9 Kasım 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

9 Kasım 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1/1048 iği ŞE l İ sarı | İ ULUS Telgrat U ne SONTEŞRİN yaza, ann Türk Basın Birliği Yüksek Haysiyet Divâm 1943 e eri > eke 1061 * Reisliğinden: Müessese Müdürü 144 Heyetimiz bugün saat 11 de Ulus Müessesesin- Yazı İşleri deki merkezinde er sayın âzâmn dare | oulunmaları rica olun Çankırı caddesi BASIMEVİ Ankarı LU 5 Ankara Basın Birliği Yüksek Haysiyet Divanı İnönü, Fen Fakültesinin açılış töreninde Stalin'in nutkuna dair Falih Rıfkı ATAY Stalin'in nutku: dar Mi askeri, bir de niyazi kısım var. Mosko- va Üşler Ki kana bada arkasından, harpsonrası dâva- larını igilendiren meseleler hakkında, Stalin'in görüşlerini dinlemek kadar lı ve fay- dalı ne olabilir? Anglosakson âleminde Mos- Kova Könferansina hiçin bu ka- iği bi kavislemlğin öte! miştir. Cenup cephesini ikinci cephe telâikiki etmemekle beraber, bem Akdeniz ve İtalya sa' yaşlarının, ler yerel öyliyerek, Mütte- ağ aakerf işbirliğinin niha- e kadar deva: ğini an- e hakiki olarak kazanılıncıya ka- ar daha rn ii »kecöğini” Si; iyasi kısmın o ehemmiyetli soktalarındar biri, “Müttefikler arın silâh kardeşleri ile o- yileiere, İki dei ia En ol irak ve serbesti mkân ezik bir nizam iin r, yeni barış prensipleri ii e ban a lak 7 a ile Anglosak: Di : görüş iliğini ie indr Nutukta, ınırları ne ol, za pk kissettiren bir fıkra varsa bi ii arafından yar nlmıyan bi ağlak, yani mı fıkra: a li Akarmı olm fik- indeyiz. Kaldı. ki dari afında a onlara karşı. bu barbe giren memleketlerin bil ileri, ile dâvaları rı uzun ve etraflı. yeli ifade e edildiğini gördü- ümüz barışı teşkilâtlandırma e lari Ae.) e Akson harpsonrası iddialarının la esası olm Mi ö: z İyle görüni raha va bir t, herhangi orla - Ma usulüne tercih edilmiştir. Anglosak: lar ve Sovyetler, bir di ir leş- an lari Dekan B. Hayri Dener Konuşuyor. Prof. Avni Refik Bekman ilk dersi veriyor ile bir nu Fakülte Dekanını nkara Fen Fakültesi dün sabah saat A ferans, si Mek ai şehrimizin bulunmuştur. im 11 de MINt Şef, beraber imiz bu vesile tuk. söyledi n, bir talebenin ve İstanbul Fen Fakültesinden Ord. Prof. Kerim Erin'in hitabelerinden sonra Profesör Avni Refik Bekmanilk dersi verdi 1 de Gazi Terbiye Enstitüsü kon- mma Serin yine törenle açılmıştır. Törende Bü- yük Millet Meclisi Relsi BB. Abdülhalik Yakiber, “SHE, Mümakl Grup Rels Vel Renda, Başvekil Şükrü Saracoğlu, yyl sre Derli İleeare Ve: unmış “bi şahsiyetleri MİLLİ ŞEFİMİZİN YÜKSEK HUZURLARİYLE ANKARA FEN FAKÜLTESİ DÜN AÇILDI Maarif Vekili > Maarif Vekilimiz Fen Fakültesinin açılışı dolayısiyle nutkunu verirken — Maarit Vekilimiz kürsüye Gaia daki söylevini Maarif Vkilimizin mutki umhurumuz, ir inei yılını yaş m başlığımız agnlerde Anka tesini Yüksek Fan Fakült ln. açmakla bahti- yarım, İnkılâbın memlekette kurdu. Sayin kı ükümet bedeli harpten İf 1 Sep Vekilimiz B. Sırri Day L H. P, Medis vi İzmir su şirketini de satın aldı 425.000 lira olan mübayda sonraödenecök Izmir Su Şirketinin mubayaa mukayeldsiğin dün Ankara'da imami mü- emye le alay lee Su elektrik; havagazı pakâle vasıtaları > işletmeleri am emet zaabiyetize. olan ir. lerin Devlet teşkili eliyle. idare Çamuriye rağialin ti pren #iplerinin tea) e şim. diye kadar Dor te eliyle vE cuda getirilen veya imtiyazlı şirket- lerden alman zl ga ha muvaffak. bir peklld iletilmekte DUN a biriaen ge- ride kalan bu gibi amini krep inlerinde ası ta- bi si tu İşleri 1896 danberi Bel- ika siya ir şirkete verilen im- tiyazla. işletilmekte idi. Bu şirket ein göregebmiğ- Şi mukavelesinde » bugün ik ihânmz belakki edileblecik r ağır diye kadar vazif! rketin e Hk ümelçe tasvibedilei ekin eller Hükümet ve şirket a- mukavele satisi “ mümkün Simin. Mukavelenin #mzasında e vii ek isterim. Mubayaa dl 425 bin liradan iba- ltta evvel em br gk lerin teş | yasak bir MiyerirakAlağne ekledi ire 47 üne öütün evlerin bulundu! ve bu maddeyi fi ar hüm yakla, uz ie ağ erine, bulunup, unu rını ve satıcı akşamı lerinde kadarla Dlnmek. öze a.) Baş kem. tebliğ edilmiştir: “ ŞEKER UCUZLADI Kesme şeker toptan 200, toz şeker 180 kuruşa satılacak maddesine İstinaden İmiştir; nel ti e 200Y8 ta geler 186 arayan rms dak ak »killeri HH kabul ol maralı ünsetimin 11 28 irk sanhağmil neşredilmiştir. kesme şekerin Jatihlâk vergisi kiloda 102've toz şekerinki 85 ekti lunan 3-1 nun 1 maddesi İn ticaret. gray ek ru. ıkları yerler VE elik dei ki partinin sını gös eyl Ticaret Vekilimiz B. Celâl Sait Siren icaretle iştigal rini şeker Halye'da da Müefüllerin ileri harekete devam ettikleri Yukardaki resimde, İngiliz kıtalarının Volturno uryan görülüyor. (Haberlerimiz $ üncü sayfadadır.) Hububatla diğer yiyecek maddelerinin nakli ve satışı serbesttir Taret. Vekilimizin Anadolu Ajansına demeti bien ie e mahallin en büyük mülkiye memuru birinci fıkradaki miüddetini kısaltabilir. (aa.) Hitler dün bir nutuk verdi 1923 le masyo- lerin Fekihereahalle'ye yara yüzen yıldönümü dolayısiyle Eller partinin” oki mensuplarına ir mal öylemi. ğe sayfamızda Akdeniz'de 7 İtalyan askeri kurtarıldı şi i ği 3 İtalyan —— EE — drum'a miştir. “Bunlar im çaki lik bugün 10) vel miyol C. H. P. Meclis Grupu Um ; eeli mi Heyeti bugün 19 114 end se slsatı at (15) te toplanacaktır. ayrı ehemmiyetlerinden bşk Elicakiva ülür — ER Milletlerle de si edilecek ar karşılıklı an- ara. mek yolunu ma elde sal lar. liğini n bir vesikadır. ve | olduğu ciheti ve harp mese-| Avrupa ener mallari ey e mn ini bap > ldiğine! gerek |rışıklık olabileceği, yahut, ri ilam aşamaya le Mazırların, gerek mütehassu hiz il şmaz gayelerin Müt ve en v vaktini aldığına şi Her halde Stalin'in nutku, hu- İl lama ığa düşüreceği lerini ortadan urmaktı ransı tebliğinin ruhunda saksonlarla azeri ei Sir öster: ihtimal kaldı tadır, necektir. Şirket 044 senesi takvim yılı başına kadar faaliyetine devam edecek ve-bu tarihte. le ve te- ir “Belediyesine devi İzmir Bel le bu tesisatm dir Bele ydi yapmak kaabil olacaktır. Be- lediyece ödenecek olan mübayaa be- â letme hası, SAYIMIZ MEKE Ebedi Şef Atatürk'ün beşin 4i ölüm yıldönümü 'olan 'yarın Bü yare, yapilan” hatar erle onu anacaktır. dü bu yazılmış yazılar ve hayatı kn — mili alt fot: a bir zamanda işlet şılanabilecektir mış olduğu ve girmeden de yardımda bulunabilceği belirtilmek” tdir, 2, Ba ei ya md Ye Hariciye Nazırının dün Yunan tığı görüşmeler birer saat yi İn ajansının iktisadi mula” KAHİRE TEBLİĞİ | etrafında tefsirler — M. Eden bugün Türkiye ettikten sonra İngiltere Büyük Elçiliğinde meşgul ol- İçin yak mev op oum dair bir sorun il aşağıaki demeçte bulunmuştur, bak e m LR bat, bakliyat ve çeltiitem toprak e NR m Hariciye Vekili Numan Mene- ye Yugoslav başvekiileriyle yap- a'daki tefsirler Londra, M. Eden sir meşredilen reğmi zi kararlar alınıp alınmadığı hu- kanl bila hiçbir kaydı ih- tiva etmem. Bünunla yine Türkiye'nin Mor — Telif etünii “ihata einlireni etereci > BEŞ teşkil ettiği de aşikârdır. Samıldığınâ üre, ürkiyetnis har- be gi Müttefikler bazı 3 | gumi Yl İşi m Fabe | “Müttetiklere mühim, : pek ie üre ld vee benii in üren | konuşmalar. yapı e ER a. t p| izde bulunan Adliye Vekil Ali Rıza siyasi muharriri yazı; .Hububatta, mahsul idrak tarihle. rine göre memleket dört bölgeye ay- fılarak Ankara, İstanbul, İzmir, e ma | Adliye Vekilimizin İstanbul'daki fefkikleri 8 (Telefonla) — Şehi lan fikir teatisi esnasında 'ürel incelemelerine miştir vekil kendisiyle . görüşe | azalir razi. y To a da yaptırmakta oldu- |" galeri ölesi gezdim. Bu- de Şi rpey ölmedi. ——— meler ” mom göre ; icabeden değişiklik maları hemen yakn yarın Anki iliye Vekilimiz B. Hilmi Uran dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. Ya iten ekil itanyonda Vekâlet eri gelen | ları tarafından karşılan | | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: