8 Kasım 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

8 Kasım 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7/1948 sinden: ğa, delerine versin, Bulvarı; öö sl k rel günden: 1 mevkiin” tar. » verilecek a bunların tkik ve A zumu Hân 5062 1 Sasi 10 10 | 10 10 | a 10 0 | zel 10 sa 10 18 er a 15 e | e 18 10 16 sergüzet üthişi recileri PAZARIESİ re | | 5 KURUŞ Cumhurreisimiz dünkü yarışlarda Kızılordü Rıfkı ATAY Kiyef Rus klan yaln münde düştü: Almanlar, her halde böyle, vir le Stalin Sok işlerdir. Bilâl ra fak olabilselerdi” Sam ii merkezini e e gön elde tutacakl: oktu. yef'in iz e yük bir şe dırdıktan başka, tan 8i hiç gevşemiyen Kızılordı meviyalını © yeniden karel dirdiğine kolayca hükmolunabi- |7a e talin, o yıldönümü patküda, ver işgal olu- an vatan . topraklarının ikisinin Kurtarılmış olduğunu Yaz yasi iie neşredilmiştir; 5 ve 6 sont de Ki mumi hakkını wi le aydınlı ve iki Vekil arasındaki konuşmaları hakkında aşa- bir fikir teatisinde bulu- Bi görüşmeler memleket, © etmiştir. Tam laki olmuştur yasi iy Müteakiben Başvekil Nah: Cumhurreisimiz Milli Pair 1s- met İnönü, dün öğleden Şehir Hipodromunu, ez nü elli yerek sonbahar at yarışlarının | yı yakdömümü dolayasyız inin ta, edincisini takip. buyurmuşlar- | ratından verilen nutkun son: kısmı li Şefimi aşağıdadır: re e a “— Milletle halk arasin lirken oldüğu gibi, Hipodrom-) yar harp içinde daha da sağlamlaş- m ayrılışlarında Du) mıştır. Bu suretle a Unan büyük seyirci kütlesinin içinde bütüm müşkülleri yenmiş z “ 1 0 İve daha da Kkuvvetleni sevgi ve m e ei icat halinde olan Almanlar men selâmlanmışlardı, kz, timini yapı el esi önü ibünü İken pimli alna vize yil şeref. iin nden ya teşebbüsleri ikeiyecek. işle- boyle takip a 1 göster | öikleri cinayetler gokan mektedir. lerini istiyecektir. —— Bu sene, bütün miyetli dönüm noktası olmuştu! zılordu tarafından elde edilen neti- celer, vaziyeti tamamiyle değiştir- po Fen Fakültesi a am bugün açılıyor |: azam çk rm z — Hususi bir kanunla kurulmuş olan | tadır. Ankara Fen Fakültesi 11 de Gazi Teri ih ve ma re kerimi kolay le açılacaktır. Fakültenin tedris ve Va cepheye ben- kadrolariyle ders levazım ve pl mn ikinci cep- . ban eb geckim iyeceğini ümi- yo ie İşbirliği tadır. ıdaki mağlâbiyetin ve batıda indirdikleri darbeler bugün bare miline olan ku rim, MAN Di üre, ni için Şehir otobüsleri bugün 8 10.40 Ke ve ren C.H Partisi vi. nası önün ireket edeceklerdir. w 3 üncü Sayfada. bildirmek muharebe- leri Alman ça topyekün sefer- liklerinin muvaffak olmadı. gösterdi. Halbuki bizim kuvvetlerimiz o durmad: ie NN edeli sa- dece doği mağa muvaf- nini di, ipi zamanda İs- tihsalimiz! 1939 eylülünden 1941 sonba- harına kadar si ren Alman mu cizesi, Moskova önünde, Rus SE & ei ilmişti. © Gerçi ar daha birçok Heni “calar Ve mbar grat sokaklarına kadar girecek lerdi. irbuğln. anlaşılı vir ki, Almanla ar, e emi |, önes hiç he- saba katılmıyan, daha doğrusu, dm akel be abi a kl aş i Mr 2 yni mevsimde ye- âh indirilen de en orduları enli mma Şark U neticeler sake imi bir vat etmiş ik Tik olam daklncağ zannolu- nan nizam, bilâkis, öne basga; ları tutan, dari sonra da onları wi arzın halinde geriye atan bir ki hiz beri gördü. ferinin açılması bir | taları ik elm anfi hücumları iki gi yuğurma- | Tu: İtalya'da Müttefiklerin ilerleyişi devam ediyor STALİN DİYOR Kİ: Cenup Avrupa harekâtı ikinci cephe sayılamaz Hakiki ikinci cephenin açılması e terkböiyoeyz Sovyetler Birliği Başvekili M. Stalin Vatikan” Müttefik arı bombalamadı Cezair, 7 — Şimal ağ pini fikler Umumi Karargâhın« dilen resmi bir teblij Bre etraflı tahkikat neti gecesi Vatikan'ın Müttefik ağ me Batum'a karşı bir hava akını mı ? 7 aa. — bugün 1230 da ombalanmadığı sabit ol- tici Hopa, 7 aa. şimalden Batum istikametinde uçan nakl AHİRE KONUŞMALARI HAKKIN RESMİ BİR TEBLİĞ NEŞROLUNDU | mumi duru hakkında Moskova konferansı neticelerinin bilgisiyle aydınlanan bir fikir teatisi yapıldı lerini bağlıyan dostluk ve ittifak zihniyeti içinde cereyan etmiştir. Ziyaretler zi Eden bugün Kıral Parslk'a e. as Paşa'ya ay Menemencioğlu da ayrıca Aabas Paşayı ziyaret | ir. 5 Görüşmelere dair Bükreş'teki tefsirler Bükreş, 7 aa, — Rador ajansı bildiriyor: Moskova konferansı ıra Kahire'de yapılan Menemenci- oğlu - Eden görüşmesi tahiatiyle bir- birine zıd birçok tahminler — mesine ve bunlara istinaden pılmasına yol açmıştır. Bu > kaynakları bilhassa Berlin v ve sı hakkında malâmat al pera ibaret bulunduğunu bildir- mişlerdir. Türk tarafsızlığı ancak, esini beklemektedir. Norveç'te müdafaa ra şti Yeniden sekiz şehir zaptolundu resinin AY ME? anla şılmıştır. dra, 7 an. — Şimal Afrika Müttefikler Umumi grey Alla HEDER kani MARE: Bekizini Ordu dün yad gehir daha, septetmiştir. rci, Celenza ve Bagnoli bunlar e Mignano'nun 5 kilometre cenubun- yı işgal etmiştir. Sekizinci Ordu ki- age da kâln Gi ra Sihella ırmağına yaklaşmıştır. karşı dokuz tümen harbetmektedir. 24 Üncti Alman piyale tümeni de Beşinci Mite Ordusiyle savaşan kuvvetler arasındadı zayir resmi tebliği , 7 na, — Şimal Afrika Müttefikler Umumi tasğizR ni tebliği: Mei Ordu cephesinin bir kesiminde tlerlemiye de- eden kıtalarımız müstahkem düşman eri saman ır. Bu mevziler önünde başlıyan çe ir inkişaf etmektedir. “seki isine Ordu âygal etiği mevzileri Anğlarlarış ve tepeleri et , Simdi Mütterilere eri esnasında birçok engeller ve mayın tarlalariyle kar. mıştır. Şimal Afrika kuvvetlerine mensup ağır bomba uçak- larımız dün Orta Mn Fitra'daki köprü. leri ve demiryollarımı met e ,av uçi iy mev lerini orubalamışlardır Glolu'da tanklar ve otomobil ler bombalanmış ve makineleri tüfek âteşine tutul- vuştur. Başka ve av uçaklarımız ii Apne > Met: viç'de ki ize Bi etmişler ve Polko elvarın- bir'treni makineli tüfek ateşine tutmuşlardır. tün bu hareketler esasında 4 ve uçağı dü uçak kayı cephane çıkarılıyor bütün mitralyöz yuvaları Mn sente Hear vee kurulduğu söylenmeli Amerika'dan Rusya'ya 2.444.000.000 dolarlık yar 444 milyon dolar duğunu söylemişti, İkinci cephe açılınca subaylar . belli oldu va , a. ve Do- azetesi meştetiği bir mr) : ni alarak leri, o kadrosunun | #4 ia vi birden tahribeden büyük bir inal varmış bulundukları y yer, Dün Ankara'da 19 Mayıs Stadyomun- da yapılan futbol maçlarında, “ Mas- espor Gücü ile çu Atış Okulu Lig LEE dün de Bük ii Harp Okulu: 3 - Demirspor; 1 Maskespor : 3 - Topçu Okulu : 1 ir kar; dâ kalabalığı oyalar Okuyucu madığı çe, maçlar mekke dar bir seyir. müsabakalar rın tafsilâtını 3 üncü sayfamızda, A Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü İlmi Danışma ve Yönetim Kurulu Üçüncü Genel oplanlısını yaplı enamel indi giremem e im Saten ea m si e mn te Maarif Vekili Hasan - Âli Yücel'in başkanlığında yapmıştı email alanda Basit Müdürü Baver Kurumu ide Tarih adına Ma- a İtalyan fahfına | | si Br ven, Coğrafya o Kurumu nie Sadi Selen, Genel kim çıkarılacak? a, —— ale a yere eli ei dm muhabiri bildiriyor: olarak Sinap aim öm e busu t Bozkurt Burada iyi haber alan İtal, tanbul'da Tür İni Tarihi VER füleri Kıral Viktor Emmanuel'in şim- “Cumhur Si alan Hap mağ | ye, Omuz Baymi derler nda çok ehemmiyetli münakaşalar e .İHAVA HARBİ İngiliz Lancaster bomba uçağına 4000 tonluk ve yere düştüğü sa bomba yüklenirken. esimle Du bomba İngiltere'de çıktıktan sonra ilk defa olarak Hamburg Tileva akınları hakkindaki haberlerimiz Böncü sayfadadır.), l İ | | | azami a ina hm alam mmm e sk

Bu sayıdan diğer sayfalar: