nun böyle olacağı pek tabli idi. Hü- K ikramiye kanununu çıkarır > dışında kalmamasını düşünmüştü ri heyecanlı oldu. sarahatini elbette bilirlerdi. e zamanı De 2 eml ikramiyelerini Bizim akiğtnnl 4 ve ve arım göre ilik de böyle ol asıl idarecilik Bugün sayfamızda Size nasıl ri gelirse: : Kışa ark mktp Cilve Ülşahlıgil e Fener - Veta maçından see e Bir an İstanbul Del zda dün muhtelif den Fenerbahçe e Gi stadlarda güüün en) zorluk bayiye oyunday $ol güzel keles rek > 0 Hiağlüb 2 (Deva Dn nci sayfada, 9 f een Emekli gönerei K. Ünü talat simidi DOĞU Ai tehlikeler karşında kalan, büyük Sov- Birkaç gün ke bir im haberi m kard aka bozkrlarından Doğu cephesin« irumun Kiri çip aşağı Di in kıyılarına 1ğin vahim d ilmik ida Filhakika, Kırım yarımadasında büyük | larına “ ilerlemiş olan Sovyet “kuv- Sayin vi iş yapılamaz. vetlerini günlerdenberi devam eden kâr) Cezayir komitesi şu kananttedir hd, Moskova konferansile müttefikler mih- (Devamı 3 üncü sayfada) amı 6 ncı sayfada) aliriz Ragıp © BU GİDİŞLE ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: