8 Kasım 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Kasım 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İdâre evi) Posta K ES I 02411 Telefon İz Her gün 6 Sayfa oo | gün Mareşal Stalin'in ASIM US bın 26 ıncı yıldönümü Marı sas Ki e bazı prensipleri de ifşa et Dinye- de *mi p edil- yarma a kayıpları en aşağı 4 milyonu bulmuş- başka Almanlar 14 bin tank ve en aşağı 40 bin li muharebeleri lik © yapmağa muvaffak sima , gösterdiği halde Kızılordunun kuvv d artmaktı e müttefikler ile askeri ogi birliği meselesine temas edin. le demin 'Mütlefiklerim olan işbirliği- miz çok kameri; im bu, Mos- kova konler er de lefikleri mellere daya- 5 “nel ova Yk men Sem ie sn aksonlar arasında e mevzuu i ki Manş sah sa da ısrar & iyorla: dağ ; onları Main br li bu. suretle vi Mosi ansınm. ii re Bar e o Lo sl tâbirine tesadüf si a nazırları arasmdı mak bahsinde ğu neticesini inci ceb- uşlardı VAKIT ACEA Ankara cad utusu: 413 Yi: 92411 Telefon | 21413 (Yarı) | Dn )VAKIT/E v öm li Vakıt hergün 6 sayfa 8 dl “Kahire konferansı bitti Görüşmeler Türkiye ile Ingillereyi bağlayan dostluk ve illifak zihniyeli içinde geçli Tarihi tespit edilmiş ingilterede 's'ilâ umumi karargâhı kurularak hazırlıklara öaşladı Harp 6 ay içinde bitocokmiş! J z alm” Av a - ngiliz. erikan küvvet- basi en liliğime çtavin eğik mesi muhtemeldi ta M e Flag cil e TCA gazetesinin hususi mu - azıyor: Londra, Taymis habiri y. Öyle görülüyor ki Moskova kon sından Sonra ikinci bir açılması ii anlaşma akil Hattâ hareketin tarihi bile De Si Va (D. incide) 'Geheral . Marşal Sovyetler 30 kilomet-!. re daha ilerlediler Odesa - Luvo demiryolu üzer.nde Fastoi yi edildi Boko, T (A.A) — Hafta ai nn ği ciddi hasar. 'n bir sükünetten son - | lara te s Timi aya karsı tekrar Rus Mos İTİ (KA) Tİ Büğün arruzu başlamıştır. ün Hel içilinei Stalinin bi Sevi siddetle bombalanmıs, dok* (Devamı Sa: 4, Sü, yolundaki baki il resi müttefiklerin / istik- en at elle Mp unları beş nokta üzerinde toplamış. m ; d vrupa milletlerinin Hitlerizm N rn 5 Milletlere milli hayatlarını Tzu uygun olarak er srbezbiğiin ve, a 2 - Harp mesullerinin cezalandı- “Zeaği 4— biral İri faşizmi oi man ii da e el yen bili mtrah kal- ürekli ilme: ey ükümet reisinin bu sözleri " zamanda Moskova konferansm- komuş ol, i pen da hülâ; Z bi rn. vi l ee be eğ giz be ai za ilmin Di ve n verilmesi, tal 5 erbegti vi dn rd m ii 5: bir kaide şel çe böle, a pü in mübim temeli erinde müttefikler Moskovada ta m bir Am ma 8 sn ile faşist İtalya sek a Avru- 1 bu iki devlet iç nala alti ve Afrikayı has Mili mücadelenin heyecanlı safnalarından italyanlar Söke ve Kuşadasını|. nasıl boşalttılar ? yin hsan — anlatmağa dim fakat buna bir türlü muvaffak gelen askeri tedbirleri aldıramıyor; neticede binlerce va. iye yerin ve mg tehlikede kalıyor, Hâdisenin tafsilâtı, ve Halil Türkmen ile Ali İhsan Sâbis ara- ve muha ei tafsilâtı er hari vel sında pi sahası yaj ( Devam; aa, vin rl millet. sayfada) . İ re, 7 (A.A.) — Aşağıdaki resmi teb. iğ mygeimi sı e Hariciye Vekili Bay Numan Me. fikir teatisinde neme eği ve Birleşi ik Kr ie > iciye Na- görüşmeler ony Eden, 5 ve i 1943 e KAR re öde buluşmuşlardır. Umumi vaziyet cet bulunulmuş ve da uk ve ittifak zihniyeti içinde cereyan eti ikipoi cephenir Kahirede e len resmi tebliğ hakkında Moskova aydınlanan bir iki Vekil arasın- r memleketlerini bağın dost- miştir, kon- rinin bilgisiyle ü Vin Ve Labal Bu zıd haberler A ba | zı gazeteler bugüne kadar, Tür | kiyenin harbe gireceğini, İngiliz u ve bu itibarla bu görüsme- lerin bütün harp üzeri; ehem iyeti olan siyasi bir hiyeti amı Sa 4, Sü, 1 de) Rus ihtilâlinin yıl- önümü Başvekil Sovyet elçiliğindeki kabul resminde bulurdu Ankara, 7 (A.A) — Rus ihti-| lâlinin yıldönümü münasebetiy- le aş ağ Snvyet büyükelçili- de bir kabui resmi yapılmış- . Kabul resminde başvekil Şük | — Beşinci iğ yele Cüm lm yu za5 Sol Ci 5 kilometre kadar bir.ilerleme yapmıştır. s> ordusu, “Al - kü vetlerinin . karsı pe Sa, z Sü, Bu harbin lid ifşaat : Fransızlar Şimali Af- rikaya çıkarmayı nasıl hazırladılar ? Şimali Ke in e — rupu Amerika ile sıl temasa g n İİ ! enlaşmalar nelerdir? General Di vi işin el nasıl geçirildi ve nasıl kaçırıldı? 3u işin başında bulunanların verdik- i — leri maümalı neşrediyoruz , Geçen sene buzün, AE 5 Ünen iliyord oefik üm bride kr harbe . » pt ve mağlup “ev. a mü up el İzan diz haz e rop teşkil eti etler ve ici kurtuluş çarelerini araştırmağa başla öl Bu çar, yeğ buray > tefiklerle beraber ar harbe giri olduğunu biiyerda, m Di di in ei ao kada, dir Ni Ya ndın bile ei sil sağ meal temasa ”. onlarla bir ta anlaşmalar ptı, Temas nasıl vr a, in üzerine Yı İtalya cephesinde müttefiklerin yeni taarruz istikametleri, italyada müttefik iler- leyişi hızlandı ,A'manlar, hatlarına yapılan taarruz- rn şıddetlendiğini bildiriyorlar hücumlarını püskürttükten son - ra, Sinellâ ırmağına yaklaşmak - tadır tümeni şimdi Dokuz Alman Müttefiklerin karşısında bulun - maktadır. ia m er bütün cep malzemesi bırakmı , Sekizinci ordu Tfigno"nehri 25 sie trelik bir 'noktasm - kri geçmiştir. T(AAJSD.N. B. ik İk ajansr Appe- (Devamı Sa 4, Sü, 1 de) Moskovada Finlerle sulh müzakereleri Fin başmurah- “hasın kabal etti azısı 4 üncüde) Il. nci sayfada Milli korunma kanununun eksikleri Mükerrirlere ölüm cezası verilmeli YAZAN Ahmet Semiz YARIN V. inci Devlet Resim ve heri vee N İlhan Berk ro in başına nasıl veli ş ? l ( De eva 2 2 nci sayfada) General Veveand z.sinEzi pi Sana

Bu sayıdan diğer sayfalar: